Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 22. oktober 2018 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der gives den kvartalsvise oversigt (3. kvartal) over sygefraværet for alle personalegrupper, jf. budgetforliget for 2018.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetforliget for 2018, at der ønskes en kvartalsvis oversigt over sygefraværet for alle personalegrupper. I vedlagte oversigt er vist sygefraværet for de forskellige overenskomstgrupper i 3. kvartal, svarende til den måde, som sygefraværet er registreret på i kommunens lønsystem.

Som det fremgår, udgjorde sygefraværet i 3. kvartal 2018 3,9 %, mod 3,8 % i 2. kvartal. Til sammenligning var sygefraværet i 3. kvartal 2017 3,8 %.

Ishøj Kommune har ikke adgang til tilsvarende data fra andre kommuner, hvor sygefraværet er fordelt på overenskomstgrupper. Det er derfor ikke muligt at vise en sammenligning.

Sygefravær - og arbejdsmiljø generelt - har længe været et fokusområde i Ishøj Kommune. Der har i de senere år været gennemført konkrete tiltag på områder, hvor sygefraværet tidligere var højt. Resultaterne af indsatserne har været gode.

Der er i gangsat en generel strategisk indsats med løbende opfølgning på kommunale arbejdspladser, hvor sygefraværet er mere end 6 %, hvilket der tidligere er redegjort for.

Der gives en status på denne indsats i det vedhæftede notat.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sygefraværsoversigten for 3. kvartal 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Resume

I budgetforliget for 2018 er ønsket en kvartalsvis rapportering vedrørende kommunens udgifter til administration. Der redegøres i vedlagte notat for, hvad "administrationsudgifter" indeholder, og der vises det kvartalsvise forbrug i 2018.

Sagsfremstilling

Administrationsudgifter dækker over en lang række udgiftsposter og -områder, jf. retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dette er beskrevet nærmere i vedlagte notat, hvor også det kvartalsvise forbrug i 2018 er vist.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at notatet med oversigt over de kvartalsvise udgifter til administration tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Resume

Likviditeten opgjort efter ”kassekreditreglen” udgjorde 222,7 mio. kr. pr. 30. september 2018, mens den faktiske likviditet ved 3. kvartals udgang var 161,0 mio. kr. Begge nøgletal er inkl. den overskudslikviditet, der er placeret til forvaltning pt. 93 mio. kr. (markedsværdi).

Sagsfremstilling

Ifølge loven skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten opgøres derved som gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver og kassekredit.

Kassekreditreglen overholdes, når saldoen er positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges byrådet og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Gennemsnitlig likviditet pr. dag pr. 30. september 2018 udgør 222,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder i perioden 2015 – 2018 ses i nedenstående tabel.

 År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2015

123,9

119,0

116,6

121,6

2016

126,0

135,7

157,2

177,2

2017

195,0

204,2

199,0

194,1

2018

195,6

208,6

222,7

 

Som det fremgår, har der været en stigning i den gennemsnitlige likviditet fra 3. kvartal 2015 til 2 kvartal 2017, og derefter har der været et fald. Fra første kvartal 2018 har der igen været en stigning i den gennemsnitlige likviditet.

Som supplement til likviditetsoversigten vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2015 til 2018.

Kassebeholdning ultimo kvartalet. mio. kr.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2015

36,8

17,0

48,4

66,2

2016

68,3

111,3

122,7

117,9

2017

119,2

88,0

117,4

113,1

2018

130,3

157,0

161,0

 

Den faktiske likviditet pr. 30. september 2018 udgjorde 161,0 mio. kr. hvilket er en stigning på ca. 4,0 mio. kr. i forhold til kvartalet før. Byrådet har vedtaget som mål, at likviditeten ultimo året skal udgøre minimum 25 mio.kr.

I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det dog bemærkes, at kassebeholdningens størrelse pr. 30. september 2018 på 161,0 mio. kr. ikke er udtryk for den disponible likviditet. Der er disponeret udgifter, jf. budgettet, lige som videreførte anlægs- og driftsmidler fra 2017 er disponeret til afholdelse i 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 30. september 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Som angivet ovenfor.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem, revision mv.

Bilag

Resume

Kommunens revision Deloitte har den 9. oktober 2018 fremsendt "Beretning vedrørende uanmeldt beholdningseftersyn den 20. august 2018". Beretningen er samme dag udsendt til byrådet, jf. styrelseslovens regler herom. Revisionsberetningen skal godkendes af byrådet og indsendes til tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Revisionsberetningen skal ifølge styrelsesloven, udsendes til byrådet inden 7 dage fra modtagelsen. Dette er sket samme dag, som den blev modtaget, den 9. oktober 2018.

Revisionen har bemærket, at der på tidspunktet for beholdningseftersynet var beløb/bankposteringer, som ikke var blevet udlignet/konteret. Revisionen henstiller, at der foretages en gennemgang/kontering af de udestående beløb. Dette arbejde er i gang, og det kan bemærkes, at forholdet ikke indebærer økonomiske konsekvenser.

Administrationens svar og kommentarer til revisionsberetningen i øvrigt, fremgår af vedhæftede skema. Administrationens svar er ligeledes sendt til revisionen.

Efter politisk behandling indsendes revisionsberetningen og administrationens svar til tilsynsmyndighederne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at beretningen og administrationens besvarelse, godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem, revision mv.

Bilag

Resume

Der forelægges status og tidsplan for politisk behandling af punkter om overtagelse af Vejlebrovej 45 (Next).

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at undersøge mulighederne for at overtage Vejlebrovej 45 og har bl.a. afsat budget til, at ekstern rådgiver udarbejder oplæg om scenarier for anvendelse af ejendommen. Dette oplæg forventes klart i uge 44.

Ligeledes er Ishøj Kommune i dialog med Next om rammerne for en købsaftale, og kommunens og Next’s advokat arbejder p.t. på et samlet forslag til købsaftale. De næste forhandlinger om købet foregår i uge 43 og 44.

Administrationen i Ishøj Kommune er i dialog med Next om drift og praktiske spørgsmål ved en eventuel overtagelse. Herunder har administrationen i gangsat diverse byggetekniske undersøgelser af miljø, jordbundsforhold mv.

Byrådet er booket til temamøde om Vejlebrovej 45 før byrådsmødet den 6. november. På temamødet forventes præsenteret og drøftet:

  • Oplæg fra ekstern rådgiver af scenarier for fremtidig anvendelse af Vejlebrovej 45.
  • Oplæg til rammerne for køb af Vejlebrovej 45.
  • Overblik og økonomi vedr. driften af ejendommen og projektorganisation.

Der arbejdes p.t. på de tre emner, og indholdet forventes først klar til fremlæggelse i forbindelse med temamødet, hvorfor emnerne samles i dagsordenspunkter til et ekstraordinært Økonomi- og Planudvalgsmøde og byrådsmødet samme aften, den 6. november, mhp. opsamling af rammerne for et evt. køb og beslutning om det videre forløb.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager status og tidsplanen vedr. Vejlebrovej 45 til efterretning.  

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til helhedsplan i Ishøj Landsby i høring i 8 uger. Der er nu udarbejdet en helhedsplan med en beskrivelse af visionen for Ishøj Landsby, de overordnede rammer for de kommende udviklingsmuligheder og nye boligområder i landsbyen. Helhedsplanen danner rammerne for de fremtidige lokalplaner i landsbyen.

Helhedsplanen indeholder også en opsummering af borgernes ønsker og forslag til den generelle udvikling samt en opsummering af de udfordringer, som borgerne har peget på i forbindelse med borgermødet den 1. september 2018.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen vedtog i 2017 et nyt landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning – Fingerplan 2017. I Fingerplan 2017 er transportkorridoren og den grønne kiles udstrækning justeret, hvilket har åbnet mulighed for en mindre byudvikling i landsbyen med bl.a. 50 - 100 nye boliger.

Ved at udarbejde en helhedsplan for Ishøj Landsby og dens omgivelser sikres det, at der skabes et overblik over vigtige sammenhænge som veje og stier, landskab og bebyggelse. Der blev den 1. september afholdt et borgermøde om helhedsplanen i Ishøj Landsby for at inddrage landsbyens borgere i processen. Der var på mødet mulighed for at komme med input til helhedsplanen og deltage i workshops med forskellige temaer. På mødet deltog ca. 70 personer fra landsbyen.

Helhedsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende forslag til helhedsplan for Ishøj Landsby i 8 ugers høring. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre en daginstitution til 100 børn på Industrivangen 26.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 28. juni til og med den 7. september 2018. I høringsperioden er der modtaget tre høringssvar. Høringssvarene omhandler dels støj fra depotområdet og arbejdskøretøjer og dels afskærmning, der hindrer børn i at komme ind til baneområdet. Derudover et høringssvar, der udtrykker en utilfredshed med de muligheder, som lokalplanen giver.

Der er udarbejdet et notat med kommentarer til høringssvarene, hvor det anbefales, at der præciseres og stilles krav om hegn rundt om daginstitutionens område i lokalplanen.

Den digitale version af lokalplanen kan læses på følgende link:

http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/108

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.81 Daginstitution, Industrivangen 26 vedtages endeligt og offentliggøres.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15.

Bilag

Resume

I forbindelse med etablering og byggemodning af erhvervsområdet syd for Winthersminde (Bananen) har Ishøj Kommune bedt Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) om at udarbejde et forslag til varmeforsyning af dette erhvervsområde. VEKS har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af lokalplanområde til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektforslaget fra VEKS skal efter byrådets godkendelse i høring i 4 uger hos berørte grundejere, som er Ishøj Kommune.

Jf. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal byrådet godkende projektforslaget under den forudsætning, at projektforslaget samfundsøkonomisk set er den bedste løsning.

Den samfundsøkonomiske beregning for projektet for lokalområdet ”Bananen” viser, at fjernvarmeforsyningen opnår en gevinst i nutidsværdi på ca. 7 mio. kr. i forhold til individuel opvarmning med varmepumper over 20 år.

Beregningerne viser en god business-case for etablering af fjernvarme også med tilslutning fra ned til ca. halvdelen af virksomhederne i det nye område eller ved faldende energipriser på andre konkurrerende energiformer.  

VEKS anmoder endvidere byrådet om at meddele tilslutningspligt til fjernvarme i området. VEKS begrunder denne anmodning med, at der er større sikkerhed for økonomien i det samlede fjernvarmeprojekt for lokalområdet, når alle brugere indgår med betaling af det faste bidrag – og dette sikres via tilslutningspligt. 

Ishøj Byråd har tidligere besluttet tilslutningspligt for de nye fjernvarmeområder både i forbindelse med etablering af Tranegilde Fjernvarme (det store industriområde), Winthersminde med forsyning fra Tranegilde og i Det lille industriområde

Anmodningen om tilslutningspligt skal ses i relation til det lovforslag, der pt. er i høring om at ophæve retten til at beslutte tilslutnings- og forblivelsespligt for fjernvarme mv.

Begrundelsen for at ophæve adgangen til tilslutningspligt er, jf. bemærkningerne til lovforslaget, at de enkelte forbrugere skal have mulighed for at vælge andre billigere løsninger og andre nye energiformer end fælles fjernvarmeløsninger, hvilket også kan være en overvejelse i relation til varmeforsyningen i Bananen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det drøftes og besluttes, om projektforslag til forsyning med fjernvarme af erhvervsområde mellem Vejleåvej og Ringstedbanen iht. forslag til lokalplan 1.85, herunder forslag om tilslutningspligt, sendes i 4 ugers høring.

Forslaget sendes i 4 ugers høring. Der meddeles ikke tilslutningspligt. Anlægsomkostningerne finansieres af byggemodningsbidraget, idet alle grundejere skal bidrage til etablering af den kollektive varmeforsyning.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Anlægsudgiften til etablering af fjernvarme i lokalområdet dækkes af et byggemodningsbidrag for udstykningsområdet og et tilslutningsbidrag for alle nye kunder. Bidragene er engangsbetalinger.

Tilslutningsbidraget dækker etablering af stikledninger og kundeanlæg, og byggemodningsbidraget dækker helt eller delvist fjernvarmeselskabets omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

I forbindelse med ”Bananen” skal Ishøj Kommune som grundejer betale byggemodningsbidraget på ca. 1.155.000 kr. Omkostningerne kan dækkes af indtægterne ved salget af grundstykket.

Virksomhederne skal derudover betale tilslutningsbidrag, som jf. VEKS' takstblad for Tranegilde for 2017 udgør min. 15.000 kr. og 15 kr./m2 bebygget areal for bygninger mellem 300-5.000 m2 og 7,5 kr./m2 bebygget areal for bygninger større end 5.000 m2.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning.
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Bilag

Resume

På baggrund af drøftelser med Hovedstadens Letbane er der udarbejdet forslag til regulativ for jord fra letbanen, som omfatter rabatjord. Det vil sige den jord, der ligger i rabatten ved siden af vejbanen, og områdeklassificeret jord, som er lettere forurenet jord fra byområder. Forslag til regulativ skal inden endelig godkendelse, sendes i offentlig høring i 4 uger. Regulativet skal træde i kraft senest den 1. maj 2019. Regulativet giver ikke anledning til ændringer af nuværende procedurer på jordområdet.

Sagsfremstilling

Hidtil er al anmeldelse af jordflytning sket enkeltvis i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. Med vedtagelsen af et jordregulativ forenkles administrationen af jordflytninger fra det område, som indgår i anlægget af Letbanen på Ring 3. Jordregulativet skal omfatte jord fra områder af letbanen, som med høj grad af sikkerhed er ren eller lettere forurenet.

Vedtagelsen af et regulativ vil være en forenkling af anmeldelser og prøvetagning af jordflytninger fra den del af anlægsområdet for letbanen, hvor alle kendte forureningskilder og usikkerhed er frasorteret. Ved at lade disse områder omfatte af et jordregulativ, forenkles administrationen af jordflytninger fra letbanen, og yderligere udgifter og gener for naboer og trafik ved jordprøvetagning og analyser undgås.

Hovedstadens Letbane har systematisk gennemgået hele strækningen, som letbanen passerer, og udskilt alle kortlagte områder, hvor der er konstateret forurening, og områder med forhøjet risiko for jordforurening til særskilt undersøgelse og analyse. Tilbage står et stort område, som med omfattende stikprøver er påvist at indeholde ren eller lettere forurenet jord.

I overensstemmelse med den fælles jordhåndteringsplan for Hovedstadens Letbane, har Hovedstadens Letbane defineret, hvordan man vil håndtere diverse jordtyper. Anlægsarbejderne vil foregå på vejareal og arealer, der er områdeklassificeret. Altså byområder med lettere forurenet jord, hvor forureningen stammer fra trafik, brændeovne og anden diffus forurening og generelt til en gennemsnitlig dybde på ca. 1 meter.

I den fælles jordhåndteringsplan følges vejdirektoratets retningslinjer ved etablering af vej, og det er således en metodik, som har været anvendt i flere etablerede vejprojekter.

Der er påvist forurening ud over lettere forurenet jord i et fåtal af boringerne. Disse er efterfølgende defineret som fokusområder, som vil blive detailundersøgt. Langt det meste rabatjord er ren, og kun ca. en tredjedel er lettere forurenet uden indhold af mobile stoffer.

Det vurderes, at Hovedstadens Letbane har tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at jorden i delområdet med høj grad af sikkerhed er lettere forurenet. På den baggrund skal byrådet, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, i et regulativ fastsætte, at jord, der flyttes fra det pågældende delområde eller vejareal, opfylder dokumentationskravene i jordflytningsbekendtgørelsen, medmindre der konstateres en forurening før eller under flytning af jorden. Det gælder dog ikke jord fra eventuelle kortlagte arealer inden for delområdet eller fra eventuelle kortlagte arealer inden for vejarealet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udkast til Regulativ for jord fra Letbanen godkendes og sendes i 4 ugers høring.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget, indstiller at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Hovedstadens Letbane skønner, at vedtagelsen af regulativer i alle kommuner langs strækningen vil indebære en samlet besparelse til prøvetagning og analyser på ca. 6 mio. kr. Hertil kommer administrative besparelser hos Hovedstadens Letbane.
Et regulativ vil også betyde en vis reduktion i den ekstra arbejdsbelastning af kommunens miljøafdeling, som Letbaneprojektet medfører.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, BEK nr. 1452 af 07/12/2015, § 14.

Bilag

Resume

Ishøj og Høje-Taastrup kommuner har udarbejdet en fælles indsatsplan, Ishøj - Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Den har været igennem en høringsperiode på 12 uger og er nu klar til vedtagelse. Høringssvarerne har givet anledning til en let revision af forslaget til indsatsplanen.

Sagsfremstilling

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse sikrer et overblik over, hvilke initiativer der skal iværksættes af hvem og hvornår for at opnå beskyttelse af den nuværende og den fremtidige drikkevands- og grundvandsressource. Indsatserne i planen er afvejet i forhold til grundvandsressourcens forsyningsmæssige betydning. Det bliver vandforsyningerne, Region Hovedstaden, virksomheder, kommunen og den enkelte borger, der bliver ansvarlige for gennemførslen af indsatserne. Med denne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sættes rammen for arbejdet med at sikre dette.

Fra den 10. januar 2018 til den 4. april 2018 var forslaget til indsatsplan i 12 ugers offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar fordelt på Høje Thorstrup Vandværk Amba, Region Hovedstaden, HOFOR, I/S Hedehusene Østre Vandværk, Miljøstyrelsen samt Ishøj Kommunes Klima- og Miljøudvalg. I vedlagte hvidbog er høringssvarene kort refereret og kommunernes bemærkninger hertil fremgår. På baggrund af høringssvarene er der foretaget en let revision af indsatsplanen, som den 11. september 2018 blev forelagt Grundvands- og Koordinationsfora i Ishøj og Høje-Taastrup kommuner til orientering.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj - Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vedtages endeligt.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der vil ikke være nogen omkostninger, udover et mindre ressourceforbrug i forbindelse med en opfølgning og evaluering af, om de nødvendige indsatser gennemføres af Region Hovedstaden, HOFOR og Ishøj Forsyning, som det fremgår af indsatsplanen.

Lovgrundlag

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet i henhold til § 13 og 13a i vandforsyningsloven (lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018). Indhold og rammer for udarbejdelse af planen er reguleret af bekendtgørelse om indsatsplaner (nr. 912 af 27. juni 2016).

Bilag

Resume

Der forelægges plan for evaluering af den renovering og opgradering, som Kabelplus forventes at gennemføre frem til den 31. oktober 2018.

Sagsfremstilling

I henhold til koncessionsaftale er Kabelplus forpligtiget til at opgradere Ishøj Fællesantennes anlæg til at kunne understøtte/køre Docsis 3.1. og i henhold til forligsaftale til at renovere fællesantennens anlæg. Både opgradering og renovering skal være gennemført den 31. oktober 2018.

Der udføres efter den 31. oktober en samlet evaluering mhp. at vurdere om den udførte opgradering og renovering lever op til aftaler og kravene i koncessionsaftale og forligsaftale.

Den samlede evaluering tager udgangspunkt i følgende 4 punkter, der hver især vil indeholde en særskilt vurdering og afrapportering:

  1. Teknisk vurdering af anlægget og de fysiske installationer: Udføres af Brix og Kamp vha. fysiske kontroller i anlægget.
  2. Kontrol af dokumentation: Udføres af Brix og Kamp
  3. Kabelplus’ afrapportering til kommunen af det udførte arbejde.
  4. Juridisk vurdering af Kabelplus’ opfyldelse af kontrakt og tillægsaftaler: Udføres af Horten.

Delafrapporteringer samles i et samlet notat, der forelægges Økonomi- og Planudvalget den 26. november.

Der planlægges møde mellem Økonomi- og Planudvalget og Brugerrådet før Økonomi- og Planudvalgets møde den 26. november, hvor brugerrådets oplevelse af brugeroplevelsen, det samlede notat og delafrapporteringerne drøftes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager den planlagte evaluering til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Beskæftigelsesministeren sendte den 29. januar 2018 et brev til alle landets kommuner, vedr. overholdelse af minimumsregler for samtaler med ledige og sygemeldte.

Den 26. september 2018 følger ministeren op på sagen, hvor en ny opgørelse viser, at kommunerne kun har forbedret overholdelsen af samtaler med ledige maginalt siden januar 2018.

Sagsfremstilling

I brevet fra den 29. januar 2018 bliver landets kommuner bedt om at rette op på indsatsen i jobcentrene, så de ledige får det antal samtaler, de har krav på jf. lovgivningen. Ved et opfølgende brev den 26. september 2018 konkluderer ministeren, at kommunerne kun har forbedret overholdelsen af samtaler maginalt.

I aftale om forenklet beskæftigelsesindsats får kommunerne friere rammer i udformning af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesministeren vil dog følge kommunernes indsats nærmere og kontrollere, at de ledige får den indsats, de har krav på bl.a. gennem benchmark og resultatmålinger. Brevene fra beskæftigelsesministeren kan i dette lys ses som en forsmag herpå.

Kommunernes Landsforening opfordrer i brev den 27. september beskæftigelsesministeren til også at have fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet frem for blot antallet af afholdte samtaler. KL begrunder dette i, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem resultater på beskæftigelsesområdet og overholdelse af samtaler.

For Ishøj Kommune er der siden januar sket forbedringer for målgrupperne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

For målgrupperne forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere har færre ledige og sygemeldte siden januar modtaget det antal samtaler, de har krav på, jf. bilag.

Vedhæftet er brev, kommuneoversigt og metodebeskrivelse fra januar, brev og kommuneoversigt fra september samt brev fra KL til beskæftigelsesministeren.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk (eftersendes mandag den 22. oktober).

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat (eftersendes mandag den 22. oktober).

Bilag 3: "Nøgletal for arbejdsmarkedet, september 2018" fra RAR Hovedstaden, udgives ca. 3 gange årligt. Bilaget er vedlagt til orientering.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag