Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 16. december 2019 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for november måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager oversigten til efterretning. 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Med vedtagelsen af den nye lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende kommunale ungeindsats, har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Hidtil har ansvaret været delt mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentrene bl.a. afhængig af den unges alder og beskæftigelsessituation.

Med den nye lov var der ikke længere krav om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i UU-regi, og det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan uddannelsesvejledningen skal organiseres i den kommunale ungeindsats.

Ishøj Byråd besluttede på mødet den 2. oktober 2018, at UU Center Syd blev ophævet pr. 31. juli 2019, hvilket også var tilfældet i de øvrige deltagende kommuner.

Sagsfremstilling

Det afsluttede regnskab for UU Center Syd for perioden 1. januar - 31. juli 2019 er udarbejdet og er vedhæftet dagsordenen sammen med revisionsprotokollatet.

Af regnskabet fremgår det, at resultatet for 2019 viser et overskud på 305.000 kr., hvilket er tilfredsstillende og bedre end budgetteret.

I 2019 har der kun været almindelig drift i 1. kvartal, mens den resterende tid frem til lukningen pr. 31. juli 2019 har bestået i at overlevere aktiviteterne til kommunerne og lukke selskabet ned.

Da Ishøj Kommune er UU Center Syds administrationskommune, står Ishøj Kommune for afvikling af de sidste udestående poster efter selskabets ophør.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at det afsluttende regnskab og revisionsprotokollat for UU Center Syd for perioden 1. januar - 31. juli 2019 tages til efterretning. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Kasper Bjering Jensen (A) ankom til mødet.

Lovgrundlag

Lov nr. 697 af 8. juni 2018 - Lov om forberedende grunduddannelse.
Lov nr. 698 af 8. juni 2018 – Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Bilag

Resume

AAB har i mail af 27. november 2019 fremsendt endelig ansøgning om godkendelse og garantistillelse til optagelse af yderligere lån på i alt 11 mio. kr. Låneoptagelsen dækker 6., 7. og 8. etape af køkkenudskiftningen i afd. 55, Vejleåparken. Beløbet for et nyt køkken betales, som tidligere år, som et forbedringstillæg til huslejen, indtil køkkenet er fuldt betalt. Betalingen for de nye køkkener følger lejemålet og ikke beboerne.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd godkendte den 2. oktober 2012 AAB's anmodning om, at afdelingen årligt kunne opsætte højst 100 køkkener samt 25 køkkener i flytteboliger. Da interessen blandt beboerne for udskiftning af køkkener var væsentlig større, end AAB forventede, har Ishøj Byråd efterfølgende godkendt og stillet garanti for yderligere låneoptagelser - senest den 28. juni 2017 med en låneoptagelse på 10 mio. kr., hvilket skulle dække etape 4, 5 og 6.

AAB har de sidste par år forsøgt at hjemtage lånene i etaper for hvert år, men da AAB ikke har gennemført de nødvendige tjek i sagen, er der sket overskridelse af tidligere godkendte beløb og garantier - og endvidere er der ikke ansøgt om kommunens godkendelse af 7. etape. Overskridelsen af 6. etape har medført, at restbeløbet på den seneste ansøgning (10 mio. kr.) ikke kan dække hele 6. etape af køkkenudskiftningen. AAB hjemtager derfor ikke restbeløbet på den tidligere garantistillelse ca. 2,274 mio. kr., men søger nu om godkendelse og garantistillelse af et nyt samlet lån for 6. etape. 

Oprindeligt ansøgte AAB om garantistillelse på i alt ca. 18 mio. kr. (for etaper til og med 2022), men på grund af AABs håndtering af sagen anbefaler administrationen, at AABs ansøgning kun bliver forelagt til godkendelse til og med 8. etape. Først ved afslutning og dokumenteret overholdelse af 8. etape vil AAB efterfølgende kunne fremsende ny ansøgning vedrørende 9. etape. Både i forbindelse med sagsbehandlingen og på styringsdialogmødet med AAB den 5. december 2019 er der rejst kritik overfor AAB, omkring AABs håndtering af sagen.

Låneoptagelse til og med 8. etape:

6. etape  (2018)

4,1 mio. kr.

7. etape  (2019)

3,0 mio. kr.

8. etape  (2020)

4,0 mio. kr.

I alt

11,1 mio. kr.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at låneoptagelse og garantistillelse på 11 mio. kr. godkendes til udskiftning af køkkener til etape 6, 7 og 8.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ingen økonomisk betydning for huslejeniveauet i forhold til de tidligere godkendelser.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Resume

Ansættelse af bredbåndskonsulent for at understøtte kommunens fiberstrategi.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 3. december 2019 en fiberstrategi, og at der på det kommende møde skulle fremlægges et særskilt beslutningspunkt vedr. ansættelse af en bredbåndskonsulent.

Bredbåndskonsulenten er nødvendig i en tidsbegrænset periode, fordi fiberudrulning ikke sker af sig selv. En forudsætning for at der bliver udrullet fiber i Ishøj er, at fiberleverandørerne får tilslutning til udrulning fra en tilstrækkelig stor procentdel af borgerne. Hos f.eks. TDC skal 80 % i et område tilkendegive deres interesse, før TDC ruller fiber ud i området. 

Hvis udrulning skal ske i den ønskede hastighed, viser erfaringer fra andre kommuner, at såvel borgere og leverandører har brug for nemme kontaktkanaler og nem og tydelig kommunikation. 

En bredbåndskonsulent er kommunes kontaktperson for alt vedr. fiberudrulning. Bredbåndskonsulent skal sikre, at det er nemt for borgere, virksomheder og fiberleverandører at henvende sig til kommunen med spørgsmål vedr. fiberudrulning, og at der kan ske en hurtig håndtering. I organisationen skal bredbåndskonsulenten sikre intern koordinering og bistå med kommunikation og at støtte samarbejdet mellem fagområderne. Bredbåndskonsulenten vil arbejde tæt sammen med brugerrådet for Ishøj Fællesantenne.

En bredbåndskonsulent skal have kompetencer til at koordinere, facilitere og lede projekter, være en god kommunikator og kunne samarbejde med borgere, virksomheder og kolleger. Personen skal desuden have interesse for og god forståelse for teknikken.

Eksempler på konkrete opgaver, som bredbåndskonsulenten skal varetage:

- Afholde borgermøder, hvor der informeres om muligheder for fiber og mulige leverandører

- Bygge bro mellem grundejere, grundejerforeninger, boligselskaber og leverandører

- Kontakte kommunens virksomheder og afdække deres ønsker og behov til fiber og inddrage dette i den samlede fiberudrulning 

- Kortlægge dækningen i kommune, herunder identificere eventuelle blinde pletter i kommunens fiberdækning, og afdække mulige løsninger for dækning af disse områder

- Dialog og samarbejde med Center for Park, Vej og Miljø om nedlægning af tomrør og om procedurer for bl.a. gravetilladelser og samgravning. 

- Oprette og vedligeholde en platform på kommunens hjemmeside, der informerer om muligheder for fiberudrulning. 

Ansættelse af bredbåndskonsulent i 2020 kan evalueres i efteråret 2020 mhp. stillingtagen om evt. forlængelse yderligere et år. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der afsættes 600.000 kr. til en bredbåndskonsulent i 2020 med finansiering over det afsatte budget til Ishøj Fællesantenne og overførelse i forbindelse med første budgetopfølgning for 2020.

Beslutning

Tilføjelse i indstilling efter sætningen .. "at der afsættes 600.000 til en bredbåndskonsulent", tilføjes: eller konsulentbistand i 2020.....

Tiltrådt.

Økonomi

En bredbåndskonsulent skønnes at koste kr. 600.000 pr. år.

Resume

Ishøj Fællesantennes tv-priser for 2020 fremlægges til orientering. Samtidig fremlægges forslag fra brugerrådet til ændrede internetpriser.

Sagsfremstilling

TV-priser 2020

Byrådet besluttede den 1.oktober 2019 Ishøj Fællesantennes tv-priser for 2020. De endelige priser for 2020 var på daværende tidspunkt ikke kendt, fordi prisstigninger endnu ikke var blevet meldt ud af leverandørerne. Derfor blev byrådets beslutning truffet med forbehold for, at de endelige priser skulle forelægges Økonomi- og Planudvalget til orientering, når leverandørerne havde meldt prisstigninger ud.

Leverandørernes endelige priser er nu blevet meldt ud, og prisstigningerne bliver en smule lavere end estimeret.

Priserne pr. 1. januar 2020 bliver:

 

Estimerede priser (fremlagt 1. oktober 2019)

Endelige priser pr. 1.1.2020 (fremlagt 16. december 2019)

Grundpakke

123 kr.

