Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 24. februar 2020 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Ingen klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for januar måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Den administrative budgetopfølgning pr. januar 2020 er foretaget, og resultatet viser især et væsentligt pres på udgifterne til førtidspension.

Sagsfremstilling

Udover de to ordinære budgetopfølgninger, som jf. økonomiregulativet finder sted i foråret og efteråret, gennemføres der også en administrativ budgetopfølgning i januar. Formålet er at vurdere om forudsætningerne fra budgetvedtagelsen fortsat holder, eller om der er sket ændringer, som har væsentlige økonomiske konsekvenser - såvel i indeværende, som i næste budgetår. I udgangspunktet forelægges den administrative opfølgning ikke politisk, med mindre der er forventning om større afvigelser i forhold til budgettet.

Den administrative budgetopfølgning viser et væsentligt udgiftspres på førtidspension.

Center for Voksne og Velfærd har udarbejdet vedlagte notat (Bilag A), som nærmere beskriver det forventede udgiftspres på førtidspension.

I forbindelse med budgetprocessen for 2020 blev der tilført 3 mio. kr. til førtidspensionsområdet. Samtidig blev der afsat 6 mio. kr. under "demografi- og sundhedspuljen" til imødegåelse af et eventuelt yderligere pres på førtidspension.

I den administrative budgetopfølgning på Jobcentrets områder (bilag B) forventer Jobcentret, at budgettet kan holdes. Der er af styringsmæssig hensyn behov for at foretage en række udgiftsneutrale budgetomplaceringer på tværs af bevillingsområderne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil jf. tabel i bilag B.

Der tegner sig desuden et pres på det specialiserede socialområde samt på nogle poster under Center for Ejendomme. Da det endnu er tidligt på året, vil administrationen vurdere dette nærmere frem mod den første ordinære budgetopfølgning pr. april.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til at omplacere 6 mio. kr. fra demografi- og sundhedspuljen (bevilling B.60.30.05) til førtidspension (bevilling B.60.20.40) samt, at der foretages udgiftsneutrale budgetomplaceringer på Jobcentrets områder, som angivet i tabellen i bilag B.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Som angivet i sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem revision mv.

Bilag

Resume

Der fremlægges forslag til tids- og procesplan for arbejdet med budget 2021-2024, og der redegøres i det vedlagte notat for den kendte status på økonomien i budget 2021.

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 skal påbegyndes, og der fremlægges forslag til tids- og procesplan samt de overordnede rammer for budgetarbejdet. Til orientering fremlægges tillige "drejebog" for budgetarbejdet.

Som det fremgår af budget 2020, udviser overslagsåret 2021 en negativ balance på 70 mio. kr. I overslagsårene er der ligeledes negativ balance på hhv.13 mio. kr. og 25,6 mio. kr. I alt udgør den negative balance i perioden 2020-2023 108,75 mio. kr.

Som følge heraf vil likviditeten – alt andet lige – være tilsvarende presset i perioden, og vil under de givne forudsætninger blive reduceret til 56,6 mio. kr. ultimo 2023.

Der skal gøres opmærksom på, at de overordnede forudsætninger for budget 2020, herunder effekten af den kommende udligningsreform, den kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen – og dermed hele indtægtssiden – af gode grunde ikke kendes endnu. Der vil derfor givet ske ændringer, som påvirker de pt. kendte tal.

Status på budget 2021, som beskrives i notatet, bygger således på budgetoverslagsårene, som de tager sig ud i det vedtagne budget for 2020.

Administrationen foreslår, at der alligevel drøftes eventuelle tiltag – eksempelvis ønsker til budgetanalyser, tilvejebringelse af et økonomisk råderum, sparerammer, eller lignende. Dette med henblik på at være på forkant med tiltag for at imødegå den pt. kendte ubalance i 2021 og overslagsårene.

Budgetsituationen drøftes igen på Byrådsseminaret i maj. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

- at tids- og procesplanen godkendes, jf. bilag 3.

- at budgetlægningen for 2021 og overslagsårene sker efter rammerne beskrevet i bilag 1.

- at der drøftes eventuelle tiltag til imødegåelse af den øjeblikkelige ubalance i budget 2021 og overslagsårene.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om budget og regnskabssystem, revision mv. for kommunerne.

Bilag

Resume

Ifølge lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån være truffet af byrådet inden den 31. marts efter det regnskabsår, hvori de låneberettigede udgifter er afholdt. Eventuelle lån skal være optaget senest den 30. april året efter det regnskabsår, hvori de låneberettigede udgifter er afholdt. Der fremlægges forslag til eventuel låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2019.

Sagsfremstilling

Kommunernes adgang til at optage lån - også kaldet lånerammen - fremgår af Lånebekendtgørelsen. Det er begrænset hvilke udgifter, der giver adgang til automatisk låneadgang. Det gælder udgifter til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger eller anlæg, og udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter samt indefrysning af ejendomsskatter.

 

Hvert år opgøres lånerammen med udgangspunkt i de faktiske afholdte udgifter til de relevante områder i året før.

For 2019 er der mulighed for låneoptagelse på 10.710.652 kr. Beløbet er specificeret i vedlagte bilag.

 

Kommunens likviditet er pt. forholdsvis robust, hvilket en eventuel låneoptagelse bør ses i lyset af. Omvendt er der en række forhold, der kan presse kassebeholdningen fremover, fx stigende udgifter til det specialiserede socialområde, pres på demografien, stort anlægsbehov mv. Dette taler for at udnytte lånerammen.

 

Der gøres opmærksom på, at der ikke er forudsat låneoptagelse i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020. Der er derfor ikke budgetlagt med udgifter til renter og afdrag til nyt lån i 2020 og fremover.

Med udgangspunkt i Kommunekredits låneberegner udgør udgiften hertil ved et fast og et variabelt lån pr. 1 mio. kr. pt. hhv. 42.128 kr. pr. år og 38.722 kr. pr. år (afdrag over 25 år).

 

Administrationen foreslår, at der optages lån med fast rente (pt. 0,40 pct.) og en løbetid på 25 år. Den faste rente er lav set over en periode på 25 år, og det vil give budgetsikkerhed fremover. Låneberegning fra KommuneKredit er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der optages et fastforrentet lån svarende til den opgjorte låneramme på 10.710.000 kr. med afdrag over 25 år.

Endvidere at udgifter til renter og afdrag indarbejdes i budget 2021 og overslagsår som en teknisk korrektion. I 2020 medtages udgifterne i den kommende budgetopfølgning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

En låneoptagelse vil styrke likviditeten. Der er ikke budgetteret med renter og afdrag til et nyt lån.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1.580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Bilag

Resume

Anlægsprojekter løber ofte over flere år, og det er derfor nødvendigt at overføre uforbrugte anlægsbevillinger til det efterfølgende regnskabsår. Der søges om tillægsbevilling til overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 på i alt 35,4 mio. kr. netto.

Sagsfremstilling

Det korrigerede anlægsbudget i 2019 - inkl. overførte uforbrugte midler fra 2018 - udgjorde 152,6 mio. kr. i udgifter og 65,0 mio. kr. i indtægter. Der er afholdt udgifter til anlægsprojekter på i alt 70,3 mio. kr. i 2019. En række anlægsprojekter er ikke færdiggjorte, men fortsætter i 2020, og de uforbrugte midler fra 2019 skal derfor overføres til 2020. Dette sker i praksis i form af en tillægsbevilling. De enkelte anlægsprojekter, der ønskes overført til 2020, er oplistet i vedlagte bilag. Samlet set søges der om overførsel af udgifter på 81,8 mio.kr. og indtægter på 46,4 mio.kr. - i alt 35,4 mio. kr. netto.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 for netto 35,4 mio. kr., svarende til udgifter for 81,8 mio. kr. og indtægter for 46,4 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der gives tillægsbevilling til udgifter på 81,8 mio. kr. og indtægter på 46,4 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Lovgrundlag

Cirkulære om budget- og regnskabssystem, revision mv. for kommuner.

Bilag

Resume

Regeringen har offentliggjort materiale om virkningerne ved deres udspil til udligningsreform. I regeringens udspil står Ishøj Kommune til at modtage ca. 34,3 mio. kr. mere om året i kommunal udligning.

Sagsfremstilling

Regeringen offentliggjorde den 12. februar materiale om virkningerne af deres udspil til kommunal udligningsform for alle landets kommuner. Udspillet indeholder en lang række forslag til nye og ændrede kriterier for beregning af udligning. Udspillet medfører for Ishøj Kommune, at kommunen står til at modtage ca. 34,3 mio. kr. mere om året i kommunal udligning. Regeringen valgte den 14. februar at offentliggøre supplerende beregningerne vedr. kriteriet for befolkningstilbagegang og effekterne heraf. De nye beregninger har ingen effekt for Ishøj Kommune, hvorfor kommunen fortsat står til at modtage ca. 34,3 mio. kr. mere i årlig kommunal udligning.

 

Da der er tale om et politisk udspil til udligningsreform vil de efterfølgende forhandlinger bestemme det endelige resultat, og dermed også om den enkelte kommune skal af med eller skal modtage mere i udligning.

Regeringen er blevet kritiseret for, at nogle tal er fejlbehæftede, hvilket regeringen har erkendt. Konsekvenserne af disse fejl er ukendte for administrationen. Ligeledes er konsekvenserne af nedlæggelsen af særtilskudsordningen for hovedstadskommunerne svære at gennemskue. I 2020 modtog Ishøj Kommune 25 mio. kr. i særtilskud.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Da Folketinget vedtog den nye taxilov den 19. december 2017, betød det også, at de regionale Taxinævn blev tømt for indhold, og derfor skal der nu ske en endelig ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Da Folketinget vedtog den nye taxilov, blev alle opgaverne overflyttet fra de regionale Taxinævn til Staten. Det medfører, at der nu skal ske en egentlig ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden. For at nævnet kan ophæves, skal alle 28 medlemskommuner være enige om det, og sagen skal derfor behandles i alle medlemskommunernes kommunalbestyrelser.

 

Taxinævnet havde et overskud på 324.000 kr. jævnfør regnskabet for 2019. Ved ophævelsen af Taxinævnet, vil overskuddet blive fordelt mellem medlemskommunerne - opgjort efter folketal.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller at træde ud af Taxinævnet med henblik på ophævelse.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov § 60 stik 2 og 3.

Bilag

Resume

På baggrund af byrådets beslutning af 4. februar 2020 fremlægges forslag til retningslinje for brug af kommunens biler, samt retningslinje for befordring for byrådsmedlemmer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 4. februar 2020, at der skal udarbejdes en retningslinje for: 

 • brug af alle kommunens køretøjer,
 • refusion af taxa udgifter, 
 • reglerne for kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil til møder omfattet af styrelseslovens § 16 stk. 1.

 

 Administrationen foreslår, at ovenstående deles op, således at der udarbejdes to separate retningslinjer (vedlagt som bilag).

 

Bilag 1: Retningslinje for brug af kommunens biler, som primært er rettet mod kommunens medarbejdere, der kører i kommunens biler, som led i deres arbejde. Retningslinjen finder dog tillige anvendelse for borgmesteren og byrådsmedlemmer, som ligeledes kan benytte kommunens biler.

 

Bilag 2: Retningslinje om befordring af byrådsmedlemmer, som omhandler reglerne i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen for byrådsmedlemmers befordring, herunder:

 • Hvilke møder og aktiviteter, som giver ret til befordringsgodtgørelse
 • Hvilke transportformer som kan benyttes, herunder i hvilket omfang der kan benyttes taxa
 • Krav til dokumentation, hvis man kører i egen bil.

 

I den forbindelse foreslås det, at der træffes beslutning om at anvende hjemlen i styrelseslovens § 16 f, hvorefter der efter byrådets beslutning kan ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, som foretager borgerlige vielser (anført i kantet parentes på side 2).

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at retningslinje om brug af kommunens biler samt retningslinje om befordring af byrådsmedlemmer godkendes, og at det besluttes, at yde befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, som foretager borgerlige vielser.

Beslutning

Tiltrådt, idet det indstilles, at der ikke ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, som foretager borgerlige vielser.

Økonomi

I dag er der kun enkelte byrådsmedlemmer, som får udbetalt befordringsgodtgørelse eller på anden vis får afholdt deres omkostninger til transport af kommunen. Såfremt flere byrådsmedlemmer benytter sig af denne ret, vil det medføre forøgede udgifter samt et øget ressourcetræk i forbindelse med administrationen heraf.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§16 og 16 f, vederlagsbekendtgørelsen samt ligningsloven.

Bilag

Resume

Status fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsen i TDC NET har givet grønt lys for fiberudrulning, hvis Ishøj kan mobilisere, at 80 procent tilkendegiver en interesse for fiber i de forskellige boligområder.TDC NET har planlagt at sætte deres marketingkampagne i gang i Ishøj i marts, hvor de begynder at husstandsomdele materiale om deres tilbud, og behovet for interessetilkendegivelser. TDC NET arbejder med en tidsplan for tilkendegivelser på 10 måneder frem til 31 december, 2020. For foreninger med kollektiv beslutning går TDC NET i direkte dialog med foreningerne og laver en aftale om etablering af fiber i ejendommen.

Ishøj Fællesantennes Brugerråd bakker op med information på deres hjemmeside, der også kan deles som link på sociale medier.

Derudover er brugerrådet i gang med at planlægge to møder, hvor TDC NET giver et oplæg og svarer på spørgsmål. Ét møde for foreninger og ét borgermøde.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN's 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Byrådet besluttede på mødet den 7. januar 2020, at bevillige 100.000 kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje til afholdelse af ”Danmark for Målene” den 15. maj i byhaven.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til arrangementet den 15. maj opfordres Økonomi- og Planudvalget til at drøfte, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet med aktiviteter, debatter og lign.

Vedlagt er beskrivelser af, hvorledes kommunen arbejder med FN's verdensmål inden for Økonomi- og Planudvalgets område.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at vedlagte beskrivelser indarbejdes i Ishøj Kommunes præsentation af kommunens arbejde med verdensmålene, som præsenteres ved Ishøj for Målene den 15. maj.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ansættelse af plejecenterleder.

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Velfærd er i gang med proces vedr. ansættelse af ny plejecenterleder i forbindelse med sammenlægning af kommunens to plejehjem.

Der er 14 ansøgere, hvoraf 5 kandidater er indkaldt til samtaler den 18. februar 2020 og 2. runde den 27. februar 2020.

Administrationen ønsker, at en kommende ny plejecenterleder kan tiltræde den 1. april 2020.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at borgmesteren bemyndiges til ansættelse af ny plejecenterleder Kærbo/Torsbo pr. 1. april 2020

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til Kommuneplan 2020 i offentlig høring i 8 uger sideløbende med den tilhørende miljørapport.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen. I kommuneplanen kan borgere og investorer orientere sig om, hvordan Ishøj Byråd vil realisere de visioner, som byrådet besluttede med Planstrategi 2016 samt byrådets 6 hovedpolitikker. Kommuneplanen sammenfatter således den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og tydeliggør hvilke udviklingsområder, der er i spil.

Af
kommuneplanens rammer fremgår de konkrete byggemuligheder, som danner rammen for de efterfølgende lokalplaner. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det, hvordan der vil blive prioriteret indenfor en række fagområder både i lokalplanerne og i sagsbehandlingen samt en redegørelse herfor.

Ændringerne i kommuneplanen relaterer sig hovedsageligt til en opdatering og fastsættelse af rammer og retningslinjer i henhold til de:

 • byudviklingsmuligheder, som er blevet muliggjort i forbindelse med ændringer i den overordnede planlægning, herunder landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan 2019 og landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.
 • nye krav i planloven - herunder bl.a. udpegning af grønt danmarkskort, områder til produktionsvirksomheder og forebyggende planlægning for oversvømmelse.
 • de visioner, som byrådet vedtog med Planstrategi 2016.
 • de 6 hovedpolitikker, som byrådet vedtog i 2018.
 • de kommuneplantillæg, der er vedtaget siden den seneste kommuneplan.

Derudover er alle kommuneplanrammer, retningslinjer og redegørelser gennemgået, opdateret og tilpasset ny digital struktur i det statslige plansystem - plandata.

Kommuneplanen opdateres som udgangspunkt hvert 4. år og i den mellemliggende periode udarbejdes der kommuneplantillæg for enkelte rammeområder ved behov.

Kommuneplanen har været under udarbejdelse over en længere periode. Emner, som planlovsændringer og nye landsplandirektiver samt temaerne; "Ishøj i udvikling", "Grønt danmarkskort", "Strandparken", "Mobilitet" og "Byens grønne struktur", har været en del af Byrådsseminar og Budgetseminar i 2019. I forhold til de nye muligheder i landsbyerne har der været afholdt borgermøde omkring landsbyudvikling i Vestervang i 2018.

Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link:

http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=15

Der afholdes et borgermøde i høringsperioden, hvor interesserede borgerne kan få lejlighed til at spørge ind til forslaget.

Af vedlagte bilag er der redegjort nærmere for ændringerne.

I henhold til gældende lovgivning er der udarbejdet en miljørapport af planen, som sendes i høring sideløbende med forslaget til Kommuneplan 2020. Miljørapporten fremgår af den digitale portal (benyt link ovenfor) under fanen 'Om planen' - klik derefter på Miljøvurdering. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Teknik- og Bygningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at forslag til Kommuneplan 2020 vedtages og sendes i høring i 8 uger
at der afholdes et borgermøde i høringsperioden

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de stående udvalgs indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om Planlægning kapitel 4.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har udarbejdet forslag til Ishøj Kommuneplan 2020. Den nye kommuneplan indeholder flere nye retningslinjer, som afføder ændringer i plangrundlaget. Miljøvurderingen forholder sig til ændringerne i plangrundlaget, som den nye kommuneplan medfører.

Sagsfremstilling

Forslag til Ishøj Kommuneplan 2020 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. COWI har på vegne af Ishøj Kommune udarbejdet en miljøvurdering af plangrundlaget.

Den nye kommuneplan indeholder flere nye retningslinjer, som afføder ændringer i plangrundlaget, herunder tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone, udpegning af et aflastningsområde, udvidelse af bymidteafgrænsningen, ændringer i udpegningen af Grønt Danmarkskort samt afgrænsning af havneområde, de bynære strandområder og natur- og strandområder i Strandparken.

Miljøvurderingen af forslaget til ny kommuneplan omfatter vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning. Disse efterfølgende planer vil ligeledes skulle vurderes iht. miljøvurderingsloven.

Der er i miljøvurderingen af forslag til Ishøj Kommuneplan 2020 ikke fundet miljøpåvirkninger, som medfører behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen af forslag til Ishøj Kommuneplan 2020 viser ydermere, at ændringerne i kommuneplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke behov for særskilt overvågning.

Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link:

http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=15

Miljørapporten fremgår af den digitale portal (benyt link ovenfor) under fanen 'Om planen' - klik derefter på Miljøvurdering. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Miljørapporten sendes i høring i 8 uger sideløbende med forslag til Kommuneplan 2020.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Resume

Der skal træffes beslutning om at igangsætte en lokalplan samt udarbejdelse af kommuneplantillæg, der giver mulighed for at opføre en daginstitution på Tranegilde Strandvej 7 til 9.

Sagsfremstilling

Da den nyeste befolkningsprognose fra 2019 viser et stigende børneantal i årene fremover, har Center for Dagtilbud og Uddannelse udarbejdet en dagtilbudsprognose, der viser et parallelt stigende kapacitetsbehov i kommunens institutioner. Der er derfor behov for at øge kapaciteten for fremadrettet at kunne leve op til den lovbestemte pasningsgaranti.

En yderligere undersøgelse af den geografiske placering af børn i 0-5-årsalderen i kommunen har vist, at den mest fordelagtige placering i kommunen er Tranegilde Strandvej 7 til 9 i området, hvor Lænken og Trækronernes Hus ligger. Trækronernes Hus er i dag en daginstitution med kapacitet til 50 børn.

Med udgangspunkt i de forudgående undersøgelser anbefales det at opføre én samlet daginstitution med kapacitet op til 200 institutionspladser, hvor Trækronernes Hus er placeret i dag. Der vil således blive tilført ca. 150 nye institutionspladser til området.

Der er arbejdet med to scenarier, hvor en ny daginstitution opføres på henholdsvis to og tre etager. I begge scenarier er der taget udgangspunkt i en daginstitution på maksimum 1600 m² med plads til ca. 200 børn og et mindste krav til udeareal på 18 m² per barn. Oversigten over de to scenarier er vedlagt som bilag 2.

Opførsel af daginstitution forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra boligformål til offentlige formål og hæver etageantallet fra 1,5 plan til henholdsvis enten 2 eller 3 etager. Der skal sideløbende udarbejdes en lokalplan for området, der muliggør en daginstitution, der kan rumme op til ca. 200 børn.

Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 8b og 8x Tranegilde By, Ishøj. Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden samt parkering vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan.

Lokalplanen forventes endelig vedtaget i sidste kvartal i 2020 og daginstitutionen forventes opført i første kvartal i 2022.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at udarbejdelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg til en daginstitution kan igangsættes.

Beslutning

Tiltrådt

Særindstilling Lennart Nielsen (V) og Sami Deniz (F):

 

Venstre og SF har følgende særindstilling til sag 45 på Økonomi- og Planudvalgets dagsorden.

1) Anbefalingen lyder på max 100 børn i en institution.....så i det omgang man ønsker at samle flere børn end 100 på samme sted, kunne der måske stilles krav til, at dette f.eks gøres på en sådan en måde at det bliver som 2 institutioner (lidt som tanken om 2 familiers huse). På den måde ville børnene kun være flere, hvis de deler fælles udearealer.

2) Vi er selvfølgelig nød til at tage hensyn til, at vi mangler institutionspladser .....er der andre arealer, der kan bygges på?

3) For SF og Venstre er trivsel for både vore børn men også for vores ansatte vigtig. Institutionen bliver efter de 2 partiers mening for stor, med op til 200 børn.

Lovgrundlag

Planloven § 15.

Bilag

Resume

Forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Ishøj Kommune har været i 8 ugers offentlig høring, og skal nu endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Vandforsyningsplan 2019 beskriver den politik og de mål, som Ishøj Kommune arbejder efter.

Planen redegør for, hvordan Ishøj Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere. Den beskriver hvilke anlæg, forsyningen skal bygge på, hvor meget vand borgere og erhverv forventes at forbruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives. Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Ishøj Kommunes forvaltning og Ishøj Forsynings drift af vandforsyningsområdet.

Forslag til Vandforsyningsplan har været i 8 ugers offentlig høring, og i den periode er der modtaget et høringssvar fra HOFOR. Høringssvaret har givet anledning til mindre redaktionelle rettelser. Behandlingen af høringssvaret fremgår af høringsskemaet, der er vedlagt som bilag. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Vandforsyningsplan 2019 for Ishøj Kommune vedtages endeligt.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges, idet planen skifter navn til "Vandforsyningsplan 2020".

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Vandforsyningsplan 2019 forventes ikke at medføre væsentlige udgifter for kommunen og Ishøj Forsyning.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Udgifter til renoveringsopgaver/vedligeholdelse samt godkendelse af leverandører vedr. Ishøj Svømmehal er tiltrådt

Resume

Ishøj Varmeværk ønsker at ændre vedtægter.

Sagsfremstilling

De gældende vedtægter for Ishøj Varmeværk stammer fra værkets etablering som kulfyret varmeværk 1982 - med seneste revision i 2003. Vedtægterne er præget af en sammenblanding af vedtægter, fastsættelse af forsyningsområde og tilslutnings- og leveringsbestemmelser. På flere områder er vedtægterne ikke i overensstemmelse med praksis og gældende lovgivning.

Hensigten med vedtægtsændringerne er at bringe vedtægterne i overensstemmelse med gældende varmeforsyningslovgivning og praksis på varmeforsyningsområdet, samt at gøre dem fremtidsorienterede og operative. Dette skal ske under hensyntagen til, at varmeværket er en kommunal afdeling og ikke en selvstændig juridisk enhed.

Vedtægterne (kaldet reglementet) er i sig selv forenklet og er Ishøj Byråds overordnede instruks til det udvalg, hvor varmeforsyningen hører under, mens de tilhørende bilag er udvalgets instruks til den daglige ledelse af varmeforsyningen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at de nye vedtægter erstatter de gamle således, at byrådet for Ishøj Kommune har godkendt reglementet og godkender alle efterfølgende ændringer af dette. De til reglementet hørende bilag kan ændres af det til enhver tid siddende udvalg, hvorunder varmeforsyning sorterer.
at Ishøj Varmeværk anmelder de nye vedtægter til Forsyningstilsynet, og at de gamle vedtægter udgår.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Bilag

Resume

Ishøj Varmeværk søger anlægsbevilling til at opgradere serverne til brug for varmestyringen.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk fremlægger ansøgning om anlægsbevilling til opgradering af det eksisterende kontrolsystem (SRO), fordi systemets operativ software (Windows) ikke længere supporteres efter den 15. januar 2020.
SRO'en styrer og overvåger hele Ishøj Varmeværks anlæg - driften af kedler, varmecentralerne hos forbrugerne og ledningsnettet i jorden. Endvidere er der værkets database, hvor værket kan fjernaflæse forbrugs- og driftsdata, som danner grundlag for afregning hos forbrugere og VEKS.

På samme tid har den eksisterende hardware, nået en alder (+5 år), hvor der typisk begynder at opstå diskfejl og dermed risiko for væsentlige driftsforstyrrelser.

At der ikke længere kan ydes support på en given software betyder en væsentlig øget risiko for bl.a. cybersikkerheden, idet softwaren ikke længere er understøttet af f.eks. sikkerhedsopdatering og anti-virus software.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der gives en bevilling på 620.000 kr. til opgradering af serverne, og udgiften finansieres som udlæg fra kommunekassen med henblik på låneoptagelse i 2020.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.  

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Varmeværket har indhentet tilbud, og opgraderingen af serverne koster 620.000 kr., som foreslås lånefinansieret over 5 år.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt - Borgmesteren bemyndiges til at indgå ny aftale/kontrakt vedr. drift og vedligeholdelse af udendørsbelysning - LED.

Resume

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i høring hos kommuner og regioner på Sjælland frem til den 20. marts 2020.

Forslag til Mobilitetsplan 2020 beskriver hovedlinjerne i Movias strategiske udviklingsarbejde i de kommende år. Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om trafikselskaber skal Movia mindst en gang hvert 4. år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia skal sikre, at trafikplanen bliver udarbejdet i en tæt og åben proces med kommunerne og regionerne således, at planen danner grundlag for en god sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.

Movia har denne gang udarbejdet et forslag til en mobilitetsplan, hvor der er lagt et bredere strategisk fokus på borgernes samlede mobilitet med afsæt i Greater Copenhagen, som et stort arbejdsmarked og pendlingsområde. Arbejdet med at gøre den kollektive transport mere relevant for borgerne er derfor udvidet til også at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport på gåben, med cykel eller bil, og nemt skifter ved stoppesteder, stationer og de større busterminaler.

Forslaget til Mobilitetsplan 2020 har fokuseret på fire strategiske temaer:

 • Sammenhæng på tværs
 • Grøn og bæredygtig omstilling
 • Pendling til og fra arbejdspladser
 • Kollektiv mobilitet uden for de større byer.

Under hvert at disse fire temaer er der udarbejdet tre indsatser, der styrker den kollektive mobilitet i hele vores område.

Movias Mobilitetsplan 2020 er sendt i høring, og Ishøj Kommune har mulighed for at afgive høringssvar frem til den 20. marts 2020.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at høringssvar til Mobilitetsplanen godkendes, hvor Ishøj Kommune overordnet tilslutter sig Movias Mobilitetsplan 2020 med de bemærkninger, som fremgår af kommunens høringssvar.
Særindstilling fra Johnna Stark (A) og Annelise Madsen (A), der er et mindretalsindstilling til høringssvaret.
Det er oplagt, at vi kan tilbyde samarbejde i forsøg med el-minibusser i de tætbefolkede områder for almindelig opsamling til stationsområdet og tilbage igen, samt til erhvervsområdet fra stationen og tilbage igen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Movias Mobilitetsplan 2020 har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune i forhold til nuværende busdrift.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber - LBK nr. 323 af 20/03/2015.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag