Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 21. december 2020 kl. 17:00

Virtuelt møde

Resume

Kommunerne vil blive kompenseret med yderligere 1 mia. kr. til koordineret køb af værnemidler igennem KVIK samt udgifter til lager og personale mv. i forbindelse med køb af værnemidlerne.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har fredag den 11. december 2020 indgået en aftale om COVID-19 økonomi. Denne aftale er en opfølgning på aftalen fra i sommers. På baggrund af aftalen har KL sendt brev ud til kommunernes økonomichefer.

Regeringen og KL vil følge op på den øvrige COVID-19 relaterede økonomi i 2021, når der er større klarhed om mer- og mindreudgifter i 2020. Samtidig tilkendegiver regeringen med aftalen, at den også i 2021 vil finansiere kommunernes COVID-19 udgifter.

Regeringen anerkender, at kommunerne ikke har afholdt alle øvrige aktiviteter i 2020 grundet håndteringen af COVID-19. Af øvrige aktiviteter kan nævnes: sociale arrangementer, genoptræning af borgere, misbrugsbehandlinger mm. Derfor har Regeringen forståelse for, at disse kan skubbes til 2021 indenfor gældende rammer.

Regeringen har også givet tilsagn om, at lånedispensationer vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 kan overføres til 2021, ligesom anlægsniveauet drøftes i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Økonomi

Betalte fakturaer hos KVIK i forbindelse med køb af værnemidler vil blive krediteret.

Staten vil på denne måde kompensere for kommunernes køb af værnemidler igennem KVIK.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at informationen fra KL vedr. håndtering af Corona udgifter tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Det foreslås, at der oprettes et tværorganisatorisk hjælpekorps, som skal varetage den kommunale del af den forestående vaccinationsopgave.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune udfører allerede systematisk testning af personalet på plejeområdet for Covid-19, men påtænker at øge denne indsats i en kortere periode hen over jul og nytår ud fra et forsigtighedsprincip. Herudover er der behov for ekstra ressourcer til at varetage den kommunale del af vaccinationsindsatsen, som forventes at skulle udføres i januar 2021. Opgaverne og rammerne herfor er nærmere beskrevet i det vedlagte notat (bilag 1).

For at sikre at Ishøj Kommune bedst muligt kan varetage disse opgaver, og for at det samtidig er muligt at opretholde den almindelige drift på plejehjem og i hjemmeplejen, er der behov for, at der laves en tværgående organisering af arbejdet omkring vaccinationsindsatsen, og at der som led heri nedsættes et tværorganisatorisk hjælpekorps.

Dette indebærer, at der midlertidigt skal udlånes personale fra dele af kommunens øvrige opgaver til varetagelse af disse Covid-19 relaterede opgaver.

Det tværgående hjælpekorps skal varetage:

  1. Administrativ understøttelse af vaccinationsindsatsen, fx indhentning af interessetilkendegivelse, logistik i forhold til vaccination, koordination med praktiserende læger/region om vaccinationen,
  2. Ledsage ældre/udsatte borgere fra hjemmeplejen til vaccinationsstedet, og observere borgerne efter vaccination.
  3. Kørsel af ældre/udsatte borgere fra hjemmeplejen til vaccinationsstedet.

Det foreslås, at det tværorganisatoriske hjælpekorps sammensættes af kommunens medarbejdere på frivillig basis.  

Som udgangspunkt skal opgaverne løses indenfor medarbejdernes normale arbejdstid, men det kan også løses via merarbejde for deltidsansatte eller plustid for fuldtidsansatte (bilag 1). Det foreslås, at der ydes et honorar på kr. 1.500,- for deltagelse i hele perioden som supplement til de ansattes almindelige løn.

Der er tale om højt prioriterede opgaver, så det kan blive nødvendigt at nedprioritere andre opgaver/services med henblik på at flytte medarbejderressourcer hen til vaccinationsindsatsen. Dog skal lovpligtige opgaver overfor borgerne fortsat varetages.

Alternativt, eller som supplement til ovenstående, skal behovet dækkes via rekruttering af eksterne vikarer, hvis timeløn sandsynligvis beløber sig til mindst kr. 250,-.

Lovgrundlag

Epidemiloven samt aftale om test af personale på plejecentre og i hjemmeplejen.

Økonomi

Det er ikke muligt at angive omkostningerne forbundet med de foreslåede initiativer, da omfanget af de kommunale opgaver i forbindelse med vaccinationsindsatsen endnu ikke er meldt ud, og det ikke vides, hvor mange borgere, der vil blive tilbudt vaccination i første omgang.

Der må dog forventes øgede lønudgifter, uanset om opgaven kan løses via allerede ansattes merarbejde, eller om der skal rekrutteres eksterne vikarer.

Omkostningerne vil blive indberettet til KL som en Coronaomkostning på lige fod med andre Coronaomkostninger, og omkostninger vedr. 2021 vil blive medtaget i den første økonomiopfølgning, mens evt. ekstraudgifter i 2020 vil blive medtaget i regnskabet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for december måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021.

Sagsfremstilling

På beskæftigelsesudvalgsmødet den 25. november 2020, behandlede udvalget jobcenterets udkast til Beskæftigelsesplan 2021.

Beskæftigelsesudvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2021 til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og sender Beskæftigelsesplan 2021 til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget.

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, der udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. De nyeste rapporter fra STAR er vedlagt som bilag 4-6: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Bilag 1 eftersendes, da data først er tilgængelig den 20. december.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Social- og Indenrigsministeren har meddelt Ishøj Kommune, at kravet om forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune kan ophøre via dispensation. Det betyder, at Social- og Indenrigsministeriet i samarbejde med de øvrige ministerier vil udarbejde udkast til dispensationer, som vil blive sendt i høring snarest muligt.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeren har svaret på det fælles borgmesterbrev, som blev sendt til ministeriet den 11. november 2020, se vedhæftede. I brevet skriver ministeren, at den faglige afklaring blandt de relevante ministerier har vist, at langt den største del af det forpligtende samarbejde vil kunne ophøre ved brug af dispensation fra kravet om forpligtende samarbejde. Vallensbæk Kommune har været i dialog med Social- og Indenrigsministeriet, og ministeriet uddyber her, at det er enkelte dele af natur- og miljøområdet, som der ikke umiddelbart kan dispenseres fra. Social- og Indenrigsministeren vil dog, så snart det bliver muligt, tage initiativ til politiske forhandlinger om muligheden for fuld frigørelse af kravet om forpligtende samarbejde. Det betyder, at der er en forventning om et fuldt ophør af det forpligtende samarbejde på sigt.

Der lægges op til, at Ishøj og Vallensbæk kommuner selv får frihed til at beslutte, hvornår ændringerne skal træde i kraft, så vi kan sikre den nødvendige tid til at gennemføre ændringerne på en god og betryggende måde.

Brevet fra ministeren drøftes på HovedMed den 17. december 2020.

Fælles borgmesterbrev samt svar fra Social- og Indenrigsministeriet er vedhæftet.

Lovgrundlag

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Økonomi

Brevet fra Social- og Indenrigsministeren beskriver ikke de økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune. I forbindelse med ophøret af det forpligtende samarbejde kan der være afledte driftsomkostninger og etableringsomkostninger blandt andet i forbindelse med etablering af et jobcenter i Ishøj Kommune. Omfanget af de økonomiske omkostninger er endnu ikke fuldt kortlagt. Et skøn over de økonomiske konsekvenser forventes forelagt politisk sammen med høringen af dispensationsmaterialet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Pia Skourup (V) fastholder særindstilling fra byrådets møde den 2. juni 2020, punkt 137.

Bilag

Resume

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 8. december 2020 meddelt, at Ishøj Kommune tildeles i alt 222.000 kr. til projektet ” En særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte”. Midlerne fordeles på baggrund af en fordelingsnøgle. Kommuner, hvis andel af ansatte elever på erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper, med udenlandsk herkomst overstiger 35 pct., får andel i puljen. Blandt de kommuner, som er berettiget til tilskud, fordeles dette relativt efter antallet af elever med udenlandsk herkomst efter den 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner er med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 enige om at nedsætte en task force, der har til opgave at drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere. Task forcen anbefaler, at indsatsen over for elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder, fx i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken.
I Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder er der afsat en ramme på 30 mio. kr. til initiativer rettet mod det offentlige arbejdsmarked, heraf anvendes 23 mio. kr. til en pulje målrettet en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

Puljen skal medvirke til at fastholde elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.
Anvendelsesperioden for midlerne udløber den 31. december 2021, og ministeriet forventer projektet gennemført i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.
Uddannelseskonsulent på SOSU-området i Center for Voksne og Velfærd vil være tovholder. Tovholderen vil i løbet af første kvartal 2021 lægge planer for anvendelse af midlerne og efterfølgende initiere og implementere de skitserede tiltag i Ishøj Kommune.

Fristen for ansøgning af midlerne i ministeriet var 14. december 2020. Administrationen har derfor valgt at ansøge om beløbet og efterfølgende sikre den formelle bevilling via Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om projektet på sit møde 14. december og forlægges fagudvalgssag primo 2021.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager 222.000 kr. i 2021 (på bevillingsområde B60.30.10). Der er ingen egenfinansiering.
Der skal ikke aflægges et revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af de tildelte midler, men kommunen skal kunne dokumentere de afholdte udgifter. Dokumentationen skal opbevares af kommunen i fem år.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 222.000 kr. i 2021.
at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 222.000 kr. i 2021.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Orientering om at AAB 55 har trukket foreningens udmeldelse af Ishøj Fællesantenne pr. 1. januar 2021 tilbage.

Sagsfremstilling

Boligforeningen AAB 55 meldte sig i oktober 2020 (jf. Ishøj Fællesantennes vedtægter) ud af Ishøj Fællesantenne pr. 1. januar 2021. AAB 55 har efterfølgende trukket foreningens udmeldelse tilbage.

Det betyder, at AAB 55’s medlemskab af Ishøj Fællesantenne først ophører i forbindelse med, at Ishøj Fællesantenne overdrages til Stofa den 1. juni 2021.

Det betyder endvidere, at Ishøj Kommune og Kabelplus ikke skal arbejde yderligere med planlægningen af praktikken vedr. afkobling af AAB pr. 1. januar 2021.

Administrationen er bekendt med, at AAB 55 har indgået aftale med Ishøj Ny Antenneforening om forsyning af tv og internet pr. 1. juni 2021. Derudover er der indgået aftale med TDC NET om udrulning af fibernet i foreningen. Informationerne fremgår af et opslag på AAB 55’s hjemmeside.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen om AAB 55's tilbagetrækning af udmeldelse af Ishøj Fællesantenne pr. 1. januar 2021 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltræder, at der indarbejdes budget til afholdelse af udgifter ifm. klage fra Ishøj Ny Antenneforening

Resume

Status på fiberudrulning fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

TDC NET annoncerede den 17. december 2020, at de påbegynder udrulning af fiber i endnu et område i Ishøj. Det drejer sig om strandområdet, hvor 1000 husstande får tilbudt tilslutning til TDC NETs fibernet. Pressemeddelelse er vedlagt.

Ifølge AAB 55 er der også netop indgået aftale med TDC NET om fiberudrulning til AAB 55's beboere.

TDC NET er allerede i gang med at udrulle fibernet i Strandgårdsparken, hvor 570 husstande har mulighed for at tilmelde sig.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager status til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

På Byrådsmøde den 3. november blev der orienteret om, at der starter et nyt vagtselskab i Bycenteret pr. 1. december. Det kan konstateres, at de bliver udfordret af nogle borgergrupper. Derfor forslås det, at deres bemanding opjusteres i 1. kvartal 2020.

Sagsfremstilling

Det nye vagtselskab er godt i gang med at komme ind i opgaver og rutiner for at varetage vagtopgaven i Bycenteret. Opgavehåndteringen og dialogen mellem vagterne, Danske Shoppingcentre (DSC), politiet og kommunen går godt. Der er dog udfordringer med en gruppe borgere, der hænger ud i centeret og har en uhensigtsmæssig adfærd, som vagtselskabet har svært ved at håndtere uden den fornødne hjælp og opbakning.

Administrationen har haft dialog med DSC omkring dette, hvor der bl.a. blev fremvist videoer over hærværk mv. der bliver udført - også efter centeret bliver delvist lukket kl. 23.30. På baggrund af dette møde har DSC set på, hvordan vagtressourcerne kan opjusteres i 1. kvartal 2021. I dag er der en vagt mellem 10-17 og derefter to vagter frem til kl. 23.30. Forslaget fra DSC er, at centeret bliver bemandet med to vagter fra kl. 10 og helt frem til kl. 03.00, hvor de sidste typisk forlader centeret. Målet med den øgede bemanding og den intensiverede kontakt til denne borgergruppe, både af vagterne selv og af politiet, er at skabe et pres på dem, så de flytter deres uhensigtsmæssige aktiviteter med rygning af diverse, hærværk på facader og inventar i centeret, samt højrøstet og generelt utryghedsskabende adfærd væk fra centeret - så det bliver mere trygt for borgere og beboere at opholde sig i centeret .


Lovgrundlag

DSC's kontrakt med Vagtteam.

Økonomi

Økonomien ved at opjustere vagtordningen i 1. kvartal 2021 ligger på ca. 370.000 kr. ekskl. moms, hvoraf kommunens del til vagtordningen i centeret udgør 2/3 af de samlede udgifter. Hvis vagtordningen opjusteres i 1. kvartal giver det en merudgift på ca. 245.000 kr. ekskl. moms til Ishøj Kommune - disse midler forslås finansieret over Økonomi- og Planudvalget pulje.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at vagtordningen opjusteres i 1. kvartal 2021

at de 245.000 kr. frigives til håndtering af den udvidede opgave. Finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 4.291.000.

Beslutning

Tiltrådt.


Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der arbejdes videre med forskellige scenarier mhp. beslutning om placering af nyt jobcenter på temamøde den 5. januar 2021.

Resume

DAB har den 13. oktober 2020, på vegne af Vildtbanegård afd. 1, fremsendt en ansøgning om optagelse af lån til et projekt vedrørende videoovervågning i boligafdelingen. Der ønskes kommunens godkendelse af låneoptagelse på 3,239 mio. kr. med 100 % kommunal garanti.

Sagsfremstilling

Afdelingsmødet i Vildtbanegård afd. 1 og selskabsbestyrelsen i Vildtbanegård har på møde - henholdsvis den 10. september 2020 og den 28. september 2020 - godkendt projektet, der indeholder opsætning af 168 kameraer. Opsætningen og overvågningen skal ske ved parkeringsarealer, fællesarealer og gennemgange og skal medvirke til at reducere hærværk og øge trygheden i boligafdelingen. DAB oplyser, at rådgiver for projektet indhenter alle nødvendige godkendelser fra politi og myndigheder inden igangsættelse af projektet. Den økonomiske ramme for projektet udgør 3,239 mio. kr. inkl. materiel, opsætning, uforudsete udgifter, teknisk rådgivning, DAB-honorar samt låneomkostninger ved realkreditlån. Beløbet lånes over en 10-årig periode, og DAB oplyser, at låneoptagelsen vil medføre en huslejestigning på 0,7 % set i forhold til budgetudkast for 2021, hvilket svarer til en stigning på 5,00 kr. pr. m2 pr. år.

Budgetudkast for 2021 udviser en huslejestigning på 2,81 %, hvilket svarer til en stigning i den årlige gennemsnitlige leje på 20,00 kr. pr. m2 pr. år (gennemsnitlig leje i 2021 er 722,00 kr. pr. m2 pr. år). Når videoovervågningsprojektet er gennemført, vil den yderligere huslejestigning på 0,7 % medføre en samlet stigning på i alt 25,00 kr. pr. m2 pr. år, hvorefter den gennemsnitlig leje i alt vil udgøre 727,00 kr. pr. m2 pr. år.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29 og § 37.

Økonomi

100 % kommunal garanti.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der godkendes optagelse af lån på i alt 3,239 mio. kr., og at der stilles kommunal garanti på det ansøgte lån.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Realdania har tilbudt at pris- og lønregulere deres tilskud til ArkenWalk under henvisning til, at pengene i dag har en anden værdi, end de havde ved projektets start for fire år siden. Det øgede tilskud fra Realdania forudsætter dog, at Ishøj Kommune også øger vores del af betalingen.

Sagsfremstilling

ArkenWalk er medfinansieret med fondsmidler fra Realdania, som tilbage i 2016 bevilligede et tilskud på 17. mio. kr. til projektet. Tilsvarende har Ishøj Kommune finansieret projektet med 8. mio. kr.

