Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 23. marts 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

 Regnskabet for regnskabsåret 2014, der balancerer med godt 2,360 mia.kr. i hovedoversigten, fremlægges (ikke vedhæftet elektronisk). Det korrigerede budget er på  2,420 mia kr.. Af mindreforbruget videreføres 15. mio.kr. som driftsudgifter, og 36,4 mio. kr. som anlægsudgifter jfr. sag 31 og 32.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. afgiver revisionen inden 15. juni 2014 beretning om revision af årsregnskabet. Direktionscenter-Økonomi vil herefter fremlægge beretningen, så den kan blive behandlet før sommerferien.

Anlægsregnskaber

I henhold til Økonomiregulativet skal der forelægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter, hvis bruttoudgifter eller bruttoindtægter beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Anlægsregnskaber for de i 2014 afsluttede anlægsprojekter fremlægges.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2014 overdrages til revisionen og senere fremlægges til godkendelse sammen med revisionsberetningen, og at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om administrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2015.

Der er foretaget en administrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2015. Der er tale om en tidlig opfølgning med henblik på at vurdere om forudsætningerne i budgettet passer med de faktiske forhold.

Samlet set tegner der sig et forventet merforbrug på 8,8 mio.kr., heraf 7,0 mio.kr. indenfor serviceudgiftsrammen. Den væsentligste årsag kan henføres til, at der på børneområdet under Familiecentret skønnes merudgifter på op til 7,5 mio.kr.

I vedlagte bilagsmateriale, der udsendes til udvalgene med henblik på at orientere om resultatet af opfølgningen, er der redegjort for den administrative budgetopfølgning.

I notatet af 4. marts 2015 er der særskilt redegjort for udfordringerne på Familiecentrets område samt angivet forslag til mulig finansiering.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun fremsættes sag om ansøgning om tillægsbevilling til de forventede merudgifter på Familiecentrets område.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen om den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2015 til efterretning. Der gives en tillægsbevilling til de forventede merudgifter på Familiecentrets område, som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget

 

Beslutning

Tilføjelse i indstilling:Der gives en tillægsbevilling på kr. 2.800.000 til de forventede merudgifter på Familiecenterets område......

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for 2016-2019 er i planlægningsfasen. Proceduresagen angiver de administrative regler, hvorefter administrationen skal udarbejde budgetforslaget til 1. behandling.

I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014 var der en kendt ubalance (forbrug af kassen) på 12,8 mio. kr. i 2016. Til at dække denne ubalance og til at imødegå øvrige økonomiske udfordringer, udarbejder administrationen et inspirationskatalog på 20 mio. kr.

1. behandling af budgetforslaget sker på Økonomi- og Planudvalgets møde den 24. august 2015 og ekstraordinært Byrådsmøde samme dag. Forslag til regler for budgetlægningen fremgår af bilag 1 og den politiske tidsplan af bilag 2.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

 • at budgetforslaget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 udarbejdes efter reglerne i bilag 1, og at eventuelle afvigelser herfra beskrives særskilt i budgetforslaget.
 • at 1. behandling af budgetforslaget sker på et ekstraordinært Byrådsmøde den 24. august 2015.
 • at 2. behandling (budgetvedtagelsen) sker på Byrådsmødet den 6. oktober 2015.
 • at ændringsforslag fra byrådets medlemmer skal fremsendes senest den 25. september 2015.

 

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Sagsfremstilling

For at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af midlerne på driftsbudgettet er der adgang til at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan merforbrug reducere næste års driftsbudget.

Fagcentrene har gennemgået og kvalitetssikret ansøgningerne om videreførsler fra 2014 til 2015, der herefter udgør samlet 15,0 mio.kr.

Der fremlægges oversigt over ansøgningerne. 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at driftsvidereførslerne fra 2014 til 2015 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter løber ofte over flere år og det er derfor nødvendigt at videreføre uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år.

Ultimo regnskabsåret 2014 er der opgjort uforbrugte anlægsudgiftsbevillinger på 45,3 mio.kr. og uforbrugte anlægsindtægtsbevillinger på 8,9 mio.kr.

Der fremlægges oversigt over anlægsprojekterne.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der videreføres anlægsbevillinger for netto 36,4 mio.kr.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Sagsfremstilling

Som følge af de nye overenskomstforlig forventer KL (Kommunernes Landsforening) nu, at lønstigningerne fra 2014 til 2015 bliver på 1,38 % mod tidligere forventet 2,00 %. I kommunens budget for 2015 er indregnet en stigning på 2,00 % fra 2014 til 2015.

Det betyder, at alle lønkonti i 2015 bør reduceres med ca. 0,61 % af det oprindeligt budgetlagte svarende til ca. 4,9 mio. kr. 

Efter sædvanlig praksis betyder en lavere lønudvikling også lavere udgiftsrammer og dermed lavere bloktilskud. For kommunerne under et betyder lønreduktionen ca. 1,0 mia. kr. og KL forventer, at dette udvidede råderum modregnes i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2015. Ishøj Kommunes andel af et bloktilskud på 1,0 mia. kr. svarer til ca. 3,9 mio. kr., hvorfor det anbefales, at det budgetlagte bloktilskud nedskrives tilsvarende. 

Forskellen på 1,0 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, blandt andet til at imødegå eventuelle manglende afledte indtægter som følge af de lavere lønomkostninger. 

Konsekvenserne for 2016 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2016 - 2019.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, 

at lønbudgetterne i 2015 reduceres med 0,61 % svarende til 4,9 mio. kr.

at bloktilskuddet i 2015 reduceres med 3,9 mio. kr.

at forskellen på 1,0 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Resume

Transportministeriet har sendt VVM-redegørelse for Letbane Ring 3 i forudgående høring hos ejerne, de 11 kommuner og Region Hovedstaden. Det er muligt at komme med bemærkninger til redegørelsen, inden den bliver sendt i offentlig høring.

Sagsfremstilling

VVM-redegørelsen tager udgangspunkt i Lov om en letbane på Ring 3, hvor linjeføringen, placeringen af stationer og af kontrol- og vedligeholdelsescentret er fastlagt, og er udarbejdet på baggrund af udredningsrapporten (marts 2013). Parallelt med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der arbejdet med et dispositionsforslag for letbaneprojektet. Dispositionsforslaget vil indeholde en detaljering af det projekt, der blev udviklet i Udredningen og som dannede grundlag for Principaftalen og for Lov om letbane på Ring 3.
Proces for høring
Transportministeriet tilretter VVM-rapporten på baggrund af de indkomne høringssvar, i det omfang det findes relevant. VVM-rapporten forventes at blive sendt i offentlig høring i maj-juli 2015 i mindst 8 uger. Transportministeriet står for høringen med mulighed for, at kommunerne og regionen kan holde borgermøde lokalt.

Efter den offentlige høring udarbejder Transportministeriet en Hvidbog. VVM-redegørelsen og hvidbogen vil danne grundlag for forslag til anlægslov, som forventes fremsat i Folketinget i efteråret 2015 og vedtaget omkring årsskiftet 2015-2016.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Byrådet fremsender et høringssvar til den forudgående høring af VVM-redegørelsen hvor det fremgår, at redegørelsen ikke giver anledning til bemærkninger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Lov om letbane på Ring 3, nr. 165 af 26/02/2014 og Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 1184 af 06/11/2014

Bilag

Resume

Ringby-Letbanesamarbejdet har udarbejdet en Grøn-Blå strategi for Ringbyen. Strategien er et værktøj til at udpege grønne bykiler, lokale grønne arealer og forbindelser. Den detaljerede afgrænsning og konkrete udpegning vil ske i de enkelte kommuners kommuneplaner og i dialog med Naturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet besluttede på møde den 14. maj 2013 at indgå i et dialogprojekt mellem Naturstyrelsen, Region Hovedstaden og de 10 ringbykommuner om ’en fælles grøn-blå strategi’ i handlingsprogrammet for implementering af den fælles politiske målsætning.

Der er lagt vægt på, at strategien skal understøtte kommunernes planlægning af de grønne arealer og blå områder (fx vandløb, vandbassiner og søer) i byomdannelsen frem for at udpege egentlige arealer. Derfor indeholder strategien en metode for, hvordan de enkelte kommuner kan udpege og indarbejde grønne bykiler, lokale grønne arealer og forbindelser i planstrategien og kommuneplanen.
Dialogprojektet er en del af Fingerplan 2013.

Den videre proces
Grøn-Blå strategi behandles i de enkelte byråd i første kvartal 2015. Efterfølgende skal der udarbejdes en publikation og en pressemeddelelse til formidling af dialogprojekternes resultater.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at Grøn-Blå strategi for Ringbyen godkendes
at strategien ikke giver anledning til bemærkninger.

at udpegning og indarbejdelse af grønne bykiler, lokale grønne arealer, og forbindelser indarbejdes i Kommuneplan 2018-2022.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Resume

Statens vandplan for Køge Bugt udkom den 30. oktober 2014. I følge miljømålsloven skal Ishøj og Vallensbæk Kommuner senest et ½ år efter offentliggørelsen vedtage et forslag til kommunal vandhandleplan.

Sagsfremstilling

Forslaget skal sendes i minimum 8 ugers offentlig høring. Planen skal endelig politisk vedtages senest 1 år efter offentliggørelsen af statens vandplan, dvs. senest den 30. oktober 2015.
Statens vandplan og den kommunale vandhandleplan vil da være gældende indtil den 22. december 2015, hvorefter de afløses af næste generation vandplan (vandområdeplanen). Statens vandplan for perioden frem til december 2015 indeholder ingen konkrete vandmiljøindsatser for Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Vandplanen har været forelagt i tidligere versioner over en periode på ca. 5 år. Vandplanen skulle oprindelig være udkommet den 22. december 2009.
Ifølge miljømålslovens kap. 11 skal de statslige vandplaner følges op af kommunale vandhandleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner.
Ishøj og Vallensbæk Kommuner har jf. det forpligtende samarbejde på natur- og miljøområdet, udarbejdet et samlet forslag til vandhandleplan for de to kommuner.

I planperioden frem mod den 22. december 2015 skal der ifølge den statslige vandplan for Køge Bugt ikke gennemføres konkrete indsatser i Ishøj og Vallensbæk Kommuner.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet sender forslag til vandhandleplan for Ishøj og Vallensbæk kommuner i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden begynder umiddelbart efter at sagen har været forelagt Vallensbæk kommunalbestyrelse den 29. april 2015. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

 Miljømålsloven (lov bek. nr. 932 af 24/09/2009) kapitel 11

Bilag

Resume

Naturgasselskabet HMN ønsker at udlægge naturgas på Torslundevej 79, Torslundemagleby. Området indgår ikke i naturgasplanen, men betragtes som naturgasforsyningsområdet.

Sagsfremstilling

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.56 fra 2006, der fastlægger bestemmelserne for 11 boliger.
Jf. Bygningsreglementet må der ikke etableres naturgas i ny bebyggelse, med mindre
Byrådet har truffet beslutning før den 15. juni 1990 om, at området er udlagt til naturgasforsyning, og der er etableret naturgasnet i området.

Halvdelen af ejendommene indgår ikke i Naturgasplan 1982, men matriklen ligger i et område, der allerede er forsynet med naturgas og er omfattet af tilslutningspligt til naturgas jf lokalplan 1.56.

Sagen har været drøftet med Energistyrelsen, der har oplyst, at såfremt der er udlagt naturgasledninger i et område med tilknytning til et eksisterende naturgasforsyningsområde, kan Byrådet beslutte, at området kan være et naturgasforsyningsområde.
Afgrænsning for det samlede naturgasforsyningsområde i Torslunde fremgår af bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag om, at udvide naturforsyningsområdet til også at omfatte matr.13o,13aa og 13ø Torslunde, godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalget indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven, 24. november 2014
Projektbekendtgørelsen, 2. juni 2014
Bygningsreglement nr. 10, 2014

Bilag

Resume

Ishøj Vand er forpligtet til at gennemføre en skærpet kvalitetssikring inden udgangen af 2014.

Sagsfremstilling

Ishøj Vand er underlagt bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, og skal derfor indføre kvalitetssikring inden udgangen af 2014. Senest 6 måneder efter indførelsen skal dette meddeles Byrådet.

Ishøj Vand har med mail af 10. februar 2015 oplyst Plan-, Bygge- og Miljøcenter om, at der er indført kvalitetssikringssystem i Ishøj Vand fra den 10. december 2014.

Kvalitetssikringssystemet er udviklet i form af:

 • kurser om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne,
 • en kortlægning af produktions-/distributionssystemet samt kvaliteten af dette,
 • en kortlægning af driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning, reparation, nyanlæg o.l.,
 • en vurdering af risikoen for forurening af vandet fra driftsrutinerne og prioriteret indsatsen efter, hvor der er stor risiko for forurening af vandet,
 • en handleplan / årshjul, som beskriver hvornår og hvordan den prioriterede indsats håndteres,
 • en dokumentation på, at Ishøj Vand har gennemført de planlagte tiltag.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager Ishøj Vands meddelelse om indførelse af kvalitetssikring til efterretning.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Til efterretning 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, bek. 132 af 8. februar 2013

Bilag

Sagsfremstilling

I forlængelse af sundhedsaftalen for 2015 til 2018 er der udarbejdet en implementeringsplan for udmøntning af konkrete initiativer baseret på sundhedsaftalen. Implementeringsaftalen indeholder 74 temaer, som kommunerne skal forholde sig til - herunder temaer, der vil have budgetmæssige konsekvenser. Udover dette ligger der i den hidtil gældende sundhedsaftale opgaver, der skal implementeres i 2015, som ligeledes påvirker budgettet.

Tilsvarende iværksættes der praksisplan for almen praksis gældende for 2015 - 2018. Her vil der ligeledes skulle iværksættes initiativer, der har budgetmæssige konsekvenser for kommunerne.

I aftale om kommunernes økonomi for 2015 er der afsat midler til de to ovenstående områder. For Ishøj Kommunes vedkommende er der afsat 1,3 mio. kr. til sundhed, under Økonomi- og Planudvalget. Disse midler foreslås frigivet til sundhed til brug for dækning af aktiviteter på de to områder jf. vedlagte bilag.

Indstilling

Social og Sundhedsudvalget indstiller, at der frigives 1,3 mio. kr. til aktiviteter i henhold til sundhedsaftale samt praksisplan fordelt med 1,08 mio. kr. til sundhedsaftaleområdet og 0,22 mio. kr. til udmøntning af praksisplan 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker en løbende tilbagemelding på områderne.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2015 afsat puljer på henholdsvis 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Af aftalen fremgår det blandt andet, at midlerne skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til.

Det er op til kommunerne selv at afgrænse den konkrete målgruppe, der skal tilbydes en klippekortmodel.

De afsatte midler udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, som fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at ansøgning til pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere godkendes.

Ansøgningen sendes til orientering i Handicap- og Seniorrådet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt 

Økonomi

Der er ansøgt om kr: 626.256,00.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har i perioden juni 2012 til december 2013 udsendt i alt 11 forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne omhandler følgende temaer: Alkohol, Fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak.

Formålet med forebyggelsespakkerne er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats af høj kvalitet. Alle forebyggelsespakker er udarbejdet på baggrund af den aktuelt bedste viden på området.

Forebyggelsespakkerne indeholder konkrete, faglige anbefalinger, der skal bidrage til, at kommunerne på et kvalificeret grundlag kan prioritere indsatser på forebyggelsesområdet og bruge ressourcerne der, hvor der er viden om, hvad der virker.

Hver forebyggelsespakke har anbefalinger på to niveauer: et grundniveau (grundlæggende forebyggelsesindsatser, der på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet) og et udviklingsniveau (indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt) og inden for fire typer af indsatser: rammer, tilbud, informationsindsatser og undervisning samt tidlig opsporing.

I 2013 blev ”Center for Forebyggelse i praksis” etableret i KL efter bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Centret har til formål at hjælpe kommunerne med implementeringen af forebyggelsespakkerne i perioden 2013-15. Centret skal bidrage til, at flere kommuner implementerer og forankrer forebyggelsespakkerne, således at der skabes større ensartethed og højere kvalitet i kommunernes samlede sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Centeret for forebyggelse i praksis følger årligt op på implementeringsgraden i de enkelte kommuner via spørgeskemaundersøgelser.

På Byrådsmødet d. 3. september 2013, blev det besluttet, at administrationen af forebyggelsespakker skal ske i de enkelte fagudvalg. Anbefalingerne i de enkelte forebyggelsespakker, er således fordelt ud i fagudvalgene. De enkelte udvalg har ansvaret for at der bliver fulgt op og koordineret internt på deres område.     

Siden Byrådsmødet den 3. september er der udkommet 2 nye forebyggelsespakker – ”Overvægt og stoffer”. Disse to pakker er ikke politisk behandlet.

Alle anbefalinger for forebyggelsespakkerne forelægges de enkelte fagudvalg i marts 2015.

Oversigt over anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker er vedhæftet. Inddelt efter udvalg, samt implementeringsstatus på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at den skematiske gennemgang tages til efterretning, og indstiller at niveauet for indsatser, i forhold til forebyggelsespakkerne, fastholdes i 2015. Social- og Sundhedsudvalget ser frem til en styrket indsats på stofområdet. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Til efterretning 

Resume

Sag om opfølgning på Aktiveringsstrategien 2014 blev udskudt på møde i Beskæftigelsesudvalget d. 29. oktober 2014.

Administrationen fremsender efterfølgende forslag til Aktiveringsstrategi 2015 til udvalget.  

Sagsfremstilling

 Aktiveringsstrategi 2014 indeholder 3 fokusområder (Unge ledige, Langtidsledighed og Virksomhedskontakt). Opfølgningen er sket pr. 10. feb. 2015 og viser således en samlet opgørelse over 2014.

Unge ledige

 • 96 % af de uddannelsesparate unge har et uddannelsespålæg og 70 % en uddannelsesplan
 • 14 unge er overgået til ordinær uddannelse efter forløb i projekt Way2Go
 • Alle virksomheder, som er i målgruppen i henhold til samarbejde om brobygning og virksomhedsbesøg for unge under 30 år, er kontaktet i 2014
 • 3 unge er overgået til uddannelse fra projekt Ung På Vej.  7 unge er overgået fra at være aktivitetsparate til nu at kunne erklæres uddannelsesparate (perioden marts til december 2014)

Langtidsledighed

 • 402 borgere fra Ishøj Kommune er langtidsledige. Dette svarer til en reduktion på 14 % (reduktion fra 468 til 402 borgere)
 • Der er gennemsnitligt 21 fuldtidspersoner i revalideringsforløb i 2014.

Virksomhedskontakt

 • Ishøj Kommune opnår en placering som nr. 37 i Dansk Industris årlige undersøgelse "Lokalt Erhvervsklima"
 • Som led i det opsøgende arbejde blandt det lokale erhvervsliv, er alle virksomheder i Ishøj og Vallensbæk Kommuner blevet kontaktet mindst een gang i løbet af første halvår af 2014
 • Der er blevet oprettet 22 nye flexjobs for Ishøj-borgere.

Aktiveringsstrategi med opfølgning er vedhæftet som bilag.

Beskæftigelsesudvalget tager opfølgning på Aktiveringsstrategi 2014 til efterretning og sender sagen til Økonomi og Planudvalget.

Udkast til Aktiveringsstrategi 2015 forventes medio marts 2015. Beskæftigelsesudvalget ønskede, at fokusområderne for 2014 videreføres i 2015. Her ønsker Beskæftigelsesudvalget dels et særligt fokus på virksomhedskontakten også for 2015, dels at der ved fokusområdet omhandlende langtidsledighed bliver analyseret på målgruppen i forhold til begrænsninger, gerne i samspil med Klinisk Funktion. Analysen kan endvidere skabe grundlag for pilotprojekt med Klinisk Funktion i henhold til langtidsledige borgere.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at opfølgning på Aktiveringsstrategen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget af dagsorden fordi aktiveringsstrategien ikke var vedhæftet.  

Resume

KKR Hovedstaden godkendte på møde d. 23. februar 2015 pejlemærker og forslag til anbefalinger for tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet.

De politiske pejlemærker samt anbefalinger sendes til godkendelse hos Ishøj Byråd

Sagsfremstilling

I forbindelse med Beskæftigelsesreformen placeres ansvaret for det tværkommunale samarbejde i regi af KKR.

Pejlemærker

Der er således udarbejdet følgende politiske pejlemærker for kommunernes arbejde i RAR (Regionale Arbejdsmarkedsråd):

 • Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst.
 • Understøtte et velfungerende arbejdsmarked.
 • Understøtte at unge kommer i uddannelse og job.
 • Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft.
 • Understøtte en effektiv indsats, der virker.
 • Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

Anbefalinger

Endvidere er der udarbejdet en række anbefalinger til fokusområder for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne er delt op mellem "skal" og "kan", hvormed kommunerne ved tilslutning forpligter sig til i 2015 at følge "skal"-anbefalingerne. De øvrige anbefalinger ("kan") er frivillige for kommunerne at følge:

 • Virksomhedsrettede indsatser
  • Alle kommuner skal være del af et formaliseret virksomhedsberedskab, et formaliseret samarbejde vedrørende koordination af arbejdskraft samt et formaliseret samarbejde vedrørende jobrotation.
  • Alle kommuner kan indgå i et tværkommunalt samarbejde i henhold til et fælles overblik over virksomhedscentre samt brugen heraf.
 • Borgerrettede indsatser
  • Alle kommuner skal være del af et formaliseret samarbejde i henhold til opkvalificering af ledige samt være del af et formaliseret samarbejde med andre kommuner og en eller flere uddannelsesinstitutioner i henhold til indsatsen overfor for unge ledige.
  • Alle kommuner kan indgå i samarbejde omkring at etablere nye samarbejdsformer med uddannelsesinstitutioner, indgå i særlige indsatser for målgrupper med andre udfordringer end ledighed samt indgå i særlige indsatser for akademikere.
 • Opkvalificering af medarbejdere
  • Alle kommuner skal have udarbejdet strategi for opkvalificering af medarbejdere i jobcenteret samt have særligt fokus på, at alle medarbejdere er kompetente i henhold til servicering af virksomheder og jobformidling.
  • Alle kommuner kan medvirke til at der skabes overblik over efter- og videreuddannelsesmuligheder samt indgå i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter.
 • Dokumentation af effekt af indsatsen.
  • Alle kommuner skal medvirke til kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag vedrørende effekten af redskaber og indsatser, som anvendes på beskæftigelsesområdet
  • Alle kommuner kan indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter i henhold til effekt samt i fælleskommunale projekter med fokus på best practice.
 • Bilag om tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi og Planudvalget indstiller, at pejlemærker og anbefalinger for tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget besluttede i sit møde den 16. februar 2015 at sende forslaget til ny struktur for driftsstederne under Kultur og Fritidscentret til information og drøftelse i MED-udvalg og MED-personalemøder. 

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscenteret fremlægger udtalelser fra MEDudvalg og MED-personalemøder fra de Kulturelle driftssteder.
I skrivelse af 18. februar 2015 er forslaget om ny organisation for de kulturelle driftssteder udsendt til information og drøftelse. Der er modtaget udtalelser fra Ishøj Kulturskole, Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Bibliotek, Ishøj Ungdomsskole, Ishøj Kulturcafé og Ishøj Svømmehal.
Udtalelserne er samlet i notat af 11. marts 2015 som er vedhæftet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget af 20. januar 2015, samt notat af 20. januar 2015 godkendes med følgende bemærkninger:

- Ishøj Bibliotek og Ishøj Kultur Café sammenlægges til et driftssted med et samlet budget med to omkostningssteder pr. 1. september 2015.

- Den ny oprettede stilling som leder af biblioteket og Kulturcaféen opslås og søges besat pr. 1. august 2015.

- Ishøj Svømmehal sammenlægges med Ishøj Idræts & Fritidscenter med virkning fra 1. maj 2015.

- Budgettet for Den flyvende Kuffert indgår i.h.t. tidligere byrådsbeslutning, som en del af det samlede budget for det nye fritidstilbud i Vejleåparken. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag