Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 23. november 2020 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Der har ikke været behandlet klagesager på Økonomi- og Planudvalgets område i november 2020.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 24. juni 2020. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning for 2020 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2020.

Det samlede bevillingsmæssige resultat af budgetopfølgningen er mindreudgifter og merindtægter på i alt 61,6 mio. kr., jf. vedlagte budgetopfølgningsskema (Bilag B). Resultatet af budgetopfølgningen er primært afledt af indtægter fra tilskud og midtvejsreguleringen, og er fordelt som følgende:

 • Mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 12 mio. kr.
 • Merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 16,2 mio. kr. (inkl. merudgifter på Jobcenteret på 22,7 mio. kr.)
 • Merindtægt på anlæg på 15,5 mio. kr.
 • Merindtægter på finansielle poster på 50,3 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af Coronakrisen (udover overførselsområdet under Jobcentret) - er ifm. budgetopfølgningen opgjort særskilt til 12,1 mio. kr. i merudgifter. Administrationen søger ikke tillægsbevilling til Coronarelaterede afvigelser på driften, men foreslår, at de forventede udgifter på 12,1 mio. kr. indgår i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og finansieres over kassebeholdningen.

Under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes merindtægter på 41 mio. kr.

Der er udarbejdet notat af 2. november 2020 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser den beløbsmæssige specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, som varetages der.

Bilag D udgør beslutningsreferater fra stående udvalg.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Grundet covid-19 situationen kom ansøgningsprocessen til investeringspuljen ikke i gang som planlagt i foråret 2020. Investeringspuljen for 2020 og 2021 er derfor slået sammen, og der har været en ansøgningsproces i efteråret. Der er indkommet 2 ansøgninger til puljen fra henholdsvis Center for Voksne og Velfærd (CVV) og Center for Børn og Forebyggelse (CBF). Samlet set søges der om 2.700.000 kr. fra investeringspuljen til de to projekter.

Sagsfremstilling

Bring ressourcerne i spil

Projektet fra CVV er en helhedsorienteret beskæftigelsesrettet indsats, som skal være med til at forebygge, at målgruppen på et senere tidspunkt ansøger om førtidspension. Midlerne skal primært dække lønudgifter til 2 jobcoaches. Målgruppe er kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed i aldersgruppen 40+år. Projektet forventer, at hjælpe ca. 20 pct. af indsatsgruppen i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Hjemmebaseret indsats

Projektet fra CBF er en tidlig forebyggelse af mistrivsel hos småbørnsfamilier. Indsatsen skal varetages af støtteressourcekorpset. Midlerne dækker lønudgifter til ekstra støtteressourcepædagog. CBF dækker selv nogle af lønudgifterne ved omlægning i korpsets nuværende praksis. Indsatsen forventer, at kunne tjene sig hjem på 2 år. Indsatsen skal gerne være med til at forebygge, at børn og familier på senere tidspunkt har behov for mere indgribende indsatser.

Investeringspuljens økonomi

Restpuljen 2020: 1.090.000 kr.

Investeringspuljen 2021: 1.657.000 kr.

Samlet pulje: 2.747.000 kr.

Ansøgning CBF: 500.000 kr.

Ansøgning CVV: 2.200.000 kr.

Samlet ansøgning: 2.700.000 kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller at Center for Voksne og Velfærd tildeles 2.2000.000 kr. til projekt Bring ressourcerne i spil og Center for Børn og Forebyggelse tildeles 500.000 kr. til projekt Hjemmebaseret indsats fra investeringspuljen 2020 og 2021.

Beslutning

Tiltrådt, idet udvalget ønsker en status på projekterne om 1/2 år.

Bilag

Resume

Østsjællands Beredskabs regnskab 2019 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2019 viser et underskud på 1,864 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Østsjællands Beredskab likvideres på baggrund af det godkendte årsregnskab. Likvidationsopgørelse og endelig bodeling forventes forelagt ejerkommunerne i 2021.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2019 med et underskud på 1,864 mio. kr.

Note

t.kr. (+=udgifter, -=indtægter)

Budget 2019

Regnskab 2019

Afvigelse


Driftsindtægter i alt

-115.685

-118.814

-3.129

1.1

Kerneopgave

-87.681

-89.629

-1.948

1.2

Serviceopgaver

-28.005

-29.186

-1.181


Driftsudgifter i alt

109.553

120.678

11.125

1.3

Kerneopgave

91.371

101.934

10.563

1.4

Serviceopgaver

18.182

18.744

562


Nettodrift

-6.132

1.864

7.996

1.5

Anlæg

5.000

0

-5.000


Investeringer kerneopgave

5.000

0

-5.000


Investeringer serviceopgaver

0

0

0

1.6

Resultat af drift og anlæg

-1.132

1.864

2.996

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,0 mio. kr., der delvist modsvares af, at der i 2019 ikke er investeret de budgetterede 5,0 mio. kr. Der var budgetteret med, at anskaffe nyt materiel og udstyr, men da ØSB lukkede med udgangen af 2019 blev disse anskaffelser ikke foretaget.

Det samlede resultat er således et merforbrug på drift og anlæg på 3,0 mio. kr. Merforbruget uddybes i årsrapporten.

Selskabets egenkapital er ved udgangen af 2019 negativ med 2.772.000 kr., hvilket er en forværring på 2,6 mio. kr.

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

Selskabet er likvideret og likvidationsopgørelsen og dermed bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab efter principper godkendt i beredskabskommissionen den 3. september 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Den endelige udgift for Ishøj Kommune, som følge af likvidation og bodeling af Østsjællands Beredskab, forventes forelagt i 2021.

Indstilling

Økonomi - og Planudvalget indstiller, at Regnskab 2019 for Østsjællands Beredskab godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der skal tages stilling til prækvalifikationsansøgningen til Landsbyggefonden om midler til en ny boligsocial helhedsplan i Vejleåparken 2021 - 2025.

Sagsfremstilling

Landsbyggefondens midler til den nuværende boligsociale helhedsplan i Vejleåparken udløber ultimo oktober 2021. For at kunne starte en ny helhedsplan i november 2021, er boligselskaberne i Vejleåparken, den nuværende helhedsplan, og Ishøj Kommune gået i gang med at udarbejde en samlet ansøgning til Landsbyggefonden. I dette arbejde er første led at indsende en prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden senest ultimo december 2020. Når Landsbyggefonden har godkendt denne ansøgning, udarbejdes de enkelte indsatser i den kommende helhedsplan 2021 - 2025.

Ansøgning om prækvalifikation til ny helhedsplan er vedhæftet.

Den endelige ansøgning med konkrete aktiviteter til Landsbyggefonden vil blive forelagt byrådet i 2021. Herunder evt. tillægsbevilling.

Lovgrundlag

Ved lov nr. 1561 af 18. december 2018 blev almenboliglovens § 91a ændret, således at Landsbyggefonden i årene 2019–2026 inden for en årlig ramme på 380 mio. kr. kan give tilsagn til en boligsocial indsats i udsatte almene boligområder i form af huslejestøtte og boligsociale aktiviteter, lokal organisering mv.

Økonomi

De boligsociale helhedsplaner finansieres af Ishøj Kommune, de lokale boligorganisationer og Landsbyggefonden. I den nuværende helhedsplan, der udløber pr. 31/10-2021, bidrager Ishøj Kommune for hele perioden med i alt 912.000 kr. Ishøj Kommune har for den nye helhedsplan afsat 0.8 mio. kr. over fire år. Samlet ansøges Landsbyggefonden om 10 mio. kr., men det er erfaringen, at det tildelte beløb bliver noget lavere. Kommunens medfinansiering justeres efter dette.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune støtter og er partner i ansøgningen om prækvalifikation for Helhedsplanen i Vejleåparken, AAB's afd. 55 samt Ishøj Boligselskab, afd. Stenbjerggård.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om, at borgmesteren bemyndiges til at foretage de fornødne sagsskridt i forhold til retsag vedr. ophævelse af køb af håndsprit, tiltrædes.

Resume

Ishøj Forsynings bestyrelse har godkendt vand og spildevandstaksterne for 2021. Kommunen anmodes om at legalitetsgodkende taksterne. For Ishøj Vand godkendes vandtakst og takstblad. For Ishøj Spildevand godkendes 3 spildevandstakster, selskabets optagelse af et anlægslån på 5,5 mio. kr., samt tilslutningsbidraget.

Sagsfremstilling

Der godkendes 3 spildevandstakster samt et anlægslån på 5,5 mio. kr. og et tilslutningsbidrag på kr. 53.587,02 ekskl. moms. Derudover godkendes Ishøj Vands vandtakst samt takstbladet.

Den samlede takst 1 i 2021 er 54,10 kr./m3. I 2020 var den 58,25 kr./m3.

Takst 1Takst 2Takst 3


Vand-spildevand 2021


Vand-spildevand 2021


Vand-spildevand 2021

Vand

10,45


Vand

10,45


Vand

10,45

Statsafgift vand

6,18


Statsafgift vand

6,18


Statsafgift vand

6,18

Drikkevandsbidrag

0,00


Drikkevandsbidrag

0,00


Drikkevandsbidrag

0,00

Moms

4,16


Moms

4,16


Moms

4,16

Vand i alt

20,79


Vand i alt

20,79


Vand i alt

20,79

Trappe % =

100%


Trappe % =

80%


Trappe % =

40%

Spildevand

26,65


Spildevand

21,32


Spildevand

10,66

Moms

6,66


Moms

5,33


Moms

2,67

Spildevand i alt

33,31


Spildevand i alt

26,65


Spildevand i alt

13,33

I alt

54,10


I alt

47,44


I alt

34,11

Takst 1 gælder for alm. borgere og erhverv med lille forbrug. Takst 2 og 3 gælder for erhverv med større forbrug. Der henvises til uddybende bilag i sagen.

Lovgrundlag

Vandsektorloven

ØR-bekendtgørelsen

Betalingsloven

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Økonomi

Ingen væsentlige økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi– og Planudvalget indstiller, at vandtaksten for vand på 20,79 kr./m3 inkl. moms legaliseres, at gebyrer og bidrag for vand legaliseres, at spildevandstaksterne på henholdsvis 33,31 kr./m3 inkl. moms, 26,65 kr./m3 inkl. moms og 13,33 kr./m3 inkl. moms legaliseres, samt at standardtilslutningsbidraget på 66.983,78 inkl. moms legaliseres.

Derudover godkendes en kommunal garantistillelse til Ishøj Spildevands anlægsinvesteringer. Garantistillelsen på 5,5 mio. kr. dækker over et byggelån, der efterfølgende ændres til et anlægslån. Godkendelsen betinger en samtidig indbetaling af provision til Ishøj Kommune på 1 % af garantisummen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Økonomi- og Planudvalget orienteres om, at boligforeningen Solkysten alligevel ikke ønsker at blive udmeldt af Ishøj Fællesantenne pr. 1. januar 2021.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Solkysten havde meldt sig ud af Ishøj Fællesantenne pr. 1. januar 2021. Nu har Solkysten meddelt, at foreningen alligevel ikke ønsker at blive meldt ud af Ishøj Fællesantenne i denne omgang. Solkysten er hovednetstilsluttet, og Kabelplus har oplyst, at foreningen består af 107 husstande.

Dermed er det kun AAB 55, der har meldt sig ud af Ishøj Fællesantenne pr. 1. januar 2021.

Lovgrundlag

Ishøj Fællesantennes vedtægter.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt

Der er efterfølgende vedhæftet mailkorrespondance med Kabelplus.

Bilag

Resume

Ishøj Fællesantennes tv-priser for 2021 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 6. oktober 2020 Ishøj Fællesantennes tv-priser for 2021. De endelige priser for 2021 var på daværende tidspunkt ikke kendt, fordi prisstigninger endnu ikke var blevet meldt ud af leverandørerne. Derfor blev byrådets beslutning truffet med forbehold for, at hvis den reelle prisstigning blev lavere end den varslede prisstigning, opkræves brugerne pr. 1. januar 2021 en lavere pris end varslet.

Leverandørernes endelige priser er nu blevet meldt ud, og prisstigningerne bliver en smule lavere end estimeret.

Priserne pr. 1. januar 2021 bliver:


Estimerede priser

(fremlagt 6. oktober 2020)

Endelige priser pr. 1.1.2021

(fremlagt 23. november 2020)

Grundpakke

129 kr.

128 kr.

Mellempakke

409 kr.

407 kr.

Fuldpakke

559 kr.

557 kr.


Lovgrundlag

Kontrakter med Viasat og Canal Digital.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune. Afregning er et anliggende mellem kunderne og Kabelplus.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager Ishøj Fællesantennes tv-priser for 2021 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Et medlem har meldt sig ud af brugerrådet, og to andre træder ud ifm. AAB 55’s udmeldelse af Ishøj Fællesantenne. Brugerrådet ønsker, at de ledige pladser ikke genbesættes.

Sagsfremstilling

Kasper de la Cour har valgt at melde sig ud af brugerrådet. Kasper var valgt i valggruppen ”rækkehuse”. Brugerrådet indstiller til Økonomi- og Planudvalget, at den ledige plads i brugerrådet ikke genbesættes.

Desuden medfører AAB 55’s udmelding af Ishøj Fællesantenne, at foreningens to repræsentanter i brugerrådet træder ud af brugerrådet. AAB 55’s medlemmer repræsenterer valggruppen ”almene boligselskaber AAB 55”. Da det endnu ikke har været muligt at behandle AAB 55’s udmeldelse på et brugerrådsmøde, foreslår brugerrådets forretningsudvalg til Økonomi- og Planudvalget, at den ledige plads i brugerrådet ikke genbesættes. Forretningsudvalget foreslår endvidere, at de to medlemmer der repræsenterer AAB 55 træder ud af brugerrådet umiddelbart efter Økonomi- og Planudvalgets møde den 23. november. AAB 55’s udmelding træder formelt først i kraft fra 1. januar 2021.

Brugerrådet ønsker derved at fortsætte med 8 medlemmer frem til d. 1. juni 2021, hvor Ishøj Fællesantenne forventes at være solgt. 8 medlemmer vil medføre, at der fremover kun er én repræsentant for valggruppen rækkehuse i brugerrådet. Brugerrådet vil være beslutningsdygtigt ved fire tilstedeværende medlemmer til ordinære møder.  

Brugerrådet har indtil nu bestået af 11 medlemmer, der er søgt valgt blandt repræsentanter fra de fem typer af boliger, der er medlem af Ishøj Fællesantenne. Pladserne i brugerrådet har været fordelt, så rådets medlemmer har repræsenteret størrelsen på den medlemsgruppe, de har repræsenteret. Brugerrådets sammensætning har indtil nu været:

 • Almene boligselskaber, AAB 55: 2 pladser
 • Andet: 2 pladser
 • Rækkehuse: 2 pladser
 • Landsbylaug og fritstående bygninger: 3 pladser
 • Etageboliger: 2 pladser

Lovgrundlag

Kommissorium for brugerrådet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget beslutter, at brugerrådet frem til 1. juni 2021 kan bestå af 8 medlemmer, og at AAB 55’s medlemmer træder ud af brugerrådet pr. 23. november 2021.   

Beslutning

Rettelse i indstilling: pr. 23. november 2020 erstattes med "senest 1. januar 2021"

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om, at kommunen i dialog med Kabelplus forsøger at finde en mindelig løsning vedr. Ishøj Fællesantenne, tiltrædes.

Resume

Kabelplus har udsendt en mail til internetkunderne på Ishøj Fællesantenne, hvis indhold kan opfattes som både illoyalt og politiserende. Kommunen har meddelt Kabelplus, at denne form for kommunikation intet har at gøre med Kabelplus' rolle som koncessionshaver.

Sagsfremstilling

Kabelplus har den 13. november 2020 udsendt en e-mail til internetkunderne i Ishøj Fællesantenne, hvori Kabelplus omtaler den salgsproces, som Ishøj Kommune er i gang med at gennemføre.

I e-mailen sætter Kabelplus spørgsmålstegn ved salgsprocessen og hvad, der er bedst for fællesantennen. Samtidig promoverer Kabelplus den ene af de to tilbudsgivere.

Det er administrationens og Hortens vurdering, at denne form for kommunikation intet har at gøre med Kabelplus' rolle som koncessionshaver for Ishøj Fællesantenne. Kommunikationen sigter efter kommunens opfattelse alene til at skabe usikkerhed og påvirke interessenterne involveret i den igangværende salgsproces.

Kommunen havde mandag den 16. november sammen med Horten en kammeratlig samtale med Kabelplus. På mødet gjorde kommunen gældende, at den slags informationsbreve ikke må sendes ud til fællesantennes medlemmer uden kommunens medvirken, samt at denne form for kommunikation opfattes som både illoyalt og politiserende.

Som opfølgning på mødet har kommunen fremsendt vedlagte brev til Kabelplus.

Da Kabelplus overtog koncessionen af fællesantennen, var de selv ansvarlige for at indsamle kundernes mail-adresser. Den pågældende mail er udsendt til Kabelplus' internetkunder. Om dette er lovligt ift. håndtering af persondata afhænger af, om den enkelte bruger har givet samtykke hertil til Kabelplus. Der er tale om et anliggende mellem den enkelte kunde og Kabelplus, og den enkelte kunde kan således vælge, at få sagen prøvet hos Datatilsynet.

Lovgrundlag

Forvaltningsretlige regler og principper, herunder aftaleindgåelse på markedsmæssige vilkår.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om indgåelse af aftale om salg af Ishøj Fællesantenne, tiltrædes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om salg af delområde i Winthersminde Erhvervsområde tiltrædes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om at igangsætte udbud med salg af del af Gl. Ishøjgård tiltrædes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om at igangsætte salg af dele af Industriskellet 10 tiltædes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om at igangsætte udbud af salg af Ishøj Bygade 26 tiltrædes.

Resume

Arbejdet i etape 1 af ombygningen af Brohuset er under udførelse. Næste skridt i projektet er opstart af etape 2, som omhandler genoptræning- og rehabiliteringsområdet.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er der indgået kontrakt på etape 1 med teamet (hovedentreprenøren Casa, JJW Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører). Arbejdet er i gang og forventes færdigt i foråret og sommeren 2021, afsluttende med nedrivning af 45B og den nordlige del af Brohuset.

Næste skridt i projektet er aktivering af optionen for etape 2. Etape 2 er inddelt i to faser - rådgivning og udførelse - og omfatter nedrivning af dele af den eksisterende bygning og nyopførelse af lokaler til genoptræning- og rehabilitering. I den forbindelse skal etape 2, fase 1 (rådgivning) aktiveres senest d. 30. november 2020, således at planlægningen af etapen kan igangsættes sammen med teamet ud fra den gældende tidsplan.

Etape 2 indledes med en politisk bekræftelse på indholdet og omfanget af ombygningen i etapen (behandlingen af denne sag). Efterfølgende igangsættes brugerdialogen med repræsentanter fra Center for Voksne og Velfærd (CVV), Center for Børn og Forebyggelse (CBF) samt fra Handicaprådet og Seniorrådet vedrørende behov og ønsker til indretning. Parallelt hermed inddrages kommunens tilgængelighedspanel. Herefter udarbejdes projektforslaget, som bliver til den endelige indretning. Projektforslaget skal godkendes politisk. Det godkendte projektforslag danner herefter grundlag for den færdige projektering og udførelse. Der er vedlagt en procesplan for etape 2, som indeholder milepæle for kontraktindgåelse, politisk behandling, brugerdialog, projektering og udførelse. 

Center for Ejendomme har afdækket behovet i samarbejde med CVV og CBF. Samlet vurderer administrationen på nuværende tidspunkt, at rammen for disponeringsplanen er passende for det videre arbejde. Det vil sige, at der etableres otte rehabiliteringsboliger og et genoptræningsområde med træningssale, behandlingsrum og kontorarbejdspladser.

Der er desuden et behov for at etablere en rampe fra Banestien og ned til Brohuset. Dette skyldes særligt spørgsmålet om tilgængelighed og tryghed samt ønsket om at sikre flere indgange til Brohuset og ikke mindst, at "gøre bagsiden af huset til forside".

Økonomi

Der søges anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etape 2, fase 1 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2021. Beløbet skal frigives i 2021.

Etape 2, fase 2 udgør 50,6 mio. kr. og søges frigivet senere i forbindelse med politisk godkendelse af projektforslaget og indgåelse af kontrakt med teamet om udførelse af etape 2.

Rampen er ikke en del af den afsatte projektøkonomi, men administrationen skønner, at den vil koste mellem 4 og 6 mio. kr. Der søges først om bevilling til rampen, når projektet er nærmere afklaret i forbindelse med planlægningen og projekteringen af etape 2.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at

 • den nuværende disponeringsplan for etape 2 fastholdes.
 • der søges anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etape 2, fase 1 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2021. Beløbet frigives i 2021.
 • den vedlagte procesplan for etape 2, fase 1 tages til efterretning.
 • der indgås aftale med teamet om igangsættelse af etape 2, fase 1.
 • planlægningen af rampen indgår i projektforslaget for etape 2.
 • der orienteres om igangsættelsen af etape 2 og dets indhold for Social- og Sundhedsudvalget d. 14. december 2020.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har set på muligheden for at etablere en ny stiforbindelse til Det lille erhvervsområde. Som forudsat i kommuneplanen placeres den langs S-banen og foreslås tilsluttet erhvervsområdet via kommunens nuværende genbrugsplads. Etableringsomkostningerne er estimeret til ca. 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

I takt med at det lille erhvervsområde bliver omdannet fra primært erhverv til også at rumme boliger, vil der på længere sigt opstå et behov for at sikre de lette trafikanter bedre i området.

I kommuneplanen og i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for området er der skitseret en linjeføring for en ny sti langs S-banen på bagsiden af erhvervsområdet i forlængelse af Banestien. I dette løsningsforslag er det forudsat, at stien forbindes med området via kommunens nuværende genbrugsplads. En vigtig forudsætning er, at adgangsvejen og containerne langs skellet til Industrivangen 26 og 30 kan flyttes.

Af hensyn til drift, er det forudsat, at stien anlægges i asfalt som en 3,0 m bred dobbeltrettet fællessti med belysningsmaster pr. ca. 30 m. Ved denne løsning skal belysningen prioriteres meget højt, da placeringen af stien sandsynligvis vil forbindes med en vis utryghed, som vi i dag kender det fra Banestien. Derudover betyder det en indskrænkning af genbrugspladsen, som der i forvejen er konkrete overvejelser om at nedlægge med henblik på at indgå aftale med en nabokommune.

Der er udarbejdet et bygherreoverslag på anlæg af ny sti langs S-banen med tilslutning til området via kommunens genbrugsplads. En realisering af projektet forudsætter, at der søges anlægsmidler frigivet, eller at der afsættes anlægsmidler i de kommende års budget.


I den videre planlægning af området vil det også være hensigtsmæssigt, at der reserveres et areal til at skabe en stiforbindelse til den ny klimapark - Industriskellet 10.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at igangsætte projektet snarest muligt, og foreslår at finansieringen tages af kassebeholdningen 2020.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive en 5-årig midlertidig aftale om levering af spids- og reservelast, tiltrædes.

Resume

Bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S holdt den 27. oktober 2020 et ekstraordinært bestyrelsesmøde om valg af selskabsform og markedsundersøgelse til brug for kommunalbestyrelsernes behandling i de fem ejer-kommuner i december 2020.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmøderne i de fem ejer-kommuner i juni 2020, blev det besluttet, at kommunerne skulle:

 • Forblive i Indsamling på Tværs.
 • Kvalificere scenariet om at fastholde og videreudvikle den nuværende selskabsform, hvor kommunerne i regi af Indsamling på tværs I/S ejer Ressourceindsamling A/S.
 • Kvalificere scenariet om at sælge selskabet som datterselskab til Vestforbrænding I/S.

Administrationen har kvalificeret de to scenarier samt udarbejdet et tredje scenarie, hvor der stilles forslag om at udskyde beslutning om valg af selskabsform til Ressourceindsamling A/S til den nye ledelse i Vestforbrænding I/S har haft tid og mulighed for at konsolidere og udvikle sig. De tre scenarier er:

 • Scenarie 1 - Fastholdelse af den nuværende selskabskonstruktion, hvor de fem ejerkommuner i regi af Indsamling på Tværs I/S ejer Ressourceindsamling A/S (bilag 2)
 • Scenarie 2 - Videreførelse af Ressourceindsamling A/S som datterselskab i Vestforbrænding (bilag 3a-3d)
 • Scenarie 3 - Beslutning om valg af selskabsmodel træffes i 4. kvartal 2022 (bilag 4).

Ved scenarie 1 og 3 vil det fortsat være de fem ejerkommuner, der i regi affaldsindsamling på Tværs I/S ejer Ressourceindsamling A/S. Ved scenarie 2 vil det være de 19 ejer-kommuner i Vestforbrænding, som qua deres medlemskab af Vestforbrænding ejer Ressourceindsamling A/S, der vil indgå som et datterselskab under Vestforbrænding.

Alle tre scenarier giver mulighed for sikker drift og relevant udvikling. Forskellen er primært i ejer-strukturen og deraf styringen af Ressourceindsamling A/S samt den organisatoriske kontekst selskabet indgår i.

Desuden har administrationen afdækket muligheder, fordele og ulemper ved hhv. udbud og markedsundersøgelse. Ressourceindsamlings bestyrelse anbefaler at undersøge pris og serviceniveau ved henvendelse til kommunale selskaber om kommunale kontrakter med private firmaer.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Selskabsloven.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at scenarie 3 godkendes, og at der gennemføres en administrativ markedsundersøgelse hurtigst muligt efter IPT-kontrakternes udløb i maj 2021.

Beslutning

Tiltrådt

Pia Skourup (V) afventer stillingtagen.

Bilag

Resume

Vestforbrændings bestyrelse har den 6. oktober 2020 anmodet om kommunens godkendelse af en låneramme på 180 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2021.

Sagsfremstilling

Lånet skal finansiere strategiske investeringer på 77 mio. kr. i:

 • Reduktion af udledningen af NOx (kvælstof). Optimering af processer/anlæg til reduktion af udledningen af NOx (kvælstof) fra begge affaldsforbrændingsanlæg. Udledningen af NOx (kvælstof) opfylder i dag de fastsatte grænseværdier, men projektets skal sænke udledningen yderligere, til gavn for miljøet.
 • Køb af anlægsaktiver fra Lyngby Kraftvarmeværk A/S (tidligere DCG). Køb af DTU Kraftvarmeværk fra selskabet Lyngby Kraftvarmeværk A/S blev gennemført med overtagelsesdagen 1. juli 2020. Investeringen er finansieret over egenkapitalen og vil efter godkendelse i bestyrelsen og ejerkommuner blive finansieret ved lånoptagelse.

Lånet skal finansiere driftsmæssige investeringer på 103 mio. kr. i:

 • Kraftvarmeanlæg. Forventede investeringer i forbindelse med planlagt udskiftning og optimering af eksisterende komponenter på anlæggene, herunder også optimering af dele af forbrændingsanlæggets elforsyningsanlæg/installationer.
 • Varmenet. Tilslutning af nye kunder, herunder kunder i nybyggerier med tilslutningspligt og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Disse aktiviteter skal finansieres ved låneoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.
 • Akkumuleringstanke. Forventet investering i akkumuleringstanke i forbindelse med varmenettet til at optimere udnyttelse af fjernvarme, herunder reduktion af behov for spidslastvarme på naturgas og øget fleksibilitet i varmenettet.
 • Bygninger. Forventede indstillinger af en række forbedringer af produktionsbygninger og modtagehal.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Vestforbrændings vedtægter.

Økonomi

Godkendelse af lånerammen har ikke konsekvens for kommunens likviditet, men kommunen hæfter for optaget lån til investeringen i regi af Vestforbrænding.

Ultimo 2019 udgjorde Ishøj Kommunes andel 40,6 mio. kr. af Vestforbrændings fremmedkapital, i form af kort- og langfristet gæld til eksempelvis banklån, på ca. 1.683 mio. kr. svarende til 2,41%.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 180 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2021 på 180 mio. kr.
at lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Forslag til beslutning:
Økonomi- og Planudvalget indstiller,
at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Varmeværk søger anlægsbevilling til opgradering af vekslerstationer i Ishøj.

Sagsfremstilling

Vekslerne ude i centralerne i Ishøj er gamle og trænger til udskiftning grundet utidssvarende teknik. Varmeværket ønsker derfor at opgradere til nyere teknologi for at skabe ensartethed på samtlige stationer og for at være mere driftssikker. De loddede vekslere vil endvidere rationalisere og effektivisere værkets arbejdsgange.

Der er i alt 34 vekslerstationer, som er af meget forskellig størrelse. Den største vekslerstation er Vejleåparken, og den mindste er Trækronernes Børnehave.


I dag er alle vekslerstationer bygget på stedet. De fylder meget og er meget forskellige. De nye er en Unit, der er lavet på en fabrik, og de er tilpasset Ishøj Varmeværks behov.

Planen var at udskifte centralerne i 4 etaper i perioden 2018 - 2021 og søge om en anlægsbevilling for hvert år. Varmeværket søgte første anlægsbevilling i 2018 og kører stadigvæk på denne. I alt er 7 centraler opgraderet ud af 34. Der er nu behov for at søge om 2. anlægsbevilling til opgraderingerne.

Lovgrundlag

Vekslerstationerne afskrives i henhold til varmeforsyningsloven.

Økonomi

Anlægssummen på kr. 1. mio. kr. foreslås lånefinansieret over 15 år.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1. mio. kr. til opgradering af vekslere til Ishøj Varmeværks forsyningsanlæg med finansiering via låneoptagelse.

Forslag til beslutning:
Økonomi- og Planudvalget indstiller,
at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.


Beslutning

Tiltrådt

Resume

Eksisterende belysning på skolerne i Ishøj udskiftes til energibesparende LED-belysning. Projektet Energirigtig Skolebelysning implementeres i 2021 og har fokus på energibesparelser og forbedret indeklima. Projektet indgår i budgetforlig 2021.

Sagsfremstilling

Belysningen på skolerne i Ishøj Kommune består overvejende af ældre belysning. Med moderne LED-belysning vil energiregningen og CO2-udledningen reduceres. Ydermere reduceres vedligeholdelsesbyrden på belysningsinstallationer, og belysningskvaliteten styrkes til glæde for lærere og elever.

Projektet involverer Vejlebroskolen, Ishøj Skole, Vibeholmskolen samt udvalgte dele af Gildbroskolen. På sidstnævnte skole foretages ikke en total udskiftning af belysningen, idet skolen indeholder en nyere belysning, og udskiftningen foregår ud fra en vurdering af, hvor det giver bedst mening. Opgaven udbydes som fagentreprise til primært lokale rammeaftale elektrikere

Projektet indgår i budgetforlig 2021 af 24.09.20.

Der søges bevilling til projektet nu mhp., at der kan indgås aftale med ekstern rådgiver, at projektet kan igangsættes hurtigst muligt, at arbejdet kan planlægges og tilpasses skolernes hverdag, og arbejdet kan udføres i løbet af 2021.

Økonomi

Det oprindelige projekt er beregnet til 3,2 mio. kr. Der er indlagt 15 % af entreprisesummen til rådgivning. Jf. budgetforliget finansieres projektet af kassebeholdningen (tillægsbevilling). Projektet har en forventet tilbagebetaling på højest 10 år. Se bilag.

Indstilling

Klima og Miljøudvalget indstiller, at der i 2021 gives anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til gennemførelse af Energirigtig Skolebelysning med finansiering over kassebeholdningen.

Klima og Miljøudvalget vedtager, at opgaven udbydes som fagentreprise.

Forslag til beslutning:
Økonomi- og Planudvalget indstiller,
at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges, idet det tilføjes, at bevillingen frigives.


Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, som udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. De nyeste rapporter fra STAR er vedlagt som bilag 4-6: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag