Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 23. maj 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Transport- og Bygningsministeren har i forbindelse med et møde i forligskredsen den12. maj 2016 om Aarhus Letbane og Letbanen i Ring 3 foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane. Modellen indebærer bl.a., at korrektionsreserven i både kommunerne, Region og staten sættes til 30%.

Sagsfremstilling

I anlægsloven for Hovedstadens Letbane er det forudsat, at ejerne hver især beslutter, hvilken korrektionsreserve de vil afsætte. Korrektionsreserven skal dække projektusikkerheder omkring priser og mængder samt give anlægsmyndigheden muligheder for omprioritering for at kunne overholde anlægsbudgettet.

Staten har i overensstemmelse med principperne for ny anlægsbudgettering derfor afsat 30% af sin andel som korrektionsreserve, mens Region Hovedstaden og de elleve ejerkommuner i I/S Hovedstadens Letbane har afsat 15% af deres respektive andele.

En forhøjelse af korrektionsreserven for ejerkommunerne og Regionen fra 15% til 30% vil medføre at der skal indskydes yderligere 379,3 mio. kr. over en 40-årig periode i I/S Hovedstadens Letbane. Disse skal fordeles mellem Regionen og kommunerne i forhold til deres ejerandele. Ejerkommunernes korrektionsreserve vil dermed skulle forøges med i alt 164,7 mio. kr.

For Ishøj Kommune, hvis ejerandel er 6,4% af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt skal indbetales  13,7 mio. kr. ekstra i indskud til I/S Hovedstadens letbanen. Beløbet indskydes over en periode på 40 år med ca. kr. 340.000 årligt.

Det vurderes, at selvom kommunerne skal hæve deres korrektionsreserve til 30 pct. vil det i praksis næppe få nogen budgetmæssig betydning. En stor del af det nuværende indskud dækker således betaling af renter, og er baseret på, at Hovedstadens Letbane optager lån til en rente på 4,63%. Det er noget højere end det nugældende renteniveau. Det er derfor forventningen, at indskuddene på sigt kan justeres ned, når der optages lån til det nugældende lavere renteniveau. Hvis Hovedstadens Letbane kan optage lån til 3,5 %, vil renteudgifterne falde så meget, at det vil mere end neutralisere det forøgede indskud til korrektionsreserve.

Det bør endvidere fremhæves, at der ikke i nogen af de eksterne granskninger er kommet bemærkninger om, at anlægsbudgettet var beregnet med for lav korrektionsreserve. Det forventes derfor, at der allerede i den nuværende budgetmæssig sammenhæng er rigelig luft til at imødegå de uforudsete udgifter, der måtte komme. Forhøjelse af korrektionsreserven er derfor at sammenligne med en underskudsgaranti, som i dette tilfælde ikke forventes realiseret.

Det anbefales, at den nye styringsmodel tiltrædes, så anlægsloven om Hovedstadens Letbane kan fremsættes i indeværende folketingssamling.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kommunes korrektionsreserve øges fra 15% til 30% og at evt. ændringer i kommunens bidrag til I/S Hovedstadens Letbane først justeres, hvis det bliver nødvendigt.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der foretages p.t. ingen ændringer i de beløb, der er afsat i de kommende års budgetter til I/S Hovedstadens Letbane. Dette afventer det endelige udbud af anlægsarbejderne til letbanen.

Bilag

Resume

Produktionsskolen anmoder om, at der udstedes en kommunegaranti for et nyt lån i ejendommen på kr. 2 mio.kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 5. april 2016 (sag 83) at deklarationen på produktionsskolen Møllens ejendom blev udvidet til også at omfatte et nyt lån på 2 mio.kr.  i forbindelse med en lånoptagelse i anledning af ombygninger på skolen.

Realkreditinstitutionen har efterfølgende oplyst, at de kun kan udstede lånet med en egentlig kommunegaranti, fordi den samlede belåning - efter det nye lån - vil udgøre mere end 60% af ejendommens belåningsværdi.

Produktionsskolen har fået tilsagn om til tilskud fra A.P Møllers fond på 2,5 mio.kr. Det samlede projekt koster ca. 4,5 mio.kr. hvorfor skolen skal låne 2 mio.kr.

Det er tilladt for en kommune at stille garantier for lån i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsformål. Garantien skal i givet fald fragå i kommunens egen låneramme, eller alternativt skal kommunen deponere et tilsvarende beløb.

Kommunens låneramme for 2016 kendes p.t. ikke, men der er i budgettet ikke indregnet lånoptagelser i 2016.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at tilsagnet om tillægget til deklarationen annulleres, og at der i stedet udstedes en kommunegaranti for et lån på max. 2 mio.kr. Garantien finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

På temamøde d. 5 april 2016 blev Byrådet præsenteret for det nye frikommuneforsøg og kriterierne for at deltage heri.

Ishøj Kommune ønsker at indgå netværk med Vallensbæk og Greve kommuner om frikommunenetværk på beskæftigelses- og flygtningeområdet.

Sagsfremstilling

Med frikommuneforsøg 2016-2019 er der krav om, at kommunerne skal ansøge i netværk af max 6 kommuner. Det er derfor ikke muligt for Ishøj Kommune at ansøge alene.

 

Frikommunenetværk

Vi har derfor været i kontakt med følgende kommuner med henblik på frikommunenetværk vedr. beskæftigelse og/eller sundhed:

 • Bornholm Kommune
 • Høje Taastrup Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Skive Kommune
 • Varde Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Faxe Kommune
 • Greve Kommune

Greve Kommune har som de eneste responderet positivt på vores henvendelse, hvorfor vi nu er indgået proces med Greve og Vallensbæk kommuner med henblik på at udarbejde en ansøgning vedr. frikommunenetværk på beskæftigelsesområdet.

Emner i ansøgningen vil være:

 • Bonusordning for virksomheder, der ansætter langtidsledig kontanthjælpsmodtager
 • Rimelighedskrav
 • Een borger, een plan
 • Nytteindsats
 • Greve og Vallensbæk har endvidere ønske om at kunne afprøve forsøg i forhold til beskæftigelsesindsatsen for flygtninge, hvorfor dette også vil indgå som delelement i ansøgningen. Ishøj Kommune modtager ikke i 2016 flygtninge, dog ses der en gevinst ved at samarbejde med Greve og Vallensbæk kommuner, da de tre kommuner kan sparre og inspireres i henhold til at få ikke-etniske danske borgere tættere på beskæftigelse.

Frist for ansøgning om frikommune er den 1. juni 2016.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget godkender Ishøj Kommunes deltagelse i ansøgning om frikommuneforsøg 2016-2019, og at borgmesteren bemyndiges til at indsende ansøgningen inden 1. juni 2016.

Beslutning

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Baldersbækken er et spildevandsanlæg og i tingbogen noteret med ejerforhold ”Offentligt vandløb”. Ishøj Kommune står i dag som ejer af Baldersbækken. Der skal træffes beslutning om, at overføre ejerforholdet til henholdsvis Ishøj Spildevand A/S og HTK-Kloak A/S (Høje-Taastrup Kommune).

Sagsfremstilling

Ved Landvæsenskommissionens kendelse i 1970 og tillægskendelse i 1973 overførte man en række offentlige vandløb herunder Baldersbækken til forsyningsområdet.

I den forbindelse blev ejerforholdene til de offentlige vandløb generelt berigtiget i tingbogen, dog blev ejerforholdet til Baldersbækken ikke berigtiget ved en forglemmelse.

I forbindelse med anlæggelse af København - Ringsted banen konstaterede BIOFOS, som havde en spildevandsledning liggende i Baldersbækken, at Baldersbækken ikke er registreret som et spildevandsteknisk anlæg men som et vandløb. Det er derfor nødvendigt at foretage en berigtigelse af ejerforholdet, hvorved Ishøj Kommune som ejer af Baldersbækken overdrager ejerforholdet til de respektive forsyningsselskaber.

Administrationen i Ishøj Spildevand A/S har i 2015 afholdt en række møder med deres rådgiver Horten Advokatfirma, BIOFOS, HTK-Kloak A/S samt Landinspektørfirmaet LE34 om udredning af forløbet samt udfærdigelse af en aftale om overdragelse af rettigheder og forpligtigelser til Baldersbækken.

I forbindelse med dannelsen af Ishøj Spildevand A/S i 2010 blev Baldersbækken ikke medtaget i overdragelsen. For at få noteret de rette ejere af Baldersbækken er det nødvendigt at berigtige ejerforholdet.

Til orientering oplyses det, at Lille Vejleå er et naturligt vandløb og derfor ikke omfattet af berigtigelsen.  

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der sker en berigtigelse i Tingbogen af de rette ejere af Baldersbækken, som samtidig overdrages til forsyningsselskaberne Ishøj Spildevand A/S og HTK-Kloak A/S. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ishøj Spildevand A/S afholder allerede nu udgifterne til drift af Baldersbækken. Baldersbækken repræsenterer ikke i sig selv en salgsværdi for Ishøj Kommune, hvorved overdragelsen kan ske uden økonomisk mellemværende.

Ishøj Forsyning betaler samtlige omkostninger i forbindelse med berigtigelsen.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Udgiftsbaseret regnskab

Driftsåret 2015 har været unormalt, idet der skulle ske udbetaling til Københavns- og Frederiksberg kommuner på 4,7 mio. kr. for endelig afregning af deres udtræden af Strandparken IS. Finansiering af dette blev foretaget med ekstraindbetaling fra interessenterne og frie midler samt besparelser i driften. - Ellers udviser Driftsregnskabet et mindreforbrug på 202 tkr. Til sammenligning var der et merforbrug på -216 tkr. i 2014. Budgettet for 2017 er fremskrevet med 1,7% og følger den normale drift for Strandparken.

 

Sagsfremstilling

Den 16. marts 2016 blev regnskabet for 2015 og budgettet for 2017 godkendt af interessenterne i Strandparken I/S. Der henvises til regnskabet og revisionsprotokol samt vedlagte budget 2017.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at Regnskabet 2015 og budget 2017 for Strandparken I/S godkendes.

Beslutning

Rettelse i økonomi afsnitet: interessentindskud rettes til budget udgør.

Tiltrådt

Økonomi

I budget 2017 udgør Ishøj Kommunes andel af det samlede interessentindskud kr. 2.154.693,80 som indarbejdes i kommunens budgetforslag.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Titlrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for UU:Center Syd blev fremlagt for bestyrelsen den 1. april 2016.

Årsregnskabet viser et underskud på 453.000 kr. Det fremgår af ledelsens beretning, at resultatet efter omstændighederne er tilfredsstillende og afspejler Vallensbæk Kommunes udtræden af UU-centeret og tilpasningen til den nye vejledningsreform.

Årsregnskab for UU:Center Syd 2015 samt revisionsprotokollat til årsregnskabet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager årsregnskab for UU:Center Syd 2015 til efterretning og sender regnskabet til efterretning i Byrådet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Årsrapporten for Produktionsskolen Møllen indeholder bl.a. årsregnskabet for 2015 og ledelsens beretning.

Årsrapporten for Produktionsskolen Møllen for 2015 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager Årsrapport for Produktionsskolen Møllen 2015 til efterretning og sender årsrapporten til efterretning i Byrådet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven i offentlig høring i minimum 8 uger. Samtidig hermed offentliggøres en miljørapport af lokalplan 1.75 og kommuneplantillæg nr. 3.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse i en del af 'Det lille Erhvervsområde', hvor der i september 2015 blev vedtaget en helhedsplan for området. Lokalplanområdet dækker over to tidligere erhvervsgrunde og har en størrelse på ca. 8.600 m2.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 106 boliger med fire forskellige boligstørrelser fra 55 m
2 til 108,5 m2. Placeringen af boligbebyggelsen ligger som en spiral på grunden med to-etagers bebyggelse ud mod Ishøj Strandvej og randbebyggelse langs Industriskellet og videre ind på grunden, så der bliver dannet et indre gårdrum. Bebyggelsen er i skiftende bygningshøjder med et maksimum etageantal på op til seks. De forskellige højder skal sikre, at kommende bagvedliggende boligbyggeri stadig har udsigt mod Strandparken fra de øverste etager. Bebyggelsens facader vil blive opdelt med både forskydninger og materialer, så den visuelt får udtryk af at være opbygget af selvstændige bygninger. Ud mod Industriskellet giver lokalplanen mulighed for en kantzone, der markerer overgangen mellem byrum og bygning og skaber plads til ophold og mødesteder langs bebyggelsen. Med baggrund i ønsket om klimatilpasning i helhedsplanen sætter lokalplanen krav om håndtering af regnvand ved hjælp af forsinkelse. Det kan f.eks. ske via bassiner, wadier og grønne tage.

Der bliver i lokalplanen sat krav om 1 parkeringsplads per bolig, da lokalplanområdet ligger indenfor det stationsnære område med maksimum 1.200 meter til stationen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger sammen med kommuneplantillæg nr. 3 og miljørapporten for lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Udvalget anbefaler 10 ugers høring grundet sommerferien.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til miljørapport af forslag til lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven og kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring i minimum 8 uger samtidig med lokalplan 1.75 og kommuneplantillæg nr 3.

Sagsfremstilling

Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, som lokalplanen og kommuneplantillægget medfører.

Miljøvurderingen har været sendt i høring hos Center for Park, Vej og Miljø samt Ishøj Forsyning.

For lokalplanen og kommuneplantillægget er de væsentligste ændringer fra de eksisterende rammer, at der sker en ændring i anvendelse fra detailhandel, industri, værksteder, erhverv, kontor og serviceerhverv til boligområde med offentlige og kulturelle institutioner, administrations- og kontorerhverv, liberalt erhverv, blandede byfunktioner. Desuden stiger etageantallet fra to etager til otte etager, og klimatilpasning integreres i kommuneplantillægget.

Miljørapporten fokuserer på fire miljøfaktorer: Jordforurening, arealanvendelse, vand og visuel påvirkning.

Lokalplan og kommuneplantillæg behandles i Teknik- og Bygningsudvalget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at sende miljørapporten i høring i minimum 8 uger samtidig med forslag til lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven og kommuneplantillæg nr 3.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tilføjelse i indstilling: Høringsperioden udvides til 10 uger.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering om planer og programmer

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Som forudsætning for udarbejdelsen af lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven er der blevet udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget omhandler området, hvor omdannelsesområdet i helhedsplanen for 'Det lille erhvervsområde' er udpeget samt bilforhandlerne og Ishøj Seniorværksted ud mod Ishøj Strandvej.

Kommuneplantillæggets ændringer i rammerne tager udgangspunkt i Helhedsplanen for 'Det lille erhvervsområde', der blev vedtaget i september 2015.

Kommuneplantillægget vil dele den eksisterende kommuneplanramme op i to kommuneplanrammer - én der gælder for omdannelsesområdet, og én for de resterende virksomheder ud mod Ishøj Strandvej. Den nye kommuneplanramme for omdannelsesområdet fastsætter nye rammer for bebyggelsesprocent, bygningshøjder og etageantal, samtidig med at den sætter nye rammer for, hvilket erhverv der må være i området. Kommuneplanrammen for erhvervet mod Ishøj Strandvej viderefører de gældende rammer for den eksisterende kommuneplanramme. Fremadrettet med anvendelse som værksteder, kontor- og serviceerhverv. 

Der er udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget, som behandles i Klima- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende kommuneplantillæg nr. 3 i høring i 8 uger sammen med forslag til lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Strandhaven og miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanforslaget. Udvalget anbefaler 10 ugers høring grundet sommerferien.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage lokalplan 1.70 Tangloppen Camping på Ishøj Havn.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for campingpladsen på Ishøj Havn, der giver mulighed for at opføre en forpagterbolig, en lagerbygning opført i tilknytning til administrationsbygningen og giver mulighed for vinteropbevaring af campingvogne samt lovliggørelse af de eksisterende bygninger i lokalplanområdet.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 7. marts til 2. maj 2016. I høringsperioden er der indsendt to høringssvar. Et fra en advokat der repræsenterer ejerne af campingpladsen. Det omhandler en anmodning om en større bolig, at boligen bliver en helårsbolig og at campingpladsen kan overgå til vintercampering. Det andet høringssvar er fra ARKEN og omhandler en korrektion i kortbilagene. Derudover har Plan været i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring kilen og strandbeskyttelseslinjen.

Lokalplanområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, åbeskyttelseslinjen og i kystkile. De medfører restriktioner på, hvad der kan opføres i lokalplanområdet. Erhvervsstyrelsen administrerer Fingerplanen, der fastlægger kilerne. Kystdirektoratet administrerer strandbeskyttelseslinjen (tidligere Naturstyrelsen), hvor åbeskyttelseslinjen bliver administreret af Ishøj Kommune.

Efter en drøftelse med Erhvervsstyrelsen er det ikke muligt at imødekomme høringssvaret fra advokaten og ejerne af campingpladsen, da Erhvervsstyrelsen ikke vil give tilladelse til helårsbolig og vintercampering. Dialogen med Erhvervsstyrelsen har desuden givet anledning til at præcisere i lokalplanen, hvad Naturstyrelsen tidligere har tilkendegivet, at de vil dispensere fra med hensyn til kile og strandbeskyttelseslinje. Samtidig har bestemmelserne fået tilføjet præciseringer i forhold til bebyggelse og hegning på baggrund af en tidligere dialog med Naturstyrelsen. ARKENs høringssvar giver ikke anledning til ændringer. Høringsnotat og høringssvar ligger som bilag.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at imødekomme de forslåede ændringer i lokalplanforslaget
at lokalplan 1.70 Tangloppen Camping på Ishøj Havn endeligt vedtages og offentliggøres

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

I/S Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) har udarbejdet et projektforslag til fjernvarmeforsyning af Winthersminde. Forslaget skal efter godkendelse i Byrådet sendes i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Som en del af godkendelsen, anmoder VEKS om, at ny bebyggelse påbydes, at tilslutte sig fjernvarme i forbindelse med ibrugtagning. Formålet med at pålægge tilslutningspligt er, at sikre tilstrækkelig tilslutning for at opnå den bedste samfundsøkonomi. VEKS har udført en analyse, der viser, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at etablere fjernvarme i området.

Godkendelse af projektforslaget forudsætter, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt, at etablere fjernvarme som kollektiv varme. VEKS' analyse viser, at en forudsætning for en samfundsøkonomisk gevinst ved at etablere fjernvarme er, at alle tilslutter sig. Såfremt der ikke er tilslutningspligt, er det usikkert hvor mange, der tilslutter sig, og der vil dermed ikke være tilstrækkelig økonomisk grundlag for at etablere kollektiv varmeforsyning. Hvis der ikke er tilslutningspligt vil alternativet være varmepumper. Med tilslutningspligt vil brugerøkonomien ved fjernvarme være lavere end ved varmepumper.

VEKS har hidtil talt med 3 virksomheder, der alle har udtrykt tilfredshed med udsigten til, at området forsynes med fjernvarme.

Projektforslaget skal efter Byrådets godkendelse i høring i 4 uger hos berørte grundejere.

Forslaget til fjernvarmeprojekt er et forslag til planlægning af varmeforsyningen i området. Der er derfor udarbejdet en miljøscreening jf. Miljøvurderingsloven. Det foreløbige resultatet af screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Screeningen skal herefter i høring, hvorefter det endelige resultat af screeningen vil blive udarbejdet.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at ny bebyggelse i Winthersminde pålægges at tilslutte sig fjernvarme i forbindelse med ibrugtagning,
at ’Projektforslag for fjernvarmeforsyning af erhvervsområdet Winthersminde’ sendes i 4 ugers høring.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning
Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg
Lov om miljøvurdering

Bilag

Sagsfremstilling

Pitstop, som er Ishøj Kommunes misbrugsbehandlingstilbud til unge i alderen 13-35 år, åbnede i marts 2014. Siden åbningen af Pitstop er det blevet tydeligt, at der er et større behov end først antaget for misbrugsbehandling blandt Ishøjs unge, hvorfor der løbende er 30-40 borgere indskrevet frem for 25-30 borgere, som var forventningen ved etableringen af Pitstop. Ligeledes har det vist sig, at der også er et behov for at opprioritere den forebyggende indsats på misbrugsområdet, således at det forebygges, at Ishøjs børn og unge udvikler et stof- eller alkoholmisbrug.

Dette har medført, at Pitstop er vokset fra to til nu i alt fem ansatte, hvoraf fire har arbejdsgang i huset på daglig basis. Hertil kommer, at Pitstop deler bygningen med Lænken, der benytter sig af lokalerne to eftermiddage om ugen og Stabsenhed for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse, der bruger Pitstops køkken og udestue til projektet En Vej Ind. Endelig skal Pitstop pr. 1. juni 2016 huse en medarbejder/projektleder et par dage om ugen i forbindelse med tværkommunalt projekt om behandlingstilbud for børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug i samarbejde med Greve og Vallensbæk kommuner

Pitstop er dermed udfordret på pladsen, da der pt. kun er to kontorer, som også fungerer som samtalerum. Derudover er der et køkken og et gennemgangslokale, der pt. fungerer som venteværelse og samtalerum. Der er derfor behov for at udvide de fysiske rammer i Pitstop, således at der sikres kontorpladser samt samtale - og grupperum til individuel behandling såvel som gruppe- og pårørendebehandling.

Administrationen anbefaler, at der opføres en midlertidig løsning i form af en pavillon på grunden ved Pitstop. Der foreslås følgende løsning: Der opsættes en midlertidig pavillon på 36 m2, der rummer to kontorer samt et samtalerum. Pavillonen placeres på grunden ved Pitstop ud mod Tranegilde Strandvej - se tegning. Der anlægges fliser mellem hovedhuset og pavillonen.

Vedhæftet er forslag til pavillonløsning indeholdende to kontorer og et samtalerum. Derudover er vedhæftet uddybet budget for leje af pavillon over en femårig periode.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der opføres en midlertidig pavillon på grunden ved Pitstop og at udgiften hertil finansieres inden for den eksisterende ramme på misbrugsområdet.

Et flertal af udvalget ønsker, at naboerne efterfølgende orienteres om etableringen.

Lennart Hartmann Nielsen (V) ønsker, at pavillonerne bør komme i nabohøring, så borgerne har mulighed for at  komme med deres indsigelser.

Der bor børnefamilier i området. Der ønskes nabohøring som forklarer, hvad kommunen har til sinde. Venstre har ikke noget imod projektet, men vi bør, når det er misbrugere som kommer i området, orientere beboerne om de ønsker, vi har i kommunen. Det er ikke rimeligt, at kun skole og daginstitution er blevet underrettet.

Lennart Hartmann Nielsen (V) afventer på denne baggrund endelig stillingtagen til punktet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Det oplyses, at naboerne er indbudt til orienteringsmøde den 24. maj 2016 kl. 16-17.

Beslutning

Tiltrådt

Lennart H. Nielsen (V) støtter projektet, men ønsker pavillon placeret et andet sted på grunden.

Økonomi

Prisoverslag for leje af pavillon:

Udgifter til etablering og nedtagning af pavillon                    kr. 76.370 

Lejepris inkl. drift pr. måned ved min. 3 år og max 5 år:     kr.  6.819

Priserne er ekskl. moms.

Udgiften til pavillonen tages inden for den eksisterende ramme på misbrugsområdet.

Bilag

Resume

På baggrund af drøftelser i Beskæftigelsesudvalget på møde februar 2015 fremlægges hermed projektbeskrivelse for samarbejde mellem Socialmedicinsk enhed og Ishøj Kommune om afklaring af borgere med andre problemer udover ledighed.

Reservelæge Martine Aabye præsenterer oplægget nærmere på mødet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune oplever store udfordringer i forhold til ledighed herunder langtidsledighed. Med dette projekt foreslås således afprøvning af en helhedsorienteret indsats i samarbejde med Socialmedicinsk enhed henvendt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med det sigte at opnå afklaring i forhold til borgerens arbejdsevne og muligheder for beskæftigelse / uddannelse eller job på særlige vilkår. Projektet udføres i samarbejde mellem Socialmedicinsk enhed, Jobcenter Vallensbæk og Ishøj Kommune.

Formål:

Formålet med projektet er gennem nyt samarbejde mellem Socialmedicinsk enhed at afprøve en mere helhedsorienteret og intensiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere for derigennem at opnå afklaring i forhold til borgerens arbejdsevne og muligheder for beskæftigelse / uddannelse eller job på særlige vilkår.

Målgruppe:

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i max 5 år.

Indsats:

Består af et udredningsforløb, tilknytning af care manager/mentor, motivationsindsats samt indsatsplan i form af beskæftigelsesrettede, helbredsmæssige eller social tiltag.

Effektdokumentation:

For at kunne måle, hvorvidt den afprøvede indsats og metoder har den ønskede effekt for borgeren, sammenlignes borgernes udvikling med en kontrolgruppe. Endvidere laves der før- og eftermålinger via spørgeskema og interviews for at vurdere 1) om borger er kommet tættere på arbejdsmarkedet, 2) om borgeren har fået forbedret livskvalitet, helbred eller sociale forhold, 3) om modellen er hensigtsmæssig, inkl. om den er praktisk implementérbar og økonomisk rentabel.

Tidsplan:

Projektet forventes at kunne blive sat igang efteråret 2016 og vil løbe til september 2017

Projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at projektet gennemføres, og at det finansieres af eksterne midler og Beskæftigelsespuljen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Rettelse i resumé i afsnit 2: i beskæftigelses udvalget den 19. maj 2016.

Rettelse i økonomi afsnits første sætning: kose rettes til koste.

Tiltrådt

Økonomi

Projektet vil i alt kose 2.325.609 kr.

 • 641.500 kr for udredningsforløb
 • 1.356.000 kr for indsatsforløb
 • 328.000 kr til administration og drift hos Socialmedicinsk enhed. Socialmedicinsk medfinansierer herudover 3 måneders løn til projektleder, samt 5 måneders løn til studentermedhjælper

Der søges ekstern finansiering fx via STAR, Trygfonden og A.P. Møllerfonden.

Budget er vedhæftet.

Bilag

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har d. 18. marts 2016 gennemført stikprøvekontrol af administration af rådighedsregler for borgere på kontanthjælp for 2. kvartal 2015. P.g.a. det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune er stikprøvekontrollen foretaget i Vallensbæk Jobcenter, der varetager indsatsen i samarbejde med Ishøj Kommunes Ydelsesteam, som er forankret i Borgerservice.

I vedhæftede brev af 1. april 2016 fra STAR oplyses, at de har behandlet 22 hændelser, og at de finder, at de 15 heraf er behandlet korrekt, men at 7 hændelser er registreret som fejl. STAR mener samtidig, at fejlene skal tillægges udmøntningen af sanktionerne i Ishøj Kommunes Ydelsesteam.

Vallensbæk Jobcenter og Borgerservice i Ishøj erkender fejl i 3 hændelser. Arbejdsgangene er nu blevet tilrettet således, der er mere klar digital kommunikation mellem Jobcentret og Ydelsesteamet.

Hvad angår det økonomiske aspekt, så handler det om, at borgerne skulle have været sanktioneret 1 – 2 dage mere eller mindre. Såvel for borgerne som for Ishøj Kommune er disse fejl derfor ikke af større økonomisk betydning.

I 3 hændelser beskrevet som fejl er Jobcentret og Ydelsesteamet ikke enige med STAR. Hændelserne vil blive drøftet med kommunens revision med henblik på en fælles dialog med STAR om deres vurdering.

En hændelse skyldes en indberetningsfejl fra Ydelsesteamet.

I vedhæftede bilag er de angivne 7 fejlhændelser og kommentarer hertil beskrevet.

Derudover er vedhæftet afrapportering fra STAR.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager til efterretning, at arbejdsgange mellem Jobcenter og Borgerservice er ændret på baggrund af stikprøvekontrollen, og at der optages dialog med STAR efter aftale med kommunens revision. Sagen sendes til Økonomi og Planudvalget.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag