Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 11. august 2020 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Personsag - orientering taget til efterretning.

 

Resume

Regnskab for Strandparken I/S 2019 skal godkendes sammen med budget 2021.

Sagsfremstilling

Udgiftsbaseret regnskab

Det udgiftsbaserede regnskab udviser et resultat på 1.523. tkr. Til sammenligning var resultatet på 467 tkr. i 2018. I det omkostningsbaserede regnskab blev resultatet -267 tkr. efter afskrivninger.

Omkostningsbaseret regnskab og balance

Det omkostningsbaserede regnskab udviser i 2019 et underskud på -267 tkr. I 2018 var der et overskud på 518 tkr. Balancen udgør 15.191 tkr. med en egenkapital på 12.846 tkr. Den likvide beholdning ultimo 2019 er opgjort til 6.427 tkr. mod 5.050 tkr. i 2018.

Årsagen til likviditetsændringen fra 2018 til 2019 på 1,4 mio. kr. skyldes blandt andet manglende gennemførsel af projekter under masterplanen.

Årsrapport 2019 (jf. bilag 5.A), Revisionsberetning (jf. bilag 5.B), Beretning om opdatering af revisionsaftale (jf. bilag 5.C), udgiftsbaseret driftsregnskab (jf. bilag 5.D) og nøgletalsopgørelse (jf. bilag 5.E) vedlægges.

Afvigelser mellem bevilling og regnskab

Personaleomkostninger - Der er bevilliget (3,3 mio. kr.) - der er genereret et mindre forbrug på (-0,6 mio. kr.), hvilket skyldes færre udgifter til administrativ medarbejder og driftsledelse, der her medregnes med et 1/2 årsværk.

Bygningsvedligeholdelse og øvrige drift - Der er bevilliget (4,3 mio. kr.) - der er brugt (0,7 mio. kr.) mere end budgetteret. Årsagerne er primært en varm og lang sommer med en masse besøgende, hvorfor udgifterne til strandrensning, renovation m.m. er steget.

Masterplanen - Der er bevilliget (1,7 mio. kr.) og brugt (1,8 mio. kr.). Projekter er udført efter løbende orientering til bestyrelsen.

Administration og øvrige omkostninger - Der er bevilliget (0,6 mio. kr.) og brugt (0,7 mio. kr.). Udgifter under administration og øvrige omkostninger dækker bl.a. udgifter til hjemmeside, forsikring, revision, advokat m.m..

Regnskab 2019 (jf. bilag 1.A) og revisionsberetning 2019 (jf. bilag 1.B) vedlægges.

  Budget 2021 vedlægges (jf. bilag 1.C). Budgettet er fremskrevet med 2,5 %. Der vedlægges endvidere oversigt over interessenternes indbetaling (jf. bilag 1.D).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskab 2019 og budget 2021 for Strandparken I/S godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60.

Bilag

Resume

Realdania har udbudt en pulje til projekter med ansøgningsfrist den 24. august 2020. Administrationen påtænker i denne forbindelse at ansøge om midler til 2. etape af Brohuset.

Sagsfremstilling

Realdanias pulje til bæredygtighed i kommunale byggeprojekter er en del af Realdanias samlede COVID-19 indsats, der udover hjælp til projekter som er udfordret af Coronakrisen, også har fokus på en bæredygtig udvikling i byggeriet. Realdania prioriterer velfærdsbyggerier og renoveringer, der hviler på et robust grundlag i forhold til drift, økonomi, funktionalitet, beliggenhed og arkitektonisk kvalitet, og som kan anvise det størst mulige potentiale for reduktion af drivhusgasser med efterfølgende dokumentation. En evt. bevilling vil blive delt i to dele nemlig i første omgang støtte til rådgivning på max 500.000 kr. På baggrund af denne rådgivning kan Realdania vælge, at yde støtte på yderligere op til 4.500.000 kr.

Puljen til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter ligger fint i tråd med Ishøj Kommunes Miljøpolitik, hvori det fremgår, at "vi skal ikke bruge mere energi end højst nødvendig i nye og gamle byggerier". I Ishøj Kommune vil vi derfor have et vedholdende fokus på energieffektivitet og energirenovering, både når vi bygger nyt, og når vi vedligeholder kommunens eksisterende bygninger". I forhold til FNs Verdensmål vil bæredygtighed i byggeprojekter i Brohuset passe ind i Mål 11 om skabelsen af bæredygtige byer og lokalsamfund og i Mål 13 om klimaindsats.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tiltræder, at der fremsendes ansøgning til Realdania.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ingen på nuværende tidspunkt. Når evt. tilsagn er modtaget forelægges sagen politisk igen. 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der ikke forhandles yderligere førend der foreligger en bankgaranti.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Sagen taget af dagsordnen.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at orientering om hjælpepakke tages til efterretning.

Resume

I forbindelse med det igangværende forsikringsudbud, har Ishøj Kommune valgt at være selvforsikret på frivillig indsats, ligesom kommunen er på frivilligt arbejde. Der har pågået et analyserende arbejde med at udvælge hvilke indsatser, der skal forsikres. Her vurderes det nødvendigt at afgrænse det til de indsatser, hvor kommunen har en faciliterende og/eller styrende rolle.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget besluttede den 25. maj 2020, at Ishøj Kommune er selvforsikret på frivillige indsatser, ligesom vi er på frivilligt arbejde. Dette betyder, at vi derfor selv skal finansiere fremtidige mulige tab på dette område.

Det er lovpligtigt for kommuner at forsikre grupper, der yder frivilligt arbejde, men i forhold til grupper, der yder en frivillig indsats, har kommunen ikke en forpligtigelse. De fleste kommuner, som i forvejen er selvforsikret i forhold til frivilligt arbejde, har også valgt at være selvforsikret for frivillige indsatser, da de anser risikoen for at være begrænset. Der skelnes mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats ud fra de kriterier, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lægger til grund (Bilag 1). Frivilligt arbejde er, når der er tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er nytteværdi – og hvor det er nødvendigt, at en anden udfører arbejdet, hvis den frivillige ikke havde gjort det. Dette kan være, hvis en frivillig udfører arbejde i eksempelvis en børnehave med at male og lave små reparationer, så er der som udgangspunkt tale om frivilligt arbejde. Der er tale om frivillig indsats, når indsatsen er defineret så løst, at der ikke er tale om et ansættelseslignende forhold, og hvis der er tale om social og humanitært arbejde eksempelvis besøgsvenner. Se gerne yderligere vurderingskriterier i Bilag 1. Det er typisk mindre risikobetonet, når der er tale om frivillig indsats, og derfor anses risikoen som værende mindre end for frivilligt arbejde, hvor Ishøj Kommune i forvejen er selvforsikret.

Kommunen har mulighed for selv at udvælge, hvilke grupper der ønskes forsikret i forbindelse med frivillige indsatser. Der har derfor pågået et arbejde med at afklare hvilke frivillige grupper, der yder en frivillig indsats, der skal forsikres. Da der i kommunen eksisterer mange frivillige initiativer, som kommunen ikke nødvendigvis er vidende om, ses det som nødvendigt at afgrænse udvalget af frivillige indsatser til at forsikre dem, hvor kommunen har en styrende/og eller faciliterende rolle. De to frivillige grupper der dermed skal forsikres, er:

  • Senior-idrætshjælperne, hvor de frivillige hjælper, støtter og deltager i forbindelse med leg og idrætsaktiviteter med børnehave- og skolebørn.
  • Frivillige på Torsbo, hvor de frivillige laver mad og organiserer i forhold til fællesspisning for de ældre samt enkelte pårørende.

I forhold til forsikring af disse to frivillige indsatser, bliver disse to frivillige grupper nu dækket på samme vis som frivillige, der yder frivilligt arbejde. Dette vil sige, at arbejdsskadesagerne vil blive behandlet ligesom arbejdsskader i kommunen, hvor vi er selvforsikret. Vi har i kommunen tilkøbt erhvervs- og produktansvarsforsikring til at dække frivilligt arbejde i kommunen, og dette vil derfor også blive tilkøbt til de to overstående grupper. Dette lille hjørne er dermed forsikret via et forsikringsselskab og vil indgå som et krav i det kommende udbudsmateriale på forsikringsområdet i år.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender anbefalingerne omkring forsikring af de to frivillige indsatser: Senior-idrætshjælperne samt de frivillige på Torsbo. Disse to frivillige grupper forsikres via kommunens arbejdsskadeforsikring, og der suppleres med en erhvervs- og produktansvarsforsikring i forbindelse med det kommende udbudsmateriale på forsikringsområdet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det er ikke muligt at skønne, hvad de økonomiske konsekvenser vil være. I forbindelse med tilbud fra forsikringsselskaberne i efteråret, vil dette blive gjort tydeligere.

Bilag