Generelle prisstigninger i byggebranchen over tid betyder, at tilskuddets værdi reelt er faldet, og dermed er købekraften ikke den samme, som dengang projektet blev søsat. Det mærkes også tydeligt nu, hvor vi netop har fået konkrete priser på entreprisen. Derfor har Realdania, som almindelig praksis, tilbudt Ishøj Kommune at regulere tilskuddet ift. KL´s pris- og lønfremskrivningsindeks.

Realdania er villig til at bidrage med et ekstratilskud på ca. 1.220.000 kr. (inkl. fondsafgift på 17,5 %). Et reguleret tilskud fra Realdania forudsætter en forholdsmæssig ekstrabevilling fra Ishøj Kommune jf. den indgåede aftale. Der anmodes om 650.000 kr. som ekstraordinært beløb fra Ishøj Kommune.

I oktober 2020 blev udbudsfasen for ArkenWalk afsluttet, og der blev skrevet kontrakt med MALMOS A/S som entreprenør for udførelsen af anlægsarbejdet. Der pågik en længere proces med kontraktforhandling for at kunne lande projektet indenfor en rimelig økonomisk ramme, men det betød, at Ishøj Kommune måtte foretage besparelser i projektet samt trække forskellige elementer ud som optioner.

Ved at tilføre projektet det regulerede tilskud fra Realdania sammen med et ekstraordinært tilskud fra Ishøj Kommune, vil det være muligt at få optionerne tilbageført til projektet, og dermed gennemføre hele anlægsarbejdet, som oprindeligt ønsket.

Optionerne er: træbeklædning og LED-belysning på og i tunnelen under Ishøj Strandvej, håndlister og nyt rækværk på trapperne ved tunnellen, 19 nye træer (alt inkl. plantehuller, vandingsposer, opbinding mv.) samt 20 % arealer med stauder i Ishøj Centrum (som ellers vil være plænegræs).

Status for anlægsarbejderne ArkenWalk:
Anlægsarbejdet for ArkenWalk er sat i gang primo november 2020. På nuværende tidspunkt har entreprenøren igangsat deres arbejder på størstedelen af strækningen.

Ishøj Centrum: De er langt med det forberedende rydningsarbejde og vil i starten af 2021 påbegynde belægning- samt plantearbejder.

Tunnel under Ishøj Strandvej: Plantearbejdet er i gang.

Solvej: Rydning igangsat. Arbejdet udføres i små etaper, så der kun arbejdes på en del af Solvej ad gangen.

Poppeløen: Rydning er udført. Plantning af træer på diget langs Skovvej udført. Øvrigt plantearbejde samt etablering af stier er igangsat.

Stationsforpladsen: Arbejdet med ny belægning samt plantning på Ishøj Stationsforplads igangsættes umiddelbart efter nytår.

Økonomi

Realdania har bevilget et tilskud på 17 mio. kr. Ishøj Kommune har indtil videre besluttet at finansiere projektet med 8 mio. kr.

Realdania tilbyder at pris- og lønfremskrive deres tilskud og supplere det med 1.220.000 kr., hvis Ishøj Kommune tilsvarende supplerer med 650.000 kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bevilliges 650.000 kr. ekstra til ArkenWalk, og at finansieringen sker fra Økonomi- og Planudvalgets pulje i budget 2021, der herefter udgør kr. 3.641.000.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.90 Strandgårdsparken i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget er blevet til i samarbejde med grundejerforeningen.

Sagsfremstilling

Forslaget er en sammenskrivning og præcisering af eksisterende dispensationer i den gældende lokalplan og muliggør derudover opførelse af et nyt fælleshus. Siden sidste fremstilling af lokalplanforslaget på byrådsmøde den 6. oktober 2020 er der afholdt et ekstra møde med grundejerforeningens bestyrelse, hvor nye ønsker til forslaget er gennemgået og siden indarbejdet.

Lokalplansforslaget bibeholder området som et tæt-lavt boligområde, hvor en række af de relevante dispensationer, de såkaldte standardprojekter, er blevet indarbejdet. I lokalplanen præciseres bestemmelser om terrasseoverdækning, udestuer, hegn, tage, vinduer, affaldsrum, udhuse, overdækninger og farver/materialer på facader, udestuer, skure, skralderum o.l.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder i forhold til anvendelse. Delområde A anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse, delområde B til institution og teknik-bygning, og delområde C, anvendes til fælleshus og miljøstation. Anvendelsen i delområde A og B er uændret, dog er delområde C, i dag en del af et grønt fællesområde. Matriklen er allerede påvirket af miljøstationen. Derfor er placering af et nyt fælleshus mest hensigtsmæssig på denne matrikel.