123 kr.

Mellempakke

399 kr.

396 kr.

Fuldpakke

550 kr.

545 kr.

Internet-priser 2020

Brugerrådet har i løbet af efteråret drøftet, hvordan Ishøj Fællesantennes internet-produkter kan gøres mere attraktive. På baggrund af en dialog mellem brugerrådet og Kabelplus, foreslår brugerrådet følgende ændringer i fællesantennens internet-priser, der kan implementeres hurtigst muligt. Hvis der skal være 3 måneders varslingsperiode, vil priserne kunne implementeres med virkning fra 1. april 2020:

Eksisterende priser

Nye priser

1000/100 mbit

399 kr.

1000/100 mbit

299 kr.

330/60 mbit

279 kr.

Udgår*

 

120/50 mbit

199 kr.

200/50 mbit

219 kr.

10/10 mbit

159 kr.

25/10 mbit

169 kr.

6/6 mbit

119 kr.

6/6 mbit

119 kr.

2/2 mbit

0 kr.

4/4 mbit

0 kr.

* Nuværende medlemmer i gruppen flyttes til 1000/100. I den sammenlagte gruppe udleveres modems.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager tv-priser for 2020 til efterretning.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at brugerrådets foreslåede ændringer i internet-priser implementeres med virkning fra 1. april 2020.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Procesplan for kommunens eventuelle afhændelse af Ishøj Fællesantenne.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommunes fiberstrategi fremgår det, at Ishøj Fællesantenne evt. skal afhændes, fordi kommunens ejerskab af fællesantennen er blevet en hæmsko for fiberudrulning til Ishøjs borgere.

En af mulighederne for afhændelse er et salg af fællesantennen. Hvis et salg skal gennemføres, inden Kabelplus’ kontrakt udløber den 31. maj 2021, skal forberedelse af processen igangsættes nu. Det bemærkes, at selvom der sættes gang i en salgsproces nu, er det ikke ensbetydende med, at der træffes beslutning om at sælge Ishøj Fællesantenne. Beslutning om et evt. salg af fællesantennen træffes på et senere tidspunkt.

Administrationen har bedt advokatfirmaet Horten om at udarbejde et forslag til procesplan for en salgsproces for Ishøj Fællesantenne (vedlagt). Første led i en salgsproces er en såkaldt markedsdialog. Markedsdialogen har til formål at afdække potentielle købere på markedet og belyse, hvilke købsvilkår aktørerne kan/vil imødekomme. Horten har afsat tre måneder til forberedelse af markedsdialog og selve markedsdialogen. Efter markedsdialogen forelægges sagen igen for byrådet mhp. endelig beslutning om et evt. salg herunder med forslag til købsvilkår.

Administrationen er sideløbende ved at afdække kommunens eget brug af fællesantennens anlæg, og hvordan kommunen fremover skal dække kommunens brug af bredbånd til de kommunale institutioner.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Hortens procesplan for salg af Ishøj Fællesantenne iværksættes. Og at der i forbindelse med budgetopfølgningen for 2020 afsættes 350.000 kr. til Hortens assistance i hele salgsprocessen med finansiering over det afsatte budget til Ishøj Fællesantenne og overførelse i forbindelse med første budgetopfølgning for 2020.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Horten vurderer, at deres bistand i forbindelse med hele salgsprocessen vil koste 350.000 kr. ekskl. moms.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Vedtagelse af lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge Syd og kommuneplantillæg nr. 10.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre 12 rækkehuse og et etagebyggeri på tre etager. Bebyggelsen opføres på arealet mellem den eksisterende parcelhusbebyggelse Ørnekærs Vænge, fredskov og grøn kile/Lille Vejleå.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 5. september til og med den 31. oktober 2019, mens kommuneplantillæg nr. 10 har været i høring fra den 3. oktober til den 28. november 2019. Den 16. september blev der afholdt et orienterende borgermøde på Vibeholmsskolen.

I høringsperioden er der indsendt 12 høringssvar. Høringssvarene er rettet mod både lokalplan og kommuneplantillæg. Vi har modtaget følgende fra offentlige instanser og foreninger: Et høringssvar fra Trafikstyrelsen, som ikke har indsigelser til lokalplanen, kun en præcisering i afsnittet om støj. Danmarks Naturfredningsforenings lokalforening Ishøj-Vallensbæk har indgivet et høringssvar om et dige ved fredskoven, og ligeledes har Miljøstyrelsen om skovbyggelinjen. Banedanmark har ingen bemærkninger. Derudover har vi modtaget otte høringssvar fra borgere i området, hvoraf to er fra Grundejerforeningen Ørnekærgård. Emner, der går igen i høringssvarene, er etagebyggeriet, parkering, refleksion af støj, vejtræer, forslag til ny indkørsel og indbliksgener.

Der er udarbejdet et notat med kommentarer til høringssvarene og anbefalinger til ændringer samt præciseringer vedrørende parkering, støj, terrænregulering for området og ved dige samt afstand til fredskov. Det foreslås, at ændringerne fører til få rettelser i tekst og på kortbilag. Forslag til ændringer er markeret med understregninger i lokalplanen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at de medtagne høringssvar giver anledning til ændringer og præciseringer vedrørende parkering, støj, terrænregulering for området og ved dige samt afstand til fredskov og
at lokalplan 1.88 Ørnekærs Vænge og kommuneplantillæg nr. 10 endeligt vedtages og offentliggøres.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

Vedtagelse af lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26. Lokalplanen er udarbejdet for at præcisere anvendelsesbestemmelserne samt for at tilføje lovtekst i redegørelsen i Lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.93 muliggør opførelse af daginstitution på Industrivangen 26. Ændringerne fra lokalplan 1.81 til lokalplan 1.93 er en præcisering af anvendelsesbestemmelserne samt en tilføjelse af lovtekst i redegørelsen.

Ændringerne i lokalplan 1.93 har været i høring i to uger frem til 25. november 2019. I høringsperioden er der modtaget én indsigelse, der retter sig mod lokalplanen som helhed. Læsevejledningen til lokalplan 1.93 samt høringsnotatet beskriver, at det ikke er lokalplanen, der er i høring, men alene ændringerne.

I høringsnotatet anbefales det derfor, at der ikke sker ændringer i lokalplanen på baggrund af den indkomne indsigelse.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.93 Daginstitution, Industrivangen 26 vedtages endeligt og offentliggøres. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlov.

Bilag

Resume

Der ønskes opført et indhegnet område til hundeluftning i Baneparken.

Sagsfremstilling

Der er et ønske fra borgere om et bynært hundeluftningsområde, hvor man kan lufte sin hund uden snor. Det foreslås at opsætte en indhegning på 800 m2 i Baneparken (se bilag A og B).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at der opsættes et hundeluftningsområde i Baneparken, og
at 24.651,50 kr. til opførelse af hundeluftningsområde finansieres af Center for Park- Vej og Miljøs driftsbudget.  

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er indhentet tilbud på levering af indhegning til hundepark (bilag 3).    

Indhegning inkl. låger

19.651,50 kr.

2 Høm høm stativer

  5.000,00 kr.

I alt

24.651,50 kr.

 

Bilag

Resume

Center for Park-, Vej- og Miljø søger midler frigivet til lysprojektets 4. og næstsidste etape, belysning på broer.

Sagsfremstilling

I lysprojektet omkring Ishøj Bycenter er der brugt særlige initiativer til at binde bymidten sammen og skabe attraktive og trygge oplevelser.

Lysprojektet har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. Projektet har gjort området omkring Ishøj Bycenter tryggere i de mørke timer og bidrager til at gøre området til et attraktivt sted at færdes. Desuden kan det ses som en del af realiseringen af kommunens nye Strategi for kunst i det offentlige rum.

Lysprojektet tager udgangspunkt i de fire elementer: ild, vand, jord og luft. Centrets oplyste tårne repræsenterer ild. Lyssætningen på stationsområdet repræsenterer vand. Ishøj Byhaves belysning på beplantning og arkitektur repræsenterer jord. Og belysning på broerne, som fører ind på centerets ø, repræsenterer luft.

Det foreslås, at man i 2020 udarbejder et samlet koncept for belysning af alle broerne for at få et sammenhængende visuelt udtryk for broerne. Efterfølgende udføres belysning af de to broer ved hhv. Vejleå Kirke og Brohuset for 1 mio. kr. Der er i investeringsoversigten afsat yderligere 1 mio. kr. i 2021, hvor belysning af de resterende broer vil blive udført.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at 1 mio. kr. til 4. etape af lysprojektet frigives jf. investeringsoversigten.  

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag