Referat
Økonomi- og Planudvalget torsdag den 24. juni 2021 kl. 16:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Smittetallene i Ishøj er nedadgående, og andelen af borgere der vaccineres mod Covid-19 stiger. Det betyder, at organisationen har behov for at tilpasse Coronaindsatsen, herunder afvikle en række indsatser. Såfremt situationen ændrer sig, og der opleves en væsentlig stigning i smittetilfældene, så vil relevante indsatser bliver iværksat.

Sagsfremstilling

Der har i Ishøj Kommune været iværksat en række indsatser i forbindelse med Coronahåndteringen. Det faldende smittetal tilsiger, at organisationen tilpasser Coronaindsatserne til den nuværende situation. Administrationen er vidende om, at andre kommuner justerer og afvikler tilsvarende for at tilpasse deres Coronaindsats. Af de indsatser, som administrationen ønsker at afvikle eller justere kan bl.a. nævnes:

 • Vaccinationshotlinen nedlukkes pr. 1. juli 2021, da der kun i meget begrænset omfang efterspørges hjælp til vaccinationsspørgsmål på hotlinen.
 • Hjælpekorpset omkring vaccinationsindsatsen afvikles, da indsatsen har aftjent sit formål. Der forestår forsat en kommunal understøttelse af vaccinationsindsatsen, som er forankret i hjemmeplejen.
 • Testbussen med kommunale podere kører som tidligere vedtaget af byrådet til og med den 27. juni 2021. Derefter stopper tilbuddet. Efterspørgslen på test er faldet markant. Borgere og dagtilbudspersonalet henvises fremadrettet til at benytte regionale teststeder.
 • Der forventes forsat at være behov for test på skolerne efter sommerferien. Fra den 12. august til og med 30. september foreslås testopgaven løst af 14 unge podere, som tilbydes ansættelse 15 timer om ugen. Podeopgaven på skolerne vil koste ca. 300.000 kr.
 • Forslag om særlig testindsats op til skolestart. Borgerne, herunder særligt familier og skolebørn opfordres til at lade sig teste, når de kommer hjem fra ferie og inden skolestart.
 • Pilotprojektet med spildevandsanalyser lukkes ned med udgangen af juni 2021. Grundet det lave smittetal er det vanskeligt at bruge som et varslingssystem. Såfremt smittebilledet ændrer sig, eller der kommer nationale anbefalinger om spildevandsovervågning forelægges byrådet ny indstilling. Det er muligt at igangsætte spildevandsovervågning med kort varsel.
 • Den udvidede og fælles smitteopsporing med Styrelsen for Patientsikkerhed forventes at lukke ned med udgangen af juni 2021 grundet det lave smittetal. Det forventes samtidig at afvikle Task Force Ishøj, som blev etableret som en del af en række skærpede tiltag i Ishøj på baggrund af høje smittetal i februar 2021.

Det lave smittetal sammenholdt med behovet for at organisationens medarbejdere får afviklet ferie og afspadsering i løbet af sommeren, betyder også, at de løbende statusopdateringer til byråd, boligforeninger, hjemmeside mv. enten udgår eller nedjusteres. Ligesom der vil være en generel neddrosling, herunder også mødeaktiviteter med bl.a. boligforeninger, myndigheder mv.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

Estimerede udgifter til podeopgaven på skolerne for perioden 12. august til og med 30. september 2021 i alt ca. 300.000 kr. Udgiften indrapporteres til KL/staten som en Coronaudgift.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at podeopgaven på skolerne efter sommerferien godkendes, og at udgiften på 300.000 kr. finansieres over kassebeholdningen.

Økonomi- og Planudvalget indstiller desuden, at orienteringen om justering og nedlukning af Coronaindsatser tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På byrådsmøde den 2. marts 2021 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til en teknisk løsning (via NemID), og retningslinjer for Borgerforslag til behandling i Ishøj Byråd med udgangspunkt i 500 underskrifter indenfor 6 måneder i en 2-årig forsøgsperiode, der evalueres efter 1 år med henblik på evt. justering af rammerne.

Sagsfremstilling

Forslaget har til formål at øge borgerinddragelsen og den generelle interesse for det politiske arbejde i Ishøj Kommune.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for en løsning, der kan håndtere borgerforslag via Ishøj Kommunes hjemmeside.

Ordningen forudsættes forankret i Center for Ledelse og Strategi.

Erfaringerne fra en række af de kommuner, der har en sådan løsning, er at ganske få borgerforslag opfylder kriterierne, og kun et par stykker af de adspurgte kommuner har haft borgerforslag, der har opnået det nødvendige antal stemmer.

Administrationen har også spurgt til kommunernes erfaringer med løsninger uden brug af NemID. Arbejdet med at verificere forslagsstillere og stemmere er overkommeligt, hvorfor en løsning uden NemID kan være en alternativ løsning for Ishøj Kommune i en forsøgsperiode.

Teknisk løsning

Vores hjemmesideleverandør vurderer, at en løsning via NemID vil kunne etableres for 150.000 - 200.000 kr. og ca. 100.000 kr. uden brug af NemID.

Udgiften afhænger af, hvor mange tekniske funktioner en evt. løsning skal indeholde f.eks:

 • Skal en borger kunne trække sit forslag tilbage og i så fald hvordan?
 • Skal et borgerforslag, der f.eks. opnår det nødvendige antal stemmer, notificeres via et automatisk advis?
 • Hvilke data skal tilknyttes - skal der f.eks. kunne tilføjes dokumenter/billeder.

Retningslinjer

Et borgerforslag skal overholde en række indholdsmæssige krav, før det kan blive offentliggjort på kommunens hjemmeside:


 • Forslaget skal overholde dansk lovgivning, og være relevant i forhold til opgaver, som kommunen løser,
 • Forslaget må ikke være injurierende eller indeholde fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger om personer og virksomheder,
 • Forslaget må ikke være stillet tidligere eller behandlet i byrådet før (i indeværende og forrige valgperiode),
 • Borgere, der fremsætter forslag eller stemmer, skal være over 18 år og bo i Ishøj Kommune,
 • Borgerforslag, der ikke opnår stemmer nok inden 6 måneder, tages af hjemmesiden. Forslagsstiller orienteres med begrundelse,
 • Borgerforslag begrænses til at måtte fylde ca. en A4-side, og der kan vedhæftes maks. 5 billeder. Der skal udfyldes en rubrik/blanket med titel og indhold,
 • Borgerforslag der opnår 500 stemmer, fremsættes på førstkommende byrådsmøde af borgmesteren (borgerforslag skal formelt stilles af et medlem af byrådet iht. Styrelsesloven).

Administrationen tjekker hjemmesiden dagligt, og vurderer om evt. forslag og stemmer overholder rammer og retningslinjer.

Forslag, der ikke overholder retningslinjerne, fjernes umiddelbart, og forslagsstiller orienteres med begrundelse.

Løsningsforslag 1 - Via NemID.

Løsningsforslag 2 - uden anvendelse af NemID - forslagsstiller/stemmere udfylder i stedet navn, adresse, evt. mail og telefonnummer (verificeres efterfølgende af administrationen).

Begge løsninger forventes at kunne idriftsættes pr. 1. september eller 1. oktober 2021.

Der vedhæftes eksempel fra Odder Kommune.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 2 og 11.

Økonomi

Udgiften til NemID-løsningen anslås til kr. 150.000 - 200.000 (hvis løsning via NemID vælges, foreslås det at gå efter den billigste løsning).

Udgift til løsning uden NemID vurderes til ca. 100.000 kr.

Medarbejdertimer til henholdsvis vedligeholdelse af den tekniske løsning samt administration af ordningen - med udgangspunkt i ca. 5 forslag pr. måned - forventes at være 5 - 10 timer pr. måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at administrationen arbejder videre med løsning 2. Evalueres efter 1 år. Finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 400.000.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ishøj Kommune har den 25. maj 2021 modtaget decisionsskrivelsen (afgørelse/beslutning) fra Social- og Ældreministeriet (det nuværende Indenrigs- og Boligministerium) vedrørende gennemgang af kommunens revisionsberetninger for regnskabsår 2019. Decisionsskrivelsen forelægges byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Decisionsskrivelsen, som er vedhæftet, vedrører kommunens regnskab og revisionsberetning for 2019 inden for de respektive områder. Sagen er i øvrigt omtalt på byrådsmødet den 1. juni 2021, sag nr. 175.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Som led i budgetprocessen fortsætter Økonomi- og Planudvalget drøftelserne af budget 2022 inden for udvalgets områder. Udvalget drøfter administrationens forslag til besparelser, der blev fremlagt på byrådsseminaret i maj og prioriterer, hvilke forslag, der skal indstilles til den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene drøftede på møderne i maj budgetsituationen i 2022, som den kendes pt., herunder budgettet inden for udvalgenes områder. Ifølge tids- og handleplanen for budgetarbejdet, fortsætter fagudvalgene drøftelserne af budget 2022 på møderne i juni. 

Der blev på byrådsseminaret fremlagt en matematisk fordeling af sparerammen. Økonomi- og Planudvalgets andel udgør 5,400 mio. kr. ud af i alt 30 mio. kr. på serviceområdet. Denne ramme kan der tages udgangspunkt i, i forbindelse med udvalgets drøftelser. Den endelige
serviceramme og dermed ubalancen kendes først ultimo juni måned. Der henvises i øvrigt til pkt. 150, hvor der skal træffes beslutning om en evt. reduceret råderumsramme.

De øvrige fagudvalg har behandlet sagen.

 • Social- og Sundhedsudvalget har drøftet forslagene, og er enige om, at alle forslag overgår til den videre budgetproces og de politiske forhandlinger.
 • Klima- og Miljøudvalget ønsker at gå videre med de forslag til investeringer i energiforbedrende tiltag, som blev præsenteret på mødet, for at opnå en miljøgevinst og de afledte driftsbesparelser (på Teknik- og Bygningsudvalgets område).
 • Teknik- og Bygningsudvalget ønsker at gå videre med overskrifterne i de forslag til besparelser, som er blevet forelagt, men vil ikke lægge sig fast på nogle faste beløb, førend byrådet har besluttet en ramme.  
 • Børne- og Undervisningsudvalget har drøftet forslagene og er enige om, at alle forslag overgår til den videre proces og de politiske forhandlinger.
 • Kultur- og Fritidsudvalget har tiltrådt, at administrationens forslag til besparelser skal indgå i den videre budgetproces og de politiske forhandlinger efter sommerferien.

Økonomi

Forslagene indgår som en del af det forberedende arbejde til budget 2022-25.


Indstilling

Økonomi- og Planudvalget drøfter administrationens forslag til besparelser, og prioriterer hvilke forslag der skal indgå i den videre budgetproces og de politiske forhandlinger efter sommerferien.

Beslutning

Drøftet.

Resume

I sagen gives en foreløbig status for Ishøj Kommunes budget 2022 – 2025, jf. forventning til ubalance i servicerammen og forslag til videre proces for håndtering af budget 2022-25.

Sagsfremstilling

Administrationen har i sag til byrådet den 4. maj 2021 beskrevet den indledende status for ubalancer i Budget 2022.

På daværende tidspunkt forelå der ikke en økonomiaftale, og administrationen var i den indledende fase med udarbejdelse af det administrative budget, dvs. arbejdet med det tekniske korrektioner. Forventningen på daværende tidspunkt var, at der var risiko for en overskridelse af servicerammen på 20 mio. kr. Denne blev op til byrådsseminaret opjusteret til 26 mio. kr.

De foreløbige beregninger vedrørende den serviceramme, som Ishøj Kommune tildeles, tyder på en markant forbedring af denne ubalance. Den endelige serviceramme kendes først ultimo juni måned, men den foreløbige opgørelse viser, at ubalancen på servicerammen er reduceret til 3 mio. kr., dels pga. løft i servicerammen, dels som følge af tilpasninger via tekniske korrektioner (jf. bilag). Hertil skal tillægges evt. løft på rengøringsområdet, hvor merudgifterne anslås til 3 - 4 mio. kr. (jf. sag nr. 159 på til Økonomi- og Planudvalget den 24. juni), og ekstra midler til hjemmeplejen med anslåede merudgifter på 4 mio. kr. jf. pkt. 167. Vi står derfor indtil videre med en ubalance på 10 - 11 mio. kr.

På baggrund af den reducerede ubalance vedrørende servicerammen foreslår administrationen, at sparekataloget reduceres til at udgøre 15 mio. kr., hvorved der fortsat vil være mulighed for at prioritere politisk.

Administrationen præsenterede på byrådsseminaret et antal ideer med henblik på at bringe budgettet i balance og give politiske prioriteringsmuligheder. På seminaret blev der derudover drøftet en fordelingsnøgle for størrelsen af fagudvalgenes indspil til sparekataloget, således at der kan foreligge et beredskab til at håndtere en eventuel ubalance samt give politiske prioriteringsmuligheder. Der var på seminaret ikke nogen konkret udmelding omkring denne fordelingsnøgle, og den er således ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Med henblik på at administrationen kan fortsætte det forberedende arbejde foreslås således, at der anvendes en fordelingsnøgle på baggrund af fagudvalgenes relative andel af servicerammen, jf. bilag.

Administrationen vil frem mod sommerferien foretage yderligere vurderinger og beregninger af mere teknisk karakter, dels i forhold til den endelige fastlæggelse af servicerammen, dels i forhold til kommunens indtægtsside, dvs. skatter, tilskud og udligning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om budget og regnskabssystem, revision mv.

Økonomi

Administrationen foreslår, at der tages politisk beslutning om valg af fordelingsnøgle fordelt på fagudvalg med henblik på, at administrationen kan udarbejde prioriteringsforslag. Disse forslag vil således kunne indgå i den videre budgetproces efter sommerferien, og giver dels mulighed for at imødegå ubalancer på servicerammen, dels politisk mulighed for at foretage (om-)prioriteringer.

Indstilling

at der udarbejdes spare-/råderumsforslag vedrørende serviceudgifter på i alt 15 mio. kr. til Budget 2022.

at der anvendes en fordelingsnøgle på baggrund af fagudvalgenes andel af servicerammen.

Beslutning

Indstillingen ændres til:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byrådet beslutter, at forslag til beslutning under punkt 150 fra partigrupperne A, V, F, O og Ø.

Byrådet beslutter at for alle udvalg fremsendes alle spareforslag der har været drøftet i udvalgene som et samlet sparekatalog til byrådets partier inden 1. juli. Alle forslag indgår i videre forhandlinger. Sammen med forslagene fremsendes alle fremstillede baggrundsnotater og lignende, der kvalificerer besparelsesforslagene.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område fremsendes besparelsesforslag for samlet mindst 3 mio. kr.

På Økonomi- og Planudvalgets område fremsendes besparelsesforslag for samlet mindst 7,5 mio. kr. Der ønskes et særligt fokus på forbruget til “ledelse og administration” (jf. KL’s nøgletal).

De spareforslag inden for Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Planudvalget som mangler for at opfylde nævnte målsætninger, skal fremsendes til byrådets partier senest
fredag den 13. august, og vil indgå i videre forhandlinger.

Der ønskes så vidt muligt et generelt overblik over lovbestemte og ikke-lovbestemte udgifter inden for hvert udvalgsområde.

De videre budgetforhandlinger vil foregå ved samlede drøftelser mellem repræsentanter fra byrådets syv grupper.

Tiltrådt.

Ole Bjørstorp, Ishøjlisten afventer stillingtagen.

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2021, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet af budgetopfølgningen viser forventede merudgifter på driften og et udgiftspres på serviceudgiftsrammen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. 2021.

Som orienteret ved den administrative budgetopfølgning forventes der i 2021 et økonomisk pres på det specialiserede socialområde og rengøringsområdet. Omvendt er der også områder, hvor der tegner sig et mindreforbrug. Grundet Covid-19 er det forventede regnskab forbundet med stor usikkerhed, da der på nuværende tidspunkt ikke er det fulde overblik over afledte økonomiske konsekvenser. Administrationen følger udviklingen tæt, og de økonomiske konsekvenser opgøres løbende og indberettes til KL.

På grundlag af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn. De økonomiske konsekvenser af Covid-19 bliver fulgt nøje, og det konkrete tillægsbevillingsbehov vil blive vurderet til næste budgetopfølgning.

På baggrund af centrenes tilbagemeldinger forventes der samlet set:

 • Merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 15,5 mio. kr., som søges tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen.
 • Merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 14,1 mio. kr., som søges finansieret af Økonomi- og Planudvalgets reserverede puljemidler til at imødekomme Covid-19 relateret udgiftspres på beskæftigelsesområdet. Herefter resterer der 13,2 mio. kr. i puljen.
 • Covid-19 relaterede merudgifter er opgjort til 9,1 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget
 • Merudgift på en finansiel post på 0,2 mio. kr., som søges tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen.

Forventede merudgifter på Jobcentrets område udgør 14,5 mio. kr. (udenfor serviceudgiftsrammen) med 8,5 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets områder og 6 mio. kr. under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Resultatet af budgetopfølgningen indikerer et udgiftspres på kommunens serviceudgiftsramme med forventede merudgifter på 15,5 mio. kr. og Covid-19 relaterede merudgifter på 9,1 mio. kr. Såfremt dette udgiftspres realiseres – alt andet lige – vil serviceudgiftsrammen for 2021 overskrides. Tages kommunens regnskab for de seneste år i betragtning har resultatet været et mindreforbrug indenfor serviceudgiftsrammen og fortsætter dette mønster i 2021 vil serviceudgiftsrammen højst sandsynligt kunne holdes.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Økonomi- og Planudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Bilag D udgør beslutningsreferater fra de stående udvalg.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Under Økonomi- og Planudvalgets områder forventes der merudgifter på 6 mio. kr. på jobcentrets område. På udvalgets øvrige områder forventes der mindreudgifter på 3,6 mio. kr. som er sammensat af både merudgifter og mindreudgifter på en række områder.

Der forventes et udgiftspres på beskæftigelsesområdet – både under Social- og Sundhedsudvalgets områder og under Økonomi- og Planudvalgets områder - på i alt 14,1 mio. kr. Merudgifterne på beskæftigelsesområdet foreslås finansieret af Økonomi- og Planudvalgets puljemidler, som under budget 2021 blev reserveret til at imødekomme Covid-19 relateret udgiftspres på beskæftigelsesområdet. Herefter resterer der 13,2 mio. kr. i puljen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har oplevet stigende overførsler og samtidig et stigende pres i forhold til regeringens krav om overholdelse af servicerammen. På den baggrund indstilles det, at muligheden for driftsoverførsler fra 2021 til 2022 delvist suspenderes, for dermed at understøtte at kommunen ikke overtræder budgetloven, med efterfølgende sanktioner.

Sagsfremstilling

På byrådsseminaret den 27.- 28. maj 2021 drøftede byrådet muligheden for at tage en timeout for overførsler fra 2021 til 2022, dvs. at suspendere den nuværende overførselsadgang. Suspenderingen skal kun være aktuelt vedrørende regnskabsåret 2021, og overførselsadgangen genindføres fra regnskab 2022.

Den oprindelige baggrund for overførselsreglerne var at tilskynde til, at de budgetansvarlige ledere udviser hensigtsmæssig økonomisk adfærd, og dermed muligheden for at kunne se deres budgetter i et flerårigt perspektiv og derigennem muligheden for at planlægge og disponere på tværs af budgetår. En timeout vedrørende overførsler understøtter isoleret set ikke dette sigte. En timeout bør derfor suppleres med en mulighed for dispensation, der understøtter ønsket hos de budgetansvarlige om at kunne se budgetterne over flere år, fx i forbindelse med at institutioner har sparet op til nogle større engangsudgifter.

En timeout af overførselsreglerne skal derfor suppleres med muligheden for at give dispensation. Nogle eksempler på dispensationsmulighederne kunne være:

 • ressourcer til fagligt efterslæb efter COVID-19
 • særlige (statslige) puljer, der ellers skal tilbagebetales
 • midler der er opsparet til konkrete formål mhp. anlæg/renovering.

Dispensation vil blive behandlet efter ansøgning til direktionen, der derefter vil godkende og indstille til byrådet.

Tilsvarende kan et eventuelt merforbrug af det oprindelige budget overføres som ”minus budget” i det nye regnskabsår.

De seneste års niveau for overførsel af mindreforbrug har udgjort følgende indenfor servicerammen:Overførsler i alt

Heraf

særlige puljer mm

2017


10.850.000

5.380.000

2018


13.576.000

5.553.000

2019


14.200.000

3.862.000

2020


18.257.000

8.364.000

2021


25.586.000

12.075.000

Det skal oplyses, at i 2019 og 2021 blev der ifm.

overførsler konverteret driftsmidler til anlægsmidler.

Beløb udgjorde 300 t.kr (2019) og 2.598 t.kr (2021)

Hvis der i forbindelse med regnskabet og opgørelsen af overførslerne kan konstateres et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter, vil der være politisk mulighed for beslutte, at mindreforbruget fx kan anvendes til en reduktion af forpligtigelsen til feriemidler.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

At muligheden for overførsler suspenderes (timeout) for regnskabsåret 2021.

At der gives en dispensationsmulighed, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Ankestyrelsen har bedt Ishøj Kommune oplyse, hvorvidt tilsynsmyndigheden har godkendt antagelsen af kommunens sagkyndige revision fra 2013 og derefter med bemærkninger, der fremgår af nedenstående sagsfremstilling og vedhæftet bilag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at kommunerne skal have en sagkyndig og uafhængig revision, som skal være enten statsautoriseret eller registreret. Revisionsfirmaet Deloitte har i en længere årrække varetaget revisionen af Ishøj Kommunes regnskaber. Byrådet besluttede den 6. oktober 2020, pkt. 216, at forlænge den gældende kontrakt om revisionsopgaven fra 2013 således, at Deloitte er antaget som sagkyndig revision for regnskabsårene 2021-2023. Samtidig blev det besluttet, at revisionsopgaven skal sendes i udbud ved aftalens udløb.

Ankestyrelsen bad den 18. februar 2021 Ishøj Kommune oplyse, hvorvidt tilsynsmyndigheden har godkendt antagelsen af kommunens sagkyndige revision fra 2013 og derefter.

Ankestyrelsen godkender, at Ishøj Kommune har antaget Deloitte som sagkyndig revision for perioderne 2013-2016, 2017-2018, 2019-2020 samt 2021-2023. Idet antagelsen af kommunens sagkyndige revision altid skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. styrelseslovens § 42, stk. 1, 3. pkt. Ankestyrelsen gør dog samtidig opmærksom på, at der er krav om forudgående godkendelse, hvorfor Ankestyrelsen fremadrettet beder Ishøj Kommune indhente styrelsens godkendelse, inden revisionen påbegynder sit arbejde.

Ankestyrelsen tilkendegiver endvidere, at det i den oprindelige revisionsaftale fra 2013 ikke fremgik, at der var mulighed for at forlænge aftalen udover perioden 1. januar 2017 - 31. december 2018. Byrådets beslutning i oktober 2018 om forlængelse med yderligere 2 år skal derfor betragtes som en ny antagelse af kommunens revisor for regnskabsårene 2019 og 2020. Dermed anser styrelsen ikke styrelseslovens krav om revisionens uafhængighed for opfyldt, isoleret set. Ankestyrelsen finder dog ikke anledning til at foretage sig yderligere i den forbindelse, idet perioden er i umiddelbar forlængelse af en mangeårig periode, hvor Deloitte har varetaget den lovpligtige revision for Ishøj Kommune. Ankestyrelsen beder Ishøj Kommune være opmærksom på kravet om uafhængighed ved byrådets fremtidige antagelser af revisionen


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager Ankestyrelsens bemærkninger til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Beredskab 4K blev oprettet den 1. juli 2019 for at sikre, at der var en organisation, der var klar til at overtage beredskabsopgaverne fra Østsjællands Beredskab den 1. januar 2020. Med denne sag aflægges samlet regnskab for 2019 og 2020. Regnskabet er uden bemærkninger revisionspåtegnet af BDO og godkendt af Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

De fire ejerkommuner indbetalte i 2019 1,5 mio. kr. til opstart af den nye § 60 selskab Beredskab 4K. Da året var omme, var der 276.000 kr. tilbage, som indgår i selskabets åbningsbalance sammen med anlægsaktiver og leasingforpligtelser overført fra Østsjællands Beredskab. De fire ejerkommuner afregnede det underskud, der var oparbejdet i Østsjællands Beredskab, udenom Beredskab 4K.

I Beredskab 4Ks første leveår er der truffet en række beslutninger, herunder:

Vedtagelse af navn og logo

Godkendelse af beredskabets vision

Tilpasning af bemandingen på det operative område

Strategi for anvendelse af frivillige

Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering for Beredskab 4K

Godkendelse af strategi for vandforsyning til brandslukning.

Regnskab 2020 blev afsluttet med et overskud på knap 1,3 mio. kr. Overskuddet skyldes primært merindtægter på ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg). En del af merindtægterne finansierer udskiftning af indsatslederbiler og den udvidede bemanding på det operative område, som blev besluttet i forbindelse med budget 2021.

Tabel 1: Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2019 til 31. december 2020

(1.000 kr.)

B2019

R2019

B2020

R2020

Omsætning

Kommunalt bidrag

1.500

1.500

29.346

29.346

Øvrige indtægter

0

0

3.578

6.089

Beredskabsstyrelsen

0

0

205

27

Indtægter i alt

1.500

1.500

33.129

35.462


Udgifter

Falck kontrakt

0

0

22.794

23.275

Køretøjer/beredskab

0

0

1.131

1.620

Frivilligt beredskab

0

0

591

501

Øvrigt operativt beredskab

0

0

1.400

1.482

Løn og personaleudgifter

350

348

4.676

4.384

Husleje inkl. forbrug og vedligeholdelse

205

671

771

1.147

Administrative udgifter

945

205

1.766

1.766

Udgifter i alt

1.500

1.224

33.129

34.175


Overskud

0

276

0

1.286

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende regnskabet i maj. På grund af at boopgørelsen fra Østsjællands Beredskab var meget længe undervejs, var det dog ikke muligt at overholde den tidsfrist.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 60.

Økonomi

Beredskab 4K’s regnskab for perioden 1. juli 2019 til 31. december 2020 viser et samlet overskud på knap 1,3 mio. kr., og værdien af maskinparken er opretholdt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskab for Beredskab 4K godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Region Hovedstaden har udsendt forslag til Praksisplan for almen praksis 2021 med svarfrist den 16. august. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet til praksisplanen er udarbejdet af Praksisplanudvalget (politiske repræsentanter for almen praksis, kommunerne og regionen) med bidrag undervejs fra Patientinddragelsesudvalget. Praksisplanudkastet sætter rammen for en fælles vision og målsætninger for udviklingen af almen praksis i den kommende planperiode. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Praksisplanen skal understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen og bl.a. medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse.


I udkast til høringssvar fra Ishøj Kommune behandles bl.a. lægedækningen i kommunerne herunder Prognosemodellen, der hvert år udpeger de lægedækningstruede områder, og som danner grundlag for fordeling af lægekapaciteter. I Prognosemodellen defineres Ishøj Kommune som ikke-lægedækningstruet kommune i 2021. Med de valgte kriterier i Prognosemodellen er der kun ringe udsigt til, at Ishøj Kommune i de kommende år bliver udpeget som lægedækningstruet. Et forhold som ikke stemmer overens med opfattelsen i Ishøj Kommune, hvor lægemangel er en konkret udfordring, og som samtidigt udfordrer kampen for at udrydde ulighed i sundhed.

Lovgrundlag

Lov om ændring af Sundhedsloven af 4. juli 2003 og Lov om klage - og erstatningsadgang.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til høringssvar på almen praksisplan godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen præciserer i høringssvaret, hvor mange læger vi mangler i Ishøj, samt differentieringsmuligheder i forbindelse med rekruttering af nye læger til kommunen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt med den tilføjelse, at kommunens sundhedsprofil fremhæves i 3. afsnit.


Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, der udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning og videresender til Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

AAB søger kommunen om bekræftelse på tilsagn til betaling af ungdomsboligbidrag for 48 ungdomsboliger beliggende på Ishøj Boulevard. Administrationen indstiller, at byrådet bekræfter tilsagnet til det ansøgte og udbetaler den kommunale andel af ungdomsboligbidraget i 2020 og årligt fremover.

Sagsfremstilling

AAB har i 2004 opført 48 ungdomsboliger beliggende på Ishøj Boulevard.

Der er ikke tidligere ansøgt om udbetaling af ungdomsboligbidraget siden 2004. Ved ansøgning om udbetaling af ungdomsboligbidrag for 2020 har Udbetaling Danmark bedt AAB om dokumentation for, at Ishøj Kommune har givet tilsagn om betaling af den kommunale andel af ungdomsboligbidraget. Det har ikke været muligt for AAB at lokalisere dette tilsagn.

Det er dog lykkedes administrationen at finde et tilsagn i de tidligere sager fra perioden. Ishøj Kommune har i brev af 13. december 2002 til AAB på statens vegne givet tilsagn om støtte til de boliger, som AAB herefter har opført i 2003 og 2004, jf. Almenboligloven § 115, stk. 1, nr. 1 (vedhæftet).

Ishøj Kommune kan herefter på statens vegne i medfør af Almenboliglovens § 35 nu give tilsagn om ungdomsboligbidrag til de pågældende ungdomsboliger i det omfang, at boligerne bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov. AAB har bekræftet, at de opfylder kravene.

AAB ansøger derfor om, at kommunen bekræfter tilsagn til betaling af ungdomsboligbidraget fra 2020 og udbetaler den kommunale andel af ungdomsboligbidraget i 2020 og årligt fremover (vedhæftet).

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Økonomi

Den kommunale andel af ungdomsboligbidraget udgør 20 % svarende til maksimalt ca. 80.000 årligt (pristalsreguleres årligt) og bliver første gang opkrævet i juli 2021 af Udbetaling Danmark.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller at bekræfte tilsagnet til ungdomsboligbidraget for de 48 ungdomsboliger på Ishøj Boulevard og udbetale den kommunale andel af ungdomsboligbidraget i 2020 og årligt fremover.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der skal tages stilling til, om ophævelsen af byggesagsgebyret for virksomheder skal videreføres i andet halvår 2021. Administrationen anbefaler, at fritagelse for gebyr ophæves.  

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2020 og frem til den 7. april 2020 udgjorde byggesagsgebyret kr. 500 pr. times tidsforbrug for sagsbehandling.

I forbindelse med COVID-19, og som en del af kommunens hjælpepakke til private borgere og erhvervslivet, vedtog byrådet den 7. april 2020, ”at byggesagsgebyret ophæves resten af året". Se vedhæftede bilag.

Da pandemien stadig ikke var ovre primo 2021, blev det i februar 2021 besluttet, at byggesagsgebyret også skulle ophæves for erhvervslivet første halvår 2021 med en mindreindtægt på ca. kr. 111.000. Samtidig blev det besluttet, at sagen skulle fremlægges Teknik- og Bygningsudvalget på ny inden andet halvår 2021 (vedlagt som bilag).

Der skal derfor nu tages stilling til, om byggesagsgebyret fortsat skal ophæves for erhvervslivet i andet halvår 2021, hvilket vil medføre en mindreindtægt på yderligere ca. kr. 111.000. Eller om byggesagsgebyret skal genindføres på kr. 500 pr. times tidsforbrug for sagsbehandling.

Hvis udvalget beslutter at ophæve gebyret for andet halvår 2021, skal der tages særskilt stilling til finansieringen heraf.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28 stk. 1.

BR § 39.

Økonomi

Mindreindtægt i byggesagsgebyrer for erhvervslivet på ca. kr. 111.000 for andet halvår 2021 ved fortsat ophævelse af byggesagsgebyr for erhvervslivet i andet halvår 2021. Derudover en årlig mindreindtægt på ca. kr. 220.000, såfremt byggesagsgebyret forsat ophæves efter udgangen af 2021.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at erhvervslivet fritages for byggesagsgebyr resten af 2021, og at de estimerede 111.000 kr. finansieres af kommunekassen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Rengøringsniveauet har i Corona-perioden været forøget. Der skal tages stilling til, hvilket rengøringsniveau der skal være fremadrettet. Der beskrives fire scenarier.

Sagsfremstilling

Der bliver med det nuværende serviceniveau brugt ca. 10 mio. kr. ekstra årligt på at yde Coronaindsatser på rengøringsområdet. Det har understøttet arbejdet i verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel ved at bekæmpe smitsomme sygdomme.

Rengøringsafdelingen fremlægger fire bud på muligt serviceniveau for rengøring efter 1. oktober 2021. Yderpunkterne økonomisk og serviceniveaumæssigt går fra en fortsættelse af det nuværende Corona-niveau i den ene ende, og at vi går tilbage til serviceniveauet fra før Corona i den anden ende. I vedlagte bilag er beskrevet 4 scenarier, og økonomien til dem er beskrevet under økonomi.


Set i forhold til den nyeste forskning og med en vaccineret befolkning vurderer rengøringsafdelingen, at værdien af fastholdelse af den nuværende merindsats med rengøring ikke er stor nok til at retfærdiggøre den ekstra store omkostning. Derfor anbefaler rengøringsafdelingen scenarie 3, der fastholder det rengøringsniveau, vi havde fra før Corona, med tilføjelser.

Økonomi

Scenarie 1: Rengøringsenhederne fortsætter med et højt serviceniveau og anvender ekstra 700.000-850.000 kr. om måneden (ca. 10 mio. kr. årligt).

Scenarie 2: Der fastholdes et højere rengøringsniveau, men uden de helt specifikke Coronarettede indsatser som linnedvask, daglig vask af legetøj, og at desinficere alting. I dette scenarie rengøres børnehaver dobbelt så meget som normalt, og der er ekstra aftørring på administrationslokaler og i skoler. Ca. 3-4 mio. kr. ekstra årligt. Scenarie 2 kan anbefales som en ekstra sikkerhedsforanstaltning i 2022, da Corona ikke er forsvundet, og der kan komme nye varianter af Corona. Der fastholdes et øget rengøringsniveau særligt i forhold til børn og helt unge, der ikke er vaccinerede. I 2022 kan der på ny tages stilling til rengøringsniveauet for de efterfølgende år.

Scenarie 3: Vi fastholder det rengøringsniveau, vi havde før Corona med nogle tilføjelser. 1) Spraydesinfektion, der er meget effektivt og kan bruges af pædagogisk personale. Et estimat er ca. 30.000-50.000 årligt. 2) Periodisk rengøring af legetøj, som der ikke har været afsat budget til - ca. 175.000 kr. 3) En ekstra rengøringsinspektør til kvalitetssikring - ca 380.000 kr. - samlet en merudgift på ca. 600.000 årligt.

Scenarie 4: Vi fastholder rengøringsniveauet fra før Corona. Således skal der ikke indarbejdes ændringer i budgettet for 2022 og frem.


Det skal bemærkes, at ekstra udgifter til rengøring skal holdes inden for servicerammen, og det kan derfor blive nødvendigt med besparelser på andre områder for ikke at overskride servicerammen.


Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 2, og at de afledte budgetkonsekvenser heraf indarbejdes i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2022.

Beslutning

Indstilling ændres til:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at rengøringsniveauet følges nøje resten af 2021 og fastsættes ifm. budget 2022.


Bilag

Resume

Region Hovedstaden har forespurgt om en evt. forlængelse af lejeaftale af Idræts- og Fritidscentret til brug for et vaccinecenter (Covid19) potentielt frem til 1. november 2021. Der søges om bemyndigelse til at forlænge den nuværende lejeaftale.

Sagsfremstilling

Fra starten af januar og foreløbig frem til og med udgangen af august har Region Hovedstaden indrettet sig i Idræts- og Fritidscentret med et vaccinecenter. Aftalen ophører uden yderligere varsel pr. 31. august 2021. Regionen har forespurgt, om det vil være muligt at forlænge aftalen med 1-2 måneder, hvis behov og anden politisk planlægning taler for det.

Med det nu kendte udløb af aftalen vil de daglige brugere kunne få uhindret og normal adgang igen fra medio september. En forlængelse af aftalen til f.eks. 1. november vil betyde en stor og mærkbar udsættelse for foreninger og fritidsbrugere, og der skal udarbejdes en midlertidig plan for fordeling af lokaler. Det vil kræve mange ressourcer og dialog med de respektive foreninger/-organisationer.

Der skal tages stilling til, hvorvidt aftalen skal forlænges alene ved brug af de ressourcer, som er til stede og/eller ved forlængelse af det ekstra personale, der er indkaldt.

Det fremgår af dagspressen og den senest tilgængelige vaccinationskalender fra Sundhedsministeriet (pr. 1. juni d.å.), at de sidste vaccinationer forventes gennemført den 12. september. Med denne nye forventede dato, samt behovet for at genskabe forholdene i Idræts- og Fritidscentret (10-12 dages arbejde), vil en forlængelse af aftalen være en mulig løsning, der samtidig vil tilgodese det fælles mål for et færdigvaccineret Danmark. Det vil blive tilstræbt, at den forlængede lejeperiode også omfatter Region Hovedstadens betaling af leje for de ca. 2 ugers efterfølgende retablering, der er påkrævet, inden kommunen igen kan benytte lokaliteterne på normal vis. Forlængelsen vil i givet fald alene gælde for et nødvendigt tidsrum for afslutning på det planlagte vaccine-forløb.

Økonomi

Lejeindtægten udgør månedligt ca. kr. 260.000.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at hvis Region Hovedstaden med et rimeligt varsel måtte anmode om forlængelse af lejeaftalen med op til 2 måneder (med tillæg af 2 ugers retablering), bemyndiges borgmesteren til at afslutte forhandlinger om dette på de hidtil kendte betingelser.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Status på proces om indretning af Jobcenter og Brohusets etape 3 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Den 22. februar besluttede Økonomi- og Planudvalget at placere Ishøj Kommunes nye jobcenter i Brohuset.

Det er efterfølgende besluttet, at Jobcentret bliver bygget som en del af Brohusets etape 3. Etape 3 er planlagt til at indeholde følgende funktioner:

 • Center for Beskæftigelse (Jobcenter)
 • Borgerservice
 • Hjælpemiddeldepot
 • CEj Teknisk drift og værksted

Siden marts har en politisk følgegruppe været inddraget i overvejelser omkring både den fysiske indretning af jobcenteret, Brohusets etape 3, tidsplan og medarbejderinddragelse.

På baggrund af tilbagemeldinger fra følgegruppen er administrationen ved at undersøge mulige scenarier for kontorindretning, samt muligheden for at etablere en frokostordning for medarbejderne i Brohuset.

Beslutningen om kontorindretning i etape 3 vil have betydning for det samlede omfang og økonomi i etape 3. I henhold til beslutning af 22. februar er etape 3 planlagt til at være i to etager. Hvis der skal være plads til mange kontorer med 1-2 arbejdspladser, vil det være nødvendigt at bygge i tre etager, hvilket vil gøre projektet dyrere. Hvis der i stedet prioriteres flere kontorer med plads til 4-8 medarbejdere, kan projektet holdes på to etager.

Den politiske følgegruppe har ønsket at kende brugernes behov og ønsker, inden der træffes beslutning om principper for kontorindretning og den samlede størrelse på byggeriet af etape 3.

Efter sommerferien påbegyndes derfor næste fase af etape 3, hvor administrationen går i gang med nærmere at afdække brugernes behov og ønsker. Den overordnede behovsafklaring forventes at være færdig i løbet af september, hvorefter den drøftes i den politiske følgegruppe, og herefter fremlægges et beslutningspunkt til Økonomi- og Planudvalget om principper for indretning.

Jævnfør den nuværende tidsplan skal behovsafklaring og beslutning vedr. rammer for indretning være færdig med udgangen af 2021. Etape 3 forventes at være færdig i efteråret/vinteren 2023.

Verdensmål

Den næste fase af etape 3 har fokus på at sikre en inkluderende beslutningsproces, hvor medarbejderne har mulighed for at komme med input, at sikre det gode arbejdsmiljø, samt på at sikre den bedst mulige balance mellem brugernes behov og et ansvarligt forbrug af byggematerialer. Det betyder, at der i etape 3 er fokus på følgende verdensmål:

 • 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
 • 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

LovgrundlagJævnfør behandling i byrådet den 5. marts 2019 om projektbeskrivelse for Vejlebrovej 45 er Økonomi- og Planudvalget fagudvalg for beslutninger vedrørende den fysiske indretning af Brohuset.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser af den fremlagte statusorientering. Der fremlægges beslutningsoplæg inkl. økonomiske merudgifter ved etablering på jobcenter i Brohuset til efteråret.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.95 Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby i høring i 10 uger. Formålet med lokalplanen er at sikre landsbymiljøet i fremtiden, specielt i forhold til nedrivninger, nybyggeri og ombygninger. Den nye lokalplan vil erstatte lokalplan 1.15 Torslunde Landsby.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en ny bevarende lokalplan for Torslunde Landsby, da der har været behov for at opdatere plangrundlaget, så det bliver mere tidssvarende. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget besigtigelser af både bebyggelse og beplantning i landsbyen. Der har særligt været fokus på at sikre de bevaringsværdige huse samt den bevaringsværdige beplantning. Der er også indarbejdet ønsker fra landsbyens borgere, som er forenelige med lokalplanens bevarende formål. Det indledende borgermøde blev afholdt i Torslunde Landsby d. 27.02.20. Det omhandlede blandt andet ønsker om at bevare landsbyens hyggelige karakter med det grønne vejforløb og sikre, at husene passer godt ind arkitektonisk.

Der blev på mødet i Teknik- og Bygningsudvalget den 15. september 2020 drøftet forskellige principper i planen, blandt andet tagudhæng, minimumsstørrelse på udstykninger og bevaring af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse. Disse er indarbejdede i planforslaget. Kroppedal Museum har også været inddraget i processen, og de har peget på yderligere to huse i landsbyen, som de mener bør udpeges som bevaringsværdige. Der er udarbejdet et bilag til lokalplanen med en oversigt og kort beskrivelse af alle de bevaringsværdige huse inklusiv de to huse, som museet har foreslået. Der vil være i alt 19 ejendomme med bevaringsværdig bebyggelse, samme antal som i lokalplan 1.15.

Lokalplanen giver ikke mulighed for yderligere byudvikling eller inddragelse af nye ubebyggede arealer.

På mødet i Teknik- og Bygningsudvalget den 15. september 2020 blev det også besluttet ikke at afholde borgermøde pga. Coronasituationen, og fordi der allerede var afholdt et indledende borgermøde. Dog foreslår administrationen nu, at der - set i lyset af den forbedrede Coronasituation - planlægges et informationsmøde efter sommerferien. På mødet kan planen præsenteres, og der kan være mulighed for at stille spørgsmål til både planens indhold og betydning for den enkelte husejer.

Forslaget sendes i høring i 10 uger, da høringen ligger i sommerperioden.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplanforslag 1.95 Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby sendes i offentlig høring i 10 uger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.86 med tilhørende kommuneplantillæg 1 i offentlig høring i 10 uger. Forslaget danner nyt plangrundlag for Ishøjs største erhvervsområde, og tager afsæt i en foranalyse fra 2016 lavet i et tæt samarbejde med relevante interessenter, herunder Ishøj Erhvervsforening.  

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe gode rammer for den fremtidige udvikling af erhvervsområdet, fremlægger administrationen et forslag til en ny lokalplan. 

Det er en vigtig forudsætning for udvikling af erhvervsområdet, at det fremstår indbydende og attraktivt for de erhvervsdrivende og kunder, samt at det hænger sammen med den omkringliggende by.

Forslaget fastholder områdets anvendelse til erhvervsområde: industri, produktion, håndværk og udvalgsvarebutikker til pladskrævende varer. Forslaget implementerer derudover nye muligheder fra to landsplandirektiver henholdsvis om detailhandel og fingerplanen, samt giver mulighed for, at der i mindre grad kan etableres kultur- og serviceformål.

I overensstemmelse med Fingerplanrevision i 2017 blev området med motorsportsbanen taget ud af den grønne kile. Med vedtagelsen af denne lokalplan gives der mulighed for, at området fremover kan anvendes til erhverv evt. i forbindelse med, at kommunen frasælger arealet. Den eksisterende anvendelse kan indtil da fortsætte uændret.

I overensstemmelse med landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udlægges der med lokalplansforslaget et aflastningsområde, der lovliggør og muliggør større udvalgsvarebutikker (fx større elektronikbutikker mv.) i tilknytning til de eksisterende udvalgsvarebutikker til pladskrævende varegrupper (fx. byggemarkeder, bilforhandlere mv.).

Lokalplanforslaget er derudover en sammenskrivning af tidligere dispensationer samt de eksisterende 7 lokalplaner. Den nye og samlede plan giver bl.a. mulighed for højere bebyggelsesprocenter i aflastningsområdet. Formålet er at give de pladskrævende funktioner mulighed for en bedre udnyttelse af bygningsvolumener indvendigt med mulighed for flere etagekvadratmeter. Tætheden vil fortsat være det samme, da bygningshøjden og parkeringsnormen er uændret ift. i dag. Dertil kommer indførelsen af nye bestemmelser for skiltning, beplantning og parkeringsforhold, der skal bidrage til at udvikle kvaliteten i området, samt give de erhvervsdrivende en mere gennemskuelig sagsbehandling. For et samlet overblik over alle ændringer er der udarbejdet en oversigt, som fremgår i bilaget.

Der lægges op til en forlænget høringsperiode, grundet sommerferie samt med henblik på at kunne afholde et borgermøde for at få virksomhedernes input. Borgermødet er foreløbigt planlagt til den 25. august.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 1.86 samt kommuneplantillæg nr. 1 vedtages og sendes i offentlig høring i 10 uger

at der i høringsperioden afholdes et borgermøde med virksomhederne i området samt erhvervsforeningen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har indhentet et oplæg og tilbud fra MOE A/S på en trafikanalyse i Strandområdet. Sagen var på Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 19. maj 2021, hvor udvalget besluttede at udskyde sagen til juni.

Sagsfremstilling

I budgetforliget er der fremsat et forslag om, at "der afholdes borgermøde om beboerønsker om åbning af ud-/indkørsel på Pileskovvej (til den halve rundkørsel) mod Ishøj Strandvej med det formål at aflaste Tranegilde Strandvej samt Ishøjvej". I forbindelse med renoveringen af Tranegilde Strandvej blev det på udvalgsmødet i november besluttet at holde et temamøde om trafikken i strandområdet. Der blev på det møde udtrykt et ønske om at se på området som helhed med henblik på at kunne vurdere trafikken og trafiksikkerheden og effekten af specifikke tiltag.

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at få en rådgiver til at lave en vurdering, som kan danne basis for både temamødet i udvalget og senere borgermødet, da det er komplekst og ifølge vores vurdering kræver ekspertviden.

Center for Park, Vej og Miljø har indhentet et oplæg og tilbud fra MOE A/S på en trafikanalyse, som tager udgangspunkt i forskellige scenarier. Opgaven omfatter opbygning af trafikmodel, kalibrering, cykeltællinger, scenarieberegninger (5 scenarier) og udarbejdelse af kort med resultater og tilknyttet vurdering af effekter for alle trafikanter. Afrapporteringen omfatter både notat med gennemgang af alle resultater og efterfølgende præsentationer på udvalgsmøde og borgermøde.

Endeligt omfang af trafikanalysen fastlægges i samarbejdet med udvalget.

Lovgrundlag

Love om offentlige veje.

Økonomi

Opgaven kan gennemføres for et samlet budget på 107.000 kr. ekskl. moms.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der udføres den beskrevne trafikanalyse i Strandområdet, og at finansieringen af analysen, kr. 107.000 kr. ekskl. moms drøftes i Økonomi- og Planudvalget.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt, idet Økonomi- og Planudvalget indstiller, at trafikanalysen finansieres via kassebeholdningen.

Bilag

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der bevilget 460.000 kr. til oprettelse af familieklasser på Vejlebroskolen og Gildbroskolen. Midlerne er fordelt ligeligt på de to skoler.

I forbindelse med drøftelsen af budgetopfølgningens aktivitetsplan i maj 2021 blev der stillet følgende spørgsmål vedrørende familieklasser på Vejlebroskolen og Gildbroskolen:

 • Er der behov for etablering af familieklasser, og hvad vil skolerne sige, hvis de ikke etableres?
 • Er der mulighed for at reducere i udgifterne til familieklasser, fx så det kun er på en skole, eller at de lærere, der skal varetage undervisningen, kan gå på tværs af skolerne?

Skolelederne på de to skoler har i samarbejde med centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse udarbejdet bilagte svar på spørgsmålene om familieklasserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • budgettet til familieklasser som er bevilget i forbindelse med aftalen om budget 2021 indgår i sparekataloget fra og med skoleåret 2022/2023.
 • der ikke oprettes familieklasser i skoleåret 2021, og at skolernes budgetter reduceres svarende til de midler, der ikke er anvendt til formålet i budgetår 2021 i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tages af.

Sagsfremstilling

Skolelederne på Vejlebroskolen og Gildbroskolen oplyser, at begge skoler havde stor glæde af familieklasserne, indtil de blev lukket ned og finder det ærgerligt, hvis de alligevel ikke bliver etableret. Familieklasserne på skolerne har været et vigtigt tilbud til elever, som har det svært i skolen, og deres forældre.

På den anden side har skolelederne forståelse for kommunens økonomiske situation og ser hellere en besparelse på familieklasserne, som trods alt kommer relativt få til gode, end på fx den almindelige undervisning. Vejlebroskolen oplyser endvidere, at skolen grundet mangel på faglige kompetencer til opgaven, gerne vil vente med at oprette familieklasser til skoleåret 2022/2023, forudsat at disse forbliver i budgettet. Gildbroskolen efterlyser en hurtig afklaring, da det vil det få konsekvenser for den igangværende fag- og opgavefordeling, herunder potentielt personalemæssige konsekvenser i forhold til antallet af lærere og/eller pædagoger, hvis familieklasserne alligevel ikke skal oprettes i skoleåret 2021/22.

Skolelederne vurderer, at det ikke kan lade sig gøre at etablere familieklassetilbuddet for mindre end de 230.000 kr., der er tildelt hver af skolerne.

På baggrund af skoleledernes tilbagemelding anbefaler administrationen, at budgettet til familieklasser indgår i sparekataloget fra og med skoleåret 2022/2023.

Bilag

Resume

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 1. juni 2021 at oversende forslag fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til Social- og Sundhedsudvalget.

Grundet stor tilgang af komplekse og plejekrævende opgaver i Hjemmeplejen, bl.a. som følge af venteliste til plejehjemsplads, fremlægger administrationen forslag om, at Hjemmeplejen opnormeres i en midlertidig periode. Sagen forelægges til drøftelse og indstilling og sendes til endelig beslutning i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen i Ishøj løfter lige nu opgaven med omsorg og pleje af borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads, men som er på venteliste. Disse ressourcekrævende opgaver løser hjemmeplejen uden at have fået tilført midler til opgaverne.

Hjemmeplejen har de seneste år fået nye opgaver, men har ikke tilsvarende fået udvidet budgettet. Det går ud over den samlede kvalitet, som borgerne oplever. Derfor foreslår Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti:

 • At administrationen udregner, hvor mange timer de borgere der er på venteliste til en plejehjemsplads i Ishøj kommune får leveret hjemmehjælp.
 • At hjemmeplejen tilføres midler til at håndtere den ekstraopgave det er, at pleje borgere visiteret til en plejehjemsplads i deres eget hjem, med udgangspunkt i denne beregning. Beløbet bevilliges som tillægsbevilling via kassebeholdningen.
 • At midlerne tilføres hjemmeplejen i en periode for fire år, eller indtil der er opført et nyt plejehjem, hvorefter midlerne overføres til driften af plejehjem.
 • At de ekstra midler, der tilføres til hjemmeplejens opgaver med pleje af borgere på venteliste til plejehjem indarbejdes i budgettet for 2022 og overslagsårene.

Hjemmeplejen er udfordret på at overholde den økonomiske ramme og samtidig sikre overholdelse af de vedtagne kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp. Det skyldes, at der inden for de seneste år har været markant tilgang af komplekse borgere, med et stort plejebehov. Nogle af de meget plejekrævende borgere er i målgruppen for en plejebolig, og er på venteliste hertil. For at imødekomme plejeboligbehovet har Ishøj Kommune i de seneste år omlagt en række af Kærbos ældreboliger til plejeboliger, hvor der samtidig er tilført ressourcer til at varetage beboernes plejebehov. Plejeboligbehovet for beboere i ældreboligerne varetages derfor af Kærbo.

Omlægningen giver dog ikke en her og nu-effekt på plejeboligventelisten, da størstedelen af de beboere, der bor i de omlagte ældreboliger, er i målgruppen for en plejebolig. Der vil derfor gå noget tid, før de ”nye” plejeboliger forventes at kunne afhjælpe ventelisten til plejebolig.

Udover det store pres, der kommer fra borgere, der er på venteliste til en plejebolig, oplever Hjemmeplejen også, at der er en del borgere, som reelt er i målgruppen for en plejebolig, som bor i eget hjem.

De mange komplekse og plejekrævende borgere i Hjemmeplejen udløser mange dobbeltbesøg, hvilket giver et stort pres på Hjemmeplejens ressourcer, da der er behov for, at der er to medarbejdere til stede ved besøg hos borgerne. Fra oktober 2019 til april 2021 er det sket en stigning fra 3080 min./dag til 5716 min./dag på dobbeltbesøg, hvilket er en stigning på 2636 min./dag (svarende til 44 timer pr. dag/307 timer/uge). Halvdelen af presset ligger om aftenen/sen aften (se notat, tabel 2).

Behov for midlertidig ressourcetilførsel
Da der grundet rammestyring ikke foretages løbende demografiske justeringer af Hjemmeplejens budget, betyder det, at for at overholde den aktuelle økonomiske ramme, er reduktion i generel leveret tid nødvendig. Der er derfor behov for at tilføre ekstra midler til Hjemmeplejen.

Administrationen foreslår derfor, at der i en midlertidig periode, indtil etablering af et nyt plejehjem tilføres ressourcer svarende til 8 fuldtidsstillinger, 4 i dagvagt og 4 i aften/nattevagt, til 4,073 mio. kr. årligt.
Administrationen vil ultimo 2022 fremlægge ny status på udviklingen inden for Hjemmeplejen. Administrationen igangsætter desuden en afdækning af SOSU-personale i Hjemmeplejen, som ønsker fuld tid.

Vedhæftet er notat om udviklingen i Hjemmeplejen.

Økonomi

Ressourcer svarende til 8 fuldtidsstillinger, henholdsvis 4 i aften/nattevagtvagt og 4 i dagvagt, dvs. ca. 4,073 mio. kr. årligt eller indtil, der er etableret nye plejehjem. For 2021 vil opnormeringen have halvårsvirkning, og vil dermed beløbe sig til samlet 2,036 mio. kr.

Opnormeringen foreslås finansieret via demografipuljen i 2021. Finansiering i følgende år skal aftales i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

 • at Hjemmeplejen får fuld opnormering til at varetage det øgede ressourcetræk med kr. 2,036 mio. pr. 1.7. 2021 samt at finansiering fra 2022 og frem medtages i forhandlingerne for budget 2022.
 • at en evt. bevilling fra 2022 og frem vil blive overført til finansiering af driften, når der etableres et nyt plejehjem.

Sagen sendes til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet samt til efterfølgende orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.


Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I aftale om finansloven for 2021 er der afsat 750 mio. kr. til at understøtte virksomheder og aktører indenfor oplevelsesindustrien, for at kompensere for den nedgang de har oplevet under COVID-19. Samtidig er der ønske om at bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om fordeling af midlerne i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2021 er der afsat midler til blandt andet landets kommuner, som skal booste oplevelsesindustrien. Det kan f.eks. være udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, koncerter og foredrag.

Der er afsat 750 millioner kroner, heraf 171,7 til fordeling mellem landets kommuner. Ishøj Kommune tildeles 738.310 kr.


Målgruppen er ældre, udsatte borgere og borgere med handicap, der er visiteret til bo- eller dagtilbud. Midlerne kan anvendes i tilbud efter serviceloven, som fremgår af Tilbudsportalen; det gælder: Botilbudslignende tilbud efter almenboligloven og friplejeboliger, samt plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, som fremgår af Plejehjemsoversigten.


Midlerne fordeles efter antallet af pladser på det enkelte tilbud. Tilbuddene er: Spindehuset, Kløverengen og plejecenter Kærbo/Torsbo. De enkelte tilbud står selv for at beslutte, hvordan pengene skal udmøntes. Tilbuddene opfordres til at gøre brug af leverandører i Ishøj Kommune. Team for Frivillighed har koordinering i forhold til de respektive ledere.


Midlerne skal anvendes i 2021.

KL gennemfører primo 2022 en overordnet opfølgning, der skal beskrive, hvilke aktører, der har været samarbejde med og hvilken type aktiviteter, der er gennemført. Social- og Sundhedsudvalget orienteres efterfølgende om opfølgningen.


Lovgrundlag

Finansloven 2021.

Økonomi

Indtægt fra pulje til støtte til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets indsatser for udsatte og sårbare borgere: 738.310 kr.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at

 • Der bevilges en udgift på 738.310 kr.
 • Der bevilges en indtægt på 738.310 kr.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 10. maj 2021 rådighedsbeløbssatser på 6.366 kr. for enlige og 8.245 kr. for ægtepar, når det gælder personlige tillæg for pensionister. Satserne er gældende pr. 1.6. 2021, og omhandler nye borgere, der ansøger. Social- og Sundhedsudvalget besluttede også, at administrationen skulle beregne de økonomiske konsekvenser ved at justere rådighedsbeløb for pensionister i forhold til gennemsnit for Vestegnskommunerne.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i en sammenligning af rådighedsbeløb viser oversigten, at Ishøj Kommune ligger højere end gennemsnittet i Vestegnskommuner for personlige tillæg for pensionister.

Kommune/
Rådighedsbeløb pr. måned

Personlige tillæg for pensionister (Enlige)

Personlige tillæg for pensionister (Ægtepar)

Enkeltydelser for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag (Enlige)

Enkeltydelser på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag (Ægtepar)

Ishøj

6.366

8.245

3.331

5.638

Gennemsnitstal Vestegnskommuner

4.504

7.008

3.552

5.149

Forskel mellem Ishøj og gennemsnit

1.862

1.237

-221

486

Det foreslås, at rådighedsbeløb for personlige tillæg til pensionister sættes til at være på gennemsnitsniveau i Vestegnen. Rådighedsbeløbsgrænsen justeres til 4.500 kr. for enlige og 7.000 kr. for ægtepar gældende pr. 1. januar 2022. Såfremt ovenstående beløbssatser tiltrædes, vil det have konsekvens for 23 ud af i alt 76 mulige borgere, der som pensionister modtager personligt tillæg. Konsekvenserne omfatter borgere med brøkpension. En reduktion af rådighedsbeløb for personlige tillæg vil medføre, at der i enkelte sager ikke vil blive tilkendt et personligt tillæg.
Der er tale om et beløb på mellem 700 kr. og op til 3.500 kr. om måneden for den enkelte borger. Administrationens bedste skøn er, at der for Ishøj Kommune vil være en årlig økonomisk besparelse på 200.000 kr. (udenfor servicerammen).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag om justering af rådighedsbeløb til personligt tillæg, til det gennemsnitlige niveau i Vestegnskommunerne pr. 1. januar 2022, medtages til budgetforhandling for budget 2022.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker en tydeliggørelse af antal borgere, som berøres.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal gives en hensigtserklæring om, at Ishøj Kommune indgår i afdækning af mulighederne for et tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepot, eventuelt som § 60-fællesskab.

Sagsfremstilling

Som led i at det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner ophører d. 31. december 2021, er der igangsat en afdækning af mulige løsningsmodeller for et fremtidigt hjælpemiddeldepot. Én mulighed er, at Ishøj Kommune indgår i et samarbejde med andre kommuner om drift af hjælpemiddeldepot. I den forbindelse har Greve Kommune inviteret Ishøj Kommune ind i et muligt samarbejde om tværkommunalt hjælpemiddeldepot, eventuelt i form af et § 60-fællesskab. Ved samarbejde efter den kommunale styrelseslov § 60 afgiver deltagerkommunerne kompetence til at varetage netop de opgaver, der med samarbejdsaftalen – vedtægterne – overlades til ”det kommunale fællesskab”. En ulempe ved § 60-fællesskab er manglende fleksibilitet, hvis der er behov for ændringer, idet disse skal godkendes af alle deltagende kommuner i fællesskabet. Ishøj Kommune har erfaring med etablering af § 60-fællesskab i form af Beredskab 4K, der er etableret sammen med kommunerne Greve, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

I dag har Dragør, Faxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Lejre, Nyborg, Ringsted og Solrød kommuner fælles depot med beliggenhed i Greve Kommune. Depotet drives af Zealand Care. Zealand Care har imidlertid opsagt depotdriften pr. 1. februar 2022, hvorfor Greve og de øvrige kommuner - ligesom Ishøj Kommune - afsøger fremtidige mulige løsninger for et hjælpemiddeldepot. Zealand Care har givet udtryk for, at de ser positivt på, hvis et antal kommuner vil overtage depotet, herunder medarbejderne. Kommer et antal kommuner med hensigtserklæringer vedrørende mulig overtagelse, vil Zealand Care give adgang til at se i deres regnskaber (åben bog). Dette er en forudsætning for at kunne lave en mere præcis beskrivelse af økonomi og drift af et eventuelt § 60-fællesskab.

Der har været afholdt møde med deltagelse af de kommuner, som samarbejder om depotdrift af Zealand Care fra depotet i Greve. Endvidere deltog Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner. Formålet var at undersøge, hvorvidt der var interesse blandt kommunerne for at etablere et § 60-fællesskab. De fleste af kommunerne var positive for at indgå i et fællesskab og aftalen er nu, at kommunerne skal afklare den politiske opbakning i egen kommune.

Social- og Sundhedsudvalget skal derfor tage stilling til, hvorvidt der er politisk opbakning til, at der gives en hensigtserklæring om, at Ishøj Kommune indgår i en afdækning af mulighederne for et tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepot beliggende i Greve Kommune, eventuelt som et § 60-fællesskab.
I den forbindelse skal det bemærkes, at Vallensbæk Kommune har tilkendegivet, at de fortsat ønsker et tværkommunalt samarbejde om hjælpemiddeldepot. Endelig politisk beslutning sker medio juni 2021.
Ishøj Kommune er i gang med at opføre et nyt og moderne hjælpemiddeldepot i Brohuset samtidig med, at der afdækkes et samarbejde mellem nabokommunerne.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60.
Et § 60-fællesskab:

 • Er et selvstændigt formueretssubjekt og kan bl.a. indgå forpligtende aftaler med andre.
 • Er en selvstændig juridisk person og kan som sådan pålægges strafansvar efter straffelovens regler om juridiske personers strafansvar.
 • Er en offentlig myndighed og underlagt samme offentligretlig lovgivning som kommuner.
 • Oprettes typisk som interessentskaber. Dette indebærer, at alle deltagere udadtil hæfter direkte, uden begrænsning og solidarisk.
 • Oprettes med minimum to ejere. Et § 60-fællesskab er en art ”specialkommune”, der – i modsætning til almindelige kommuner – kun kan løse de opgaver, som med vedtægterne er overført til fællesskabet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Ishøj Kommune ikke tilslutter sig en videre afdækning af § 60-fællesskab, da det kan begrænse nærhedsprincippet i driften af kommunens hjælpemiddeldepot.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen afsøger, om der kan indgås et samarbejde med nabokommunerne, som vi samarbejder med omkring beredskabet.

Supplerende sagsfremstilling:

Efter Social- og Sundhedsudvalgets møde har kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune ved møde den 16. juni besluttet, at de efter 1. januar 2022 fortsat ønsker at indgå i et samarbejde med Ishøj Kommune om drift af hjælpemiddeldepot. Administrationen i Ishøj og Vallensbæk kommuner vil nu igangsætte proces med henblik på indgåelse af aftale herom.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Med baggrund i byrådets drøftelser angående kompensation til foreningslivet for vaccinecenterets benyttelse af arealer i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter, fremlægger Center for Kultur og Fritid forslag til kompensation af foreningslivet.

Sagsfremstilling

Foreningslivet i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter har på grund af vaccinecenterets tilstedeværelse afviklet deres aktiviteter efter en nødplan, der har fungeret, men i høj grad hæmmet aktiviteterne.

Med udgangspunkt i byrådets tidligere drøftelser beskrives nedenfor kompensationsaktiviteter som følger:

 • Investere overskydende midler fra Region Hovedstadens vaccinationscenterleje i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 • Gentænke brugen af den tidligere grusbane (nu asfalteret parkeringsplads) til arena for flersidig idrætsanvendelse.

Sagen har været drøftet med Ishøj Idrætsråd, hvor formanden udtaler støtte til forslaget til kompensation.

Center for Kultur & Fritids forslag til kompensation fremgår af bilag 1.

Restbeløb efter vaccinecenterdrift


2.691.423

Sommerferieåbent i idrætsfaciliteterne
Idrætscenter

30.000


skolehaller

30.000

Nye faciliteter
Mobil hockey-bane

512.000


mobil pumptrack-bane til cykling, skate og rulleskøjte

190.000


2 paddlebaner (mobile paddlebaner)

606.000

Forbedringer på stadion
Bold-fange-hegn-bag-mål 2 styk á 20 meter, 4 m højde.

60.000


Tilskuerhegn ved målene

75.000


2 nye liga-mål

20.000


Strøm på begge sider af banen - 300 meter i alt

27.500


Tribuner - 4 styk moduler á 48 pax = 192 pladser

271.000


Halvtag ved billetindgang

89.000


- billetmølle, tæller gæster

46.000


- dobbeltlåge v. hegnet

10.000


- fliser under halvtag

15.000


2 X vandtog - dvs. - 2 X mobile vandingsanlæg

50.000


Banedug - brugt

25.000


20 Fods container til opbevaring af udstyr + etablering af videoplatform

22.500

Totalpris


2.079.000

Totalpris inclusive 15% uforudsete udgifter.


2.390.850

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at

- der gives bevilling til lejeindtægt på 4,2 mio. kr.
- der gives bevilling til de i bilag 1 foreslåede kompensationsinitiativer på 2,4 mio. kr.

- der gives en driftsbevilling på 250.573 kr. (er omfattet af servicerammer).

Økonomi

Restbeløbet fra Regionens leje af Ishøj Idræts & Fritidscenter udgør pr. 31. august 2.691.423 kr.
Den samlede indtægt fra vaccinationscenteret udgør 4.209.403 kr. og afledte udgifter for Ishøj Idræts & Fritidscenter: 1.517.980 kr. Der er derfor et restbeløb på 2.691.423 kr. til dækning af udgifter ved forslaget til kompensation for foreningslivet.


Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalgets indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd besluttede på byrådsmødet den 3. november 2020 at gennemføre en ny høring af Ungdomsskolen omkring en mulig organisatorisk placering af Ungdomsskolen i Center for Dagtilbud og Uddannelse

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har indhentet udtalelser fra ledelsen af Ishøj Ungdomsskole og fra ungdomsskolens MED-udvalg. Begge er vedhæftet i bilag.

Konklusionen fra begge udtalelser er, at den organisatoriske placering fungerer godt.

Center for Kultur og Fritid vurderer med baggrund i udtalelserne, at der ikke er behov for yderligere justeringer af organisationen på dette område.

Lovgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Økonomi

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at udtalelserne tages til efterretning og det konstateres, at der ikke er behov for yderligere justering af organisationen på dette område.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for juni måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag