Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 24. august 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), at der skulle ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal derfor udarbejdes halvårsregnskab for derved, at sikre opfølgningen i forhold til udgiftsudviklingen og dermed give en prognose for regnskabsresultatet.

Kravet for rapportering af forventet regnskab på baggrund af halvårsregnskabet til Social- og Indenrigsministeriet, tager udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. maj måned. Derfor er det denne opfølgning, som administrationen har lagt til grund for indberetningen til Social- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at indberetningen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Økonomi

Jfr. halvårsregnskabet er forventningen, at serviceudgifterne holder sig inde for budgettet ligesom den samlede driftsvirksomhed forventes at holde. Mht. bruttoanlægsudgifterne forventes disse højere end ved budgetlægningen, i størrelsesorden 27 mio. kr.. Dette skal ses i lyset af, at der blev videreført ca. 45,3 mio. kr. fra 2014 til 2015, ligesom der er givet bevilling til arkæologiske undersøgelser ved nyt erhvervsområde på 5,2 mio.kr., bevilling til voldgiftssag, samt yderligere bevilling til helhedsskolen på Ishøj Skole på 1,6 mio.kr. Der forudsættes videreført ca. 30 mio. kr. til 2016.

Udover indberetningsskemaet til Social- og Indenrigsministeriet fremlægges der også obligatoriske regnskabsopgørelser og regnskabsoversigt på bevillingsniveau.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om budgetforslag 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019. 

Budgetforslaget, budgetredegørelse og inspirationskatalog er uddelt til Byrådets medlemmer på Byrådets møde den 11. august 2015.  

Der er udsendt budgetmateriale til de høringsberettigede. 

Budgetforslaget, budgetredegørelsen og inspirationskataloget fremlægges.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at 1. behandlingen sker på ekstraordinært Byrådsmøde den 24. august 2015. 

at høringssvar skal være modtaget senest den 2. september 2015. 

at der afholdes budgetseminar for Byrådet den 2. september 2015. 

at temaer til budgetseminaret skal være Borgmester og Kommunaldirektør i hænde senest den 26. august 2015. 

at ændringsforslag fra de stående udvalg og enkelte byrådsmedlemmer skal være Borgmesteren i hænde senest den 25. september 2015 kl. 12.00. 

at budgetforslaget oversendes til 2. behandling i Byrådet, som sker på Byrådets møde den 6. oktober 2015.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Østsjællands Beredskab etableres den 1. oktober 2015. Østsjællands Beredskab stiftes som et § 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.

Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi forelægges til godkendelse

Sagsfremstilling

Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Østsjællands Beredskab er samtidig ansvarlig kontraktholder for de forebyggende og operative opgaver, som styres gennem eksterne kontrakter.

 Ved at danne et nyt fælles beredskab, der omfatter 8 kommuner og mere end 320.000 borgere, og et sammenhængende beredskabsområde, der omfatter en væsentlig del af Østsjælland, forventer de deltagende kommuner, at der kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.

Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi forelægges til godkendelse i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser og er vedlagt indeværende sag.

Der er udarbejdet en ensartet sagsfremstilling til de 8 kommuner, så de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser kan godkende vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi på deres førstkommende møde efter sommerferien i august eller september 2015. Den endelige godkendelse af stiftelsen af Østsjællands Beredskab kræver også Statsforvaltningens godkendelse, som behandles sideløbende med godkendelsen i Byråd/Kommunalbestyrelser.  

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

Beslutning

Beredskabskommissionen indstiller, at Østsjællands Beredskab etableres pr. 1. oktober 2015 som beskrevet i dagsordenen med tilhørende bilag: vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beredskabskommissionens indstilling følges.

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

Budgetforslaget for 2016 reduceres med ca. kr. 800.000, svarende til reduktionen i Ishøj Kommunes bloktilskud.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Lejerbo har den 30. juli 2015 fremsendt byggeregnskab, skema C til kommunens godkendelse (ikke vedhæftet elektronisk).

