Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 22. maj 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

På Økonomi- og Planudvalgets møde i april gennemgik administrationen udvalgets budget. En fortsat drøftelse af budgettet tages op i nærværende sag.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Planudvalgets møde i april gennemgik administrationen udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv., og orienterede om de udfordringer og muligheder, der tegner sig inden udvalgets budget. Dette med henblik på, at fortsætte drøftelserne om mulige tiltag inden for udvalgets område, i den videre budgetproces.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at drøftelserne om budget 2018 fortsættes.

Beslutning

Tiltrådt

Notat om fastansættelse af erhvervsmedarbejder blev omdelt.

Bilag

Resume

Kommunerne har pr. 1. februar 2017 overtaget opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra SKAT. I den forbindelse, og i forlængelse af tidligere sager om den særlige indsats med opkrævning af kommunale restancer som blev udført i 2016, gives en orientering om varetagelsen af den nye inddrivelsesopgave.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 7. februar 2017, sag nr. 28, den endelige evaluering af den særlige indsats med opkrævning af kommunale restancer, som Økonomicentret havde udført i 2016. Det samlede resultat af indsatsen havde overvejende været positiv, og det vurderedes, at der er potentiale i en fortsat/udvidet indsats.

Administrationen foreslog dog, at beslutning om en eventuel fortsat/udvidet indsats skulle afvente at den nye kommunale opgave med at inddrive ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, var forankret i Betaling og Ejendomsskat i Økonomicentret. Opgaven med at inddrive ejendomsskat overgik til kommunerne fra SKAT pr. 1. februar 2017, jf. lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige mv. Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende ejendomsskat betyder, at de medarbejdere i Betaling og Ejendomsskat der skal forestå opgaven, "bemyndiges" som kommunale pantefogeder. 

Fire medarbejdere har efterfølgende deltaget i et kursus tilrettelagt af KL, hvilket har givet et indtryk af opgavens opfang og kompetencebehov mv. Der er tale om et komplekst område med mange regler i en sagsbehandling, der i tilfælde af manglende betaling af ejendomsskat kan få indgribende konsekvenser overfor borgerne, hvis det kommer til begæring om tvangsauktion.

Opgaven kræver således særlige kompetencer i kommunerne. Som nævnt har flere medarbejdere været på kursus, og der er også behov for nyrekruttering. Således vil der i forbindelse med et planlagt ophør af en medarbejder i Betaling og Ejendomsskat i Økonomicentret, blive slået en stilling op med en profil, der sammen med de øvrige medarbejderes kompetencer, kan matche kravene til at løse den nye inddrivelsesopgave.

I samme forbindelse vil arbejdsmetoder og -processer mv. blive revurderet. Dette med henblik på at arbejde mere intensivt og direkte med opkrævningsdelen, også på andre restancetyper end ejendomsskat. Fx ved direkte kontakt til borgere med restancer for at opnå indbetaling eller indgå betalingsaftale, inden sagerne sendes til SKAT, som er den egentlige inddrivelsesmyndighed på de øvrige restancetyper. Her vil erfaringerne fra den særlige indsats i 2016 blive inddraget. Den nye medarbejder skal ligeledes indgå i dette arbejde.

Økonomicentret har fået henvendelser fra advokatfirmaer som tilbyder deres assistance til den videre behandling af inddrivelsessagerne. Omkostninger til advokaten i disse tilfælde skal betales af skyldneren ud fra takster fastsat af Domstolsstyrelsen. Der er således ingen udgift hertil for kommunen. Økonomicentret vil indgå aftale med et advokatfirma udfra dokumenteret viden og erfaring på området.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orientering om arbejdet med inddrivelse af ejendomsskatter mv. tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov 2017-01-31 nr. 114 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter mv. og lov om kommunal ejendomsskat.

Resume

Budget og regnskab for Strandparken I/S skal godkendes.

Sagsfremstilling

Driftsåret 2016 har været normalt for selskabet, og årets resultat for det udgiftsbaserede regnskab er 201.000 kr. Aktivmassen udgør 15,9 mio. kr. med en egenkapital på 13,5 mio. kr.

Budgettet for 2018 vedlægges. Budgettet i Strandparken fremskrives normalt med 1,7%, men bestyrelsen har vedtaget at spare 1%, hvilket medfører, at budget 2018 fremskrives med 0,7%.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at regnskabet 2016 og budget 2018 for Strandparken I/S godkendes.

Beslutning

Rettelse: I indstillingen rettes vedtager til indstiller.

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd har den 5. januar 2016 godkendt skema A vedrørende opførelse af 58 nye rækkehuse beliggende Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej.

Sagsfremstilling

AAB har i mail af 9. maj 2017 søgt om fristforlængelse for fremsendelse af skema B. Skema B skulle være fremsendt til Ishøj Kommune senest den 24. maj 2017; men der ønskes en fristforlængelse på 8 måneder, så ny frist bliver 24. januar 2018.

AAB oplyser, at de modtagne tilbud, fra de prækvalificerede entreprenører, var højere end forventet. Det mest fordelagtige tilbud var 28% højere end det gældende rammebeløb, som der kan bygges for. AAB har derfor været nødt til at annullere licitationen.

AABs rådgiver på sagen, Mangor og Nagel, vil undersøge mulighederne for at optimere projektet, da AAB ønsker at udbyde projektet igen, så byggeriet kan gennemføres.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at fristen for fremsendelse af skema B forlænges til den 24. januar 2018.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Forslag til Fingerplan 2017 er blevet offentliggjort og sendt i høring. Forslaget er en revision af den gældende Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Administrationen har udarbejdet et høringssvar, som fremlægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen sendte den 3. april 2017 forslag til Fingerplan 2017 i høring indtil den 29. maj 2017. I lighed med den igangværende modernisering af planloven har revisionen til formål at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst og udvikling under fortsat hensyntagen til natur og miljø. Erhvervsstyrelsen har lagt op til 2 revisioner af Fingerplanen. Det igangværende spor 1 med fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen, og et efterfølgende spor 2, hvor det skal afdækkes, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser.

Høringen angår spor 1 - Forslaget er en revision af Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Grundet høringsfristen den 29. maj indstilles det, at høringsbrevet på baggrund af en godkendelse af Økonomi- og Planudvalget indsendes til Erhvervsstyrelsen med forbehold for en endelig godkendelse af Ishøj Byråd den 6. juni 2017.

I april 2016 inviterede Erhvervsstyrelsen alle hovedstadsområdets kommuner til at indsende deres ønsker til en revision. Ishøj Kommune indsendte i den forbindelse en række forslag til ændringer i afgrænsningen af både den grønne kile og transportkorridoren samt ønsker om arealer, der kan overføres til ny byzone.
Af forslaget fremgår det, at de fleste af Ishøjs ønsker i den forbindelse er imødekommet. (bilag 1 & 2).

Derudover havde kommunen en række ønsker i forhold til forbedrede muligheder for udvikling i havnen og Strandparken, samt en ændring af afgrænsningen af kystkilen, og desuden et ønske om, at diskutere mulighederne for, at udlægge yderligere erhvervsarealer med tæt beliggenhed til motorvejen, for at skabe lokal vækst og arbejdspladser. Disse ønsker er ikke blevet imødekommet i denne runde, men henvist til næste revision af Fingerplanen - spor 2, som forventes igangsat i 2. halvår 2017.

I høringssvaret gøres der opmærksom på, at vi fastholder vores ønsker i forhold til spor 2, herunder at der ønskes en drøftelse af mulighederne for, at udlægge yderligere erhvervsarealer med tæt beliggenhed til motorvejen samt mulighederne for udvikling omkring ny letbane station, havnen og i Strandparken.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at høringsbrevet godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven samt Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for Thorsbro Vandværk.

Sagsfremstilling

HOFOR A/S ønsker, at modernisere og etablere et blødgøringsanlæg på deres vandværk "Værket ved Thorbro" på Allévej 27, matr.nr. 14d Torslundemagle By.

Vandværket ønskes moderniseret med alle de tekniske funktioner samlet i en bygning. Det eksisterende vandværk er i dag beliggende i flere forskellige bygninger, hvoraf 3 er fredede bygninger (maskinhuset, hanekammerbygningen og samlebrøndsbygningen). Ingen af de fredede bygninger berøres af projektet.

Det er en forudsætning for projektet, at vandværket er i drift under opførelsen af den ny vandværksbygning. Bygningen bliver på ca. 2.900 m2, og placeres ved siden af de eksisterende bygninger. Den nye bygning får varierende højder på mellem 4,5 og 14 meter, og den maksimale højde på 14 meter bliver kun nødvendig for en mindre del af bygningen, hvor der etableres blødgøringstanke, der kræver en vis højde. Derudover etableres underjordiske skyllevandstanke på ca. 1.400 m3.

Projektet vurderes at være lokalplanpligtigt, men er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme 10.D.1, som udlægger området til offentlige formål, med tekniske anlæg som hovedformål. HOFOR A/S står for udarbejdelsen af lokalplanforslag med bistand fra rådgiver.

Den endelige afgrænsning af lokalplanområdet, bebyggelsens placering og ydre fremtræden, udearealer samt adgangsforhold, vil blive fastlagt i tæt dialog med Ishøj Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Der har været en forhåndsdialog med Kroppedal Museum og Slots- og Kulturstyrelsen om projektet i henhold til de fredede bygninger. Da disse ikke berøres, er der ikke bemærkninger til projektet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Thorsbro Vandværk.

Beslutning

Rettelse: I sidste linje, 3. afsnit i sagsfremstilling - 1.400 m2 rettes til 1.400 m3.

Tiltrådt med den bemærkning, at højden er på niveau med de eksisterende vandværksbygninger. Det skal tilstræbes, at arkitekturen falder ind i området.

Lovgrundlag

Planloven.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Regeringen arbejder aktivt med en ambition om at forenkle beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeren opfordrer således i brev af 7. april 2017 alle kommuner til at bidrage med forslag til, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan afbureaukratiseres og forenkles. Frist for indmelding er 1. juni 2017.

I forbindelse med ovenstående proces, udgav Kommunernes Landsforening (KL) den 26. april 2017 deres indspil "En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats".

Sagsfremstilling

På baggrund af beskæftigelsesministerens opfordring til kommunerne om at bidrage med forslag til en forenklet beskæftigelsesindsats, vil Ishøj Kommune byde ind med følgende forslag:

1. Fælles satser på kontanthjælpsområdet

  • I dag er satserne for kontanthjælp afhængig af borgerens situation. Hvor meget en borger får i kontanthjælp, er således afhængig af borgerens alder (over/under 30 år), om borgeren har forsørgerpligt, er gift/samlevende eller enlig, og om borgeren har udfordringer ud over ledighed (jobparat eller aktivitetsparat).
  • Kontanthjælpsloftet betyder, at der sættes en grænse for, hvor meget borgeren kan modtage i boligstøtte og særlig støtte ud over kontanthjælp. Satserne differentieres yderligere alt efter, hvad borgeren har ret til at modtage af ydelser ud over kontanthjælp.
  • Endelig betyder 225-timersreglen, at borgeren skal gennemføre mindst 225 timers ordinær beskæftigelse inden for 12 måneder. Hvis borgeren ikke lever op hertil, reduceres den månedlige ydelse. Hvor meget borgeren reduceres i ydelse afhænger af, hvorvidt borgeren er gift, og om borgeren modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Der er op til 30 forskellige satser inden for kontanthjælpsområdet, hvilket er forvirrende og uoverskueligt for borgeren. De mange regler og satser betyder endvidere, at medarbejdere i Jobcenter og ydelsesteam skal bruge ekstra ressourcer på at udregne satsen for den enkelte borger.

2. Èn plan

  • Jævnfør den gældende lovgivning, udarbejdes der planer for borgeren inden for de enkelte fagområder. En borger kan på denne måde have en sag hos Jobcenteret med en plan for den beskæftigelsesrettede indsats samtidig med, at der i socialcenteret udarbejdes en handleplan, og der i familiecenteret arbejdes med barnets plan. Alt sammen indsatser målrettet borgeren og dennes familie, men med begrænset koordinering og samarbejde, da den gældende lovgivning begrænser deling af personfølsomme oplysninger forvaltningerne imellem. Dette besværliggør den beskæftigelsesrettede indsats, da det er vanskeligt at tage højde for hele borgerens livssituation. En samlet plan for borgerens forløb vil således skabe større koordination mellem de forskellige indsatser og sikre, at borgeren modtager en helhedsorienteret og tilpasset indsats med beskæftigelse som mål.

3. Fra proceskrav til effektkrav

  • Kommunerne måles og monitoreres i deres beskæftigelsesrettede indsats overvejende på de aktiviteter og processer, som igangsættes for borgeren. Eksempler herpå er antallet af samtaler som Jobcenteret holder med den ledige og antallet af ledige, der kommer i virksomhedspraktik. Sådanne mål siger ikke noget om effekten af den beskæftigelsesrettede indsats. Ønsket er, at der i stedet fokuseres på effektkrav, og eksempelvis hvor mange borgere de enkelte jobcentre får i beskæftigelse.

Ud over ovenstående forslag til forenkling betones det, at Ishøj Kommune overordnet tilslutter sig oplægget fra KL "En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats".

Ministerbrev samt materiale fra KL er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget godkender, at ovennævnte forslag til forenklinger på beskæftigelsesområdet indarbejdes i et svar til Beskæftigelsesministeriet.

Beslutning

Tilføjelse i indstilling efter sidste sætning: , og sendes til Byrådet som efterretningssag.

Tiltrådt

Lennart Hartmann Nielsen (V) kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består dels af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet. Bilag 1 viser udviklingen på beskæftigelsesområdet for udvalgte målgrupper pr. måned, og dermed aktuelle tendenser. Bilag 2 giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten for Ishøj Kommune fra januar 2007- februar 2017. Ledighedsprocenten sammenholdes med ditto for Vallensbæk Kommune.

Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk sendes efter den 20. maj 2017.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Kommune deltager i det tværsektorielle samarbejde Shared Care. Kontrakten med Shared Care udløber den 31. december 2017, og står derfor over for en genforhandling. Administrationen anbefaler i den forbindelse, at Ishøj Kommune ikke forlænger kontrakten med Shared Care.

Sagsfremstilling

Shared Care er et tværsektorielt samarbejde indgået mellem socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien og praktiserende læger på Vestegnen. De deltagende aktører er: Albertslund, Glostrup, Ishøj, Høje-Taastrup, Rødovre og Brøndby kommuner samt psykiatrisk Center Glostrup og praktiserende læger i området. Shared Care er forankret på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor der er ansat en projektmedarbejder, som er tovholder på Shared Care. Shared Care finansieres via en fordelingsnøgle mellem de deltagende aktører.

Shared Care startede som et projekt i 2013. Shared Cares primære fokus er at igangsætte og fastholde arbejdet med sundhed og sundhedsfremme for psykisk sårbare borgere. I regi af Shared Care udbydes diverse sundheds- og idrætsaktiviteter herunder svømning, dans, yoga m.v. Der satses derudover på, at der i fremtiden kan forskes i sundhedsfremmende aktiviteter i regi af Shared Care.

Center for Ældre og Rehabilitering samt Kløverengen og Handicap og Psykiatri under Center for Socialservice, har deltaget i Shared Care siden opstarten. Der sidder aktuelt en repræsentant for Handicap og Psykiatri i en styregruppe samt to repræsentanter fra Handicap og Psykiatri i en arbejdsgruppe. Derudover sidder der en medarbejder fra Ældre og Rehabilitering som repræsentant for somatikken. Både styre- og arbejdsgruppe mødes 6 gange årligt.
I 2015 indgik Ishøj Kommune en toårig kontrakt omkring deltagelse i Shared Care. Kontrakten løber indtil udgangen af 2017, og skal genforhandles senest d. 1. september 2017. Det koster aktuelt 77.000 kr. for deltagelse i Shared Care i en toårig periode. I forbindelse med kommende kontraktfornyelse er det blevet oplyst, at det forventes, at der vil være en prisstigning på deltagelse i Shared Care. Forventningen er, at det fremadrettet vil koste 150.000 kr. pr. år at deltage i Shared Care.

I forbindelse med, at kontrakten med Shared Care skal genforhandles, har Ishøj Kommune undersøgt brugen af Shared Care og derudfra vurderet, at tilslutningen til de udbudte aktiviteter er minimal. Af fremmødestatistik for 2016 fremgår det, at der i hele 2016 har været 3 Ishøj/Vallensbækborgere, der har deltaget i aktiviteter under Shared Care. Det manglende fremmøde kan tilskrives, at mange af de udbudte aktiviteter ligger for langt væk fra borgerne, og kræver kørsel og ledsagelse fra kommunen, såfremt borgerne skal deltage. Derudover udbyder Ishøj Kommune i forvejen en lang række idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter rettet mod samme målgruppe som Shared Care henvender sig til.

På den baggrund vurderes det, at Ishøj Kommune ikke får det optimale udbytte ud af at være en del af Shared Care. Ydermere er det erfaringen, at borgerne får et langt større udbytte ved at deltage i lokalforankrede tilbud, dels fordi tilbuddene er tæt på borgerne, dels fordi de får tilknytning og netværk der, hvor de bor. Det er derfor administrationens anbefaling, at Ishøj Kommune ikke forlænger kontrakten med Shared Care efter kontraktperiodens udløb i december 2017, da udgifter og ressourcer ved deltagelse i Shared Care ikke modsvares af resultaterne heraf. På den baggrund ønsker administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at Ishøj Kommune udtræder af Shared Care-samarbejdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Ishøj Kommune udtræder af Shared Care-samarbejdet i forbindelse med, at kontrakten for Shared Care udløber 31. december 2017.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Ishøj Byråd godkendte den 3. december 2013 det gældende sæt retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Ishøj Kommune.

Retningslinjerne vedhæftes.

Sagsfremstilling

Retningslinjerne nævner ikke tilskud til de politiske ungdomsforeninger, idet der tidligere er aftalt mellem byrådets partier, at der ikke ansøges om tilskud til arbejdet i de politiske ungdomsforeninger. Der ansøges udelukkende om tilskud til moderpartiernes politiske arbejde gennem partistøtte-lovgivningen.

Der ønskes en drøftelse af den tidligere aftale om ikke, at søge tilskud til ungdomsorganisationerne.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget vedtager, at

 

Beslutning

Rettelse i indstilling: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der kan ydes medlemstilskud til ungdomsorganisationernes folkeoplysende virksomhed til medlemmer med fast bopæl i Ishøj.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven åbner mulighed for, at der kan ydes tilskud til ungdomsorganisationernes folkeoplysende virksomhed.

Bilag