Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 11. august 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Likviditeten opgjort efter ”kassekreditreglen” udgjorde i 2. kvartal 2015 119,0 mio. kr., mens den faktiske likviditet ved 2. kvartals udgang var 17,0 mio. kr.

Såvel gennemsnitslikviditeten som den faktiske likviditet er faldende. Dette er udtryk for, at der er pres på kommunens likviditet.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit. For at overholde kassekreditreglen skal saldoen være positiv. Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder i perioden 2013 – 2015 ses i nedenstående tabel. Den gennemsnitlige likviditet pr. dag pr. 30. juni 2015 udgør 119,0 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet pr. dag opgjort ultimo kvartalet. mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

114,5

127,1

137,0

137,4

2014

139,2

 132,3

127,4

125,6

2015

123,9

119,0

 

 

Som supplement til oversigten over likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, vises i det nedenstående den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2013 til 2015. Som det fremgår, er der tale om den laveste likviditet ultimo kvartalet, i perioden.

Kassebeholdning ultimo kvartalet. mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

62,6

82,8

78,3

50,1

2014

76,1

 49,6

63,5

46,1

2015

36,8

17,0

 

 

 I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at beløbet på 17 mio. kr. pr. 30. juni 2015 ikke er udtryk for den disponible likviditet.

Det bemærkes, indtægterne fra Staten (1/12 afregningen) først går ind på kommunens konto den første i måneden.

Det skal også bemærkes, at kassebeholdningen indeholder ca. 19 mio. kr. i forudbetalt statstilskud til en institution, som der således heller ikke kan disponeres over.

Administrationen har tidligere orienteret om, at SKAT havde fremrykket betaling af A-skat vedrørende bagudlønnede, således at der betaltes den sidste hverdag i måneden, mod tidligere den første hverdag. For Ishøj Kommunes vedkommende var den likviditetsmæssige konsekvens heraf ca. 19 mio. kr.

Ved afregning af A-skat for juli 2015 har SKAT imidlertid ændret betalingen igen, så der nu atter skal afregnes på den første hverdag i måneden. Dette vil fremover betyde en likviditetsmæssig "forbedring" ultimo måneden.

Kommunens portefølje 

I marts 2014 blev der placeret 25 mio. kr. i Danske Capital til formuepleje, jf. kommunens finansielle strategi. Ved udgangen af juni 2015 udgjorde den kursregulerede beholdning 25,19 mio. kr.

Porteføljen er – i henhold til rammerne i den finansielle strategi - placeret som følgende:

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Kursreguleret beholdning

25,25 pct.

25,19 pct.

 

 

Nordiske obligationer

90,90 pct.

89,60 pct.

 

 

Indeks obligationer

5,20 pct.

5,20 pct.

 

 

Investment grade obligationer

3,10 pct.

3,00 pct.

 

 

Kontant

0,80 pct.

2,20 pct.

 

 

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 30. juni 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2014 at bevilge midler til formidling og koordinering af aktiviteter i forbindelse med ”Vores Ishøj”. Der foreligger nu evaluering af 1. år af projektet. Som evalueringen viser, er der skabt en lang række nye initiativer med deltagelse af mange frivillige. Endvidere har såvel portalen ”Vores Ishøj” som facebooksiden af samme navn vist sig at være succeser med stor tilslutning fra Ishøjborgere.

På baggrund af evalueringen foreslås det, at projektet med formidling og koordinering af aktiviteter i forbindelse med ”Vores Ishøj” fortsætter i de kommende 2 år. Det vil betyde, at fundamentet under ”Vores Ishøj” kan sikres og på sigt skabe grobund for den fortsatte eksistens.

I forbindelse med sagsfremstilling vedrørende formidling af ovenstående blev det samtidig besluttet, at der i 2015 skulle gennemføres en bosætningskampagne for at tiltrække nye borgere til Ishøj kommune. Grundet den nuværende boligsituation med få ledige boliger til salg og alle lejeboliger udlejet foreslås det, at dele af bosætningskampagne aktiviteterne udskydes. Der vil i stedet blive fokuseret på ekstern formidling af de gode historier fra Ishøj med henblik på en generel styrkelse af vores image. 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives bevilling til formidling og koordinering af aktiviteter omkring "Vores Ishøj" frem til udgangen af 2016, hvorefter relevante aktiviteter fra projektet skal være selvbærende eller indarbejdet bredt i kommunens organisation, således at de kan fortsætte inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Midlerne finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, sådan at der bevilges 200.000 kr. i 2015 og 400.000 kr. i 2016.

Beslutning

Tages af dagsordnen.

Økonomi

Fortsættelsen af formidling og koordinering af ”Vores Ishøj” foreslås finansieret af Økonomi- og Planudvalgets pulje med 200.000 kr. i 2015; 400.000 kr. i 2016.

Bilag