Fælleshuset skal have samme bygningsudtryk som den eksisterende bebyggelse i området, dog er der givet mulighed for at bygge facaden lidt højere. Facadehøjden må ved fladt tag ikke overstige 6 m. Ved bygning med taghældning må højden til tagryg ikke overstige 6 m, hvor loftet kan føres til kip.

Overordnede ændringer efter dialog med grundejerforeningen, og administrative ændringer der nu er indarbejdet, fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplanforslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der gives en orientering om implementering af affaldssortering i kommunens ejendomme.

Sagsfremstilling

Der er i 2019 og 2020 arbejdet med implementering af affaldssortering i kommunens ejendomme. Der er indført affaldssortering i kommunens skoler, børnehaver, vuggestuer, plejehjem og sociale tilbud. For at fremme sortering og øge genanvendelsesprocenten anbefales opfølgning hos elever, brugere og personale i kommunens ejendomme.

På grund af Coronapandemien er tidsplanen skredet og særligt opfølgning på sortering, undervisning og kampagner har været svære at gennemføre. Det er ligeledes svært at vide, hvornår man kan lave de tiltag, da Coronapandemien stadig sætter grænser for at afholde kurser, gøre brug af Vestforbrændings formidlingstjeneste eller indføre flere regler om hygiejne og adfærd. Derfor udestår stadig dele af opfølgning og undervisningen.

Desuden udestår implementering af affaldssortering på kommunens institutioner, der huser foreninger og klubber. Der er cirka 20 steder, som skal have mulighed for sortering. Der påtænkes at lave mindre affaldsgårde (standpladser) med plads til små skraldespande af samme type, som haveboligerne har fået udleveret. Disse standpladser skal laves som standpladsen ved mandskabshuset ved Bredekærgård, Tranegilde Bygade 12. De små standpladser skal dog laves ca. 0,5 meter længere, så der er er plads til i alt fire skraldespande for at sikre plads til den fremtidige affaldssortering. Standpladserne skal mindske risikoen for påsat brand og nedbrænding af bygninger til følge. Ved at fastlåse skraldecontainerne bliver det sværere at køre containerne hen til bygninger og påsætte ild. Hvis der bliver sat ild til containerne, mens de står på standpladsen, vil branden sandsynligvis ikke nå hen til bygninger. Man kan stadig risikere, at der sættes ild til containerne, men det vil sandsynligvis ikke medføre brand i andet end containerne. Det har medvirket til et gunstigt tilbud på forsikring af kommunens ejendomme.

Kirsten Christensen fra Center for Ejendomme deltog under dette punkt på Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. december 2020 (Bilag A er præsentationen på mødet).

Økonomi

Der blev i 2020 afsat 1,1 mio. kr. til implementering (og 1,0 mio. kr. i 2019). Disse beløb er anvendt til opgaven.

Estimat over udgifter til etablering af ca. 20 standpladser ved foreninger og klubber er 400.000 kr. Dette beløb foreslås finansieret over puljen til forebyggende forsikringsopgaver i 2021.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager orienteringen om implementering af affaldssortering i kommunens ejendomme til efterretning.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der i 2021 afsættes 400.000 kr. til bygning af standpladser til affaldssortering i kommunens klubber og foreninger, og at beløbet finansieres fra midler til forebyggende forsikringsopgaver i 2021.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Endelig vedtagelse af Tillæg 6 til Spildevandsplan 2014 til 2022 - Ørnekærsvænge.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 16. september 2020 at godkende forslag til Tillæg 6 til Spildevandsplan 2014 til 2022 - Ørnekærsvænge, og sende forslaget i offentlig høring.

Der er ikke modtaget bemærkninger til forslaget, og derfor anbefales det, at Tillæg 6 til Spildevandsplan 2014 til 2022 - Ørnekærsvænge godkendes endeligt.

Lovgrundlag

Spildvandsbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Tillæg 6 til Ishøj Kommunes spildevandsplan 2014-2022 godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalgets indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Digital underskrift.