Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 24. februar 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Byrådet skal godkende økonomi,  låneoptagelse og kommunal garantistillelse til renovering af fjernvarmeledninger i Gadekæret.

Sagsfremstilling

Bo-Vest anmoder i skrivelse af 10. februar 2014 byrådet om at godkende gennemførelse af renovering af fjernvarmeledninger i Gadekæret.

Fjernvarmeledningerne i jord er utætte. Der tabes op mod 30m3 fjernvarmevand pr. uge. og afdelingen har stigende udgifter til akut reparation af utætheder i ledningssystemet.

I forbindelse med den igangværende helhedsplan er det blevet undersøgt om renoveringen kunne indgå i heldedsplanen. Det har Landsbyggefonden dog ikke fundet grundlag for.

Ai-gruppen der er teknisk rådgiver på helhedsplanen for Gadekæret har i 2011 udarbejdet et notat (vedlægges), der beskriver mulighederne for renovering af fjernvarmeledningerne og økonomiske konsekvenser.

Ai-gruppen anbefaler, at alle fjernvarmeledninger udskiftes. Alternativt peges på muligheden for at coate ledninger indvendigt.

Under hensyntagen til afdelingens generelle økonomiske situation og den kommende huslejestigning (pr. 1. april 2014) anbefaler Bo-Vest at ledningerne renoveres ved coating.

Der er kun en entreprenør, Greenpipe A/S der har budt på opgaven.

Arbejdet forventes påbegyndt i april 2014, og forventes færdigt ultimo 2015.

Økonomi

Udgift ved udskiftning
kr. 48,2 mio. (Ai-gruppens notat fra 2011)
Udgift ved coating
kr. 18,6 mio. (Ai-gruppens notat fra 2011)

 

I forhandling med Greenpipe A/S er der opnået tilbud, der ligger til grund for et samlet anlægsbudget på i alt 20,923 mio kr.

Anlægsudgiften finansieres ved optagelse af 30-årigt realkreditlån med en årlig ydelse på kr. 1.248.000 svarende til en huslejestigning på i alt 2,86%. Anlægsbudgettet vedhæftes.

Huslejen stiger med udgiften til lånet, og varmeforbruget falder gennemsnitligt med kr. 268 pr. lejlighed pr. år.


Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at godkende låneoptagelsen, og den kommunale garanti til projektet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag