Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 14. august 2018 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Hermed gives en status på driften af Ishøj Fællesantenne i det første halvår af 2018, samt en status på igangværende sager.  

Sagsfremstilling

Nøgletallene viser, at antallet af henvendelser, som kabelplus modtager fra borgere, og antallet af sager med kunder der oplever problemer, er stabiliseret på et leje, der er lavere end sidste år. Nøgletallene er vedlagt i bilag 1. 

Ishøj Fællesantenne er i øjeblikket ved at blive renoveret og opgraderet til Docsis 3.1. Administrationen følger arbejdet tæt, og der laves løbende tilsyn af Brix og Kamp. Kabelplus er ca. 2/3 færdige med arbejdet. Ved Brix og Kamps seneste tilsyn d. 2/7 havde Brix og Kamp kun få bemærkninger til arbejdets kvalitet.  

Første møde i det nye brugerråd for Ishøj Fællesantenne afholdes d. 28/8. På mødet skal rådet konstitueres, og der skal drøftes en plan for det fremadrettede arbejde internt i brugerrådet samt samarbejdet med kommunen.

Kommunen får stadigvæk en del henvendelser fra borgere vedr. fællesantennen. Siden 1. januar 2018 er der modtaget ca. 70 borgerhenvendelser (fra 50 forskellige borgere). I samme periode har kommunen modtaget 21 anmodninger om aktindsigt.

Derudover er der gang i følgende sager, som har relation til Ishøj Fællesantenne:

  • Dialog med Netplan og dennes advokat: Vedr. kommunens anmodning om at Netplans honorar tilbagebetales. Kommunen afventer svar på brev sendt til Netplan d. 11/6, hvori anmodningen fastholdes.
  • Dialog med Canal Digital og dennes advokat: Vedr. tillægsaftale indgået mellem IK og Canal Digital om TV-leverancer. Canal Digital har fremsendt anmodning om præcisering af kundeforholdet i koncessionsaftalen med Kabelplus. Kommunens advokat Horten er i dialog med Canal Digitals advokat, og der forventes en afklaring i løbet af efteråret. Der fremlægges særskilt sag, når der er nyt. 
  • Indgåelse af aftale med Copydan/Verdens TV om distribution af TV-kanaler og digitale tjenester. Der er udarbejdet udkast til aftale herom, som brancheforeningen FDA (Foreningen af Danske Antenneforeninger) har givet Ishøj Kommune rådgivning om. Der fremlægges særskilt sag herom i september måned 2018.
  • Anmodning om redegørelse fra Ankestyrelsen: På baggrund af en henvendelse fra Ankestyrelsen udarbejdes en redegørelse for fællesantennens regnskabspraksis, som sendes til Ankestyrelsen senest d. 28/8. Kommunens redegørelse for regnskabspraksis vil indgå i Ankestyrelsens vurdering af, om Ankestyrelsen finder anledning til at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov. Anmodningen om en redegørelse sker på baggrund af en henvendelse til Ankestyrelsen fra en borger i Ishøj.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Grundejerforeningen Strandlunden er i dag tilsluttet Ishøj Fællesantenne som en hovednetstilslutning. Foreningen ønsker, at deres tilknytning er en såkaldt individuel tilslutning. Det indstilles, at ønsket imødekommes.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Strandlunden har anmodet om at overgå fra hovednetstilslutning til en individuel tilslutning, fordi foreningen mener, at den altid har været tilknyttet fællesantennen som ”individuel”. Administrationen har foreningens tilslutningsaftale til Ishøj Fællesantenne, hvor det fremgår, at foreningen er hovednetstilsluttet. Hverken Grundejerforening eller administrationen har dokumentation for, at grundejerforeningen er individuelt tilsluttet.

Det er blevet undersøgt, hvad det vil betyde for Ishøj Fællesantenne, hvis Grundejerforeningen overdrager ejerskabet af deres anlæg til Ishøj Fællesantenne og bliver individuelt tilsluttet. Både Brix og Kamp og Kabelplus oplyser, at foreningens anlæg er i en fornuftig stand. Det vurderes, at Grundejerforeningens anlæg ikke vil kræve ekstra renovering i de kommende år. Dermed bør udgifterne for Ishøj Fællesantenne ved et evt. ejerskab, ikke være væsentligt større, end de er i dag, hvor foreningen står anført som hovednetstilsluttet.

Forskellen på individuel og hovednetstilslutning

Alle medlemmer af Ishøj Fællesantenne (IF) er tilsluttet fællesantennen på én af følgende to måder:

  • Individuel tilslutning: IF ejer installationen frem til første forbrugssted (enten første stikdåse eller tilslutningsdåse for en lokal forstærker). Den øvrige installation i boligen er ejerens ejendom.
  • Hovednetstilslutning: IF ejer installationen frem til ejendommens/foreningens skel. Resten af installationen ejer ejendommen/foreningen.

I vedlagte notat er udfoldet forskellen på at være hovednetstilsluttet og individuelt tilsluttet.

Yderligere er foreningens anmodning om at blive individuelt tilsluttet vedlagt. 

På grundejerforeningens generalforsamling den 25. april 2018 - under punkt 5 - indkomne forslag fra bestyrelsen, blev det fremlagt, om Strandlunden skulle tilsluttes fællesantennen som forening eller individuel tilslutning. Generalforsamlingen vedtog at være individuelt tilsluttet.

Det anbefales, at Grundejerforeningens ønske om at overdrage ejerskabet af foreningens anlæg til Ishøj Fællesantenne imødekommes. Dog med det forbehold, at Brix og Kamp laver et fysisk tjek af foreningens anlæg, og bekræfter anlæggets stand og tekniske opsætning.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Grundejerforeningen Strandlunden kan blive tilsluttet Ishøj Fællesantenne som en individuel tilslutning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart H. Nielsen (V) kan ikke tilslutte sig indstilingen vedr Strandlunden. Dokumenter, som rent faktisk klarlægger hvordan beboerne i Grundejerforeningen er stillet efter overdragelse af antenneanlægget i 1993, er blevet borte. Både i Grundejerforeningen grundet vandskade, men er desværre også blevet væk i Ishøj Kommunes arkiver. Derfor mener Lennart, at beboerne på en generalforsamling orienteres om sagen og endeligt vurderer om de er en samlet grundejerforening eller er opkoblet som enkelte parceller. Derfor kan Lennart ikke tilslutte sig indstillingen, før sagen er blevet behandlet lokalt i grundejerforeningen. Det er efter Lennarts opfattelse uklart hvordan man er tilkoblet, og om alle har fået den rette information om sagens indhold og konsekvenser.

Bilag

Resume

Boligforeningen AAB55 har tidligere indgået en betinget aftale om erhvervelse af i alt ca. 14.500 kvm. tilhørende kommunen, beliggende Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej. Købet er med henblik på opførelse af 58 rækkehuse som almene boliger. Kommunen deltager i dette byggeri med en grundkapital svarende til 10 % af anskaffelsessummen, og dette beløb svarer til salgssummen for grunden jf. den betingede aftale. Der fremlægges tillæg til aftalen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligforeningen AAB55 er efter en længere periode med bestræbelser for at opnå den fornødne økonomi til opførelse af denne bebyggelse nu nået frem til en løsning. Der er i januar 2016 indgået en betinget aftale mellem AAB og Ishøj Kommune om overdragelsen af arealet til bebyggelse til en købesum på kr. 12.875.000 inkl. moms og betinget af opnåelse af godkendelse af Skema B.

Der forelægges forslag til tillæg til den betingede købsaftale, hvor salgssummen/kommunens deltagende andel som grundkapital reguleres efter den nu kendte anlægssum for byggeriet. Salgssummen forhøjes med kr. 154.000 til kr. 13.029.000 inkl. moms.

Skema B vil blive forelagt til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgsmødet den 27. august 2018 og på byrådsmødet den 4. september 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive tillæg til salgsaftale med AAB, således at den samlede salgspris for arealet udgør kr. 10.423.200 excl. moms under betingelse af, at Skema B godkendes efterfølgende.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Den samlede salgssum udgør kr. 13.029.000 inkl. moms, kr. 10.423.200 excl. moms.

Der er udarbejdet tillæg til den betingede købsaftale, der regulerer salgsprisen på grundarealet i forhold til grundkapitaltilskuddet.

Bilag

Resume

Menighedsrådet i Ishøj har kontaktet kommunen med henblik på udvidelse af de eksisterende mødefaciliteter i Vejleå Kirke med ca. 80 kvm., der er beliggende på kommunens grund, og således med ønske om Kirkens overtagelse af dette kommunale jordstykke.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konkrete planer om udvidelse af Vejleå Kirke med et areal, der i dag fremstår som en gårdhave og tillige er beliggende på kommunens jord, skal det vurderes, om kommunen er indstillet på at imødekomme Menighedsrådet med et frasalg af de relevante ca. 80 kvm. Det nye areal vil blive udnyttet til yderligere mødefaciliteter og med baggrund i en øget tilstrømning til kirkens direkte og indirekte aktiviteter.

Udvidelsen vil foregå i underetagen og vil erstatte den i dag kendte gårdhave, der dog i et vist omfang vil blive gendannet på taget af den nye tilbygning. Menighedsrådet vil søge den nye tilbygning og følgearbejder finansieret bl.a. via støtte fra Helsingør Stift.

Den for området gældende lokalplan og den deri beskrevne anvendelse, muliggør, at også kommunens areal kan inddrages som en del af kirken.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kommunen tilbyder Ishøj Menighedsråd, at de kan overtage arealet for ca. kr. 20.000 som beregnet ovenfor og med de nævnte tillæg.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Identiske arealer i kommunen, der tilsvarende alene kan anvendes og begrænset til offentlige formål, er ved senest kendte offentlige vurdering vurderet til kr. 270 pr. kvm. (Vejlebrovej 45). Med dette som udgangspunkt, kan kommunen frasælge de her nævnte ca. 80 kvm. for i omegnen af kr. 20.000, og med tillæg af købers betaling af omkostninger forbundet med tinglysning, udstykning m.v.

Bilag

Resume

Budgetforslag 2019 for Iværksætterkontaktpunktet justerer medlemskontingent til kr. 2,71 pr. borger.

Sagsfremstilling

Iværksætterkontaktpunktet har fremlagt nyt budgetforslag for 2019.

Iværksætterkontaktpunktet er et samarbejde mellem 8 vestegnskommuner om køb af kurser til iværksættere. Borgmester Ole Bjørstorp er formand og Ishøj Kommune (v/ Center for Byudvikling) er sekretariat for foreningen.

Kurserne købes via Væksthus Hovedstadsregionens Iværksætterhuset. Kurserne afholdes lokalt i medlemskommunerne, således også i Ishøj. Lokale iværksættere henvises til disse kurser, når de har været til vejledning med Ishøjs iværksætterkonsulent.

Det samlede budgetforslag er vedlagt i bilag.

Det bemærkes, at der forventes et merforbrug. Merforbruget kan dækkes af foreningens mellemsregningskonto.

Iværksætterkontaktpunktet har i en årrække arbejdet for at nedbringe en stor mellemregningskonto. Ved budgetforslag 2019 nedbringes mellemregningskontoen næsten fuldstændigt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at forhøjelsen af medlemsbidraget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Budgetforslag 2019 justerer medlemsbidrag pr. borger kr. 2,71. Dette betyder for Ishøj en udgift på kr. 62.297.

Medlemsbidrag i 2018 var til sammenligning kr. 2,29 (Ishøj udgift kr. 52.026).

Dette kan afholdes indenfor eksisterende budgetter for Center for Byudvikling.

Bilag

Resume

"Stop forskelsbehandlingen.nu" er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet, og Ishøj Kommune har været en del af netværket siden starten i august 2016. Formålet med netværket er, at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at hovedstadsområdets kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen for længst har nået sin grænse. På denne baggrund vurderes det, at der er behov for, at fortsætte og udvide arbejdet i "Stop forskelsbehandlingen.nu."

Sagsfremstilling

"Stop forskelsbehandlingen.nu" har kørt en intensiv kampagne i forhold til udligningsdebatten. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018.

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg, og gennem de øvrige kommunegrupperinger som Bedre Balance, Danmark på Vippen, m.fl. Derfor skal der træffes beslutning om en fortsættelse af interessevaretagelsen for de 34 hovedstadskommuner. Hvis arbejdet besluttes at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides, og sammensættes på tværs af politiske partier, samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget ”Fremtidig organisering”, hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

Da det såkaldte Finansieringsudvalg i foråret præsenterede sine fem forskellige modeller for den fremtidige kommunale udligning stod Ishøj Kommune til, at blive hårdest ramt af alle kommuner i fire ud af de foreslåede fem modeller. Det afstedkom, at Ishøj Kommune iværksatte en stor indsats for, at udligningsreformen ikke blev til noget. En indsats som både blev rettet mod Folketinget, Det Kommunale Topmøde og i diverse medier. "Stop forskelsbehandlingen.nu" rettede først og fremmest sin indsats mod Regeringen og det øvrige Folketing. På den baggrund vurderes det relevant for Ishøj Kommune, at fortsætte i "Stop forskelsbehandlingen.nu", idet både kommunens og netværkets indsats bidrager til, at sætte fokus på udligning og fremme Ishøjs synspunkter.

Da Ishøj Kommune allerede én gang har været udset til, at tabe mange penge ved en kommunal udligningsreform bør Ishøj Kommune deltage i den poltiske styregruppe for "Stop forskelsbehandlingen.nu" med den hensigt, at opnå øget indflydelse på en evt. kommende udligningsreform. Derfor vil borgmesteren skrive til tovholderen for netværket, borgmester Steen Christiansen Albertslund, med ønske om optagelse i den politiske styregruppe for "Stop forskelsbehandlingen.nu".

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune fortsætter i "Stop forskelsbehandlingen.nu", og at der bevilges 48.500 pr. år til Ishøjs deltagelse i netværket. Beløbet indarbejdes i budget 2019 mellem 1. og 2. behandlingen, som teknisk korrektion.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

En fortsat indsats kræver, at der etableres et mere permanent sekretariat, som kan bygge videre på de ressourcer og den viden som er opbygget i "Stop forskelsbehandlingen.nu ".

Det årlige budget forventes at være:

Projektleder/projektkoordinator:  

       650.000

Studentermedhjælper, frikøb af teknisk økonomisk bistand, mindre kampagner etc.    

   1.000.000

 I alt

   1.650.000

Det svarer til ca. 48.500 kr. for Ishøj Kommune pr. år.

Når udligningsdebatten igen intensiveres anslåes det, at der vil være behov for at øge budgettet med 50.000 kr. pr. kommune ifm. kampagneperioden.

Bilag