Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 24. april 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består dels af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet. Bilag 1 viser udviklingen på beskæftigelsesområdet for udvalgte målgrupper pr. måned, og dermed aktuelle tendenser. Bilag 2 giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten for Ishøj Kommune fra januar 2007- februar 2017. Ledighedsprocenten sammenholdes med andelen af borgere fra Ishøj Kommune, der er i beskæftigelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Jobcenterchef René Sigsgaard Mikkelsen deltager under dette punkt, og vil på mødet informere om følgende tiltag:

 • Status på chaufførprojekt.
 • Status på AAB – projekt (kontanthjælpsreform/225 t).
 • Beskrivelse af, hvordan Jobcenter Vallensbæk forventer at anvende jobpræmie til langtidsledige, der kommer i job (vedtaget i Folketinget foråret 2017).
 • Generel status på udviklingen i ledigheden, jf. nøgletal.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager status fra Jobcenter Vallensbæk til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Materiale til leveranceanmodning for indholdsleverandører til Ishøj Fællesantenne fremlægges til godkendelse af Ishøj Byråd.

Sagsfremstilling

Jf. strategi for Ishøj Fællesantenne skal flere indholdsleverandører kunne levere TV og internet til kommunens borgere via Ishøj Fællesantenne. Indholdsleverandører kobler sig på nettet og betaler en fee til koncessionshaver for brugen af fællesantenne/nettet.
Jf. beslutning om principper for valg af indholdsleverandører på byrådsmødet den 4. april 2017, fremlægges hermed materiale til brug i anmodning om leverance, som interesserede indholdsleverandører giver tilbud og vurderes på baggrund af.

Materialet består af tilbudsbetingelser (bilag A), kontraktudkast (bilag B) og vilkår fra koncessionshaver for tilslutning til Ishøj Fællesantennenet (ikke vedhæftet) samt leverandørens løsningsbeskrivelse herunder priser. Tildelingskriteriet/tilbudsbetingelser er: pris, tekniske krav og, at leverandørernes tilbud supplerer og dublerer koncessionshaver og hinanden jf. afsnit 4.1 i bilag B.

 Ansøgningsfrist er den 5. juni 2017. Ishøj Kommune sender brev til potentielle leverandører, der gør opmærksom på muligheden for at give tilbud herpå. Listen ses i bilag C.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at materialet til brug i anmodning om leverance fra indholdsleverandører til Ishøj Fællesantenne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Udgifter til valg af bydere og tilsyn indgår i de samlede udgifter til Ishøj Fællesantenne.

Bilag

Resume

Status for overgang til ny koncessionshaver.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 4. april besluttede byrådet at tilknytte Netplan som rådgivere i overgangsfasen, samt efterfølgende teknisk support og tilsyn vedr. Ishøj Fællesantenne.
I den seneste måned har der været fokus på implementering og overgang fra en koncessionshaver til en anden, og i meget høj grad kommunikationen til interessenterne.

 • Dialog med boligselskaber, grundejerforeninger mv.
 • Information til borgerne.
 • Dialog med YouSee.
 • Dialog med Kabelplus (den kommende koncessionshaver).

Notat med uddybning af ovenstående er vedhæftet.

Af vedtægterne for Ishøj Fællesantenne fremgår, at medlemmer kan opsige medlemskabet med 2 måneders varsel med udgangen af et kalenderår. Administrationen har fået forespørgsler fra boligselskaber og -foreninger, om det er muligt at frafalde dette. Det anbefales, at byrådet fastholder bestemmelserne i vedtægterne, da det kan betyde et økonomisk krav fra koncessionshaver, hvis dette ikke sker.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at orientering om status vedr. implementering af ny koncessionshaver tages til efterretning, og

at princippet om, at medlemmers evt. ønske om udmeldelse af Ishøj Fællesantenne foregår efter vedtægternes bestemmelser med 2 måneders frist til kalenderårets udgang, godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

I henhold til "drejebogen" for budgetlægningen 2018 (byrådsmødet den 4. april 2017) gives på udvalgsmødet en orientering om udvalgets budget for 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet i april 2017 (sag nr. 71) de overordnede rammer og tidsplan for budgetprocessen 2018 samt den "drejebog" for processen, som administrationen har udarbejdet.

"Drejebogen" beskriver bl.a., at administrationen på fagudvalgenes møder i april måned vil gennemgå udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv.

Herunder vil administrationen give en orientering om de udfordringer og muligheder der tegner sig inden for udvalgets budget, på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen.

Udvalget kan herefter drøfte eventuelle tiltag - f.eks. omprioriteringer og eventuelle spareforslag - til den videre budgetproces.

På udvalgets møde i maj måned, kan behandlingen af disse eventuelle forslag fortsætte.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager administrationens orientering til efterretning, og drøfter eventuelle tiltag til den videre budgetproces.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Likviditeten opgjort efter ”kassekreditreglen” udgjorde 195,0 mio. kr. pr. 31. marts 2017, mens den faktiske likviditet ved 1. kvartals udgang var 119,2 mio. kr. Begge tal er inkl. den overskudslikviditet, der er placeret til forvaltning, pt. ca. 90 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv., skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit.

Kassekreditreglen overholdes, når saldoen er positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges byrådet og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 31. marts 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder i perioden 2014 – 2017 ses i nedenstående tabel.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2014

139,2

 132,3

   127,4 

125,6

2015

123,9

119,0 

116,6

121,6

2016

126,0

135,7

                     157,2

177,2

2017

195,0

 

 

 

Som det fremgår, har der været en stigning i den gennemsnitlige likviditet siden 3. kvartal 2015

Som supplement til likviditetsoversigten vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2014 til 2017.

Kassebeholdning ultimo kvartalet. mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2014

76,1

 49,6

63,5

46,1

2015

36,8

17,0

48,4

66,2

2016

68,3

111,3

                     122,7

117,9

2017

119,2

 

 

 

Den faktiske likviditet pr. 31. marts 2017 udgjorde 119,2 mio. kr. hvilket er en stigning på knap 2 mio. kr. i forhold til kvartalet før. Byrådet har vedtaget som mål, at likviditeten ultimo året skal udgøre minimum 25 mio.kr.

I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at beholdningen på 119,2 mio. kr. ikke er udtryk for den disponible likviditet. Der er bl.a. tale om regningsforskydelser, lige som der er overført drifts- og anlægsmidler fra 2016 til afholdelse i 2017.

Kassebeholdningen indeholder desuden forudbetalt statstilskud til en institution, som pr. 31. marts 2017 udgjorde ca. 11,1 mio. kr. Beløbet vil snarest muligt blive afregnet med institutionen, og dermed fragå kommunens likviditet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem revision mv.

Bilag

Resume

Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse har udarbejdet en Virksomhedsplan for 2017. Vedlagt er endvidere en kort sammenfatning af aktuelle tendenser i kriminalitetsudviklingen mv.

Sagsfremstilling

Siden stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse blev oprettet, er der sket ændringer i såvel Ishøjs kriminalitetsbillede som den kommunale organisation. En række eksternt finansierede udviklingsprojekter er afsluttede. Stabsenhedens aktiviteter er aktuelt finansieret næsten udelukkende via kommunale midler. På baggrund heraf vurderedes det relevant, at præcisere stabsenhedens nuværende virke.

Virksomhedsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i en vurdering af Ishøjs aktuelle kriminalitetsudfordringer, med inddragelse af stabsenhedens medarbejderes viden og med sparring fra relevante centerchefer omkring hvilken rolle, stabsenheden bør spille for den øvrige organisation.

I Virksomhedsplanen beskrives de tre overordnede måder, stabsenheden arbejder:

Specialiseret borgernær kriminalitetsforebyggelse, fx. Gadeplansindsatsen.

Koordination af tværgående samarbejde, f.eks. SSP.

Rådgivning mv. ift. den øvrige kommunale organisation, f.eks. sparring i enkeltsager.

Herudover indeholder Virksomhedsplanen en opdateret oversigt over de relevante indsatsområder i Ishøjblomsten: "En tryg by" og "Proaktiv Kriminalitetsforebyggelse".

Vedlagt er endvidere en kort sammenfatning af nogle af de væsentligste opmærksomhedsområder i forhold til Ishøj Kommunes kriminalitetsforebyggende indsats, herunder den nyeste kriminalitetsstatistik.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager Virksomhedsplanen til efterretning og sender den til orientering i byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Årsberetning for kontrolenhedens arbejde i 2016 fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2016 har kontrolenheden opnået en forventet besparelse for Ishøj Kommune på 2.409.053 kr. Besparelsen er opgjort efter KL's anvisninger og fordeler sig således:

 

Offentlig besparelse

Kommunal andel

Tilbagebetalingskrav

1.063.112 kr.

853.019 kr.

Fremtidig besparelse

1.542.111 kr.

1.199.034 kr.

Udbetaling Danmark i samarbejde med kontrolenheden

357.000 kr.

357.000 kr.

I alt

2.962.223 kr.

2.409.053 kr.

Lønudgift til 2 kontrolmedarbejdere

 

-852.000 kr.

I alt (fratrukket lønudgift)

 

1.557.053 kr.

Kontrolenheden består af 2 medarbejdere, som er ansat i Borgerservice.

Kontrolenheden har i 2016 oprettet 199 sager, lukket 187 sager, og opnået en besparelse i 110 sager. Sager, som er lukket uden resultat, er undersøgt på lige fod med de sager, som lukkes med en opnået besparelse.

I 2016 har kontrolenheden haft særligt fokus på:

 • Anmeldelser.
 • Effektivisering af arbejdsgange samt samarbejde med Ydelse, Folkeregister og Økonomisk Friplads.
 • Henvendelser fra Udbetaling Danmark vedrørende oplysninger, som skal undersøges.
 • Afklaring af borgere, som formodes at være udrejst.
 • Afklaring af borgere, som er registreret uden fast bopæl i cpr. registreret.
 • Forebyggende kontrolsamtaler med borgere, som vil registreres uden fast bopæl.

Det foreslås, at Kontrolenheden skal have særligt fokus på følgende indsatser i 2017:

 • Ydelsesmodtagere som selv eller ægtefællen kan have ejendom i udlandet - indsatsen er i samarbejde med Udbetaling Danmark.
 • Vejledning af ydelsesmodtagere i, hvornår man reelt er enlig, og hvornår man lever i 'et ægteskabslignende forhold' og derfor ikke bør få ydelser som enlig.
 • Synliggørelse af kontrolindsatsen og kontrolenhedens funktion, herunder oplysning til relevante fagområder omkring, hvordan de kan bidrage til kontrolarbejdet.
 • Eventuelle indsatser som udpeges fra politisk niveau.

Årsberetning for kontrolindsatsen 2016 er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at årsberetning 2016 fra kontrolenheden tages til efterretning, og at fokusområder for 2017 godkendes.

Udvalget ønsker, at der fremlægges arbejdsgang for, hvordan man kontakter borgere, som kan have ejendom i udlandet. Forelægges på mødet i maj.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Udlægning og fremadrettet anvendelse af boringsnære beskyttelsesområder som administrationsgrundlag i forhold til grundvandsbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Ved alle vandindvindingsboringer er der en lovpligtig 25 meters beskyttelseszone, hvor der efter miljøbeskyttelsesloven ikke må anvendes pesticider eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige eller offentlige formål.

Kommunerne har fået mulighed for at øge grundvandsbeskyttelsen ved at udlægge boringsnære beskyttelsesområder, som Staten har beregnet, og som er større end de lovpligtige 25 meter. Dette kan kommunen gøre for at imødekomme et behov for ekstra grundvandsbeskyttelse rundt om indvindingsboringerne. De boringsnære beskyttelsesområder indarbejdes i kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der er under udarbejdelse.

Hvis kommunen vælger at udlægge et beskyttelsesområde, får den mulighed for at nedlægge forbud eller give påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, hvis kommunen vurderer, at der er risiko for forurening eller, at risikoen for uheld skal begrænses i beskyttelsesområdet. Eksempelvis kan kommunen meddele forbud mod oplag, håndtering eller anvendelse af kemikalier og pesticider eller etablering af jordvarme og nedsivning af spildevand m.v. inden for beskyttelsesområdet.

I Ishøj Kommune sker der en stor grundvandsindvinding til drikkevand, hvorfor det er administrationens anbefaling, at der udlægges boringsnære beskyttelsesområder. I bilag 1 – Redegørelse for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) fremgår de retningslinjer, som administrationen fremadrettet vil administrere efter.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at de boringsnære beskyttelsesområder udlægges, og
at Redegørelse for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) af 07.04 2017 anvendes som administrationsgrundlag.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Hvis kommunen udsteder forbud eller påbud, vil grundejeren kunne søge erstatning for eventuelle tab som følge af restriktionerne i det pågældende område. Erstatningen betales af vandforsyningen. Erstatningen vil kunne afholdes af vandforsyningen og indregnes i vandprisen, i overensstemmelse med vansektorlovens regler om prisloftsregulering.

Lovgrundlag

§24, Miljøbeskyttelsesloven

Bilag

Sagsfremstilling

Boligselskabet AAB har inviteret virksomheder til at bidrage med oprettelse af job i forhold til at understøtte, at ledige borgere, bosiddende i AAB, kommer i beskæftigelse og dermed undgår at miste retten til kontanthjælp (225-timersreglen).

Indsatsen er opstartet i 2016 og er blevet revitaliseret i januar 2017, hvor AAB har tilkendegivet et behov for, at virksomhederne udfører praktisk arbejde, f.eks. malerarbejde i større omfang.

Der har været dialog mellem AAB og Jobcenter Vallensbæk omkring oprettelsen af stillinger. Det er aftalt, at virksomhederne skal kontakte jobcenteret, og at den samme indgang til jobcenteret som hidtil, dvs. afdelingslederen for virksomhedsservice kan kontaktes. Aktuelt er der dialog med 2 virksomheder, hvoraf en af virksomhederne har ansat en udsat borger i praktik.

Indstilling

Status på AAB-projekt tages til efterretning, og sendes til Økonomi- og Planudvalget

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at fremtidige statusser på AAB-projektet overgår til Beskæftigelsesudvalget.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at tage status på AAB-projektet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt