Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 22. november 2021 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Den generelle coronasituation med høje smittetal tilskriver, at vi som kommune og arbejdsgiver drøfter muligheden for obligatorisk fremvisning af coronapas hos kommunens medarbejdere i forbindelse med den daglige drift samt ved afholdelse af arrangementer.

Sagsfremstilling

Regeringen og arbejdsmarkedets parter (DA og FH) har indgået en aftale om arbejdsgivers mulighed for at pålægge ansatte at forevise coronapas (bilag vedlagt). Aftalen er indgået med henblik på at give arbejdsgiverne flere redskaber til at håndtere den stigende smittespredning i samfundet og på arbejdspladserne, således at ansatte trygt kan gå på arbejde og så virksomheders og organisationers drift uhindret kan fortsætte. Regeringen har bebudet, at der arbejdes på en lovhjemmel til dette. Det betyder, at vi som kommune og arbejdsgiver skal beslutte, når lovhjemmelen er på plads, om der skal inføres obligatorisk krav om fremvisning af coronapas i forhold til den daglige drift (alle medarbejdere) på alle kommunale områder og i forhold til afholdelse af arrangementer i kommunalt regi. Der pågår drøftelser i koncernledelsen og i HovedMED omkring fremvisning af coronapas, herunder drøftelse af principper for håndhævelse og kontrol af dette i HovedMED. På den baggrund er der udarbejdet et notat med principper for indføring af obligatorisk fremvisning af coronapas. Notatet beskriver dels principper for afholdelse af arrangementer i kommunalt regi, herunder krav til coronapas og dels indføring af fremvisning af coronapas i den daglige drift. Administrationen foreslår, at der arbejdes ud fra de angivende principper i bilag 1 (bilag eftersendes).

Der tages forbehold for, at smittesituationen kan ændre sig, herunder at der kommer nye anbefalinger og retningslinjer fra de centrale myndigheder, som gør at principperne bør korrigeres. Med principperne ønsker administrationen at understøtte en fælles ramme og dermed rød tråd på tværs af organisationen i måden hvorpå der afvikles arrangementer. Se bilag 2 for liste over de kommende måneders arrangementer. Listen er ikke udtømmende (bilag eftersendes).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget godkender de anførte principper i bilag 1.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der fremlægges forslag til allokering af ressourcer til kørsel samt til den opsøgende/understøttende indsats i forbindelse med 3. vaccinestik mod Covid-19.

Sagsfremstilling

Aktuelt er man landet over i gang med at vaccinere alle borgere med 3. vaccinestik. Som ved stik 1 og 2, får kommunerne også ved stik 3 en opsøgende/understøttende funktion i at få borgerne vaccineret, hvilket består af følgende indsatser:

 • Transport til vaccination til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Ledsagelse til vaccination ved behov
 • Opfølgende telefonopkald til borgere, som efter 3-4 uger ikke har bestilt tid til vaccination
 • Identifikation af borgere, som har behov for hjemmevaccination.

Den opsøgende/understøttende funktion forankres i Hjemmeplejen, som også havde den opsøgende funktion i forbindelse med stik 1 og 2. Det vurderes, at omfanget af opgaven vil være ca. 30 timer om ugen i ca. 12 uger, hvilket vil beløbe sig til ca. 80.000 kr.

Kørsel til 3. vaccinestik
Med hjemmel i servicelovens § 117 kan kommunen tilbyde kørsel til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er to muligheder for kørsel; den ene via taxakørsel og den anden via kommunens kørselsafdeling. For sidstnævnte gælder, at det primært vil være kørsel for borgere, der også har brug for ledsagelse eller brug for at medtage et hjælpemiddel til vaccination, fx rollator.

Baseret på behovet for kørsel i forbindelse med vaccinestik 1 og 2 vurderes det, at ca. 300 borgere vil have brug for kørsel til 3. stik, hvilket forventes at beløbe sig til ca. 100.000 kr., som indbefatter taxakørsel samt udgifter til midlertidigt personale i kørselsafdelingen.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der afsættes 100.000 kr. til kørsel samt 80.000 kr. til den opsøgende/understøttende indsats i forbindelse med 3. vaccinestik, i alt 180.000 kr.

Vedhæftet er notat om ressourcer til kørsel samt til den opsøgende/understøttende indsats i forbindelse med 3. vaccinestik.

Lovgrundlag

Servicelovens § 117.

Økonomi

30 timer/ugen i foreløbig 12 uger., hvilket beløber sig til ca. 80.000 kr. Udgifterne konteres på Coronarelaterede udgifter.

Den understøttende/opsøgende indsats i Hjemmeplejen: 30 timer/ugen i foreløbig 12 uger, hvilket beløber sig til ca. 80.000 kr. Udgifterne konteres på Coronarelaterede udgifter.

Kørsel: ca. 100.000 kr. til taxakørsel samt til midlertidig ansættelse i kørselsafdelingen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget godkender, at der afsættes 180.000 kr. til den opsøgende vaccinationsindsats samt kørsel i forbindelse med 3. vaccinestik. Udgiften finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 220.000.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Som forberedelse til udarbejdelse af budgetprocessen for budget 2023-26 evalueres processen for 2022-25, med henblik på forberedelse af processen for budget 2023-26.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til arbejdet med budgetprocessen for 2023-26 evaluerer Økonomi- og Planudvalget processen for budget 2022-25, jf. bilag.

Processen i år var præget af nogle centrale nedslagspunkter. Der kan fx peges på følgende:

 • Igangsætning af udarbejdelse af sparekatalog i april måned.
 • Fælles heldags byrådsseminar ultimo maj, hvor der blev givet en økonomisk status og drøftet centrale økonomiske og politiske emner.
 • Regeringen og KL’s økonomiaftale, der løftede servicerammen
 • At byrådet i juni beslutter, at alle spareforslag skulle samles i et sparekatalog, og at alle forslag indgik i de videre politiske forhandlinger.
 • At budgetforhandlinger efter sommerferien foregik ved samlede drøftelser mellem repræsentanter fra byrådets syv grupper.

Overordnet set falder en budgetproces i 4 faser, der ofte følger årets kvartaler:

I første kvartal sker den indledende politiske forberedelsesfase. Her vedtages fx budgetprocessen formelt af byrådet herunder de PL stigninger, der skal lægges ind i budgettet jfr. KL´s udmeldte stigningstakster.

I andet kvartal arbejder administrationen med det administrative budget, og der afholdes byrådsseminar. Kvartalet afsluttes med økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt udmeldingen omkring skatter, tilskud og udligning.

I tredje kvartal er der tradition for, at budgettet og sparekatalog sendes i høring, der afholdes budgetseminar og politiske forhandlinger, som afsluttes med budgetvedtagelse i første halvdel af oktober.

I fjerde kvartal færdiggør administrationen budgettet for det kommende år, samt forbereder og igangsætter implementering af det vedtagne budget. Budgettet omdeles på byrådsmødet i december måned.

Det er op til den enkelte kommune at tilrettelægge sin budgetproces, herunder indhold, dog skal budgettet være vedtaget senest 15. oktober. Det er således muligt at tilrettelægge budgetprocessen, så den kan tilgodese de lokale politiske ønsker. Det skal dog fra administrationen anbefales, at en tidlig udmelding omkring rammer og retning for processen, vil give administrationen mulighed for at forberede materialet til det politiske system i rimelig tid.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning 2021, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet af budgetopfølgningen viser forventede mindreudgifter på driften - både indenfor og udenfor serviceudgiftsrammen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne 2. budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august. 2021.

Da der dels resterer 4 måneder af budgetåret og dels er følger af Covid-19, er opgørelse af det forventede regnskab forbundet med større usikkerhed end normalt. Administrationen følger udviklingen løbende, herunder de økonomiske konsekvenser af Covid-19.

På grundlag af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn.

Udover nedenstående forslag til tillægsbevillinger foreslår administrationen, at der af styringsmæssige hensyn gives budgetneutrale omplaceringer mellem områder, hvor mer- og mindreudgifter er konkret konstaterbare, se bilag B.

På baggrund af 2. budgetopfølgning 2021 forventes samlet set:

 • Mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,8 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Heraf udgør uforbrugte puljer 6,2 mio. kr.
 • Mindreudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 30,7 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Heraf udgør uforbrugte puljer 21,6 mio. kr.
 • Covid-19 relaterede merudgifter er opgjort til 8,8 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget.
 • Der forventes ca. 65 mio. kr. i mindreudgifter på anlægsområdet. Uforbrugte anlægsmidler vil i forbindelse med regnskab 2021 blive søgt videreført til 2022.

Forventede mindreudgifter på Jobcentrets område udgør i alt 5,5 mio. kr. (udenfor serviceudgiftsrammen) med mindreudgifter på 6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets områder og merudgifter på 0,5 mio. kr. under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Økonomi- og Planudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Bilag D er beslutningsreferater fra de stående udvalg. Kultur- og Fritidsudvalgets møde afholdes den 29. november 2021.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes der i alt mindreudgifter på 21,8 mio. kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune. De aktuelle nøgletal bliver først frigivet den 20. i hver måned, hvorfor bilag med disse tal vil blive eftersendt.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, der udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. De nyeste rapporter fra STAR kan findes på: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Vestforbrændings bestyrelse har den 29. september 2021 anmodet om kommunens godkendelse af en låneramme på 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022.

Sagsfremstilling

Lånet skal finansiere strategiske investeringer på 20 mio. kr. i:

 • Forprojekt Carbon Capture

Det forventes, som led i udmøntningen af klimaloven og klimaaftalerne fra 2020, at det vil blive et krav at indfange CO fra affaldsforbrændingsanlæg. Derfor iværksættes forprojekt og indledende projektering vedrørende etablering af CO-fangst (Carbon Capture) med henblik på at fange op til 500.000 tons CO fra Vestforbrænding.

Lånet skal derudover finansiere driftsmæssige investeringer på 142 mio. kr. i:

 • Udvikling - Logistisk flow omkring modtagehal
 • Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter
 • Varmenet tilslutning eksisterende net
 • Bygninger - Kraftvarmeanlæg
 • Andre bygninger, IT og indsamling

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Vestforbrændings vedtægter.

Økonomi

Godkendelse af lånerammen har ikke konsekvens for kommunens likviditet, men kommunen hæfter for optaget lån til investeringen i regi af Vestforbrænding.

Ultimo 2020 udgjorde Ishøj Kommunes andel 40,6 mio. kr. af Vestforbrændings fremmedkapital på ca. 1.683 mio. kr. svarende til 2,41 %.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
At Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022 på 162 mio. kr.
At lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.


Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Forsynings bestyrelse har godkendt vand- og spildevandstaksterne for 2022. Kommunen anmodes om, at legalitetsgodkende taksterne. For Ishøj Vand godkendes vandtakst og takstblad samt selskabets optagelse af et anlægslån på 7,8 mio. kr. For Ishøj Spildevand godkendes 3 spildevandstakster samt et tilslutningsbidrag.

Sagsfremstilling

Der godkendes 1 vandtakst og 3 spildevandstakster samt et anlægslån til vand på 7,8 mio. kr. Derudover godkendes et tilslutningsbidrag for Ishøj Spildevand på kr. 66.004 inkl. moms samt Ishøj Vands takstblad.

Den samlede takst 1 i 2022 er 51,37 kr./m3. I 2021 var den 54,10 kr./m3.

Takst 1Takst 2Takst 3


Vand-spildevand 2022


Vand-spildevand 2022


Vand-spildevand 2022

Vand

8,54


Vand

8,54


Vand

8,54

Statsafgift vand

6,37


Statsafgift vand

6,37


Statsafgift vand

6,37

Moms

3,73


Moms

3,73


Moms

3,73

Vand i alt

18,64


Vand i alt

18,64


Vand i alt

18,64

Trappe % =

100%


Trappe % =

80%


Trappe % =

40%

Spildevand

26,19


Spildevand

20,95


Spildevand

10,47

Moms

6,55


Moms

5,24


Moms

2,62

Spildevand i alt

32,73


Spildevand i alt

26,19


Spildevand i alt

13,09

I alt

51,37


I alt

44,82


I alt

31,73

Der henvises til uddybende bilag i sagen.

Lovgrundlag

Vandsektorloven

ØR-bekendtgørelsen

Betalingsloven

Ændring af betalingsloven

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at vandtaksten for vand på 18,64 kr./m3 inkl. moms, samt de tilhørende gebyrer og bidrag for 2022 legaliseres, samt at spildevandstaksterne på henholdsvis 32,73 kr./m3 inkl. moms, 26,19 kr./m3 inkl. moms og 13,09 kr./m3 inkl. moms, samt standardtilslutningsbidraget på 69,004 inkl. moms for 2022 legaliseres. Derudover godkendes en kommunal garantistillelse til Ishøj Vands anlægsinvesteringer. Garantistillelsen på 7,8 mio. kr. dækker et byggelån, der efterfølgende ændres til et anlægslån. Godkendelsen betinger en samtidig indbetaling af provision til Ishøj Kommune på 1 % af garantisummen, når byggekreditten udnyttes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På byrådsmøde den 5. oktober 2021 blev det besluttet, at etape 3 i Brohuset opføres i 3 etager. De juridiske konsekvenser for den nuværende kontrakt om ombygning af Brohuset er, at udførelse af etape 3 skal gennem et nyt EU-Udbud på grund af omfanget af ændringer.

Sagsfremstilling

Den nye ramme for etape 3, hvor der bygges i tre etager, har nødvendiggjort en juridisk afklaring af udbudsreglerne for denne ændring. Det får de juridiske konsekvenser, at der skal afholdes et nyt EU-Udbud for at overholde udbudsbetingelserne for offentligt byggeri.

Der opstartes forundersøgelser på de tekniske- og bygningsmæssige forhold, samt afholdelse af brugerdialoger. På den baggrund udarbejdes der et byggeprogram, hvorefter der afholdes EU-Udbud, der forventes afsluttet sommer 2022. Udbuddet planlægges som en totalentreprise med partnering, hvor parametre som økonomi, referencer, organisering og indretning/arkitekt vil danne grundlag for tildeling af opgaven. Det forventes, at den endelige ombygning kan stå færdig ultimo 2024.

Der igangsættes brugerdialog med Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Separat kører der brugerdialog med hjælpemiddeldepotet og kommunens tekniske drift. Det er valgt at have denne brugerdialog i to spor, da det er forskellige formål etape 3 skal indeholde. Til hjælp herfor afholdes brugerdialoger, og ved afholdelse af EU-Udbud gøres brug af ekstern bygherrerådgiver Jørgen Lilholm og Partnere.

I forhold til Etape 4 omhandlende udearealer vil det primo 2022 blive afklaret, hvordan disse udbydes.


Lovgrundlag

Ændringen i kontrakten har en sådan størrelse, at der er en betydelig risiko, for at Klagenævnet for Udbud i tilfælde af en klage vil anse ændringen for at udgøre en betydelig udvidelse af kontrakten, jf. udbudsloven.

Økonomi

Etape 3 udgør samlet et budget på 84 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten for 2022-2024. Heraf er de 60 mio. kr. bevilliget på byrådsmøde den 5. oktober 2021.

Etape 4 udgør samlet et budget på 12,5 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten for 2023. Udførelse kommer til at foregå efter etape 3.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen om udbudsprocessen for Brohuset etape 3 og etape 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Regeringen ønsker med nyt udspil at give mulighed for at modernisere Køge Bugt Strandpark. Projektet vil få væsentlig betydning for kommunernes anlægsbudget, og det foreslås, at der etableres en ny projektorganisering forankret i de fem ejer-kommuner.

Sagsfremstilling

Regeringen har som led i udspillet ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” taget initiativ til en anlægslov, som muliggør en modernisering af Køge Bugt Strandpark. En anlægslov ophæver – enten permanent eller for en periode – strandbeskyttelseslinjen, søbeskyttelseslinjer mv., der i dag forhindrer en modernisering af Strandparken. I forbindelse med anlægsloven skal der ligeledes tages stilling til, hvordan de naturmæssige værdier, biodiversitet etc. kan styrkes gennem omdannelsen af Strandparken.   

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S kan driftsorganisationen udelukkende varetage drift af den eksisterende strandpark, og da beslutninger om kommunale anlægsudgifter skal forankres i de respektive kommunalbestyrelser/byråd, er der behov for at se på den fremtidige organisering af moderniseringsprojektet. Det vurderes at være altafgørende for realisering af projektet, at de 5 ejer-kommuner går i takt over for Regeringen og over for fonde, der kan bidrage til realiseringen. Alle fem teknik- og miljøforvaltninger i ejerkommunerne fremlægger derfor denne sag i de enkelte kommunalbestyrelser/byråd for at opnå en hensigtsmæssig projektorganisering.

To modeller for den fremtidige organisering

1)      Sekretariat for Køge Bugt Strandpark I/S udvides, og vedtægter ændres, så interessentselskabet kan arbejde med udvikling og kystsikring,

2)      Projektorganisering med fokus på kystsikring og udvikling af Strandparken forankres politisk direkte i de enkelte ejerkommuner,

De to modeller er nærmere beskrevet i bilag 1. Administrationerne i de fem kommuner vurderer, at model 2 egner sig bedst til at håndtere og koordinere et kommende moderniseringsprojekt på vegne af de fem kommunalbestyrelser/byråd, da det kræver en solid faglig forankring og samtidig en vis agilitet. Dertil kommer, at model 2 åbner op for, at projektet også kan omfatte de dele af Greves kyststrækning, som i dag ikke ligger inden for Strandparken I/S (stort ønskei Greve) samt havnene, der ikke er en del af Strandparken I/S, men naturligt skal omfattes af anlægsloven i forhold til fremtidig kystbeskyttelse.

Bolig- og Planstyrelsen har præsenteret de fem ejer-kommuner for en tidsplan, som administrationen vurderer er urealistisk. Styrelsen lægger bl.a. op til, at der foreligger en færdigbehandlet principaftale for projektet i april 2022. Derfor er administrationen i de fem ejer-kommuner i dialog med Styrelsen om en revision af tidsplanen. Tidsplanen bør i højere grad tage hensyn til, at der er tale om en meget komplekst projekt med etablering af kystsikring, rekreative fritidsanlæg samt sikring af de naturmæssige værdier i området, som også kræver tilvejebringelse af en vis finansiering. Tidsplanen bør også afspejle, at der er tale om et tværkommunalt projekt, der skal koordineres og besluttes på tværs af 5 kommuner, ligesom der er behov for tid til involvering af interessenterne i området. Behovet for at sikre et udstrakt hensyn til de lokale beslutningsprocesser og ønsker - samt tid til inddragelse af lokale interessenter – er uddybet i bilag 4. 

Den omfattende proces med at forberede en anlægslov og sikre den nødvendige koordinering på tværs af kommunerne vil kræve væsentlige ressourcer og vil i forvejen stille krav om et betydeligt ressourcetræk hos de fem ejerkommuners plan, natur- og miljøenheder. Det foreslås derfor, at kommunen over 3 år afsætter kr. 400.000, der skal gå til ansættelse af en fælles projektleder, der skal sikre fælles fremdrift i projektet på tværs af kommunerne. Beløbet afspejler den fordelingsnøgle, der allerede i dag anvendes i regi af Strandparken. Projektlederen forankres i én af kommunerne med reference til den pågældende kommunes tekniske direktør.   

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomi

Det indstilles, at der bevilliges ialt kr. 400.000 til ansættelse af en fælles projektleder til at varetage de fælles kommunale interesser ifbm. udarbejdelsen af en anlægslov. Beløbet dækker kommunens bidrag til ansættelse af en fælles projektleder i en periode på i alt 3 år. Det foreslås at udgifter tages fra kassen. 

Realisering af moderniseringen af Køge Bugt Strandpark vil have store konsekvenser for de kommunale budgetter og eventuelt også for anlægsrammen. Det foreslås derfor, at den fælles projektorganisering snarest muligt fremlægger et forslag til finansieringsprincipper mm for det kommende projekt (bilag 3).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at byrådet godkender forslag til ny projektorganisering til udviklingen af Køge Bugt Strandpark efter model 2. (bilag 1),

at byrådet godkender, at forvaltningen i fællesskab med de øvrige ejerkommuner arbejder for, at Bolig- og Planstyrelsens tidsplan revideres under hensyntagen til projektets kompleksitet, behovet for tværkommunal koordinering samt inddragelse af interessenter, (bilag 2)

at byrådet godkender, at Ishøj kommune medfinansierer kr. 400.000 til ansættelse af en fælles projektleder i det kommende udviklingsprojekt, og at pengene tages fra kassebeholdningen (bilag 3).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der indgås aftale om kompensation grundet jordforurening og blød jord, og at der gives en anlægsbevilling hertil - Pilemølle Erhverv.

Resume

Boligselskabet Vildtbanegård har ændret sine vedtægter og anmoder Ishøj Kommune som tilsynsmyndighed om at gennemgå og underskrive disse nye vedtægter. Dertil søger administrationen bemyndigelse til fremover at behandle vedtægter samt ændringer i disse administrativt.

Sagsfremstilling

Der er følgende ændringer i vedtægterne:

 • Boligselskabet udvider sine repræsentanter i repræsentantskabet fra før hvor der var en repræsentant pr. afdeling, til nu hvor der er minimum en repræsentant pr. afdeling, men herudover en repræsentant pr. påbegyndt 299 boliger i en afdeling.

Fremover vil repræsentantskabet bestå af 13 repræsentanter, plus bestyrelsen på 11 medlemmer.

Repræsentantskabet i en almen boligorganisation skal bestå af boligorganisationens bestyrelse og mindst 1 repræsentant for hver afdeling. De afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre repræsentantskabets flertal.

 • Boligselskabet har fremover mulighed for at indkalde henholdsvis til repræsentantskabsmøde og afdelingsmøde skriftligt (digitalt), hvor der tidligere var krav om indkaldelse ved brev.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har pr. 1. oktober 2019 foretaget ændringer i bekendtgørelser om normalvedtægten, således at det nu er muligt for boligselskaberne at indkalde digitalt.

Lejere som er fritaget for Digital Post, skal fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter hvis de ønsker dette.

Boligselskabet skal ved et fysisk brev oplyse alle lejere om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for fritagelse.

Lejeren skal ved fritagelse kunne dokumentere at være fritaget for Digital Post efter lov om Digital post fra offentlige afsendere.

Ændringerne i vedtægterne er i overensstemmelse med lovgivningen for området.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 11 og 12.

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger nr. 718 af 13. juni 2016.

Lov om digital post § 5.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at de nye vedtægter godkendes og

at administrationen bemyndiges til fremover at behandle vedtægter samt ændringer i disse administrativt  

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

15. juni 2021 blev ”Aftale om blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund” indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. I forlængelse af aftalen er der fremsat et lovforslag, der indfører såkaldte forebyggelsesområder i almenboligloven.

Sagsfremstilling

Lovforslaget forventes færdigbehandlet 23. november 2021, med ikrafttrædelse den 1. december 2021.

Lovens formål er at igangsætte en række forebyggende indsatser, for at bekæmpe dannelse af nye parallelsamfund. Disse områder kaldes forebyggelsesområder. Der er opstillet en række kriterier for forebyggelsesområder, som for Ishøj Kommune betyder, at områderne Vejleåparken og Vildtbanegaard 1 og 2 bliver til forebyggelsesområder.

Ishøj Kommune har allerede relativt stramme kriterier for tildeling af almene boliger i kommunen, blandt andet i forhold til indkomstkrav.

Det nye lovforslag indeholder en række nye bestemmelser, hvoraf særligt tre elementer har konsekvenser for Ishøj Kommune.

De tre elementer er:

 • Der indføres et krav til kommunerne om at anvende obligatorisk fleksibel udlejning i de udpegede forebyggelsesområder
 • Der indføres en mulighed for kommunerne til at indgå frivillige aftaler om kommunal anvisningsret til private udlejningsboliger
 • Der indføres en mulighed for kommunerne til at pålægge nedrivning og/eller renovering af almene boliger

De tre elementer uddybes nærmere i det vedlagte notat.

Administrationen vil i forbindelse med det aktuelle lovforslag arbejde videre med afklaring af de lovgivnings- og ressourcemæssige konsekvenser for kommunen og den nuværende praksis og efterfølgende fremlægge disse for Økonomi- og Planudvalget til endelig beslutning.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Landsbyggefondens midler til den nuværende boligsociale helhedsplan i Vejleåparken udløber ultimo oktober 2021. Den kommende helhedsplan løber fra november 2021 - november 2025, og gælder udelukkende for boligselskabet AAB, afd. 55 i Vejleåparken.

Sagsfremstilling

Der er modtaget endeligt tilsagn om tildeling af midler fra Landsbyggefonden, jævnfør den vedhæftede tilsagnsskrivelse.

Lovgrundlag

Ved lov nr. 1561 af 18. december 2018 blev almenboliglovens § 91a ændret således, at Landsbyggefonden i årene 2019–2026 inden for en årlig ramme på 380 mio. kr. kan give tilsagn til en boligsocial indsats i udsatte almene boligområder i form af huslejestøtte og boligsociale aktiviteter, lokal organisering mv.

Økonomi

Helhedsplanen er godkendt til at få tildelt 6,5 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Ishøj Kommune bidrager med 800.000 kr. over fire år. Kommunens medfinansiering består derudover også af medarbejdertimer.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet et tillæg til helhedsplan - Byomdannelse af "Det Lille Erhvervsområde", Ishøj. Tillægget omfatter ejendommene, der ligger på Industriskellet 1-13. Området er omfattet af den eksisterende helhedsplan, som fastholder området til bilforhandlere og dagligvarebutik. Tillægget fastlægger principper for boliger og dagligvarebutikker i overensstemmelse med principperne fra den eksisterende helhedsplan.

Sagsfremstilling

Bilforhandlerne i området ønsker at fraflytte deres ejendomme, idet branchen skal tilpasse sig ændrede strukturer, som fordrer en ændret lokalisering. Det betyder, at området fremadrettet kan komme i spil til byudvikling, hvis dette ønskes.

Økonomi- og Planudvalget besluttede i september, at der derfor skulle udarbejdes et tillæg til den eksisterende helhedsplan, og at der skulle arbejdes videre med en videreførelse af de principper, der gælder i denne. Desuden blev det besluttet, at der i forbindelse med planlægningen skulle gennemføres en proces, der sikrede plads til input fra ejerne af naboejendommene, samt de i området repræsenterede boligselskabers afdelingsbestyrelser. I den forbindelse blev der indkaldt til idéer og forslag i perioden fra den 30. september til den 18. oktober, og der blev afholdt et møde for de interesserede den 12. oktober 2021 hos KIA.

Der fremlægges derfor et forslag til et tillæg til helhedsplanen, som omfatter Industriskellet 1-13. Tillægget viderefører de principper, som er gældende i den eksisterende helhedsplan.

Der er i høringsperioden modtaget en række ideer og forslag fra grundejere og beboere i og omkring området. Alle forslag er vedhæftet som bilag i deres fulde længde. I høringsnotatet er forslagene samlet under temaer, som er kommenteret og vurderet af administrationen.

En helhedsplan giver ikke i sig selv ret til at igangsætte et byggeri, men den fastsætter de principper, så der efterfølgende kan udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan indenfor. Et byggeri kan igangsættes på baggrund af en lokalplan samt byggetilladelse.

Temaerne fordeler sig på:

 • bygningshøjder
 • antal nye boliger
 • tæthed, grønne områder og fællesfaciliteter
 • parkering samt trafiksikkerhed
 • støj
 • detailhandel herunder cafeer
 • inddragelse

Fremadrettet proces:

Forslaget drøftes i Teknik- og Bygningsudvalget og Økonomi- og Planudvalget og besluttes endeligt af Byrådet i december. Tillægget vil herefter danne baggrund for efterfølgende kommuneplantillæg og lokalplaner.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslaget vedtages med følgende bemærkninger:

 • At der kun må bygges to etager ud imod Ishøj Strandvej
 • At kortbilaget angående højder opdateres
 • At det bør ikke hedde rækkehuse ud imod Ishøj Strandvej, men bebyggelse i 1-2 etager
 • At der gerne må være butikker og serviceerhverv i stueetager, men det er ikke et krav.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Pia Skourup (V) afventer stillingtagen.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.99 Boliger, Industrivangen 20-26 i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanen muliggør ca. 122 boliger med varieret etageantal fra tre til seks etager. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med principperne i helhedsplanen for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt, og muliggør opførsel af 122 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 80 m2 bruttoetageareal. Bygningerne placeres forskudt, så de ikke fremstår voluminøse og omkranses af et fælles gårdrum, som et " hjerte" i midten af bebyggelsen. Gårdrummet har et varieret "landskab" med beplantning, små bakker, lavninger/regnbede til håndtering af regnvand, og fælles grønne flader der indbyder til leg og ophold samt interne stier. Developer oplyser, at der er tale om ejerboliger.

Placering og omfang af bebyggelsen følger helhedsplanens principper om, at de enkelte projekter skal indgå i en større sammenhæng, der inkluderer resten af omdannelsesområdet. Stiforbindelser og klimaløsninger i lokalplanområdet bidrager også til, at bebyggelsen forbindes til det omkringliggende område. 

Projektet opføres med glasfacader kombineret med træ og tegl. Gavlene beklædes i mursten med detaljer, hvor udvalgte sten trækkes frem eller tilbage for at skabe skyggevirkninger på gavlene og gøre dem "levende". Alle tage opføres som grønt tag med en varieret sedum beplantning.

Der er i lokalplanen sat krav om én parkeringsplads pr. bolig, da lokalplanområdet ligger inden for det stationære område med ca. 800 meter til Ishøj Station, og mindst 2 cykelparkeringspladser pr. 100 m2 bolig, hvor mindst 50 % skal være med overdækning.

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanen, som kan findes i lokalplanens bilag. Afgørelsen af screeningen behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplanforslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.


Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt med den tilføjelse, at der i lokalplanen henvises til bygningsreglementets krav om el-laderstandere.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.95: Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.95 erstatter lokalplan 1.15 Torslunde Landsby. Anledningen til lokalplanen er et ønske om at opdatere den gældende lokalplan og indsætte flere bestemmelser, som skal sikre, at landsbymiljøet fremover bevares, specielt i henhold til nedrivning, nybyggeri og ombygninger. Der er også en oversigt og en kort beskrivelse af de bevaringsværdige bygninger. Der er foretaget en gennemgang af både bevaringsværdige bygninger og beplantning, som har medført nye udpegninger af bygninger og beplantning. Kortgrundlaget er også opdateret, så nedrevne bygninger og bevaringsværdig beplantning, som ikke længere eksisterer, ikke fremgår.

Byrådet vedtog i oktober 2020 nogle principper for lokalplanen, herunder minimumsstørrelser for udstykninger, krav til placering af småbygninger, samt bestemmelser om udseende på nybyggeri og ombygninger. Disse principper er nu indarbejdet i lokalplanen.

Der har i forbindelse med lokalplanarbejdet været afholdt et indledende borgermøde og workshop i februar 2020 samt et borgermøde i høringsperioden i august 2021. De borgere, som har fået udpeget ny bevaringsværdig bebyggelse, er blevet kontaktet direkte med efterfølgende mulighed for en besigtigelse på stedet og dialog om bebyggelsen.

Lokalplanforslaget har været i høring i 10 uger, og der er indkommet 16 høringssvar. Høringssvarene indeholder både forslag, spørgsmål og bemærkninger om blandt andet placering af skraldespande, størrelse på udstykning og krav til facadematerialerne. De indkomne høringssvar og et opsamlende høringsnotat er vedlagt som bilag.

Der gøres opmærksom på, at lokalplanforslaget er blevet forsinket pga. Coronasituationen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.95 Bevarende Lokalplan for Torslunde Landsby vedtages endeligt og offentliggøres med de foreslåede ændringer.


Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Pia Skourup (V) afventer stillingtagen.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til Lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd samt kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger. Forslaget giver mulighed for at overføre arealer til byzone og opføre op til 21 boliger i den sydlige del af Ishøj Landsby.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 1.96, der omfatter Ishøj Søndergade 3 samt Pilemøllevej 6-10 i den sydlige del af Ishøj Landsby. Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone, og det muliggøres at opføre op til 21 boliger som 14 dobbelthuse og 7 parcelhuse. Omkring lokalplanområdet ligger Landsbyskoven.

På Ishøj Søndergade 3 udlægges området til 7 parcelhusudstykninger. For at sikre at ny bebyggelse vil passe ind i landsbyens eksisterende og meget nærliggende boligbyggeri, stiller lokalplanen krav til højde, bebyggelsesprocent, materialer, beplantning, vejforløb og opholdsareal. For så vidt angår spørgsmålet om Ishøj Søndergades beskaffenhed vurderes det, at henset til det nye og markant reducerede projekt i denne del af lokalplanen (fra 16 boligenheder til 7 boligenheder), er der pt. ikke behov for en opgradering af vejen.

På Pilemøllevej 6-10 udlægges området delvist til dobbelthuse, og den eksisterende bolig og garage på Pilemøllevej 10 bliver liggende. I området stiller lokalplanen også krav til højde, materialer, farver og opholdsarealer for at sikre sammenhæng og helhed i den samlede boligbebyggelse.

I begge områder stilles der krav til beplantningsbælter, hvor den eksisterende beplantning forsøges fastholdt i lokalplanen for at skabe landsbykarakter i den nye boligbebyggelse. Beplantningsbælterne skal også sikre en nødvendig afstand til Landsbyskoven, så skov og boliger ikke bliver til gene for hinanden med tiden.

Da der ikke er en eksisterende kommuneplanramme for lokalplanområdet, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2. Kommuneplantillægget udlægger to nye kommuneplanrammer, der med lokalplanen bliver overført til byzone. De nye kommuneplanrammer fastsætter også anvendelse, bebyggelsesprocent, højde, antal etager, parkeringsnorm og boligtype.

Lokalplanforslaget offentliggøres med afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport for hverken lokalplanforslag eller kommuneplantillæg. Denne afgørelse træffes i Klima- og Miljøudvalget.

Som forudsætning for endelig vedtagelse af lokalplanen kræver det, at der opnås en reduktion af skovbyggelinjen. Miljøministeriet tager først endelig stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der kan reduceres i skovbyggelinjen ifbm. vedtagelsen af lokalplanen. Der arbejdes også fortsat med at finde en løsning på eventuel reduktion af trafikstøj på Pilemøllevej.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger sammen med kommuneplantillæg nr. 2.


Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt, idet høringsperioden udvides til 10 uger.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er ikke modtaget klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for november måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.