Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 23. september 2019 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der orienteres som, at Økonomiaftalen for 2020 indeholder tre forskellige lånepuljer, hvor det vil være relevant for Ishøj Kommune at søge om del i den ene.

Sagsfremstilling

For 2020 er der som led i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen aftalt følgende lånepuljer, jf. vedlagte bilag:

  • 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.
  • 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
  • 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Der afsættes herudover en lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde, målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

 

I lighed med de sidste to år vil det være relevant for Ishøj Kommune at søge om del i den andennævnte pulje. I 2018 fik vi meddelt låneadgang på i alt 30 mio. kr., mens Ishøj ikke kom i betragtning til puljerne i 2019. Det er ikke muligt at søge om lånedispensation til det samme konkrete projekt fra flere puljer.

 

Der er ansøgningfrist den 27. september 2019, med forventet svar fra Social- og Indenrigsministeriet den 7. oktober 2019.

 

Et eventuelt lånedispensation der måtte resultere i en konkret låneoptagelse, vil skulle godkendes af Byrådet, jf. den kommunale styrelseslov.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen om ansøgning om lånedispensation til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der søges om lånedispensation, jf. det i sagsfremstillingen beskrevne.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, Økonomiaftalen for 2020.

Bilag

Resume

Årsregnskaber 2018 for de almene boligselskaber i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

De almene boligselskabers reviderede årsregnskaber for 2018 - for afdelinger og boligorganisationer hjemhørende i kommunen - er igen i år gennemgået via Landsbyggefondens regnskabsdatabase, som er offentlig tilgængelig. Regnskaberne modtages derfor ikke længere i fysisk form, hvorfor der ikke er vedhæftet oversigt over de enkelte afdelingers regnskaber. Boligselskabernes eksterne revisorer har gennemgået regnskaberne, og revisors beretning til de enkelte regnskaber har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold. Kommunens kritiske regnskabsgennemgang er gennemgået af ekstern konsulent, som kommunen har entreret med, og som har udarbejdet det vedhæftede notat, i forbindelse med gennemgang af regnskaberne. Konsulentens samlede konklusion på gennemgangen af regnskaberne er, at regnskaberne generelt kan tages til efterretning. Eventuelle bemærkninger, årets resultat - og de i notatet nævnte særlige effektivitetstal - vil blive drøftet på de kommende styringsdialogmøder, der afholdes med boligselskaberne fra oktober til december 2019.

Fasanparken har, som den eneste afdeling, udvist underskud i årets resultat på kr. 97.657 - i alle andre boligafdelinger er der en positiv saldo på resultatkontoen i regnskaberne 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskaberne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ingen økonomisk betydning for Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Bilag

Resume

DAB har den 25. juni 2019, på vegne af Vildtbanegård afd. 2, fremsendt en ansøgning om etablering af 135 nye parkeringspladser, hvor der ønskes kommunens godkendelse af låneoptagelse på 5,375 mio. kr. med kommunal garanti. 

Sagsfremstilling

Afdelingsmødet i Vildtbanegård afd. 2 og selskabsbestyrelsen i Vildtbanegård har på møde - henholdsvis den 21. maj 2019 og den 11. juni 2019 - godkendt anlæg af 135 nye parkeringspladser, som fysisk placeres ved afdelingens adresser. Med de projekterede p-pladser, fratrukket et par pladser, som inddrages til bede, ender det fremtidige antal pladser på i alt 698 stk. Der er 817 lejemål i afdelingen i alt, og det giver en dækning på 0,85 p-plads pr. lejemål. Anlægget betragtes som en ekstraordinær renovering af den eksisterende afdeling. Den samlede anlægsudgift kommer til at udgøre i alt 5,375 mio. kr., hvilket vil medføre en lejeforhøjelse på 0,77 % - svarende til en udgift på 38 kr. pr. måned for en 3 rums bolig på 82 m2. Parkeringsanlæggene vil blive forberedt for opsætning af el-stander til opladning af el-biler.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der godkendes optagelse af lån på i alt 5,375 mio. kr., og at der stilles kommunal garanti på det ansøgte lån - under forudsætning af, at der inden anlæg af ekstra p-pladser indhentes skriftlig godkendelse fra Center for Byudvikling omkring etablering og placering af p-pladserne.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

100 % kommunal garanti.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 29 og 98.

Bilag

Resume

Status for overvejelser vedr. Ishøj Fællesantennes fremtid.

Sagsfremstilling

Til Økonomi- og Planudvalgets møde i august blev fremlagt et juridisk responsum, der konkluderer, at kommunen ikke har hjemmel til at overdrage internet-delen af Ishøj Fællesantenne vederlagsfrit til en privat antenneforening. Samt at kommunen ikke har hjemmel til at fortsætte med at levere internet til kommunens borgere, og derfor bør indstille denne aktivitet ved udløbet af kontrakten med Kabelplus, dvs. 31. maj 2021. 

Siden Økonomi- og Planudvalgets møde i august har brugerrådet drøftet muligheder for IFA’s fremtid. Samtidig har der været dialog med Horten om uddybning af de konkrete handlemuligheder i notatet. Den 8. oktober er der møde mellem Økonomi- og Planudvalget og brugerrådet, hvor fællesantennens fremtid er på dagsordenen.

Det forventes, at der på Økonomi- og Planudvalgets møde i oktober vil blive fremlagt et punkt til beslutning om strategi for fællesantennens fremtid.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Ishøj Fællesantennes tv- og internet-priser for 2020 samt Kabelplus' åbningstider fremlægges til beslutning.

Sagsfremstilling

Tv-priser

Ishøj Fællesantennes tv-leverandører (Canal Digital, Viasat og Copydan Verdens Tv) regulerer hvert år deres priser pr. 1. januar.  Byrådet og brugerrådet ønsker, at prisstigninger på Ishøj Fællesantennes tv-produkter fremover implementeres fra den 1. januar.  Derfor skal prisstigninger for 2020 varsles til brugerne omkring 1. oktober 2019.

Canal Digital og Viasat har endnu ikke meldt ud, hvor meget de enkelte tv-kanaler vil stige i pris pr 1. januar 2020. Derfor har Kabelplus lavet et kvalificeret skøn på, hvor meget priserne vil stige for IFA’s tv-pakker.  Der er i Kabelplus’ prisskøn taget højde for, at IFA ikke skal risikere at varsle en prisstigning, der er for lav ift. den reelle prisstigning. Hvis den reelle prisstigningen bliver lavere end den varslede prisstigning, opkræves brugerne pr. 1. januar 2020 blot en lidt lavere pris end varslet.

Der ses 3 modeller for implementering af prisstigninger:

  • Model 1: Fortsættelse af prismodel, der blev besluttet af byrådet den 9. januar 2018, hvor prisreguleringer lægges på de tv-pakker, hvor priserne på tv-rettigheder stiger.
  • Model 2: Model 2 indebærer, at der sker en omfordeling af betaling for tv-pakkerne, så fuld- og mellempakken bliver relativt billigere, mens grundpakken bliver dyrere. Ifølge Kabelplus ligner denne prisstruktur i højere grad andre udbyderes prisstruktur. Det er kabelplus' anbefaling.
  • Model 3: Indebærer ligeledes en omfordeling i betaling for tv-pakkerne. Brugerrådet anbefaler en mindre omfordeling, end i model 2. Brugerrådet anbefaler, at grundpakken stiger med 15 procent. Jf. vedlagte notat stiller brugerrådet som betingelse for forslaget, at Kabelplus ikke får en fortjeneste på levering af tv i 2020. Samt at der kommer en dialog om forbedringer i tv-tilbuddet.

Priser for tv-pakkerne ved de 3 foreslåede prismodeller fremgår af vedlagte bilag.

Internet-priser

Kabelplus har fremlagt forslag til ændring af Ishøj Fællesantennes internet-priser. Kabelplus foreslår en omfordeling for betaling af internet, der vil medføre, at prisen for 1000/100 mbit internet bliver 70 kr. billigere, mens prisen for de resterende internetprodukter bliver 10-20 kr. dyrere. De foreslåede prisstigninger fremgår af vedlagte bilag. Til orientering er der i dag 184 kunder ud af IFA’s 4.362 internet-kunder, der har 1000/100 mbit internet.

I vedlagte bilag fremgår de foreslåede internet-priser. Samt Kabelplus’ illustration af, hvor mange internetkunder Kabelplus forventer, vil flytte sig fra 120 og 330 Mbit til 1.000 Mbit, og Kabelplus' forventede omsætning ved prisændringerne.

Brugerrådet anbefaler, at Kabelplus' foreslåede ændring af internet-priser ikke implementeres. Brugerrådet ønsker en dialog med Kabelplus om mulige ændringer i internet-priser og produkter.

Ændringen i internet-priser skal besluttes af Økonomi- og Planudvalget, fordi den repræsenterer en ændring fra den indgåede koncessionsaftale. 

Kabelplus’ åbningstider

Kabelplus ønsker at ændre i åbningstiderne for deres butik og telefoniske kundeservice og samtidig hente den del af deres kundeservicehåndtering hjem, som i dag varetages telefonisk fra Jylland.

I dag svarer Kabelplus’ åbningstiderne til de tider, som er anført i koncessionsaftalen.

Ændringen skal besluttes af Økonomi- og Planudvalget, fordi den repræsenterer en ændring fra den indgåede koncessionsaftale. 

Brugerrådet accepterer, at Kabelplus opsiger den nuværende aftale med callcenter. Brugerrådet ønsker dog en dialog med Kabelplus om åbningstider i butikken mhp. at sikre brugerne den bedst mulige kundeservice.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at implementere prismodel 3 for tv-priser, så Ishøj Fællesantennes tv-priser pr. 1. januar 2020 er: Grundpakke 123 kr., Mellempakke 399 kr., Fuldpakke 550 kr.

at Kabelplus' forslag om ændrede internet-priser ikke implementeres.

at Kabelplus' forslag om ændrede åbningstider accepteres. Kabelplus opfordres til at dialog med brugerrådets om åbningstider.

Beslutning

Tiltrådt, idet det skal tydeliggøres, at der er tale om maximale prisstigninger for tv-pakker, og når de endelige priser kendes forelægges priserne på ny øpu.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Der søges anlægsbevilling til udbud og gennemførelse af salget af Ørnekærs Vænge Syd.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har gennem længere tid arbejdet for at afhænde et areal til boligformål. Senest har Ishøj Byråd den 3. september godkendt de konkrete udbudsvilkår.

I forbindelse med gennemførelse af salget vil der være udgifter til blandt andet arkæologi og landinspektør samt til beplantning i det grønne areal.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at der gives anlægsbevilling til omkostninger til gennemførelse af salget samt beplantning i nærliggende terræn på i alt 1.025.000 kr. finansieret over de kommende salgsindtægter for arealet.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

I forbindelse med gennemførelse af salget af jordstykket forventes der udgifter for 1.025.000 kr. og en indtægt på 16.170.000 kr.

Det foreslås, at udgiften midlertidig finansieres af kommunekassen og senere finansieres af salgsindtægterne, og at der i forbindelse med budgetopfølgning i 2020 gives anlægsbevilling til salgsindtægterne.

Bilag

Resume

I forbindelse med ombygningen af Brohuset skal vedtages en etapeplan, som afgør i hvilken rækkefølge og med hvilken takt ombygningen skal ske.

Sagsfremstilling

Projektet foreslås inddelt i 4 etaper (se bilag A for oversigt). Hver etape udgøres af en planlægningsfase og en udførelsesfase. Den næste etapes planlægning kan igangsættes under den forrige etapes udførelse. Selve tidsplanen (se bilag B) for etaperne tager udgangspunkt i den vedtagede disponeringsplan (jf. byrådsmødet den 24. juni 2019). Såfremt der sker ændringer i disponeringsplanen, vil der også kunne ske ændringer i etapeplanen. Den nøjere planlægning sker sammen med den fremtidige samarbejdspartner, som skal stå for projektering og udførelse. I tidsplanen er det forudsat, at der indgås kontrakt med entreprenør- og rådgiverteam i slutningen af april 2020 jf. beslutningspunkt om udbudsform på Teknik- og Bygningsudvalgsmødet den 17. september 2019.

Etape 1 kan påbegyndes så snart EU-udbuddet er gennemført – forventeligt i slutningen af april 2020.

Etape 1 omfatter forenings- og netværksområdet

Forenings- og netværksområdet i den nordlige ende er det område af Brohuset, hvor der skal ske mindst indgribende arbejde, og blandt andet derfor foreslås det, at dette gennemføres som etape 1. Ydermere er nedrivningen af det nuværende Foreningshus beliggende i 45B en forudsætning for ombygningen af resten af Brohuset. For at undgå genhusning af brugerne i 45B, er det nødvendigt at gøre lokalerne klar i Brohuset.

Etape 2 omfatter genoptræningsområdet

Her skal der ske gennemgribende og omfangsrige arbejder, og etapen er derfor også vurderet til at blive den længste og den dyreste.

Etape 3 omfatter hjælpemiddelcentralen, værested handicap og psykiatri, Borgerservice.

Også her er der tale om gennemgribende og omfangsrige arbejder. Ved at placere denne etape som den sidste ombygningsetape, holder vi muligheden for en evt. at bygge højere, udvide, eller andre ændringer åbne så længe som muligt (jf. disponeringsplan vedtaget af byrådet den 24. juni 2019).

Etape 4 omfatter udearealer

Det vurderes mest fordelagtigt at gennemføre etableringen af det meste af udearealerne som én samlet etape efter endt ombygning af Brohuset. Dette skyldes både, at udearealerne kan tænkes som én samlet helhed, hvor hele grunden indgår, samt at der er store udfordringer forbundet med at etablere anlæg og beplantning samtidig med at have en byggeplads med store maskiner og tung trafik. Det kan blive nødvendigt at etablere mindre dele af udearealerne i forbindelse med ombygningen – eksempelvis de interne haver og lysgårde. Planlægningen af udearealerne vil sandsynligvis gennemføres under etape 1-3, men først udføres under etape 4.

I forbindelse med ombygningen af Brohuset skal der både tages hensyn til de brugere, som skal gøre brug af bygningen under renoveringen samt til byggetekniske forhold såsom sikkerhed på byggepladsen, adgangsforhold, arbejdsforhold osv. Det betyder bl.a. at der under hele byggeperioden skal findes alternative løsninger for bygningens tilgængelighed samt parkeringskapacitet, da begge dele er udfordret af, at store udearealer inddrages til byggeplads. Desuden vil brugerne, som er flyttet ind eller flytter ind, i en periode få en byggeplads som nabo. Der arbejdes på at finde de bedste løsninger, som generer brugerne mindst muligt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den fremlagte etapeplan for ombygningen af Brohuset vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Den samlede økonomi for etape 1 - 4 skønnes at udgøre ca. 118 mio. kr. Der vedlægges økonomioversigt fordelt på etaperne (Bilag C). Dette foreslås indarbejdet i investeringsoversigten for budget 2020. Dette kan ændres i forbindelse med udbudsprocessen og/eller, hvis der foretages ændringer i disponeringen af ejendommen.

Der er foretaget arbejder i 2019, hvor der samlet er givet bevilling på ca. 28 mio. kr til ombygning (se punkt 171 - vedr. anlægsbevilling ifm. udgifter til etablering af lægehuset).

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har fået tilsagn om støtte fra Sundheds- og Ældreministeret på 10.763.000 kr. til etablering af lægehus som en del af et nyt sundhedshus i Brohuset, Vejlebrovej 45. Ishøj Byråd har forud for tildeling af tilskuddet givet en anlægsbevillig til projektet ifm. det øvrige arbejde på Vejlebrovej 45. Lægehusets andel af anlægsbevillingen skal tilbageføres til ”kassen” og tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriet skal indarbejdes i budget 2019.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ansøgte Sundheds- og Ældreministerets pulje om tilskud til etablering af læge- og sundhedshuse. I alt ansøgte Ishøj Kommune sammen med 3 læger om 19.263.345 kr. til følgende:

  • Etablering af lokaler til lægepraksis på 1. sal samt installering af elevator (9.083.706 kr.)
  • Indretning af lægepraksis + laboratorium på 1. sal. (839.511 kr.)
  • Indkøb af udstyr / apparatur til lægepraksis + laboratorium (840.128 kr.)
  • Indkøb af ultralyd og røntgenudstyr samt etablering af lokaler til disse formål (8.500.000 kr.)

Der blev 3. maj 2019 givet tilsagn til de tre første punkter. Byrådet er orienteret af Borgmesteren den 7. maj 2019.

Ishøj Byråd behandlede på mødet den 5. februar 2019 anlægssag vedrørende ombygning af Vejlebrovej 45, hvor der blev søgt om en anlægsbevilling på i alt 28.040.000 kr., hvori der også indgik udgifter til etablering af lægehus. Byrådet godkendte anlægsbevillingen, hvormed de individuelle projekter kunne igangsættes. Den 3. maj meddelte Sundheds- og Ældreministeriet, at ministeriet har valgt at yde tilskud på i alt 10.763.000 kr. til Ishøj Kommune og lægerne. Tilskuddet udbetales først efter endt projekt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at projektmidlerne indarbejdes i budget 2019 med 10.763.000 kr. i udgift og i budget 2020 med 10.763.000 kr. i indtægt.

at den oprindelige anlægsbevilling til lægehuset på 9.083.706 kr. tilbageføres til kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der søges anlægsbevilling til de tildelte indtægt fra puljemidler på 10.763.000 kr. som indarbejdes i budget 2019-2020.

 

Der søges samtidig anlægsbevilling til de tildelte tilskudsmidler på i alt  1.679.000, som skal anvendes til inventar, udstyr osv, som knytter sig til indretningen af lægeklinikken, og som ikke indgik i den oprindelige anlægsbevilling.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et forslag til nyt vinter- og renholdelsesregulativ i henhold til ”Lov om offentlige veje", der fastsætter de nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse på kommunens veje og stier.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune skal i henhold til ”Lov om offentlige veje" sørge for at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse.

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et forslag til nyt vinter- og renholdelsesregulativ, der beskriver indsatser og serviceniveau for vintervedligehold og renhold på kommunens veje og stier.

Forslaget til det nye regulativ udspringer af national lovgivning, der har ensartet beskrivelsen af, hvordan vintervedligehold skal defineres på tværs af kommuner og myndigheder.

Med det nye regulativ lægges der op til en harmonisering af serviceniveauer på tværs af kommuneskel. Hermed vil der ikke opleves pludselige ændringer i renholdelsen af vejen, når kommunegrænser krydses til gavn for bilister og udrykningskøretøjer m.fl.

I forbindelse med godkendelse og offentliggørelse af regulativet, udarbejdes der kampagnemateriale, der skal informere om kommunens og grundejerens forpligtelser ved snerydning og renhold af veje og stier, i henhold til lov om offentlige veje.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at regulativet godkendes og offentliggøres på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Forslaget vil være udgiftsneutral i forhold til det nuværende budget (i en normal situation dvs. en "normal" vinter). 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Bilag

Resume

Godkendelse af forslag til placering af stier og beplantning på støjvolden i etape 1. 

Sagsfremstilling

Hasløv & Kjærsgaard og Orbicon/ WSP har udarbejdet et forslag til udformning af stier på støjvolden og revideret beplantningsprojekt.

På baggrund af borgermøde og høringssvar er der nu udarbejdet et forslag til stier på støjvolden i etape 1. Stiernes placeringer tager udgangspunkt i projektforslaget, hvor det var hensigten, at man kunne komme på langs og på tværs af den nye støjvold.

Beplantningen på Ishøj Støjvold udgør et levende og sanseligt landskab, der veksler mellem en naturpræget beplantning langs motorvejen og en parkpræget beplantning langs Voldstien. Græsser og urter udsås i hele projektets udstrækning og understøtter det natur- og parkprægede udtryk. Variation i volden ind mod bebyggelsen betyder, at eksisterende legepladser og boldbane kan bevares. De steder, hvor der i jordentreprisen vil opstå ”huller” i volden, opsættes der støjskærme.


Jordentreprisen for etape 1 blev igangsat primo maj 2019 og forventes afsluttet senest i 2021.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at forslaget godkendes
at beplantningsentreprisen sendes i udbud

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt

Sami Deniz (F) afventer stillingtagen.

Økonomi

Beplantningsentreprisen er indeholdt i den samlede projektøkonomi.

Bilag

Resume

Der søges om lovliggørelse af en carport, der ligger i byggelinjen. Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens krav om vejbyggelinje. Det indstilles, at der gives afslag til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Ejer af Søvangen 3 søger om dispensation til at lovliggøre en eksisterende carport i vejbyggelinjen. Carporten er opført i 2015 ifølge luftfoto.

Området er omfattet af lokalplan 1.32 – Strandområdet.

Af § 5.2 fremgår, at der langs alle øvrige veje pålægges en byggelinje på 5 m i afstand fra vejskel.

Byggelinjen er fastsat for at bevare åbenheden i området ud mod vej.

Carporten er beliggende med hele sin længde i byggelinjen 2 m fra vejskel således, at den overskrider 3 m af byggelinjen og er således i strid med lokalplanens krav om byggelinje.

I 2016 har Ishøj Kommune givet afslag på dispensation fra krav om afstand til vejskel på adressen. Sagen blev taget op til revurdering med tilsyn på ejendommen, da ejerne påklagede afgørelsen. Grundet geokodning valgte Ishøj Kommune at sætte sagen i bero, indtil geokodningen var afsluttet i hele området.

Ifølge ejer skyldes overskridelsen misvejledning fra entreprenøren, og carporten er derfor opført i god tro. Ejers
argumentationer er følgende: Placering af carporten et andet sted på grunden er ikke mulig pga. ejendommens indretning. Ved placeringen øst for huset, er indkørslen mellem hus og naboskel (3,20 m) ikke bred nok til, at den opførte carport kan være der. Ved placering vest for huset, skal hele grunden omlægges, med ny overkørsel, nedrivning af overdækning, og forhøjet terrasse. Den gamle garage er aldrig benyttet af nuværende ejer til parkering på grund af den smalle indkørsel. Carportens konstruktion er af en sådan let og luftig karakter, at den ikke strider mod principperne i lokalplanen. Der er flere småbygninger i området, som overskrider vejbyggelinjen. Carporten er placeret langs vejen, således at den ikke er synlig fra vejen, og bilen heller ikke er synlig på grund af den høje hæk.

Der er i opført en garage inden 1991 på ejendommen, som er blevet placeret for enden af indkørslen til ejendommen beregnet til adgang med en bil. Administrationen
vurderer, at der er mulighed for at køre bilen ned til garagen.

TBU har under geokodningsforløbet i Strandområdet i 2015 vedtaget, at det er normal praksis, at der ikke dispenseres fra vejbyggelinjen i hele Ishøj Kommune.

Der gøres opmærksom på, at der under geokodning siden 2014 er givet ca. 19 afslag på lovliggørelse af småbygninger i byggelinjer i lokalplanområdet med forskellige afstande. Langt størstedelen af afslagene er givet med krav om fysisk lovliggørelse, hvor carportene er fysisk nedrevet/flyttet. I to særlige tilfælde er det sket en retslig lovliggørelse: på Tranegilde Strandvej 80 grundet en særlig hjørnegrund samt på Pileskovvej 18 grundet opførelse før byplansvedtægt og lokalplan. Dertil har en enkelt ny ansøgning om opførelse af en carport til en elbil placeret i byggelinjen på en hjørnegrund på Søvangen 10 ligeledes fået afslag.

Det indstilles, at der gives afslag. En dispensation til en overskridelse vil kunne danne præcedens. Som alternativ kan der evt. gives mulighed for at bibeholde carporten med en nedrivningsdeklaration ved fraflytning.  

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag til det ansøgte, da åbenheden ud mod vej ønskes bibevaret med byggelinjen.

Annelise Madsen (A) begærer sagen i Byrådet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Ishøj Teater er i gang med at færdiggøre prospekt for ombygning og udvidelse af Brentedalen 8. I forbindelse med prospektets tilblivelse og budgettet for projektet, ønsker Ishøj Teater et tillæg til gældende lejekontakt. Ishøj Kommune ejer bygningen og har bevilliget midler til, at Ishøj Teater kan få udarbejdet prospektet. Ishøj Teater har igennem mange år lejet bygningen til teatermæssige formål.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater og Ishøj Kommune har været i dialog om ændringer til lejekontrakten. Her er to emner, som nu foreslås ændret; opsigelsesvarsel og husleje.

1) Ishøj Teater ønsker et længere opsigelsesvarsel end gældende. I tillægget er derfor indskrevet, at Ishøj Kommune kan opsige Ishøj Teater med et 10 årigt varsel, og Ishøj Teater har et års opsigelsesvarsel. Årsagen til ændringen er, at Ishøj Teater vil have ret til fuldt momsfradrag for udgifterne vedrørende til- og ombygningen mod, at der forsat drives teatervirksomhed i bygningen for en efterfølgende 10 årig periode. I tilfælde af, at Ishøj Teater indenfor en 10 årig periode ændrer anvendelse til momsfri aktivitet, herunder at lejemålet ophører, vil Ishøj Teater som udgangspunkt blive omfattet af momsreguleringsforpligtelsen. Det vil betyde, at Ishøj Teater skal indbetale den restende del af momsforpligtelsen til skattemyndighederne.

2) Ishøj Teater ønsker fastholdelse af nuværende husleje således, at de også kan drive sund teatervirksomhed efter en evt. ombygning og udvidelse. Der er i tillægget indskrevet, at huslejen følger statstilskuddet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at ændringerne indarbejdes i et nyt tillæg til lejekontrakten, såfremt der bliver godkendt et projekt med anvist finansiering samt en 10 årig periode herfra til udløb. Herefter vendes tilbage til normale opsigelsesvilkår.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et supplerende nøgletalsnotat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag