Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 22. marts 2021 kl. 17:00

Virtuelt møde via Teams og i Vandværket

Resume

Bevilling til fortsat analyse af spildevand med henblik på tidlig opsporing og kortlægning af udbredelsen af smitte med Covid-19.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har sammen med Ishøj Forsyning og virksomheden Eurofins iværksat et pilotprojekt, der skal afdække, om man ved undersøgelse af spildevandet fra forskellige områder i kommunen tidligt kan påvise udbrud af Covid-19 og iværksætte målrettet indsats i de områder, hvor smitten er høj eller stigende.

Eurofins beskrivelse af forsøg vedhæftes.

Forsøget startede i midten af februar og løber pt. frem til udgangen af marts måned 2021. De foreløbige resultater fra projektet ser lovende ud, men det kan endnu ikke endegyldigt konkluderes, om spildevandsanalyser er et effektivt våben i kampen mod Covid-19.

Administrationen foreslår, at forsøget forlænges foreløbigt frem til 1. august 2021. Pt. analyseres spildevandet 3 gange om ugen fra 7 forskellige målesteder i kommunen. Afhængig af smitteudviklingen kan der skrues op og ned for målingerne.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Analyseindsatsen i februar og marts 2021 koster Ishøj Kommune ca. 215.000 kr. Administrationen vil sammen med Ishøj Forsyning løbende evaluere og vurdere behovet for analyse af spildevandet i perioden fra 1. april til 1. august 2021.

Det foreslås, at der afsættes en rammebevilling på kr. 700.000 kr. til videreførelse af projektet, som finansieres af kassebeholdningen, og efterfølgende afrapporteres til KL/staten som en Corona udgift. Det endelige beløb til analyser af spildevandet er vanskeligt at fastsætte, da det afhænger af, hvor længe det giver mening at fortsætte projektet og hvor mange steder, der tages prøver.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der ydes en rammebevilling på 700.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med projektet finansieret over kassebeholdningen. Eventuelt uforbrugte midler føres tilbage til kommunekassen.

Beslutning

Tiltrådt.

Der udarbejdes forslag til testbus inden byrådsmødet.

Bilag

Resume

Det foreslås, at der bevilges 1.000 kr. pr. medarbejder til afholdelse af faglige/trivsels arrangementer for kommunens medarbejdere i 2021.

Sagsfremstilling

Kommunens medarbejdere har gennem det seneste år ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med håndteringen af alle de opgaver, som er blevet pålagt kommunen som følge af Covid-19. Samtidig har en stor del af kommunens medarbejdere i længere perioder skulle løse arbejdsopgaverne hjemmefra og på nye måder, mens andre har skullet stå i frontlinjen for at løse opgaver på sundheds- og velfærdsområdet og andre kritiske funktioner. Fælles for alle medarbejderne gælder dog, at hverdagen har været meget anderledes, og at både den faglige udvikling og trivslen på arbejdspladserne har været under pres.

Samtidig er en stor del af de faglige/trivsels arrangementer på kommunens arbejdspladser blevet aflyst som følge af Coronarestriktionerne.
Der er derfor behov for at anerkende medarbejdernes indsats og styrke sammenholdet, den faglige udvikling og trivslen på arbejdspladserne, når der bliver mulighed for at vende tilbage til en mere normal hverdag.

Det foreslås derfor, at der afsættes 1.000 kr. pr. medarbejder til brug for faglige/trivsels arrangementer. Det aftales i de respektive Lokal-MED, hvordan pengene bedst kan bruges til at skabe faglig udvikling og trivsel på de enkelte arbejdspladser.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

De 2,3 mio. kr., der foreslås afsat, finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør 870.000 kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives en bevilling på 2,3 mio. kr. til afholdelse af faglige/trivsels arrangementer for kommunens medarbejdere finansieret over Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Beslutning

Tiltrådt, idet beløbet pr. medarbejder fastsættes til 700 kr.

Resume

Ishøj Kommune blev torsdag den 11. marts 2021 udsat for et cyberangreb. Angrebet var rettet mod kommunens mail-server, og udnyttede en såkaldt zero-day sårbarhed – en fejl i mail-serverens software som ikke var kendt og derfor efterfølgende rettet af producenten, her Microsoft.

Sagsfremstilling

Det er anden gang på to år, at Ishøj Kommune bliver ramt af et såkaldt zero-day cyberangreb – i 2020 var det Citrix Netscaler, der blev ramt. Begge gange har Ishøj Kommune reageret hurtigt, så skadens omfang har været minimeret, men kommunen har været nødt til at gå i nødberedskab og lukke for adgangen til og anvendelsen af IT-systemer. Det har økonomiske konsekvenser i form af tabt arbejdstid, det besværliggør efterlevelsen af love og regler, og har betydning for den service borgerne oplever.

Kompleksiteten i denne type angreb gør det svært at forebygge cyberangreb som disse i fremtiden. Angrebsfladen er stor, og omfatter foruden IT-systemerne selv også de mennesker, der arbejder med dem. Digitalisering & IT vil derfor arbejde videre med at identificere og imødegå de største risici – de IT-systemer og arbejdsgange, der har størst indflydelse på kommunens drift og service – og samtidig indrette IT-infrastrukturen således at skaden minimeres, hvis/når endnu et cyberangreb finder sted.

Dette kan medvirke til at minimere risikoen for IT-systemers funktion og tab af data (persondata), og dermed reducere den tid, hvor kommunen ikke kan køre i normal drift.

Digitalisering & IT vil på et senere tidspunkt fremlægge hvilke muligheder, der er for at begrænse muligheder og skadevirkninger ved cyberangreb for direktionen.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen.

Økonomi

Udover tabt arbejdstid har der været udgifter på ca. 175.000 kr. til konsulentbistand.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

På møde i Økonomi- og Planudvalget den 22. februar og efterfølgende byrådsmøde den 2. marts blev der truffet principbeslutning om at etablere et nyt Center for Beskæftigelse (Jobcenter Ishøj) bestående af medarbejdere fra Jobcenter Vallensbæk, Ydelsesteamet samt Ishøj Uddannelse og Job med udtagelse af medarbejdere, hvis opgave retter sig mod folkeskolen. Efter endt høring i MED- organisationen forelægges sagen på ny mhp.endelig beslutning.

Sagsfremstilling

Ophøret af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk, herunder ikke mindst hjemtagning af beskæftigelsesindsatsen nødvendiggør en organisationsændring. I vedhæftede bilag har direktionen forsøgt at beskrive nogle af de menneskelige, demokratiske og faglige potentialer og synergier et lokalt jobcenter i Ishøj kan rumme. Bilaget uddyber også den foreslåede organisationsændring. Efter principgodkendelse i byrådet den 2. marts blev den foreslåede organisationsændring sendt i høring i MED-organisationen både i egen organisation og i Jobcenter Vallensbæk.

Udtalelse fra medarbejderne i HovedMed og de 3 berørte LokalMED vedhæftes i skemaform med ledelsens bemærkninger.

Med afsæt i høringssvaren er direktionens anbefaling, at den foreslåede organisationsændring godkendes endeligt.

Lovgrundlag

Med udligningsreformen blev bl.a. Vallensbæk Kommune sat i udsigt, at det forpligtende samarbejde kunne ophæves. Indtil en lovændring kan gennemføres har Indenrigsministeren besluttet at ophæve størstedelen af det forpligtende samarbejde gennem en dispensation i Lov om forpligtende kommunale samarbejder § 11 a, stk. 2. Undtaget for dispensationen er visse områder på natur- og miljøområdet, der fortsat skal varetages af Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at forslag til organisationsændring vedtages endeligt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der søges om tillægsbevilling til at overføre mindre- og merforbrug på driftsområderne fra 2020 til 2021.

Sagsfremstilling

Efter principperne i kommunens økonomiregulativ er det muligt at overføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til det næste år. Formålet er at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af midlerne på driftsbudgettet. Det er således muligt for driftsstederne at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan et eventuelt opnået merforbrug reducere næste års driftsbudget.

Ved vurderingen af overførelsesanmodningerne lægges der vægt på årsagen til mindre- og merforbruget, hvad midlerne ønskes anvendt til i det nye år, kommunens likviditet og generelle økonomiske situation, herunder mulighed for at overholde servicerammen i det kommende år.

Der ønskes overført 10,9 mio. kr. i reelle driftsmidler. Overførsler der konverteres til anlæg i 2021 udgør 2,6 mio. kr. Hertil kommer 10,8 mio. kr. som vedrører særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering. Endelig overføres der 1,2 mio. kr. som vedrører takstfinansierede institutioner, som vi er forpligtede til at overføre til næste år.

Under finansforskydninger overføres der 11,2 mio. kr. til grundkapitalindskud vedrørende nyt byggeri ved Vejleåparken, Solkysten og Balders Have.

De samlede ønskede overførsler af mindre- og merforbrug fremgår af vedlagte oversigtsskema.

Der vedlægges skema over de sidste 3 års overførsler.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv. Ishøj Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

De overførte beløb tilføres driftsbudgetterne i 2021. Såfremt der ikke overføres et tilsvarende beløb fra 2021 til 2022, vil der være tale om et kassetræk og en potentiel overskridelse af servicerammen i 2021.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til overførsel af driftsbevillinger for i alt 10,9 mio. kr. fra 2020 til 2021 jfr. oversigtsskemaet samt overførsler der konverteres til anlæg på 2,6 mio. kr. Endvidere at der gives tillægsbevilling til overførsel af finansforskydninger for 11,2 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommunes årsregnskab for 2020 fremlægges med henblik på afgivelse til den revisionsmæssige gennemgang.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne skal årsregnskabet aflægges af Økonomi- og Planudvalget til Byrådet, så det kan afgives til kommunens revision, inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Regnskabet, der sendes til revisionen, er vedhæftet som bilag. Det vil tillige kunne afhentes i papirformat på rådhuset, 7. etage.

Der kan fremhæves følgende hovedtal fra regnskabet for 2020:

 • Regnskabet balancerer i henhold til hovedoversigten med 2.516.795 mio. kr.
 • Der er et mindreforbrug på driften på 31,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt budget plus tillægsbevillinger). Heraf udgør mindreforbruget inden for servicerammen 27,8 mio. kr.
 • Der er afholdt anlægsudgifter på i alt 75,2 mio. kr., og der videreføres 59,8 mio. kr. netto til 2021.
 • Kassebeholdningen udgjorde 258,8 mio. kr. ultimo 2020, og den langfristede gæld (ekskl. lån til ældreboliger) udgjorde 434,7 mio. kr. Heraf vedrører 91,9 mio. kr. indefrosne feriepenge.

Når revisionen har afsluttet sin gennemgang, fremlægges årsregnskabet til byrådets godkendelse sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelse hertil. Dette er planlagt til at ske på Byrådets møde den 1. juni 2021.

I henhold til kommunens økonomiregulativ skal der aflægges regnskaber for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne eller -indtægterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Anlægsregnskaber for de anlægsprojekter der er afsluttet i 2020, fremsendes særskilt.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og cirkulære om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2020 afgives til revisionen.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Administrationen har udarbejdet kommunens befolkningsprognose, som dækker den 8-årige periode 2021 – 2028.

Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2021 – 2028 viser, at befolkningstallet i kommunen vil stige med 621 personer i den gældende periode.

Sagsfremstilling

Der bliver hvert år udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Ishøj Kommune. Den aktuelle befolkningsprognose dækker perioden 2021 – 2028 og anvendes som grundlag for prognosen på dagtilbudsområdet, skoleområdet og generel planlægning.

Befolkningsprognosen har den højeste træfsikkerhed i de nærmest liggende år, og vil for den mere langsigtede udvikling kunne vise de sandsynlige tendenser. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i budgetlægningen for 2022-2025.

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, hvoraf de vigtigste er:

 • Boligbyggeprogrammet for Ishøj Kommune i perioden 2021 - 2025
 • De seneste 8 års flyttemønstre til og fra kommunen
 • De seneste 8 års fødselshyppighed
 • De seneste 8 års dødelighed
 • Udvikling i de seneste 8 års forblivelsesrater (husstandsstørrelser)

Udviklingen i befolkningen (aldersopdelt) estimeres i Befolkningsprognose 2021 – 2028 som i tabellen herunder.

Befolkningsudviklingen frem til år 2028

Alder

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0 årige

295

289

291

296

304

311

318

322

0 - 5 årige

1.750

1.733

1.718

1.725

1.765

1.807

1.826

1.856

6 - 15 årige

2.826

2.854

2.845

2.844

2.821

2.774

2.761

2.768

16 - 24 årige

2.585

2.572

2.555

2.521

2.508

2.552

2.551

2.519

25 - 64 årige

12.193

12.231

12.319

12.373

12.452

12.426

12.411

12.432

65 - 79 årige

3.059

3.040

3.061

3.043

3.016

2.989

2.950

2.914

80+ årige

718

766

841

913

990

1.092

1.196

1.264

Total

23.131

23.195

23.339

23.418

23.552

23.640

23.695

23.752

I perioden fra 1. januar 2021 til 1. januar 2028 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet er stigende. I år 2028 forventes 23.752 personer i kommunen, mod 23.131 i år 2021 – en stigning på 621 personer, svarende til 2,7 pct.

Forsørgerbyrde er et udtryk for det bidrag den erhvervsaktive befolkningsgruppe skal generere til at forsørge pensionister og personer på sociale ydelser. Jo større forsørgerbyrden er, jo færre personer i den erhvervsaktive befolkning er der til at løfte forsørgelsen af den ikke-erhvervsaktive befolkning.

Forsørgerbyrden defineres som de ikke-erhvervsaktive aldersgrupper (børn og ældre) i forhold til den erhvervsaktive aldersgruppe

 • Forsørgerbyrden er i 2021 er beregnet til at være 56,5 pct.
 • Forsørgerbyrden er i 2028 er beregnet til at være 58,9 pct.

Over halvdelen af befolkningen (54,5 pct.) skønnes stadig at være i den erhvervsdygtige aldersgruppe i 2028.

I Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2021 - 2028 er der nærmere redegjort for den forventede udvikling samt de forskellige forudsætninger, der er lagt til grund.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2021 – 2028 godkendes og lægges til grund for Budget 2022 - 2025.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume


Ishøj Kommune skal deponere et beløb i forbindelse med Beredskab 4Ks lejemål på Geminivej 32 i Greve. Deponeringen andrager for kommunens vedkommende 887.000 kr. som kan frigives med 1/25 del pr. år.


Sagsfremstilling

Beredskab 4K har den 21. oktober 2019 indgået lejemål på Geminivej 32, 2670 Greve. Når kommuner indgår lejemål, kan de vælge at deponere eller modregne i adgang til lånoptagelse. Dette gælder også, når kommuner indirekte indgår lejemål via et § 60 selskab.

Deponering i forbindelse med lejemål sker for at sidestille kommuner, der selv bygger, med kommuner som lejer sig ind. Deponeringsbeløbet udgør det højeste af enten opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms eller værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Deponeringen frigives med en 1/25 del årligt. Hvis kommunen i et år har ledig låneramme, kan et tilsvarende beløb frigives. Alle kommuner i et § 60 selskab kan deponere eller modregne hver for sig, og de skal således ikke alle sammen enten deponere eller modregne for det samlede beløb. Deponeringsbeløbet tilbagebetales ved fraflytning af lejemålet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Deponeringsbeløbet svarer til ejendomsværdien af det lejede. Ejendomsværdien for Geminivej 32, 2670 Greve er ca. 19,3 mio. kr., og lejemålet udgør fysisk ca. 27 pct. af ejendommen. Det samlede beløb til deponering / modregning udgør således 5,276 mio. kr., og da Ishøj Kommunes andel af Beredskab 4K er 16,8 % svarer det til, at Ishøj Kommune skal deponere 887.000 kr. Deponeringen frigives med 35.480 kr pr år fra deponeringen i en 25-årig periode.


De øvrige kommuner i Beredskab 4K skal deponere efter deres ejerandele i Beredskab 4K.


Indstilling

Økonomi - og Planudvalget indstiller, at deponering af 887.000 kr. godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Østsjællands Beredskab (ØSB) blev opløst den 31.12. 2019 og der er nu foretaget en endelig boopgørelse, som fordeler aktive og passiver mellem de otte ejerkommuner. Samtidigt er der foretaget en likvidationsopgørelse, der viser at Ishøj Kommune skal indbetale 788.000 kr til boet.

Sagsfremstilling

Østsjællands Beredskab blev opløst den 31.12 2019 og der foreligger nu en boopgørelse, som skal vedtages i de otte ejerkommuners byråd. Boopgørelsen har været længe undervejs, hvilket har skyldes en række forhold bl.a. en revideret opgørelse af anlægsaktiver og et forslag til løsning af et mellemværernde med Køge Kommune. Køge Kommune ønskede, mens ØSB stadigt virkede, et højere serviceniveau end de øvrige kommuner, og dette serviceniveau skal Køge Kommune betale ekstra for. Se bilag.


Ved opløsningen af ØSB valgte de otte ejerkommuner, at udpege Roskilde Kommune som forretningsførerkommune af boet efter ØSB og betaling for løsning af denne opgave indgår derfor også i likvidiationsopgørelsen.


Ishøj Kommune har sammen med de tre andre ejerkommuner i Beredskab 4K valgt, at alle kommunernes anlægsaktiver fra ØSB skal overgå til Beredskab 4K. Det medfører dog, at Beredskab 4K ikke kan afslutte sit regnskab for 2020 før alle ejerkommuner i ØSB har vedtaget boopgørelsen efter ØSB.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Den samlede afregning til de otte ejerkommer i ØSB viser et underskud på 2.998.000 kr., som skal indbetales til boet. Dette beløb dækker over forskelle, idet nogle kommuner skal modtage penge efter boet mens andre, som Ishøj, skal betale. Se bilag.

Ifølge likvidationsopgørelsen skal Ishøj Kommune betale 788.000 kr.


I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 forudså Ishøj Byråd, at der kunne komme en efterbetaling til boet efter ØSB og valgte derfor, at afsætte 1 mio. kr. til en eventuel efterbetaling. Da boopgørelsen har trukket ud til 2021, er denne ekstra bevilling overført til budget 2021, og bevillingen kan nu finde anvendelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at lividationsopgørelse og anlægskartotek efter Østsjællands Beredskab godkendes. Godkendelsen er betinget af, at alle otte ejerkommuner i Østsjællands Beredskab godkender den foreslåede likvidationsopgørelse og anlægskartotek.


Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Taget af dagsordenen mhp. på yderligere drøftelser om udvikling - Danhostel.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om salg af parceller i Pilemølle Erhverv tiltrædes.

Resume

Med henblik på at forberede beslutning om fysisk indretning af Ishøj Kommunes nye jobcenter i Brohuset fremlægges oplæg til første møde i den nyoprettede politiske følgegruppe.

Sagsfremstilling

Den 2. marts 2021 besluttede byrådet at placere Ishøj Kommunes Jobcenter i Brohuset. Byrådet efterspurgte yderligere belysning af spørgsmålet om indretning af jobcenter og Borgerservice. Byrådet besluttede desuden at nedsætte en følgegruppe bestående af byrådsmedlemmerne i beskæftigelsesudvalget.

Den politiske følgegruppe indkaldes snarest til første møde. På mødet belyses temaer vedr. den fysiske indretning. Temaerne drøftes mhp. at fastlægge principper for den fysiske indretning, tidsplan for inddragelse og selve byggeriet af jobcentret. Administrationen lægger op til, at følgegruppen som minimum skal drøfte følgende temaer:

 • Synergier på tværs af organisationen
 • Kontorpladser/indretning
 • Inddragelse af brugere og medarbejdere
 • Støttefunktioner

Der er en række dilemmaer forbundet med at træffe beslutninger om, hvordan kommunen vil inddrage medarbejdere og brugere, samt beslutninger om principper for indretning. Eksempelvis vil en grundig og bred inddragelsesproces tage tid, hvilket er et dilemma i forhold til ønsket om at flytte ind i renoverede lokaler så hurtigt som muligt. Sammenhæng mellem opgaverne i jobcenter og andre enheder skal afvejes i forhold til, hvilke medarbejdere der bør sidde fysisk tæt på hinanden. Desuden er der generelt en tæt sammenhæng mellem omkostninger ved renovering og antallet af kvadratmeter, der skal bygges - jo flere enmandskontorer der etableres, jo flere kvadratmeter kræver det, og tilsvarende større vil omkostningerne være.

Følgegruppens møde forventes afholdt i starten af april. På baggrund af følgegruppens drøftelser forventer administrationen, at der til Økonomi- og Planudvalgets møde i april kan fremlægges et beslutningsoplæg til en procesplan for inddragelse samt eventuel beslutning om principper for den fysiske indretning.

Der vedlægges oplæg om emner til drøftelse i følgegruppen på de kommende møder.

Lovgrundlag

Jævnfør behandling i byrådet den 5. marts 2019 om projektbeskrivelse for Vejlebrovej 45 er Økonomi- og Planudvalget fagudvalg for beslutninger vedrørende den fysiske indretning af Brohuset.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget beslutter, at følgegruppen indkaldes snarest muligt og drøfter oplægget i vedlagte bilag.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om at partierne mødes omkring en fællesindstilling om justering af helhedsplanen tiltrædes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om bevilling til renovering - Gildbroskolen tiltrædes.

Resume

Som præsenteret på Klima- og Miljøudvalgets møde den 17. februar, skal Ishøj Kommune arbejde med DK2020 med det mål at lave en klimahandlingsplan. Klimahandlingsplanen har to hovedformål: 1) beskrive klimasikring i Ishøj og 2) beskrive hvordan Ishøj Kommune bliver CO2-neutral i 2050. Der skal træffes beslutning om ressourcer til udarbejdelse af klimahandlingsplanen, implementering og opfølgning.

Sagsfremstilling

Målsætningen i DK2020 er, at den enkelte kommune skal være CO2-neutral i 2050. Opgaverne i udarbejdelsen af DK2020 består af at beregne data og skabe strategisk overblik over klimaindsatser. Udover de sædvanlige opgaver for kommunen som virksomhed, har klimahandlingsplanen fokus på kommunen som geografisk område, hvilket skaber behov for at mobilisere borgere, virksomheder, boligselskaber i meget højere grad end i dag.

Ishøj deltager i udarbejdelsen af DK2020-klimahandlingsplanen i sensommeren/efteråret 2021. Planlægning og udarbejdelse af klimahandlingsplanen forventes at tage 2 år. Når klimahandlingsplanen er politisk besluttet og godkendt af C40 i DK2020-regi, skal tiltagene implementeres og monitoreres lokalt, herunder dokumenteres løbende CO2-besparelser.

Det vurderes, at der skal afsættes to årsværk til etablering af et projektteam. Projektteamet skal varetage koordineringen samt udarbejde Klimahandlingsplanen i DK2020-regi i de næste to år. Det foreslås desuden, at projektteamet fortsætter yderligere tre år mhp. at følge op på klimahandlingsplanens mål og dokumentere CO2-reduktion løbende. Projektteamet er tovholder på projektet, selve udførelsen af indsatser sker i den eksisterende del af administrationen med støtte fra projektteamet.

For at deltage i DK2020 skal kommunen beskrive kommunens nuværende arbejde med CO2-reduktion og klimatiltag, og udarbejde en formel ansøgning om deltagelse, herunder en hensigtserklæring om politisk opbakning til projektet. En beslutning om at afsætte ressourcer kan bidrage til at vise den politiske opbakning.

Økonomi

Det vurderes, at der skal afsættes to årsværk til etablering af et projektteam, svarende til 1,2 mio. kr., de første to år til udarbejdelse af klimahandlingsplanen og i 3 år derefter, hvor projektteamet understøtter, at indsatserne gennemføres. Det foreslås, at finansiering af projektteamet findes i forbindelse med budgetopfølgning i 2021 og budgetprocessen for budget 2022.

Udførelsen af opgaver og initiativer i klimahandlingsplanen skal udføres af den eksisterende organisation og indenfor det eksisterende budget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommune trækker sig ud af arbejdet med DK2020, da det ikke vurderes muligt at afsætte de nødvendige ressourcer. Der vil blive lavet handlingsplaner for CO2-reduktion og klimatilpasning som hidtil.

 Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om bevilling til Ishøj Teater tiltrædes.

Resume

Økonomiske konsekvenser ved at omlægge 10 ældreboliger på Kærbo til 8 plejeboliger, et fællesrum og et kontor. Økonomiske konsekvenser ved at omlægge sanserum og fleksibel omsorgsplads på Torsbo til plejeboliger.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. december 2020 godkendte udvalget, at afdeling 4, stuen på Kærbo primo 2021 omlægges til plejeboliger, da der er en overvægt af plejekrævende beboere på afdelingen. Konkret er der tale om, at 10 ældreboliger omlægges til 8 plejeboliger, et fællesrum og et kontor. Samtidig godkendte udvalget, at sanserum og omsorgsplads på Torsbo omlægges til to plejeboliger primo 2021.

Administrationen har derfor beregnet de økonomiske konsekvenser, der vil være som følge af de nævnte omlægninger. Der beregnes ud fra, at omlægningen træder i kraft fra den 1. april 2021.

Udgifter til omlægningen foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Vedhæftet er følgende bilag:
Bilag 1: Notat om udgifter forbundet med omlægning af ældreboliger til plejeboliger
Bilag 2: Økonomisk beregning af ombygnings- og etableringsudgifter for blok 4, stuen.

Økonomi

Hvad angår Torsbo vil der være driftsudgifter på ca. 200.000 kr. i 2021 (9 måneder fra april) og fremefter ca. 266.000 kr. pr. år til at drive yderligere to plejeboliger i 2021 og fremefter. Der vil være mindre udgifter til istandsættelse, som finansieres af pulje på 800.000 kr. Som Byrådet har afsat i budget 2021 til formålet.

For Kærbo kan omlægningen beregnes på to måder: (1) ét scenarie hvor det antages, at den løbende omlægning vil medføre en begrænset helårseffekt som følge af, at det tager tid at lave omlægningen, og (2) ét scenarie, hvor omlægningen har fuld økonomisk effekt i budgetår 2021. Hvis der beregnes med en begrænset helårseffekt, vil omlægningen koste 1.728.777 kr. i 2021 og 3.457.554 kr. i 2022 og fremefter (se tabel nedenfor). Det er administrationens vurdering, at scenarie 2 med en økonomisk strakseffekt bedst støtter omlægningen, da borgerne i forvejen er meget plejekrævende, og har behov for plejepladser i stedet for ældreboliger.

Der vil desuden være etablerings- og ombygningsudgifter forbundet med omlægningen (se bilag 2). Center for Ejendomme har beregnet, at der vil være udgifter på ca. 2,3 mio. kr. til etablering af fællesrum og kontor på Kærbo samt mindre udgifter til istandsættelse af nuværende ældreboliger. Udgifter til sidstnævnte estimeres til at koste ca. 100.000 kr. og finansieres ved pulje på 800.000 kr. afsat af byrådet i 2021. Restbeløb for puljen henstår med 530.000 kr.

Der bruges i dag personaleressourcer i ældreboligerne svarende til 167.000 kr. om året, som leveres af Hjemmeplejen. Det er ikke muligt at reducere budgettet i Hjemmeplejen tilsvarende, grundet et stort økonomisk pres, primært pga. flere ressourcekrævende komplekse borgere, som er hjemmeboende grundet mangel på plejepladser.

Udgiften til omlægningen af plejepladser er omfattet af serviceudgiftsrammen, og vil påvirke serviceloftet i negativ retning.

Udgifter i alt til omlægningen:

Kærbo

Scenarie 1

Scenarie 2


2021

2022

2021

2022


Personaleressourcer*

1.728.777

3.457.554

3.457.554

3.457.554

Ombygning og etablering i fælles område og kontor

2.320.300

2.320.300

2.320.300

2.320.300

Inventar i de enkelte boliger

0

0

0

0

I alt

4.049.077

5.777.854

5.777.854

5.777.854


Torsbo

Personaleressourcer 2 pladser på Torsbo

366.000

488.000

366.000

488.000

Ekstra huslejeindtægter Torsbo

-166.000

-222.000

-166.000

-222.000

I alt

200.000

266.000

200.000

266.000


Omlægning i alt

4.249.077

6.043.854

5.977.854

6.043.854


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

At der arbejdes videre med scenarie 2.

At omlægningen finansieres af kassebeholdningen, og indarbejdes i budget for 2022.

At omlægningen træder i kraft pr. 1. april 2021.

Social- og Sundhedsudvalget henstiller til, at stillingerne på Kærbo opslås som fuldtidsstillinger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen 3. februar 2021, og sender økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde til godkendelse i de 29 kommuner i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde, og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne. Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd.
Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. Kommunerne forventer at kunne visitere omkring 60-100 borgere til nye pladser i 2021 og i de efterfølgende år mellem 35-68 nye borgere i målgruppen pr. år.
De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen. KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende hen over en passende periode. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

KKR Hovedstaden har besluttet at udvikle en økonomimodel, der skal skabe driftssikkerhed i opbygningsfasen. Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen og som udvider med nye pladser til målgruppen. Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser.

Handicap og Psykiatri vurderer, at der er ca. 10 borgere i målgruppen i Ishøj Kommune, som primært er placeret i velfungerende tilbud. Handicap og Psykiatri vurderer, at der med tiden vil være udfordringer med at finde botilbud til målgruppen.

Lovgrundlag

Takstbekendtgørelsen.

Økonomi

-

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget og efterfølgende godkendes økonomimodellen i byrådet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Godkendelse af status på Aktiveringsstrategi for 2020 og udkast til Aktiveringsstrategi for 2021.

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategien udarbejdes som tillæg til Jobcenter Vallensbæks årlige Beskæftigelsesplan, og fokuserer alene på målsætninger og indsatser for borgere i Ishøj Kommune. Aktiveringsstrategien afspejler de områder, som Ishøj Byråd særligt ønsker er i fokus i det pågældende år. Strategien viser sammenhængen mellem målsætninger og indsatser som Ishøj Kommunes Beskæftigelsesudvalg på udvalgsmødet den 25. februar 2021 er kommet med input til.

Lovgrundlag

Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Økonomi

Med baggrund i Aktiveringsstrategien er Ishøj Kommunes økonomiske andel knyttet til de foranstaltninger, som iværksættes for den enkelte borger f.eks via lov om sygedagpenge.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at status på Aktiveringsstrategi 2020 og udkast til Aktiveringsstrategi 2021 godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at status på Aktiveringsstrategi 2020 og Aktiveringsstrategi 2021 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, der udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. De nyeste rapporter fra STAR er vedlagt som bilag 4-6: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning og videresender til Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

I 2021 modtager Ishøj Kommune tilskud fra staten til henholdsvis puljen til indfasning af minimumsnormeringer og til at understøtte et fagligt løft og trivslen blandt folkeskoleelever.

Sagsfremstilling

Puljen til indfasning af minimumsnormeringer
Administrationen meddelte på Børne- og Undervisningsudvalgets mødet den 15. februar, at Ishøj Kommune forventes at få tildelt ca. 3,6 mio. kr. fra puljen til indfasning af minimumsnormeringer. Ministeriet har oprindeligt meddelt, at den præcise bevilling vil blive meldt ud i slutningen af februar. Det var på den baggrund forventningen, at administrationen kunne forelægge en bevillingssag til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og efterfølgende beslutning i Økonomi- og Planudvalget i marts måned.

Børne- og Undervisningsministeriets udmelding er imidlertid forsinket. Det har derfor ikke været muligt at forelægge en bevillingssag i marts. En endelig politisk beslutning om bevilling vil derfor med den normale sagskadence med behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og efterfølgende beslutning i Økonomi- og Planudvalgets først kunne ske den 26. april.

Da de tildelte midler bør komme i anvendelse til ansættelse af mere pædagogisk personale så hurtigt, det er muligt, indstiller administrationen, at bevillingssagen behandles i Økonomi- og Planudvalget på først mulige møde, uden forudgående behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Puljen til indfasning af minimumsnormeringer er båndlagt til ansættelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud og kan ikke anvendes til andet formål. Kommunen skal dokumentere, at midlerne fordeles ud til institutionerne.

Midler til at understøtte et fagligt løft og trivslen blandt folkeskoleelever
Regeringen har sammen med en række af Folketingets partier indgået aftale om at tildele kommunerne midler til et fagligt løft, eksempelvis i form af ekstraundervisning, tolærerordninger, konvertering af understøttende undervisning til fagopdelt undervisning mv. Hertil kommer indsatser for at styrke trivslen. Det fremgår af aftalen, at anvendelsen af midlerne besluttes lokalt på den enkelte skole, da aktiviteterne skal kunne tilpasses eleverne på den enkelte skole og deres behov for hjælp til at komme videre efter nedlukning og nødundervisning. Det er dog aftaleparternes ønske, at midlerne hovedsageligt anvendes til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Der er desuden bevilget midler til trivselsfremmende formål i PPR, som tilfalder Center for Børn og Forebyggelse.

Midlerne udmøntes via bloktilskuddet, men er båndlagt til formålet beskrevet i aftalen, og kan ikke anvendes til andet formål. Administrationen skal dokumentere midlernes fordeling.

Administrationen har kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet i uge 9, da det endnu ikke er meldt ud, hvor mange midler de enkelte kommuner får tildelt. Ministeriet er ikke kommet med en præcis udmelding om, hvornår det vil ske, men har meddelt, at det forventes at ske inden for kort tid.

En politisk beslutning om anvendelse af midlerne vil normalt følge sagsgangen omkring fordeling af bloktilskuddet. Da midlerne, jf. aftalen, skal anvendes inden sommeren 2021, anbefaler administrationen, at midlerne henholdsvis fordeles ud på skolerne efter elevtal i 9. klasse og til Center for Børn og Forebyggelse, så snart den præcise tildeling kendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at bevillingssagen vedr. puljen til indfasning af minimumsnormeringer forelægges Økonomi- og Planudvalget uden forudgående behandling i Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at midlerne til understøttelse af fagligt løft og trivsel blandt folkeskoleelever fordeles ud på skolerne efter elevtal i 9. klasse og til Center for Børn og Forebyggelse, så snart den præcise tildeling kendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Administrationen har modtaget meddelelse om, at Ishøj Kommune vil få tildelt 3,602 mio. kr. i 2021 fra ’Puljen til indfasning af minimumsnormeringer’ jf. Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer. Aftalen er bilagt sagen.

I bevillingen er det forudsat, at tilskuddet til privatinstitutioner og privat pasning skal øges. Kommunen vælger selv om de tildelte puljemidler skal medvirke til at finansiere denne øgede udgift. Administrationen har i beregningen taget udgangspunkt i, at der afsættes ca. 143.000 kr. af puljemidlerne til at dække den øgede udgift.

Administrationen orienterede Børne- og Uddannelsesudvalget om puljen på udvalgets møde den 15. marts 2021. Administrationen oplyste her, at grundet forsinket udmelding fra ministeriet om bevillingens størrelse, var det ikke muligt at forelægge bevillingssagen på udvalgets møde i marts.

For ikke at skabe yderligere forsinkelse i udmøntningen af midlerne på kommunens daginstitutioner godkendte Børne- og Undervisningsudvalget, at bevillingssagen vedr. puljen til indfasning af minimumsnormeringer forelægges Økonomi- og Planudvalget uden forudgående behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Puljen har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til de lovbundne minimumsnormeringer, og som vil være gældende fra 2024. De lovbundne minimumsnormeringer tilsiger, at der gennemsnitligt skal være 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Anvendelsen af midlerne skal være relateret til det pædagogiske personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i daginstitutionerne.

Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt kommunens daginstitutioner. Administrationen foreslår, at midlerne tildeles daginstitutionerne efter princippet, pengene følger barnet i forholdet 2 til 1, svarende til antal børn pr. personale jf. ovenfor. Dvs. at midlerne fordeles, så vuggestuebørn får den dobbelte tildeling pr. barn i forhold til børnehavebørn, med udgangspunkt i det normerede børnetal for 2021 (fastsat i forbindelse med budget 2021). Tildelingen svarer således til 4.315 kr. pr. vuggestuebarn pr. år og 2.158 kr. pr. børnehavebarn pr. år.

Det er muligt at opkræve forældrebetaling af de tildelte midler. Der er i ovenstående beregning ikke taget højde for evt. forøget indtægt fra forældrebetaling. Sag om forældrebetaling fremlægges som en særskilt sag på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i april.

Administrationen har endvidere beregnet, hvad udgiften til fuldt indfasede minimumsnormeringer vil være efter tildelingen af puljemidlerne. Udgiften er beregnet til at være ca. 2 mio. kr. inklusive indtægter fra forældrebetaling. Opkræves der ikke ekstra forældrebetaling for de tildelte puljemidler, vil udgiften stige til ca. 3 mio. kr. Beregningen skal tages med det forbehold, at vi endnu ikke kender den beregningsmodel, der ligger bag udmeldingen om minimumsnormeringer. Derfor ved vi fx ikke med sikkerhed, hvilke personalegrupper der tæller med i normeringen. I administrationens beregninger er støtteressourcepædagogerne fx talt med i normeringen. Støtteressourcepædagogerne hører organisatorisk til i Center for Børn og Forebyggelse, men arbejder med børnene ude på daginstitutionerne. Hvis de derimod ikke kan tælles med i minimumsnormeringen, vil udgiften til indfasning af minimumsnormeringer stige med ca. 3 mio. kr.

Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager 3,602 mio. kr. til at øge normeringerne i 2021. I bevillingen er det forudsat, at tilskuddet til privatinstitutioner og privat pasning skal øges. Administrationen har taget udgangspunkt i, at der afsættes ca. 143.000 kr. af puljemidlerne til formålet.

Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålet.

Eventuelt uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales til Børne- og Undervisningsministeriet.

Tildeling af midler til minimumsnormeringer i årene fremover kendes endnu ikke.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget godkender, at

 • der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 3.602 mio. kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende dagtilbud.
 • der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 3.602 mio. kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende dagtilbud.
 • midlerne fordeles til daginstitutionerne i forholdet 2 til 1, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Der har ikke været nogen klager i marts måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.