Sagsfremstilling

Den samlede anskaffelsessum på skema C er opgjort til 125.883.000 kr.

Byggeriet har medført budgetoverskridelser - hovedsagelig udgifter til oprensning af en forurenet grund, som det ikke har været muligt at få dækket af grundsælger.

Byggeriets anskaffelsessum kan opgøres således:

Samlet anskaffelsessum for byggeriet                                            137.553.397 kr.

Forsikringserstatning                                                                    -     1.900.000 kr.

Tilskud fra organisationen Lejerbo Køge Bugt                               -     9.340.000 kr.

Driftsudgifter og indtægter indtil skæringsdatoen 30/4-2014         -        430.397 kr.

Samlet anskaffelsessum ifølge skema C                                        125.883.000 kr.

Sammenhæng mellem skema B og skema C:

Godkendt anskaffelsessum skema B                                              124.306.167 kr.

Ekstra udgifter op til bindende maksimum beløb                           +    1.226.701 kr.

Bindende maksimumsbeløb                                                             125.532.868 kr.

Pristalsregulering                                                                            +       780.529 kr.

Driftsudgifter og indtægter indtil skæringsdatoen 30/4-2014           -       430.397 kr.     

Anskaffelsessum skema C                                                               125.883.000 kr.    

Ishøj Byråd har den 6. marts 2012 godkendt revideret skema B med en samlet anskaffelsessum på 124.307.000 kr., hvoraf kommunens grundkapital udgør 14% - i alt 17.402.980 kr.

Kommunens grundkapital på skema C udgør 17.623.620 kr., hvilket er en merudgift på 220.640 kr. 

Der er afsat et beløb i skema C - og vedlagt bilag på 443.565,49 kr. - på omkostninger til teknisk rådgivning/1 års gennemgang, revisionshonorar, tinglysning m.v. Pengene til de afsatte beløb er øremærkede til de nævnte formål og kan ikke anvendes til andre formål. De manglende arbejder og afsatte beløb skal være afsluttet og afregnet inden seks måneder efter, at byggeregnskabet er godkendt. Ved afregningen fremsendes revisionspåtegnet regnskab for de afsatte beløb.  

Formanden for afdelingsbestyrelsen i Fasanparken har på beboernes vegne fremsendt indsigelse til Ishøj Kommune den 17. august 2015. Afdelingen anmoder kommunen om at afvise skema C, da afdelingen ikke mener, at byggeriet kan betragtes som afsluttet, før bebyggelsen har fået pålagt køreasfalt på fødevejene og det tilstødende område.

I henhold til mail af 19. august 2015 har projektlederen i Lejerbo været i dialog med formanden for afdelingsbestyrelsen omkring problemstillingen. Lejerbo mener, at byggeriet er afleveret i forsvarlig stand, og at de udeståender der måtte være i forhold til det oprindelige projekt vil blive prioriteret over den kommende periode.

Parterne har ikke kunnet nå til enighed om en løsning og tvisten er ikke en problemstilling i relation til byggeregnskabet; men et udestående mellem afdelingen og deres administrationsselskab.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byggeregnskab skema C samt bilag godkendes. Merudgiften på 220.640 kr. til grundkapitalen finansieres via Økonomi- og Planudvalgets puljebeløb (Økonomi- og Planudvalgets pulje udgør herefter 5.613.000 kr.).

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken i offentlig høring i minimum 8 uger samtidig med at en miljøscreening af lokalplan 1.73 offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre rækkehuse på de to græsarealer mod Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej langs Vejleåparken.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 60 rækkehuse med tre forskellige boligstørrelser. Placeringen af rækkehusene er vinklet på grunden og forskudt i forhold til hinanden. Deres udseende er inspireret af boligområdet Strandgårdsparken med deres forholdsvise lukkede private facader. Bebyggelsen skal opføres i én etage med ensidet taghældning der åbner sig op mod vejen. Indgangspartiet er tilbagetrukket i facaden og stue/værelse skyder sig frem ud mod haven, så der på begge sider af husene er nicher, hvor der bliver etableret terrasser. Facaderne skal være i puds eller tegl og have et samspil med Vejleåparkens bebyggelse. Et markant element på rækkehusene er ovenlyset på taget, der giver lys ind midt i boligen. Rækkehusene orienterer sig henholdsvis med øst og vest (Ishøj Boulevard) og nord og syd (Ishøj Søvej).

Lokalplanområdet er inden for det stationsnære område med maksimum 1.200 meter til stationen. Derfor stilles i lokalplanen kun krav om, at der skal anlægges 1 parkeringsplads til hvert rækkehus. Andre lokalplaner inden for det stationsnære område har samme krav om 1 parkeringsplads pr bolig - lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen og lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads. Regnvand skal håndteres på egen grund, men da jordbunden i lokalplanområdet ikke er egnet til nedsivning, har lokalplanen krav om, at vandet skal ledes til kommunens regnvandssystem ved hjælp af åbne rekreative LAR-løsninger. Derudover giver lokalplanen mulighed for solceller på tagene og grønne tage.

Der er udarbejdet en miljøscreening, der viser, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering.

Efter politisk behandling i Byrådet sendes forslaget til lokalplan 1.73 i offentlig høring i minimum 8 uger fra 7. september til og med 1. november 2015. Afgørelsen om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering af forslag til både lokalplan 1.73 offentliggøres samtidig med en klagefrist på 4 uger.

Det bemærkes, at bebyggelsen delvis er beliggende på arealer tilhørende kommunen. Salgsindtægten for disse arealer forventes ca. at svare til kommunens andel af byggeriets omkostninger.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken vedtages og sendes i offentlig høring i perioden 7. september til og med 1. november 2015.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. Borgmesteren bemyndiges til at optageforhandlinger med AAB om salg af grunden.

Beslutning

Tiltrådt

Lennart Nielsen (V) ønsker ikke at der opføres almene boliger på arealet.

Lovgrundlag

Planloven § 11, 13 og 15

Bilag

Resume

Det skal træffes beslutning om, at miljøscreeningen ikke medfører udarbejdelse af en miljøvurdering (Miljørapport) af forslag til lokalplan 1.73 Rækkehusene ved Vejleåparken.

Sagsfremstilling

Screeningen viser efter Plan-, Bygge- og Miljøcenterets vurdering, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering.

Efter politisk behandling i Byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker den 5. september 2015, samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det besluttes ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken, og at dette offentliggøres  7. september med en klagefrist på 4 uger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om Miljøvurdering,

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at endeligt vedtage lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen og kommuneplantillæg nr. 1.

Sagsfremstilling

Der er i foråret 2015 udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre boliger på en tidligere institutionsgrund ved Jægerbuen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 14 rækkehuse.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 1, der indeholder en ny kommuneplanramme 1.B.25. Den forhøjer bebyggelsesprocenten til 75, sætter parkeringsnormen til én parkeringsplads pr. bolig inklusiv handicapparkering og ændrer grundstørrelsen til minimum 98 m
2.

Lokalplan 1.72 Rækkehusene Musvitten, Jægerbuen har været i høring i perioden 11. maj til 6. juli 2015, hvor der ud over Venstres særindstilling er modtaget ét høringssvar, der omfatter indsigelse mod forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Høringssvaret omhandler den forhøjede bebyggelsesprocent, placering af almene boliger i Jægerbuen, kommuneplantillæggets ændringer og de bestemmelser om udformningen af boligerne, der sikrer en ensartethed. Venstres særindstilling omhandler placering af almene boliger i Jægerbuen og skærpelse af klima- og energiplanlægningen i byggeriet i lokalplanen. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Der er ikke modtaget indsigelser til screeningen af lokalplan 1.72.

Derudover er der få redaktionelle ændringer i lokalplanen, der ikke har betydning for lokalplanens overordnede indhold.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.72 Rækkehusene, Jægerbuen og Kommuneplantillæg nr. 1 bliver endeligt vedtaget og offentliggjort.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt

Lennart Nielsen (V) ønsker ikke at der opføres almene boliger på arealet, Lennart Nielsen (V) finder iøvrigt , at miljøkravene bør skærpes, så byggeriet lever op til miljøkravene til andre almene byggerier i kommunen.

Lovgrundlag

Planloven § 11, 13 og 15

Bilag

Resume

I juni 2015 tog Byrådet stilling til de indkomne høringssvar til planen. Disse beslutninger samt detaljering og videreudvikling er indarbejdet i helhedsplanen til endelig godkendelse af Byrådet. Helhedsplanen vil danne baggrund for kommuneplantillæg og lokalplanarbejde. 

Sagsfremstilling

Helhedsplanen er tilrettet på baggrund af byrådets stillingtagen til høringssvarene i juni 2015. Den videre bearbejdning betyder, at der desuden er sket en detaljering af enkelte af temaerne og mindre ændringer, som ikke har været politisk behandlet tidligere. Der er gjort nærmere rede for de yderligere ændringer i tilhørende bilag.

Overordnet handler det om:

·         En opdeling af området i delområde I & II
·         Definition af bebyggelse på baggrund af etagehøjde
·         Bygningshøjde og terrassering ud til Ishøj Strandvej og Vejlebrovej
·         Strategiske placeringer af 8 etages bygninger
·         Identifikation af placering af fælles grøn plads
·         Vej til tung trafik langs baneterræn tages ud
·         Klimaveje og kobling til den grønne kile

Offentliggørelse af Helhedsplanen sker på Kommunens hjemmeside, samt til interessenterne i området. Der inviteres til et orienteringsmøde om planen i september efter den endelige godkendelse.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at de indarbejdede ændringer i Helhedsplanen godkendes..

Planen offentliggøres på Kommunens hjemmeside samt direkte til områdets interessenter. Der inviteres til et orienteringsmøde om planen i september efter den endelige godkendelse.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt

Annelise Madsen (A) og Niels Borre (F) ønsker bygninger i max 6 etager.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Byrådet godkendte den 2. juni 2014 forslag til tillæg til spildevandsplan vedrørende St. Vejleå. Projektet er miljøvurderet, og det er konkluderet, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet udover den klimatilpasning, der er formålet med projektet.

Sagsfremstilling

Forslag til Spildevandsplantillæg 2 vedrørende St. Vejleå med tilhørende Miljøvurdering har været i høring fra den 4. juni til den 30. juli 2015. Projektet vedrører et større område. Det er vurderet, at projektet ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning udover den positive klimatilpasning, der er formålet.

Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden, men Kroppedal Museum har understreget at museet skal høres tidligt i projekteringsfasen. Museets bemærkning giver ikke anledning til ændring af plantillægget, da det fremgår af forslag til plantillæg, at museet skal høres tidligt.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at tillæg 2 til spildevandsplan for Ishøj Kommune godkendes endeligt og at Miljøvurderingens afgørelse, om at Vejleå-projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, tages til efterretning.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges (KMU holder møde den 24. august 2015).

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen og Miljøvurderingsloven

Bilag

Resume

Ishøj og Vallensbæk Kommuners forslag til vandhandleplan har været i 10 ugers offentlig høring til d. 17. juli 2015. Ifølge miljømålsloven skal kommunerne vedtage en endelig vandhandleplan senest 1 år efter offentliggørelsen af statens vandplan, dvs. senest d. 30. oktober 2015.

Sagsfremstilling

I løbet af høringsperioden er der modtaget 3 høringssvar til planforslaget. Høringssvarenes indhold samt deres eventuelle konsekvenser for vandhandleplanen behandles i vedlagte skema (Bilag A).

Et høringssvar fra Naturstyrelsen giver anledning til en mindre redaktionel ændring af planforslaget som følge af en ændret procedure for tilstandsvurdering af blødbundsvandløb. De 2 øvrige høringssvar giver ikke anledning til ændringer af planforslaget.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Vandhandleplan 2010 – 2015 for Ishøj og Vallensbæk Kommuner med de anførte ændringer (Bilag B) vedtages af Byrådet og efterfølgende offentliggøres digitalt. Offentliggørelsen finder sted umiddelbart efter at sagen har været forelagt Vallensbæk kommunalbestyrelse den 7. oktober 2015.
at høringssvarene besvares i henhold til vedlagt skabelon (Bilag C). 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges (KMU's møde er den 24. august 2015)

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Miljømålsloven (lov bek. nr. 932 af 24/09/2009) kapitel 11.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der er morgenåbning for elever indmeldt i sfo1 (børnehaveklasse – 3. klasse) fra kl. 6.30 – 8.00. Strandgårdskolens sfo har åbent fra kl. 6.15. Der tilbydes ikke morgenåbning for elever indmeldt i sfo2 (4. klasse – 6. klasse). Det har været et problem for nogle forældre til elever i 4. klasse i sær i skolernes ferier, hvor sfo2 først åbner kl. 9.00.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede Byrådet derfor, at give elever fra 4. klasse, som er indmeldt i sfo2, mulighed for at benytte morgenåbningen i sfo’erne i skolernes ferier.

Administrationen og kommunens sfo’er modtager jævnligt henvendelser fra forældre til elever der rykker op i 4. klasse efter sommerferien, som oplever at det er et problem, at deres barn ikke længere har mulighed for at benytte morgenåbningen i sfo’en på skoledage.

Administrationen foreslår, at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter muligheden for, at tilbyde forældre til elever i 4. klasse at tilkøbe morgenåbning i sfo’erne på skoledage.

I vedhæftede bilag er der foretaget en beregning af forældrebetalingen for et sådan tilkøb. Som det fremgår af bilaget er der flere muligheder for fastsættelse af forældrebetaling for tilkøb af morgenåbningen. I bilaget er der foretaget en kalkulering af ekstra udgifter for kommunen.

Det skal bemærkes, at en eventuel tilkøbsordning vil betyde ekstra administrativt arbejde for Pladsanvisningen, da de nuværende systemer ikke kan håndtere sådanne individuelle ordninger. Dette er ikke indregnet i beregningerne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at tilbyde forældrene i 4. klasse at tilkøbe morgenåbning i sfo'erne på skoledage som en forsøgsordning. Udvalget besluttede endvidere, at ordningen evalueres, og at evalueringen forelægges Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i april 2016.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at taksten bliver 335 kr. pr. måned.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj har de sidste fire år deltaget i kulturaftalen KulturmetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.  Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale for perioden 2016-2019. Ishøj har tidligere overfor de andre partnere erklæret sin hensigt om deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen (byrådsmøde sag nr. 33 den 3. februar 2015), og Kultur og Fritidsudvalgets formand og kulturchefen har deltaget i udformningen af aftalens indhold. Aftalen Kulturmetropol Copenhagen forelægges nu til politisk beslutning.

Sagsfremstilling

I perioden 2012-15 deltager Ishøj i kulturaftalen KulturMetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.  Hovedindholdet i KMØ har været 11 projekter under 6 indsatsområder. De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu nået en række resultater.

Med den baggrund har den politiske styregruppe for KMØ, hvor Ishøj er repræsenteret ved formanden for Kultur- og fritidsudvalget, vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. Der skal arbejdes videre med KMØs 10-årige vision. Kulturmetropol Copenhagen skal knytte parterne i aftalen endnu tættere sammen i en sammenhængende kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. Det betyder, at partnerne ved deltagelse forpligter sig til at deltage i alle fire år.

Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder.

 Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er:

  • Festivaler og events 2.0
  • Musikmetropolen
  • Unge i samskabelse med kulturlivet

Indsatsområderne er uddybet i vedhæftet notat.

Det vil være op til den enkelte partner, hvor meget engagement, der lægges i det enkelte indsatsområde, men jo større engagement, jo større udbytte.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

1.       Ishøj indgår som partner i Kulturmetropol Copenhagen i 2016-2019.

2.       der afsættes midler til Kulturmetropol Copenhagen i budgettet for 2016 og overslagsårene.

3.       Udvalget bemyndiger Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstiling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud: 

Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen

 

Indbyggere

0-20.000

20.000 - 40.000

40.000 - 60.000

60.000 - 100.000

100.000-200.000

200.000+

Finansiering

kr. 60.000

kr. 80.000

kr. 120.000

kr. 180.000

kr. 200.000

kr. 300.000

Ishøj Kommune forpligter sig til at bidrage med 80.000kr. årligt i perioden 2016-2019. Derudover forventes, at der er en række øvrige udgifter til aktiviteter i forbindelse med de tre aktivitetsområder, men at udgifterne kan afholdes indefor der foreslåede beløb i budgetforslaget for 2016. Det må samtidig forventes at kulturinstitutionerne anvender en del af deres aktivitetsmidler til realisering af aktiviteter under denne aftale.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde.

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Styringsaftalen i Rammeaftale 2016.

Kommunernes frist for behandling af Styringsaftalen er den 1. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

Nedenstående er en kort sammenfatning.

Takstudvikling

Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.

Aftale om takstudvikling er, at priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 maksimalt må stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

Fra 2014 til 2015 faldt taksterne i gennemsnit for tilbud i Ishøj og Vallensbæk med 1,5 % pr. plads, hvorfor Ishøj/Vallensbæk forventer at leve op til målsætningen om et fald på en procent fra 2014 til 2016.    

Der er også indgået en aftale om reduktion af overheadprocent. Der arbejdes på at overheadsprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

Styrings- og udviklingstiltag for 2016

KKR Hovedstaden opfordrer til fortsat at fastholde et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde og systematisk at arbejde med følgende områder:  

  • At kommunerne på myndighedssiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse.   
  • At der er fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne i myndighedsenheden
  • At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.
  • At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster
  • At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi.
  • At driftsherrene har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne
  • At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere på driftsherresiden.

Vedhæftet er udkast til styringsaftale 2016.

Indstilling

 Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til styringsaftale 2016 godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tilføjelser i indstillinger:Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at udkast til styringsaftale 2016 godkendes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Undervisningsudvalgets indstillinger følges.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler

Bilag

Resume

Beskrivelse af udsatteråd samt oplæg til forretningsorden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde d. 8. juni 2015, at der skal etableres et lokalt udsatteråd i Ishøj Kommune.

Det har været nedsat en arbejdsgruppe, som har beskrevet et udsatteråd i Ishøj Kommune. Arbejdsgruppen har ligeledes udarbejdet udkast til forretningsorden for udsatterådet. Den endelige forretningsorden skal vedtages i regi af udsatterådet.

Af beskrivelsen fremgår det, at der ydes diæter til udsatterådet. Ifølge lov om kommunernes styrelse § 16a er det op til kommunen, om man vil udbetale diæter til råd og udvalg, der er frivillige at oprette. I den forbindelse har det været undersøgt, hvad praksis er i andre kommuner og internt i Ishøj Kommune. I flere kommuner, herunder Høje-Taastrup og Slagelse kommuner, har man valgt, at man udbetaler diæter til udsatterådene. I Ishøj Kommune er praksis, at man yder diæter til bl.a. medborger- og demokratiforum, som er et råd, som kommunen har valgt at oprette. På den baggrund foreslås det, at der udbetales diæter til medlemmer af Ishøj Kommunes udsatteråd.

Der vil blive uarbejdet valgprocedure for udpegelse og valg af brugermedlemmer i udsatterådet.

Udsatterådet skal evalureres med udgangen af nuværende byrådsperiode.

Vedhæftet er beskrivelse af rammerne for et udsatteråd i Ishøj Kommune samt forslag til forretningsorden.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at rammer samt forrretningsorden for udsatterådet sendes til byrådet til godkendelse.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er afsat kr. 25.000 i budgetforslag for 2016 til udsatterådets drift.

Bilag