Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 23. april 2018 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Økonomi- og Planudvalget orienteres om budgetopfølgningen pr. marts 2018 på de områder, der er omfattet af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk, hvor Ishøj Kommune er udførende.

Sagsfremstilling

Vallensbæk Kommune har anmodet om budgetopfølgning pr. marts 2018 for de områder, hvor Ishøj er udførende. Resultatet af opfølgningen fremgår af vedlagte notat, som er oversendt til Vallensbæk den 6. april 2018.

Som det fremgår af notatet, vurderer de berørte fagcentre, at der kan forventes et merforbrug på knap 9,9 mio. kr. Dette er 1,8 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning i januar, som Økonomi- og Planudvalget blev orienteret om på mødet i februar (sag nr. 20). Forskydningen i forhold til sidste opfølgning skyldes hovedsageligt merudgifter til specialundervisning (en del tilflyttere) og særlige dagtilbud til handicappede børn på ca. 3 mio. kr. Dette modsvares delvist af mindreudgifter på ca. 1,1 mio. kr. vedrørende bo- og dagtilbud.

Budgettet for 2018 er fastsat med udgangspunkt i det aktivitetsniveau, der var kendt i april 2017. De sager der efterfølgende er kommet til, er derfor ikke indregnet i budgettet.

Vallensbæk Kommune har i budget 2018 - i lighed med tidligere år - valgt en reduceret prisfremskrivning.  Budgettet er således ikke fremskrevet fuldt ud, svarende til KLs prisfremskrivning, hvilket var forudsat ved Ishøjs indmelding af korrektioner til budget 2018.

Det er endnu tidligt på budgetåret, og der kan se yderligere forskydninger i det forventede regnskab til næste budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Likviditeten opgjort efter ”kassekreditreglen” udgjorde 195,6 mio. kr. pr. 31. marts 2018, mens den faktiske likviditet ved 1. kvartals udgang var 130,3 mio. kr. Begge nøgletal er inkl. den overskudslikviditet, der er placeret til forvaltning, pt. 93,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver og kassekredit.

Kassekreditreglen overholdes, når saldoen er positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Gennemsnitlig likviditet pr. dag pr. 31. marts 2018 udgør 195,6 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder i perioden 2015 – 2018 ses i nedenstående tabel.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2015

123,9

119,0

116,6

121,6

2016

126,0

135,7

157,2

177,2

2017

195,0

204,2

199,0

194,1

2018

195,6

 

 

 

Som det fremgår, har den gennemsnitlige likviditet i det sidste års tid ligget tæt på 200 mio. kr., og udgør ved udgangen af 1. kvartal 2018 195,6 mio. kr. Det er samme niveau som 1. kvartal 2017.

Som supplement til likviditetsoversigten vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2015 til 2018.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2015

36,8

17,0

48,4

66,2

2016

68,3

111,3

122,7

117,9

2017

119,2

88,0

117,4

113,1

2018

130,3

 

 

 

Den faktiske likviditet pr. 31. marts 2018 udgjorde 130,3 mio. kr. hvilket er en stigning på ca. 17,2 mio. kr. i forhold til kvartalet før. Byrådet har vedtaget som mål, at likviditeten ultimo året skal udgøre minimum 25 mio. kr.

I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det dog bemærkes, at beholdningen pr. 31. marts 2018 på 130,3 mio. kr. ikke er udtryk for den disponible likviditet. Der er disponeret en lang række udgifter, jf. budgettet, lige som videreførte anlægs- og driftsmidler fra 2017 er disponeret til afholdelse i 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.   

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv.

Bilag

Resume

Domea har den 10. april 2018, på vegne af Ishøj Boligselskab, Solkysten, sendt skema B til kommunens godkendelse. Anskaffelsessummen i skema B udgør 211,175 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har tidligere behandlet og godkendt skema A på møde den 6. september 2016 med en anskaffelsessum på 206,905 mio. kr. Der er ikke sket ændringer i projektets udformning med hensyn til antal boliger, men der er sket mindre justeringer i boligernes antal m2 i forhold til det tidligere godkendte skema A, og efter ønske fra Ishøj Boligselskabs bestyrelse, er der indarbejdet et fælleslokale i bebyggelsen. Indarbejdelse af fælleslokalet er sket indenfor projektets rammer både i forhold til arealer samt husleje.

 Anskaffelsessum for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema B:

 Grundudgifter

 

43,738 mio. kr.

Håndværkerudgifter

133,347 mio. kr.

Omkostninger

30,826 mio. kr.

Gebyrer

3,264 mio. kr.

I alt

211,175 mio. kr.

 Boligerne finansieres på følgende vis:

 Realkreditlån, 88 %

 

185,834 mio. kr.

Kommunal grundkapitallån 10 %,

21,117 mio. kr.

Beboerindskud 2 %

4,224 mio. kr.

I alt

211,175 mio. kr.

Den gennemsnitlige husleje udgør 1.067 kr./m2 ekskl. forbrugsudgifter og inkl. andel i fælleslokalet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema B godkendes og merudgiften (tillægsbevilling) i grundkapital kr. 427.000 finansieres via Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 4.673.000.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Kommunens forpligtelser udgør udgiften til grundkapitallån på 21.117.500 kr., hvoraf 20.690.500 kr. er udbetalt i marts 2017. Forhøjelsen i forhold til skema A skyldes blandt andet prisfremskrivning i satsen af maksimumsbeløbet for støttet boligbyggeri fra 2016 til 2018. Forhøjelsen på 427.000 kr. foreslås finansieret via Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Bilag

Resume

IværksætterIshøj flytter midlertidigt til etage 8.

Sagsfremstilling

De gratis kontorlånepladser for iværksættere flyttes midlertidigt i forbindelse med at hjemmeplejen midlertidigt flytter ind i de nuværende lokaler på etage 2.

Forskellige placeringer på Ishøj Rådhus og i Ishøj Bycenter har været overvejet i forhold til iværksætternes behov og i forhold til lokaleomkostninger. Det har bl.a. været overvejet, om Iværksætterne kan få kontorpladser i lokaler på 2. etage i nærhed med mødelokalerne, og om der evt. kan lejes lokaler i Bycenteret til den midlertidige placering. Hjørnelokalet på etage 8 er valgt, fordi lokalet af de nævnte alternativer kan bruges til at genskabe et miljø for små nystartede virksomheder. Lokalet indrettes med arbejdspladser. Til møder benyttes rådhusets eksisterende mødefaciliteter. Iværksætterne vil have fri adgang via nøglekort. De 2 andre løsninger er bl.a. fravalgt, da Erhvervs- og Turistkontoret dels vurderer, at løsningen på 8. etage giver bedre muligheder for godt arbejdsmiljø end kontorpladser på 2. etage, og dels at de egnede lokaler i Bycenteret vil være Den Danske Banks tidligere lokaler, som samlet set er større end behovet, og derfor tilsvarende relativt højre omkostninger mhp. en midlertidig placering.  

Den midlertidige placering kommunikeres til de nuværende brugere via mail og personlig kontakt. Der arbejdes fortsat med at kommunikere mulighederne for vejledning og gratis kontorpladser til alle potentielle iværksættere i Ishøj.

Flytningen af iværksætterne forventes gennemført medio maj 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager den midlertidige flytning til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

I forbindelse med etablering af Læge- og Sundhedshus på etage 5N, skal de nuværende brugere genhuses. Der lægges op til beslutning om at give anlægsbevilling til de afledte engangsomkostninger i 2018, som er en afledt konsekvens af etableringen af læge- og sundhedshuset.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 3. april 2018 blev der givet bevilling på 8 mio. kr. til renovering af etage 5N, herunder etablering af et nyt Læge- og Sundhedshus på etagen. Dertil kommer afledte konsekvenser, da etage 5N pt bruges af både kommunens hjemmepleje samt Regionen. Regionen vil efter ombygningen og renoveringen flytte tilbage til etagen, men skal under arbejdet genhuses. Ligeledes skal hjemmeplejen genhuses.
Forskellige genhusningsmuligheder er blevet undersøgt og vurderet, og der er fundet følgende genhusningsplaceringer:

 • Regionen genhuses på etage 8 (de øvrige funktioner for Regionen er placeret på etage 7).
 • Hjemmeplejen genhuses i ny-lejet areal på etage 2N (tidligere turistkontor på 120 m2), samt de arealer, der pt bruges til Turist-og Erhvervskontor.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 760.000 kr til afledte omkostninger i forbindelse med etablering af Læge- og Sundhedshus, finansieret af kassebeholdningen.

Særindstilling fra Venstre. Særindstillingen fra Venstre på Byrådsmødet den 3. april sag 73 Køb af tidligere posthus:

Venstres begrundelse for ikke at kunne tiltræde indstillingen vedr. sag 73:

I sagen er anført, at lokaliteterne tilhørende PostNord forekommer som et emne. Venstre finder, at sagen er mangelfuldt belyst, idet der ikke foreligger alternative emner til en placering af hjemmeplejen. Det kunne eksempelvis være anført, hvad et nybyggeri ville koste og undersøgt andre alternative løsningsforslag, eksempelvis Ishøjgård eller lign. Endvidere synes overslaget til istandsættelse af lokaliteterne i det tidligere posthus at være meget usikre (renoveringer bliver altid dyrere end anslået). Den tidligere anførte synergieffekt for evt. placering af sygeplejeklinik, Lænken og jordmødre er ikke synliggjort økonomisk eller faktuelt begrundet. Endelig er behovet for hjemmeplejens antal m2 ikke opgjort.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, dog finansieres udgifterne af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 3.913.000.

Beslutning

Tiltrådt

Lennart Nielsen (V) fastholder særindstilling.

Økonomi

Hjemmeplejen:
- leje af nyt lokale på etage 2N - ca. 220.000 kr. for 18 måneder inklusiv driftsomkostninger.
- ombygning for at kunne tilgodese behovene for hjemmeplejen - ca. 210.000 kr.

Regionen:
- mindsket lejeindtægt fra Regionen da genhusningsarealet er mindre end det nuværende lejede areal på etage 5N - ca. 150.000 kr.
- udgifter til etablering af Regionens egne IT-behov - ca. 30.000 kr.

Samlede flytteomkostninger for ca. 150.000 kr. for begge genhusninger.

Samlede afledte udgifter udgør ca. 760.000 kr. 

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker. Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken vil udgøre en af de seks hovedpolitikker, og fremlægges i denne sag til vedtagelse efter høringsperioden.

Økonomi- og Planudvalget besluttede på møde den 18. december 2017 at sende forslaget i høring hos Ishøj Erhvervsforening og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Høringssvar fra henholdsvis Ishøj Erhvervsforening og Beskæftigelsesudvalget er vedhæftet til orientering.

Der er siden beskæftigelsesudvalgets behandling i oktober udarbejdet et fælles forord til de seks hovedpolitikker, som er indskrevet i politikken. Forslaget til erhvervs- og beskæftigelsespolitikken er vedhæftet dagsordenen.

Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken bliver behandlet i alle de stående udvalg sammen med de fem øvrige hovedpolitikker i foråret 2018. Kommunens seks nye hovedpolitikker bliver behandlet samlet på byrådets møde den 26. juni 2018.

I 3. og 4. kvartal 2018, vil der blive arbejdet med de underliggende strategier for erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes erhvervs- og beskæftigelsespolitik godkendes på Økonomi- og Planudvalgets møde den 23. april 2018.

Beskæftigelsesudvalget sender høringssvar til Økonomi- og Planudvalget med følgende ændringsforslag til udkastet af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken:

 • Tema 1: Turisme – på opdagelse i Ishøj.

Ishøj målretter brandingen af Ishøj som turistdestination mod både turister fra Danmark og udenlandske turister.

 • Tema 2: Ishøj – de faglærtes by.  

Ishøj har fokus på både at få de unge og de ufaglærte voksne til at tage en erhvervsuddannelse.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byrådet på sit møde den 26. juni 2018 godkender erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.     

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Alle landets kommuner har modtaget brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, da en stor del af de ledige dagpengemodtagere på tværs af landets kommuner ikke deltager eller har deltaget i aktivt tilbud inden for de seneste 52 ydelsesuger.

Sagsfremstilling

For Ishøj Kommune viser ministerets opgørelse, at 11 %, svarende til 21 af de dagpengeledige, som har været ledige i minumum et år, hverken har deltaget i aktivt tilbud eller haft en mentor inden for de seneste 52 uger. For Vallensbæk er det 5 % svarende til 4 dagpengemodtagere.

Jobcenter Vallensbæk har følgende kommentar til opgørelsen:

"Ishøj Kommune ligger med 11 % manglende aktivering i den bedre halvdel for så vidt angår andelen af dagpengemodtagere med mere end 1 års anciennitet, der ikke har modtaget et tilbud, jf tabel 1. Det kan samtidig konstateres, at Ishøj med kun 15 % manglende aktivering indtager en 5. plads på landsplan, når det drejer sig om manglende aktivering af ledige indplaceret efter 1. januar 2016, jf tabel 2.

Samlet må Ishøj således være inkluderet i den del af kommuner, som ministeren mener, gør det godt.

Jobcenter Vallensbæk kan i øvrigt se, at Vallensbæk ligger bedre placeret end Ishøj i tabel 1, og at Ishøj ligger bedre placeret end Vallensbæk i tabel 2. Forskellene vurderes at være tilfældigheder.

Henvendelsen fra beskæftigelsesministeren har medført, at jobcentret er gået i gang med at undersøge, hvilke årsager der ligger til grund for den manglende deltagelse i aktivitet, herunder om det skyldes borgeren, jobcentret eller a-kassen, eventuelt i en kombination."

Brev og opgørelse er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Godkendelse af evaluering af aktiveringsstratgi 2017, udkast til aktiveringsstrategi og beskæftigelsesplan for 2018.

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategien er udarbejdet som tillæg til Vallensbæk Jobcenters årlige Beskæftigelsesplan, og fokuserer alene på målsætninger og indsatser for borgere i Ishøj Kommune. Aktiveringsstrategien afspejler således de områder, som Ishøj Byråd særligt ønsker er i fokus i det pågældende år, og skaber overblik og viser sammenhængen mellem målsætninger og indsatser.

I den vedlagte aktiveringsstrategi 2017 er der lavet en slutevaluering pr. januar 2018 på indsatsområderne i strategien.

På baggrund af beskæftigelsesplanen 2018, er der udarbejdet et udkast til aktiveringsstrategi 2018 for Ishøj Kommune.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede på deres møde den 5. april 2018 beskæftigelsesplan 2018, evaluering af aktiveringsstrategi 2017 og aktiveringsstrategi 2018.

Beskæftigelsesudvalget har følgende rettelser til aktiveringsstrategi 2018: projekt Frivilligt mentorkorps samt Ung På Vej slettes fra aktiveringsstrategi 2018, da disse projekter overgår til drift. Projekt vedr. Vækst med social bundlinje er markeret med grå farve, da økonomien undersøges nærmere.

Beskæftigelsesplan 2018, aktiveringsstrategi 2018 og evaluering af aktiveringsstrategi 2017 tages til efterretning og sendes til Økonomi- og Planudvalget.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at evaluering af aktiveringsstrategi 2017 tages til efterretning, og at beskæftigelsesplan 2018 og aktiveringsstrategi 2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk pr. 20. april 2018

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat giver et overblik over beskæftigelsesfrekvensen i Ishøj Kommune, samt udviklingen i ledighedsprocenten i Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet fra januar 2007- februar 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kontrolenhen har udarbejdet årsberetning for indsatsen i 2017. Årsberetningen er vedhæftet og fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2017 har kontrolenhenden opnået en samlet besparelse på 5,7 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør knap 3,6 mio. kr. Besparelsen er ca. 74 % højere end i 2016.

Resultatet fordeler sig som følger:

 

Offentlig besparelse i alt

2017

Kommunal andel

2017

Kommunal andel

2016

Tilbagebetalingskrav

1.946.136 kr.

1.493.576 kr.

853.019 kr.

Fremtidig besparelse*

2.553.149 kr.

2.073.598 kr.

1.199.034 kr.

Udbetaling Danmark og kontrolenheden

1.207.000 kr.

Ikke oplyst

Ikke oplyst

I alt

5.706.285 kr.

3.567.174 kr.

2.053.053 kr.

Kontrolenheden er placeret i Borgerservice og består af 2 medarbejdere. Lønudgiften er ca. 950.000 kr.

I 2017 har kontrolenheden oprettet 346 nye sager og lukket 263 sager - hvoraf de 83 sager er lukket med et økonomisk resultat (tilbagebetaling/mulighed for en økonomisk besparelse).

I 2018 vil der være fokus på følgende områder for kontrolarbejdet:

 • Undersøgelse af borgere som kan have ejendom i udlandet samtidig med, at de selv eller deres ægtefælle modtager sociale ydelser. Dette sker i samarbejde med Udbetaling Danmark.
 • Samarbejde med KBH Vestegns Politi og SKAT i sager der relaterer sig til rocker- og bandemiljøet.
 • Registersammenkøring i samarbejde med Udbetaling Danmark m.h.p. at modvirke fejludbetaling af kontanthjælp og effektivisere opfølgning på kontanthjælpssager.
 • Fælles indsats i forhold til kontrol af sygedagpengesager i private virksomheder i samarbejde med Vallensbæk Kommune og SKAT, herunder fiktive lønudbetalinger.
 • Fastholde antallet af borgere registreret med "uden fast bopæl" på samme lave niveau. Dette i tæt samarbejde med medarbejderne i Folkeregisteret.
 • Synliggørelse af kontrolindsatsen blandt kommunens øvrige enheder samt boligforeningerne.

2 kampagner fra Kommunernes Landsforening som endnu ikke er offentliggjort til kommunerne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsberetning 2017 for kontrolenheden tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Serviceselskab ApS, hvor årsrapporterne for 2017 blev fremlagt og godkendt. Disse skal godkendes på selskabets generalforsamling.

Sagsfremstilling

Kommunen er eneaktionær i Ishøj Forsyning. Kommunen har som eneaktionær kun én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af byrådsmødet den 8. maj 2018. Udkast til dagsorden i henhold til vedtægterne (bilag 1.F).

Der fremlægges udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj Vand, Ishøj Spildevand og Ishøj Serviceselskab (bilag 1.H, 1.I, 1.J, 1.K).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapporterne for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning. Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen til at repræsentere Ishøj Kommune på generalforsamlingen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Kommune ejer 2,25 % af aktierne i BIOFOS Holding A/S. Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling, der holdes den 23. maj 2018.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

Der vedlægges som Bilag 03.a et koncerndiagram, der viser ejerkredsen.

Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. Ishøj Kommunes repræsentant er Ebbe Rosenberg.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærerne til generalforsamling den 23. maj 2018, jf. Bilag 00.

Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Ishøj Kommune 2,25 % af stemmerne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 23. maj 2018 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsordenen, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt, jf. Bilag 02.a. Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast, jf. Bilag 01.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Ishøj Kommune på generalforsamlingen,
- tager bestyrelsens beretning til efterretning,
- godkender selskabets årsrapport,
- godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på tkr. 15.268 i selskabet,
- stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, og
- giver Ebbe Rosenberg mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående i den resterende valgperiode.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Bilag

Resume

Administrationen undersøgte i foråret 2017 muligheden for busbetjening af Torslunde. Da det er dyrt at indsætte en ekstra bus, foreslås det i stedet, at Ishøj Kommune tilslutter sig Movias Flexturordning fra den 1. juli 2018.

Sagsfremstilling

For en passende dækning af Torslunde ville der, for de to relevante buslinjer (nr. 116 og nr. 127), være tale om at indsætte en ekstra bus, hvilket Movia estimerede til en ekstra årlig udgift på ca. 1 mio. kr. ekskl. moms, for hver af de to linjer.

Det foreslås i stedet, at Ishøj Kommune tilslutter sig Movias Flexturordning. Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik. Det er et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse mod en egenbetaling. Ordningen benyttes især i områder og på tidspunkter, hvor de normale busruter ikke dækker.

Movia har udarbejdet et estimat af den potentielle årlige udgift til Flextur, hvis kommunen tilslutter sig ordningen. Movia har estimeret udgiften på baggrund af udgiften til Flextur i 2017 i de kommuner, som er mest sammenlignelige med Ishøj Kommune - en årlig udgift på 300.000 – 350.000 kr. ekskl. moms.

Med indførelse af Flextur vil kommunen tilmed kunne spare penge, hvis selvhjulpne borgere henvises til Flextur i stedet for at få tildelt visiteret kørsel til eksempelvis læge og genoptræning.

Flexturordningen kan træde i kraft fra den 1. juli 2018.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at Ishøj Kommune tilslutter sig Flextur gældende fra den 1. juli 2018, til den for borgeren lavest mulige takst.
at udgiften til Flextur i 2018, ca. 150.000 kr., afholdes af kassebeholdningen.
at budgettet for den kollektive trafik fra 2019 på 350.000 kr. årligt, fremsættes som budgetønske.

Lennart H. Nielsen (V) afventer stillingtagen ift. første "at-punkt".

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lennart Nielsen (V) fastholder særindstilling.

Økonomi

Årlig udgift til Flextur er estimeret til ca. 300.000 – 350.000 kr.

Udgiften til Flextur i 2018 beløber sig til ca. 150.000 kr.

Bilag

Resume

Hvert år indhenter Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse de nyeste anmeldelsestal fra Danmarks Statistik.

Sagsfremstilling

Den anmeldte kriminalitet er et pejlemærke for tendenser i den kriminalitet borgere, virksomheder og andre udsættes for i Ishøj Kommune. Der har i perioden 2013-2017 været et fald i den anmeldte kriminalitet i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune er en del af top tre af de kommuner på Vestegnen, der har den laveste andel af anmeldelser pr. 1000 indbygger i 2017. Eksempelvis ses en halvering af antallet af anmeldelser for indbrud i perioden fra 2013 til 2017.

Trods det generelle fald i anmeldelserne er antallet af anmeldelser indenfor enkelte kriminalitetsformer steget. Ishøj Kommune ligger på linje med de øvrige kommuner på Vestegnen og udviklingen på landsplan, når det drejer sig om en stigning i antallet af anmeldte voldsforbrydelser. Denne tendens mener Det Kriminalpræventive Råd er udtryk for en øget anmeldelsestilbøjelighed, snarere end en stigning i generel udsathed for vold.

Udspecificering af udviklingen i den anmeldte kriminalitet fremgår af vedlagte notat.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

For at kvalitetssikre Ishøj Kommunes arbejde med forebyggelse af radikalisering, har Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse deltaget i et udviklingsprojekt med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Deloitte og en række andre kommuner. Udviklingsarbejdet påbegyndtes i august 2017 og er nu afsluttet.

Sagsfremstilling

Nedenfor beskrives vores resultater fra deltagelse i projektet med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Deloitte. I de vedlagte bilag findes en nærmere beskrivelse af de enkelte tiltag.

 • Ishøj Kommune har foretaget en selvevaluering, af vores arbejde med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Grundlæggende har vi fået bekræftet, at vi har et passende organisatorisk set-up.
 • Deloitte har peget på en mere omfattende registrering af bekymringer ifht. radikalisering, som et muligt forbedringspotentiale. Som noget nyt vil Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse anonymt registrere alle bekymringshenvendelser vedr. radikalisering og ekstremisme.
 • Vi har internt, og i samarbejde med Københavns Vestegns Politi, konkretiseret arbejdsgange i arbejdet med at forebygge radikalisering og ekstremisme.
 • Ishøj Kommune har trænet vores akutte beredskab til håndtering af alvorlige radikaliseringsbekymringer ved deltagelse i workshops med Deloitte og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.
 • Igennem projektet fandt vi desuden, at der er behov for en mere målrettet kommunikation til frontpersonalet (alle SSP-medarbejdere). I samarbejde med Kommunikation er vi i gang med at udarbejde et actioncard (Foreløbigt udkast er vedlagt som bilag). Det er målet med dette actioncard, at alle fagfolk kender til bekymringstegn, ved hvor de skal henvende sig med deres bekymring og hvilken tilbagemelding de kan forvente at få. Både borgere og fagfolk kan finde relevant kontaktinformation på Ishøj Kommunes hjemmeside.
 • Herudover arbejdes der på at iværksætte et medborgerskabsstyrkende initativ blandt unge sammen med Kultur & Fritid og Ishøjs Ungdomsskole.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Alle nye aktiviteter sættes i gang indenfor det allerede bevilligede budget.

Bilag

Resume

Aftale om bedre veje til uddannelse og job blev offentliggjort den 13. oktober 2017 og indeholder beskrivelse af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Aftalen indeholder krav om etablering af en ny institutionsstruktur, der skal samle de forberedende uddannelser.

Aftalen er vedhæftet dagsordenen sammen med en tidsplan for implementering af FGU (Bilag 1 og 2). Af tidsplanen fremgår det, at kommunerne senest den 1. juni 2018 skal stille forslag om dækningsområder samt placering af moderinstitution og satelitskoler efter en lokal proces. Notat om etablering af FGU på Vestegnen er ligeledes vedhæftet dagsordenen (Bilag 3).

Forslag til lov om forberedende grunduddannelse blev fremsat for Folketinget den 21. marts og er sat til 1. behandling den 17. april 2018.

Sagsfremstilling

Hver FGU-institution består af en moderinstitution og et antal tilhørende satelitskoler, som placeres på de adresser, hvor der i dag findes produktionsskoler og VUC'er.

Den lokale proces på Vestegnen er mundet ud i en indstilling, hvor det foreslås, at der etableres et samarbejde mellem Brøndby, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Vallensbæk og Ishøj. I dækningsområdet er der fem eksisterende produktionsskoler og to VUC'er. Moderinstitutionen er den matrikel, hvor administrationen for den kommende FGU-institution bliver placeret. Albertslund har foreslået, at moderinstitutionen placeres på Vestegnens HF og VUC, som har beliggenhed i Vallensbæk. Et kort der viser beliggenhed af eksisterende produktionsskoler og VUC'er er vedhæftet dagsordenen (Bilag 4).

FGU-instituionerne bliver selvejende med selvstændige bestyrelser på 7 - 11 medlemmer. Det foreslås, at alle syv kommuner tildeles en plads i bestyrelsen. For at understøtte ejerskabet til FGU-institutionen anbefales det, at formand og næstformand for bestyrelsen kommer fra en anden kommune end beliggenhedskommunen. Det foreslås, at der nedsættes en faglig følgegruppe til bestyrelsen for at sikre kommunikation og samarbejde mellem bestyrelserne og de visiterende kommuner. Den faglige følgegruppe skal ligeledes understøtte bestyrelsen i forhold til faglighed og kendskab til de unge.

I perioden 1. september 2018 til 1. marts 2019 nedsættes interimbestyrelser, som er udpeget af ministeren, hvorefter de selvstændige bestyrelser nedsættes. Af høringsnotatet fra Undervisningsministeriet fremgår: '
Det bemærkes, at de midlertidige bestyrelser skal virke i en periode, hvor institutionen for forberedende grunduddannelse endnu ikke er idriftsat, og hvor fokus skal være forberedelse af institutionens idriftsættelse. Det fremgår videre, at den midlertidige bestyrelsesformand varetager funktionen som institutionens leder, indtil bestyrelsen tiltræder.

Undervisningsministeriet har estimeret, at hver FGU-institution i gennemsnit forventes at have 470 årselever. Samarbejdet på Vestegnen forventes, ifølge de estimerede tal fra Undervisningsministeriet, at få 589 årselever (Bilag 5).

Den Forberedende Grunduddannelse skal være klar til at modtage elever i august 2019. 

Indstilling

Under forudsætning af, at lov om forberedende grunduddannelse vedtages, indstiller Børne- og Undervisningsudvalget, at

 • Ishøj Kommune sammen med de øvrige seks kommuner etablerer en FGU-institution, hvor samtlige eksisterende produktionsskoler og VUC'er tilknyttes som satelitskoler
 • alle syv kommuner tildeles en plads i bestyrelsen
 • der nedsættes en faglig følgegruppe til den kommende bestyrelse.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Økonomien belyses i et samarbejde mellem KL og KKR Hovedstaden.

Bilag

Resume

Kultur- og Fritidscentret fremlægger forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet.

Sagsfremstilling

Ud over redaktionelle ændringer er hovedpunkterne i revisionen:

 • Nye retningslinjer for eliteidrætstilskud med bagvedliggende bilag
 • Fremhævelse af praksis for tilskud til venskabsbysamarbejde
 • Tilføjelse af kategorien politiske ungdomsforeninger under § 4 gruppe I, som kan modtage medlemstilskud
 • Ændring af praksis for ansøgning om medlemstilskud
 • Henvisning til Folkeoplysningsloven om offentliggørelse af regnskab
 • Ændring af beregning for tilskud til leder- og instruktørkurser
 • Uddybning af regler for lokaletilskud ved særlige lokalesituationer
 • Præcisering af ejendoms- og forsikringsforhold ved ekstraordinære tilskud til indkøb af inventar.


Arbejdsgruppen, der er nedsat til revision af tilskudsreglerne på foreningsområdet, har den 14. februar 2018 behandlet forslaget og anbefaler, at de reviderede retningslinjer godkendes med virkning fra 1. januar 2018.

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at ansøgningsfristerne for eliteidrætspuljen i 2018 er 1. juni og 1. september.

Forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsregler på foreningsområdet er vedhæftet.

Bagvedliggende bilag af forslag til kriterier for eliteidrætstilskud og retningslinjer for ekstraordinære tilskud er vedhæftet.
Materiale vedrørende nye kriterier for eliteidrætspuljen er sendt i høring hos eliteidrætsforeningerne. Der er ingen bemærkninger modtaget.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag af 16. marts 2018 til revision af tilskudsregler på foreningsområdet samt bilag godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

I henhold til Folkeoplysningsloven.

Bilag