Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 24. september 2018 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ifølge styrelsesloven skal Økonomi- og Planudvalget udarbejde forslag til kommunernes årsbudget for det kommende budgetår, således at budgettet kan vedtages i byrådet senest den 15. oktober. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for budgetårene 2020, 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget 2019-2022 blev 1. behandlet i byrådet den 27. august 2018.

Budgetforslaget, som nu skal 2. behandles, er udarbejdet med udgangspunkt i budgetstatus afgivet på byrådets budgetseminar den 6. september 2018.

I forhold til 1. behandlingsforslaget bemærkes følgende:

 • Fagudvalgene har behandlet budgetforslaget - der vedlægges referat fra fagudvalgens møder.
 • Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt og indarbejdet i budgettet.
 • Ændringer efter 1. behandlingsforslaget er indarbejdet. Disse fremgår af ubalanceoversigten.
 • Forslag til budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er indarbejdet i budgetmaterialet.
 • Takstbladet er tilrettet efter de seneste ændringer.

 

Det har ikke været muligt at indberette tallene i økonomisystemet inden tidspunktet for udarbejdelse af dagsordenspunktet. Dette vil blive gjort således, at hovedoversigt og bevillingsoversigt kan eftersendes inden Økonomi- og Planudvalgets møde den 24. september, alternativt omdeles på mødet.

Som det fremgår af balanceoversigten, udgør serviceudgifterne 1.227,9 mio. kr.

Anlægsbudgettet i 2019 udgør 79,6 mio. kr. (netto).

 

I henhold til styrelsesloven skal der være balance mellem udgifter og indtægter i budgetåret og budgetoverslagsårene. Det fremlagte budgetforslag afbalanceres over kassebeholdningen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at forslaget til budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 godkendes, med forbehold for endelig budgetaftale. Der meddeles samtidig bevilling i henhold til bevillingsoversigten (med undtagelse af anlæg) med de bindinger, der i bemærkningerne er gjort til de enkelte poster. Der meddeles samtidig anlægsbevilling til de med stjerne (*) markerede anlæg på investeringsoversigten.

at administrationen bemyndiges til eventuelt at foretage mindre tekniske justeringer i forbindelse med den talmæssige indberetning af budgettet.

Beslutning

Tiltrådt med følgende tilføjelse:

- at førstegangs babysvømmning til 40.000 kr. indarbejdes i forslag til budget 2019

- at der etableres en sundhedspulje på 5 mio. kr. finansieret af den afsatte ramme til medfinansiering samt en driftsramme til Next på ca. 5½ mio. kr. finansieret via reduktion af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Bilag

Resume

I forbindelse med budget 2019 skal grundskyldspromillerne og dækningsafgiften fastsættes.

Sagsfremstilling

I budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 er der forudsat uændrede grundskyldspromiller og promille for dækningsafgift, jf. vedhæftede bilag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at grundskyldspromillerne og dækningsafgiften fastsættes i overensstemmelse med budgetforslaget, dvs. med uændrede satser.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal kommuneskatteprocenten fastsættes, og det skal besluttes at vælge mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for skatter, tilskud og udligning, eller selvbudgettering. Beregningerne viser, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil give 13,9 mio. kr. mere end ved selvbudgettering.

Sagsfremstilling

I budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og Ishøj Kommune har historisk også valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er der i budgetforslaget forudsat en uændret kommuneskatteprocent på 25.

Ifølge beregningen vil det statsgaranterede udskrivningsgrundlag – under de givne forudsætninger – samlet give et merprovenu på 13,9 mio. kr. i forhold til selvbudgettering. Dette skal tillige ses i lyset af, at der er risikofyldte elementer ved at vælge selvbudgettering, jf. det vedhæftede notat.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kommuneskatten fastsættes uforandret til 25,0 %, og at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 udgør 3.399.296.000 kr.

Med en skatteprocent på 25,0 bliver provenuet 849.824.000 kr.

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetlægningen skal kirkeskatteprocenten fastlægges.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Provsti har den 13. september 2018 fremsendt meddelelse om ligningsbeløb samt oversigt om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser i Ishøj Kommune.

 

Budget 2018

Budget 2019

Ishøj sogn

11.882.600

10.863.000

Torslunde sogn

2.527.000

3.448.771

Provstiudvalgskassen og skoletjeneste

723.000

817.000

Kirkekasser i alt

15.132.600

15.128.771

Landskirkeskatten

3.001.986

3.006.562

I alt

18.134.586

18.135.333

47,5 % af Ishøj Kommunes indbyggere var medlemmer af Folkekirken den 1. januar 2018 (48,6 % den 1. januar 2017).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kirkeskatteprocent fastsættes til uændret 0,90 %.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten i Ishøj Kommune

 

2.015.037.000 kr.

Med kirkeskatteprocent på 0,90 vil provenuet blive

 

     18.135.333 kr.

 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Ishøj Kommune har i perioden februar 2017 til april 2018 modtaget decisionsskrivelser (afgørelser/beslutninger) fra forskellige styrelser og ministerier vedrørende disses gennemgang af kommunens revisionsberetninger for regnskabsår 2016. Regnskab og revisionsberetninger skal forelægges byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), Børne- og Socialministeriet, Ankestyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Decisionsskrivelserne vedrører kommunens regnskab og revisionens beretning for 2016.

I decisionsskrivelserne - som indeholder en opsummering af de enkelte styrelser og ministeriers gennemgang af Ishøj Kommunes revisionsberetninger for regnskabsåret 2016 - refereres til, at kommunens revision ikke har haft taget forbehold eller har haft bemærkninger til den afsluttende revision af årsregnskabet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Bilag

Resume

Årsregnskaber 2017 for de almene boligselskaber i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

De almene boligselskabers reviderede årsregnskaber for 2017 - for afdelinger og boligorganisationer hjemhørende i kommunen - er i år gennemgået via Landsbyggefondens regnskabsdatabase, som er offentligt tilgængeligt. Regnskaberne modtages derfor ikke længere i fysisk form,hvorfor der ikke er vedhæftet oversigt over de enkelte afdelingers regnskaber. Boligselskabernes eksterne revisiorer har gennemgået regnskaberne, og revisors beretning til de enkelte regnskaber har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Kommunens kritiske regnskabsgennemgang er gennemgået af ekstern konsulent, som kommunen har entreret med, og som har udarbejdet det vedhæftede notat, i forbindelse med gennemgang af regnskaberne. Konsulentens samlede konklusion på gennemgangen af regnskaberne er, at regnskaberne generelt kan tages til efterretning. Eventuelle bemærkninger, årets resultat - og de i notatet nævnte særlige effektivitetstal - vil blive drøftet på de kommende styringsdialogmøder, der afholdes med boligselskaberne fra oktober til december 2018.

Gadekæret og Fasanparken har udvist underskud i årets resultat, men da Gadekæret i det samlede resultat har en positiv saldo, er det kun Fasanparken, hvor resultatkontoen er negativ med en saldo på ca. kr. 416.000 - alle andre boligafdelinger har en positiv saldo på resultatkontoen i regnskaberne 2017.

En boligorganisations hjemstedskommune er den kommune, som boligorganisationen "har væsentlig tilknytning til enten i kraft af antal administrerede boliger eller i kraft af forretningssted". Køge Kommune er hjemstedskommune for Lejerbo Køge Bugt - blandt andet afdeling Fasanparken og Fasanvangen beliggende i Ishøj Kommune. Køge Kommune har ført skærpet tilsyn med Lejerbo Køge Bugt, og Landsbyggefondens regnskabskonsulent har gennemgået regnskaberne Fasanparken og Fasanvangen. Kun i Fasanparken har Landsbyggefonden haft bemærkninger til et tilskud til boligafdelingen, og en mellemregning af et beløb vedrørende flere afdelinger, herunder Fasanparken. Boligorganisationen har redegjort for de forhold, som Landsbyggefonden har påpeget, og redegørelsen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger fra Landsbyggefonden, og kan derfor også tages til efterretning.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskaberne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ingen økonomisk betydning for Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Bilag

Resume

DAB har den 28. august 2018, på vegne af Vildtbanegård afd. 3, fremsendt ny ansøgning til kommunens godkendelse, om at anvende 8 mio. kr. på renovering fra afdelingens reguleringskonto.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 6. maj 2014 godkendt et større renoveringsprojekt (Helhedsplan) - på i alt ca. 191 mio. kr. - i boligafdelingen Vildtbanegård afd. 3. Renoveringsprojektet indeholdt blandt andet udskiftning af vinduer, nye facader og forbedring af parkeringsområder.

Ishøj Byråd har på møde den 7. november 2017 godkendt, at afdelingen derudover benytter kr. 6.095.000 fra reguleringskontoen til dækning af de dengang ansøgte belægningsarbejder.

I forbindelse med afslutningen af den omfattende renovering har renoveringsprojektets byggeudvalg et ønske om at benytte yderligere 8 mio. kr. af reguleringskontoen til følgende arbejder:

 • opgradering af de indvendige indgangspartier/mellemgange og udskiftning af indgangsdøre
 • belægningsarbejder ved blok 10
 • udskiftning af varmerør i jord mellem blokkene samt afspærringsventiler m.m.
 • renovering af bebyggelsens rekreative grønne flader
 • renovering af torve, hovedsti og randområder
 • renovering af cykelskure.

DAB oplyser, at reguleringskontoen pr. 31. december 2017 beløber sig til ca. 19,7 mio. kr. Indeholdt i denne saldo er denne ansøgning, den tidligere godkendte ansøgning på 6,095 mio. kr. samt indeksregulering og overskridelse på byggesagen på omkring 5 mio. kr. DAB oplyser, at ansøgningen ingen konsekvens har for afdelingens huslejeniveau.

Ansøgningen er, iflg. mail fra DAB den 12. september 2018, godkendt af Vildtbanegårds selskabsbestyrelse på møde den 11. september 2018 - og afventer efterfølgende Landsbyggefondens godkendelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune godkender, at 8 mio. kr. af reguleringskontoen benyttes til de ansøgte belægningsarbejder – med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse af de enkelte ansøgte arbejder.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

I afdelinger med støtte fra Landsbyggefonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud m.v. som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 94.

Bilag

Resume

DAB har, på vegne af bestyrelsen i Vildtbanegård afd. 2, fremsendt en allonge til kommunens underskrift, da bestyrelsen ønsker kommunens godkendelse til, at der, via den interne oprykningsventeliste, gives fortrinsret til børnefamilier til alle ledige 4- og 5-rums boliger i afdelingen. Oprykningsventelisten er den liste, som boligselskaberne administrerer, hvor beboere - der bor og afgiver en bolig i boligorganisationen – lovmæssigt, har fortrinsret til de øvrige boliger i boligorganisationen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Vildtbanegård afd. 2 har på møde den 12. juni 2018 besluttet, at børnefamilier defineres som husstande med minimum 3 personer, hvoraf minimum et medlem er et barn under 18 år. Den fremsendte allonge er et tillæg til den allerede indgåede samarbejdsaftale imellem Det Sociale Boligselskab Vildtbanegård og Ishøj Kommune omkring anvisning af ledige boliger. 

For de familieboliger, der ikke er omfattet af samarbejdsaftalen, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen.

Ovennævnte påvirker ikke den andel af boliger, som Ishøj Kommunes Boliganvisning i forvejen får til anvisning, men gælder udelukkende de 4- og 5-rums boliger, som tilbydes via boligorganisationens interne oprykningsventeliste. Kriterierne for anvisning af bolig, via Ishøj Kommunes Boliganvisning, vil stadig foregå efter de vejledende kriterier, der er fastsat af Ishøj Byråd og indskrevet i de gældende samarbejdsaftaler med boligorganisationerne i Ishøj Kommune.

Ved sagsbehandling af denne ansøgning fra boligselskabet vil Center for Byudvikling, Boliganvisningen, anbefale, at aftalen om fortrinsretten godkendes under forudsætning af, at børnefamilier, hvor ansøger og evt. medansøger med tilknytning til arbejdsmarkedet prioriteres først, ligesom det generelt er kriteriet i kommunens egen boliganvisning. Ved boligselskabernes anvisning via oprykningsventelisten, kan kommunen ikke kræve, at ansøgere skal være i arbejde, men ved indgåelse af aftale om udlejning efter særlige kriterier, kan kommunen tiltræde aftalen under forudsætning af, at børnefamilier, hvor ansøger og evt. medansøger med tilknytning til arbejdsmarkedet prioriteres før ansøgere, der eventuelt modtager offentlige ydelser, kontanthjælp m.m.

I forbindelse med godkendelse af interne flytninger, kan kommunen, ifølge Ankestyrelsens bestemmelser, ikke afvise at godkende en intern flytning på baggrund af, at ansøger og evt. medansøger ikke opfylder de almindelige vejledende kriterier Ishøj Byråd har fastsat ved anvisning af boliger via Ishøj Kommunes Boliganvisning. Eventuelle afslag må kun gives "under hensyn til, at husstandsindkomsten er for lav i forhold til boligafgiften, eller under hensyn til den boligsøgende personlige forhold" - og dermed ikke på baggrund af, at de vedtagne kriterier ikke opfyldes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den særlige fortrinsret i afd. 2 godkendes – under forudsætning af, at børnefamilier, hvor ansøger og evt. medansøger med tilknytning til arbejdsmarkedet prioriteres først. Borgmesteren bemyndiges til at underskrive den fremsendte allonge til samarbejdsaftalen.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ingen økonomisk betydning for Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Bilag

Resume

Kontrakt med Copydan Verdens TV (herefter blot Copydan) om rettighederne til at distribuere tv på Ishøj Fællesantenne godkendes.  

Sagsfremstilling

Copydan forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere, og alle der distribuerer TV i Danmark. Antenneforeninger sikrer sig rettighederne til at vise TV via en aftale med Copydan. Ifølge vedtægterne for Ishøj Fællesantenne skal Ishøj Kommune indgå aftale med Copydan.

Copydan oplyser, at Ishøj Kommune frem til 2017 har betalt en fast tarif til Copydan, som har været fastsat af en standard aftale, der ligger på Copydans hjemmeside. Copydan henvendte sig i april 2018 til kommunen mhp. at få udfærdiget en individuel aftale mellem Ishøj Fællesantenne og Copydan, fordi udbydelsen af digitale tjenester (Tv-boks og Web-Tv) ligger udover standardaftalen.

Ishøj Kommune har inddraget FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) i formuleringen af aftalen.

FDA overvejer i øjeblikket at rejse en sag mod Copydan om prissætningen på vegne af alle FDA’s medlemmer. Såfremt sagen fører til en kendelse med krav om en reguleret prissætning, forventes det, at kommunens aftale med Copydan reguleres herefter.

Kommunen og FDA’s uenigheder med Copydan vedrører prissætningen af de digitale tjenester, primært Tv-boksen og Web-Tv. Ishøj Kommune har i samarbejde med FDA formuleret et følgebrev, hvori der gøres opmærksom på uenighederne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kontrakten med Copydan Verdens TV godkendes og fremsendes sammen med følgebrev, hvori uenighed vedr. prissætningen anføres, og at kommunen afventer udfaldet af den sag, som FDA overvejer at køre mod Copydan om prissætning af web-Tv og Tv-bokse, før evt. yderligere foretages.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Kabelplus betaler som administrator for rettighederne fra Copydan for Ishøj Fællesantenne. Kabelplus har betalt i 2017 og første halvdel af 2018. 

Det har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune at indgå aftalen med Copydan. Betaling for rettighederne sker via kundernes priser.

I 2018 er der indregnet afregning for Web-Tv på ca. 3 kr. pr. TV-pakke pr. måned. Hvis en sag herom falder ud til FDA’s fordel, kan der potentielt ske en nedregulering af prisen. Copydan har varslet, at der fra 2019 skal betales et vederlag hver måned på 25 kr. pr. kunde for min. 15 % af alle kunder med et Tv-abonnement. I dag er det kun ca. 3 % af Tv kunderne i Ishøj Fællesantenne, der har en Tv-boks. Det betyder derfor en prisstigning på ca. 3 kr. om måneden for alle Tv kunder. Der må forventes yderligere prisstigninger i 2020 og 2021, som følge af stigning i betalingen for rettigheder til Copydan, hvor der skal betales vederlag for hhv. 20 % og 25 % af kunderne. Hvis FDA vinder en evt. tvist med Copydan, kan det potentielt medføre et prisfald for brugerne.

Bilag

Resume

Et medlem af brugerrådet for Ishøj Fællesantenne har trukket sig. Brugerrådet arbejder på at finde en erstatning, der repræsenterer samme medlemsgruppe.

Sagsfremstilling

Brugerrådet består af 11 repræsentanter fra fem kategorier (fritstående bygninger, rækkehuse, almene boliger, etageejendomme og landsbylaug), og er sammensat, så rådets medlemmer som udgangspunkt repræsenterer størrelsen på den medlemsgruppe, de repræsenterer. Rådets medlemmer er valgt af de boligbestyrelser, grundejerforeninger og landsbylaug, der er medlem af Ishøj Fællesantenne.

Én af de to repræsentanter for Vejleåparken har trukket sig fra brugerrådet grundet arbejdsmæssige og private årsager.

Repræsentanten er valgt i kategorien ”almene boligselskaber”, der har 3 af de 11 pladser i brugerrådet. Pladserne i kategorien er fordelt ved, at Vejleåparken har valgt 2 repræsentanter, og Musvitten og Baldershus sammen har valgt 1 repræsentant.

Med henblik på at følge den besluttede valgprocedure, lægger brugerrådet op til, at Vejleåparken selv finder en ny kandidat. Vejleåparken er ved at afklare, hvem de ønsker som medlem af brugerrådet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Orientering om kommunens solcelleanlæg placeret på kommunale bygninger, samt udkast til svar på henvendelse fra privat klimabevægelse vedr. solceller.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har 10 solcelleanlæg placeret på kommunale bygninger. 7 af disse har dispensation fra ordningen vedr. selskabsgørelse og producerer strøm til institutioner og overskudsstrøm til forsyningsnettet. Kommunen er i dialog med Energistyrelsen om de resterende 3 anlæg. 2 af de 3 anlæg (Ishøj Svømmehal og Strandgårdskolens forsøgsanlæg) har ikke tilstrækkelig dokumentation, og anlægget på Firkløverens hus 2 havde kun dispensation for en del af anlægget. De 3 anlæg er i drift, og dette forventes at fortsætte indtil en afklaring nødvendiggør andet. Notat om status på kommunens anlæg og tilhørende oversigt over kommunale anlæg med beskrivelse af de enkelte anlæg vedlægges som bilag.

I august modtog Klima- og Miljøudvalget en henvendelse fra 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening om at underskrive en støtteerklæring vedr. solceller. Sagen blev drøftet på Klima og Miljøudvalgets møde i august. Henvendelsen og svar vedlægges. I svaret anerkender udvalget problemet med den nuværende lovgivning vedr. selskabsgørelse og orienterer om, at kommunen bruger kræfterne i regi af Kommunernes Landsforening (KL) og desuden ønsker at støtte klimaforeningernes indsats.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller:
at orienteringen om status på kommunens solcelleanlæg tages til efterretning, og
at Klima- og Miljøudvalget fremsender svar og underskrevet støtteerklæring til 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ådalens Privatskole ønsker kommunens samtykke til ændring af en deklaration på ejendommen vedrørende kommunens tilbagekøbspligt. Skolen ønsker på skolens egen grund at opføre en tilbygning med idrætshal og en række undervisningslokaler.

Sagsfremstilling

Bygningens omfang, udformning og udseende forventes umiddelbart at kunne godkendes med udstedelse af en byggetilladelse. I 2002 er der på ejendommen tinglyst en deklaration, hvor kommunen både har en ret og en pligt til tilbagekøb i tilfælde af ændring af skolens status, f.eks. ved ophør eller ved en tvangsauktion. Økonomien ved en sådan ret eller pligt til tilbagekøb for kommunen hænger nøje sammen med den indestående realkreditgæld, der er i ejendommen. Retten eller pligten bliver først aktuel ved skolens eventuelle ophør. Deklarationen blev i 2002 udarbejdet, fordi banken gerne ville have sikkerhed. Desuden har kommunen et ønske om vedvarende at kunne sikre sig en råderet over ejendommen, hvis skoledriften skulle ophøre.

Gælden forventes, ved den påtænkte tilbygning, at blive forøget med ca. kr. 22-23.000.000 til i alt ca. kr. 28.000.000. Kommunens potentielle økonomiske byrde forøges tilsvarende i tilfælde af tilbagekøb.

Det oprindelige realkreditlån er nedbragt til ca. kr. 5.000.000. Kommunens samtykke vil muliggøre skolens ønske om opførelse af en idrætshal m.v. ved optagelse af et realkreditlån, mens det må formodes, at byggeriet ikke kan gennemføres, hvis kommunen ikke kan imødekomme skolen.

Jvf. særskilt notat samt bilag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der udarbejdes et tillæg til den i dag gældende deklaration, der gør det muligt for skolen at foretage den nødvendige tillægsbelåning, og at borgmesteren bemyndiges til at underskrive denne.

Beslutning

Tiltrådt

Sami Deniz (F) afventer stillingtagen.

Økonomi

Ådalens Privatskole bruger i dag Idræts- og fritidscentrets faciliteter til deres idrætsundervisning. Det må formodes, at de ikke vil gøre dette, hvis de selv får en ny hal i tilknytning til skolen. Derved mister kommunen en indtægt på 50.000 kr.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har siden 2015 deltaget i GATE21's samarbejde Silent City. Det skal besluttes, om kommunen fortsat ønsker at deltage.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2015, at Ishøj Kommune ville deltage i etableringen af et laboratorium for bekæmpelse af trafikstøj, som på etableringstidspunktet blev kaldt LAUST. Efterfølgende har projektet ændret navn til Silent City. Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Køge kommuner og Region Hovedstaden deltager.

Kommunens medlemskab af Silent City besluttes for 2 år ad gangen. I 2016 besluttede byrådet, at kommunen også i 2017 og 2018 skulle være medlem.

Silent City har blandt andet fået trafikstøj højere op på den nationale dagsorden i medierne og fået engageret folketingspolitikere.

I Ishøj Kommune har vi udført forsøg med et støjdæmpende autoværn langs Ishøj Stationsvej, og vi deltager på et støjfolkemøde den 1. oktober 2018 om trafikstøj, som Gate21 er vært for. Endvidere arbejder Silent City med at skaffe økonomiske midler fra fonde og samarbejder med virksomheder, der beskæftiger sig med bekæmpelse af støj.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune fortsat deltager i Silent City. Kommunens andel på kr. 150.000 finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør 2.791.990 kr.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

De deltagende kommuner skal bidrage med 150.000 kr. fordelt på 75.000 kr. i 2019 og 75.000 kr. i 2020. Ishøj Kommunes andel foreslås finansieret over Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby og kommuneplantillæg nr. 8.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et vandværk i udkanten af Ishøj Landsby. Ud over vandværket giver lokalplanen mulighed for at anlægge en offentlig sti gennem området. Den vil blive forbundet med stinettet i den nyplantede Ishøj Landsbyskov. Lokalplanen udlægger arealet rundt om vandværket til græs, hvor der kan plantes enkeltstående træer eller grupper af træer.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 8, der udlægger området til teknisk formål.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 19. juni til 29. august 2018. I høringsperioden har Ishøj Kommune ikke modtaget indsigelser til lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.78 Vandværk i Ishøj Landsby og kommuneplantillæg nr. 8 endeligt vedtages og offentliggøres.
Udvalget ønsker en varieret bivenlig beplantning.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Den eksisterende aftale fra 2013 mellem HOFOR Vand København A/S, Miljø- og Fødevareministeriet v/Naturstyrelsen, Ishøj Kommune og Høje-Taastrup Kommune om etablering af et skovrejsningsprojekt ved Solhøj Kildeplads: ”Solhøj Fælled” ønskes forlænget med 5 år.

Sagsfremstilling

I 2007 indgik Naturstyrelsen og HOFOR (dengang KE Vand A/S), Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune en aftale om skovrejsning i et projektområde på 300 ha – Solhøj Fælled.

I 2012 har parterne drøftet aftalen, og Ishøj og Høje-Taastrup kommuner besluttede at skærpe målet om grundvandsbeskyttelse i indvindingsoplandet til Solhøj Kildeplads ved at udvide projektområdet med 145 ha. Da der er tale om intensiv indvinding på et forholdsvis lille areal, blev det vurderet, at grundvandsbeskyttelsen i de grundvandsdannende arealer til Solhøj Kildeplads var omkostningseffektiv, og arealet blev derfor udvidet. Projektområdet fremgår af bilag A.

I 2013 blev aftalen med den omtalte udvidelse godkendt af parterne. Aftalen med bilag blev vedtaget af Ishøj Byråd den 2. april 2013 (bilag B).

Naturstyrelsen har løbende opkøbt arealer og ejer nu samlet 110 ha i Solhøj Fælled af de i alt 445 ha. I april 2015 er der blevet tilplantet ca. 60 ha samt etableret ca. 40 ha med slettelandskab. Arealerne er fordelt på to områder henholdsvis øst og syd for Reerslev Landsby i Høje Taastrup Kommune.

I henhold til den eksisterende aftale om etablering af Solhøj Fælled skal aftalen forlænges for 5 år af gangen. Aftalen skal derfor genforhandles i år 2018. HOFOR A/S og Naturstyrelsen har aftalt, at forlængelsen af aftalen sker på uændrede vilkår. Aftalen forlænges ved, at alle parterne underskriver et tillæg til aftalen (bilag C).

Projektet med etablering af Solhøj Fælled tager udgangspunkt i en etableringsperiode på 30 år med start i 2007. Administrationen finder, at kommunen fortsat skal støtte op om projektet, idet det på sigt bidrager til en bedre beskyttelse af drikkevandet samt muliggør udviklingen af et nyt skov- og naturområde med stor naturmæssig og rekreativ værdi.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/Naturstyrelsen, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Solhøj Kildeplads: ”Solhøj Fælled” forlænges for 5 år jf. vedlagte tillæg 1 til aftalen (bilag C).

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Naturstyrelsen afholder udgifter til opkøb, tilplantning og drift af nye arealer ved Solhøj Fælled. Naturstyrelsen opkræver HOFOR beløb for pålæggelse af deklaration om ingen brug af pesticider, gødskning samt slam og returjord, når arealer er erhvervet. Kommunerne bidrager ikke økonomisk til projektet, men forpligter sig til at arbejde for projektets realisering.

Lovgrundlag

Miljømål for grundvandsbeskyttelse, jf. Statens vandområdeplan samt vandsektorloven.

Bilag

Resume

Til november åbner to nye læger praksis i Ishøj Kommune. Grundet lægemangel i Ishøj Kommune har flere ishøjborgere være nødsaget til at vælge læge uden for kommunegrænsen. Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har undersøgt, hvorvidt det er muligt at fritage ishøjborgere med læge uden for kommunegrænsen for gebyr ved lægeskift.

Sagsfremstilling

Den 1. november 2018 åbner to nye familielæger praksis i Ishøj Kommune. Dermed åbnes der op for, at 3200 borgere kan skifte til de nye læger. Grundet lægemangel i Ishøj Kommune har flere ishøjborgere været nødsaget til at vælge en læge uden for kommunegrænsen. Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har undersøgt, hvorvidt det i en periode er muligt at tilbyde ishøjborgere, som har læge i en anden kommune, gebyrfrit lægeskifte til enten de nye familielæger eller andre læger i Ishøj Kommune, der har åbent for tilgang.

Det er administrationens vurdering, at det ud fra en udvidet fortolkning af reglerne i
Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort mv., er muligt at tilbyde gebyrfrit lægeskifte for borgere, der i dag har læge i en anden kommune, og som ønsker at skifte til en læge i Ishøj Kommune. Det foreslåes derfor, at der fra primo oktober (når de nye famillielæger åbner) – 31. december 2018 tilbydes gebyrfrit lægeskifte til de ishøjborgere, der har læge i en anden kommune.

Administrationen er opmærksom på de konkurrencerelaterede forhold, der kan rejses som følge af, at Ishøj Kommune tilbyder en gruppe borgere gebyrfrit lægeskifte. Det vurderes dog, at det økonomiske ansvar for lægeskift ikke skal påhvile de borgere, der grundet lægemangel i Ishøj Kommune har været nødsaget til at vælge læge i andre kommuner. Det er derfor vurderingen, at der godt kan dispenseres for gebyr ved lægeskifte med henvisning til
Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort mv.

Notat om gebyrfrit lægeskifte er vedhæftet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at der kan foretages gebyrfrit lægeskifte som beskrevet.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort mv.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev i august 2018 enige om at gennemføre en forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats. Lovgivningen forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

Sagsfremstilling

Aftale om forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats indeholder følgende hovedpointer:

Færre og mere enkle proceskrav

 • Større frihed til at tilrettelægge en effektiv og individuel indsats med fokus på den ledige. I en forsøgsordning får udvalgte a-kasser et større ansvar for kontaktforløbet med a-dagpengemodtagere.

Ens regler på tværs af målgrupper

 • Den aktive beskæftigelsesindsats skal i udgangspunktet være ens på tværs af målgrupper f.eks. harmonisering af varighed for løntilskudsjob og virksomhedspraktik, ens samtaleforløb de første seks måneder og forenkling af regler for voksenlærlingeordningen.

Flere digitale løsninger

 • Mere automatisering for virksomheder i henhold til oprettelse af løntilskud og virksomhedspraktik, de ledige skal selv booke samtaler, og alle skal have CV på Jobnet.

Fokus på kommunernes resultater gennem benchmaking

 • Benchmaking-rapport skal løbende give indsigt i kommunernes resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet bl.a.i forhold til kommunernes rammevilkår. Det skal i højere grad være muligt at skride ind overfor kommuner, der ikke lever op til deres ansvar.

Aftaleteksten er vedhæftet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tog sagen til efterretning, og videresender til Økonomi- og Planudvalget.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget, tager orienteringen om aftalen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Midtvejsevaluering af Aktiveringsstrategi 2018.

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategien er udarbejdet som tillæg til Vallensbæk Jobcenters årlige Beskæftigelsesplan, og fokuserer alene på målsætninger og indsatser for borgere i Ishøj Kommune. Aktiveringsstrategien afspejler hermed de områder, som Ishøj Byråd særligt ønsker er i fokus i det pågældende år. Formålet med aktiveringsstrategien er at skabe overblik over igangværende indsatser, ligesom strategien viser sammenhængen mellem målsætninger og indsatser.

I den vedlagte Aktiveringsstrategi 2018 er der lavet en midtvejsevaluering pr. august 2018 for indsatsområderne i strategien.

Der er 5 hovedtemaer:

1. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

2. Jobparate ledige

3. Samarbejdet med lokale virksomheder øges

4. Unge med uddannelse skal i beskæftigelse

5. Skærpet fokus på sanktioner.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager midtvejsevalueringen til efterretning og videresender til Økonomi- og Planudvalget.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget, tager midtvejsevalueringen af Aktiveringsstrategi 2018 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Vedhæftet notat er bestilt af Ishøj Kommunes Beskæftigelsesudvalg for at give en større viden om, hvem de langtidsledige i Ishøj Kommune er. I notatet undersøges karakteristikken af de langtidsledige i Ishøj, herunder uddannelsesniveau, køn, alder mv. for at få et indblik i hvilke faktorer der kendertegner gruppen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager notatet til efterretning og videresender til Økonomi- og Planudvalget.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget, tager notatet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

KKR-Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020.

Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2019-2020 lyder: At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Ishøj indfrier krav om et fald i takst fra 2014 til 2019 på 2,5 %. Det vil sige, at der samlet set har været et fald i taksterne på Kløverengen, Kirkebækskolen og Ishøjgård.

Kommunerne i hovedstadsregionen vil fortsat arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål for overhead-procenten fortsat frem mod 2020 vil være 6 procent. Denne overhead-procent bruges ligeledes i Ishøj.
Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål, som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Vedlagt er Rammeaftale 2019-2020. De resterende tekniske bilag kan findes på www.rammeaftale-h.dk

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Rammeaftale 2019-2020 godkendes. 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ingen økonomisk betydning.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Bilag

Resume

Med vedtagelsen af den nye lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende kommunale ungeindsats, har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Hidtil har ansvaret været delt mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentrene bl.a. afhængig af den unges alder og beskæftigelsessituation.

Med den nye lov fjernes kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i UU-regi. Det bliver fremover den enkelte kommune, der beslutter, hvordan uddannelsesvejledningen skal organiseres i den kommunale ungeindsats.

Sagsfremstilling

Virksomhedsoverdragelse
UU Center Syd er etableret på baggrund af § 60 i kommunestyrelsesloven. Det fremgår af § 15 i vedtægterne for UU Center Syd, at byrådene i de deltagende kommuner kan beslutte at ophæve UU Center Syd, dersom der er enighed herom. Alle udgifter i forbindelse med ophævelsen skal fordeles efter samme fordelingsnøgle som etablerings- og driftsudgifterne, altså efter antallet af borgere i de tre kommuner. Vedtægterne for UU Center Syd er vedhæftet.

Bestyrelsen for UU Center Syd anbefaler, at ophæve UU Center Syd pr. 31. juli 2019, dog således, at vejledningspersonalet virksomhedsoverdrages til de tre kommuner (Ishøj, Brøndby og Hvidovre) pr. 1. april 2019, og administrationen fortsætter til 31. juli 2019, så skoleåret 2019/20 er planlagt i forhold til brobygning mv. og regnskabet er afsluttet.

MED-udvalget i UU Center Syd har været inddraget i processen ved et højt informationsniveau fra ledelsen og bestyrelsen, dette er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

En oversigt, der viser kommunernes betaling til UU Center Syd i 2017 og forventet betaling i 2018 er vedhæftet dagsordenen.

Organisering af vejledningen i den kommunale ungeindsats
Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet indsats på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Den kommunale ungeindsats skal sikre, at ansvaret for den unge indtil det fyldte 25 år er præcist og effektivt forankret, så de unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke skal koordinere egen sag og indsats.

Det er den enkelte kommunes ansvar at skabe en sammenhængende indsats, hvor uddannelsesvejledning, jobcentrets systemer og det sociale område i højere grad end hidtil skaber klarhed for den unge og koordinerer indsatserne med udgangspunkt i samme uddannelsesplan.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • UU Center Syd ophæves pr. 31. juli 2019
 • Vejledningspersonalet virksomhedsoverdrages til de tre kommuner pr. 1. april 2019
 • UU Center Syds formue fordeles til de tre kommuner i forhold til kommunernes indbyggertal
 • Ishøj Kommunes uddannelsesvejledning fremadrettet organiseres i en nyoprettet Ungeenhed i Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov nr. 697 af 8. juni 2018 - Lov om forberedende grunduddannelse.
Lov nr. 698 af 8. juni 2018 – Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Forpligtelsen til virksomhedsoverdragelse af medarbejderne fremgår af vedtægternes § 13 stk. 4.

Bilag

Resume

Den 24. maj 2018 blev 'Lov om ændring af dagtilbudsloven' vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer bl.a. mulighed for deltidspladser og kombinationstilbud. For at finansiere disse ordninger foreslår administrationen, at der besluttes et ressourcetildelingsprincip for daginstitutionerne, hvor de tildeles midler afhængigt af, hvor mange timer børnene er indskrevet.

Sagsfremstilling

Med den nye dagtilbudslov har forældre på barsel mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen til ældre søskende samt et kombinationstilbud, hvor det er muligt at få sit barn indskrevet i en deltidsplads i et dagtilbud sammen med et tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Det følger af dagtilbudsloven at en deltidsplads eller en kombinationsplads medfører en reduktion i forældrebetalingen. Samtidig udløser de to typer af tilbud kun i stærkt begrænset omfang økonomisk DUT-kompensation fra staten. For at finansiere ordningerne foreslår administrationen, at der besluttes et ressourcetildelingsprincip for de to typer af tilbud, hvor daginstitutionernes budgetter reguleres forholdsmæssigt med udgangspunkt i den eksisterede ressourcetildelingsprincip om at pengene følger barnet. Administrationen foreslår ligeledes, at beregningen af ressourcetildelingen pr. barn tager afsæt i samme principper som beregningen af forældrebetalingstaksterne for de to typer af tilbud. I beregningen af taksten for de to tilbud er udgifterne opdelt i faste og variable udgifter. De faste udgifter er ens, uanset om man har fuld tid i institutionen eller deltid. De faste udgifter er fx. udgifter til frokost, ledelse og materialer. De variable udgifter består primært af løn til det pædagogiske personale.

Det er ikke muligt at nedsætte ressourcetildelingen til dagplejen, da det ikke er muligt at nedsætte lønnen til en dagplejer i forhold til antallet af købte timer. Derfor foreslår administrationen, at daglejen ikke er en del af ressourcetildelingsmodellen. Konsekvensen af dette bliver, at der vil være en merudgift ved børn i en deltidsplads eller i kombinationstilbud i dagpleje.

I tabellen nedenfor fremgår tildelingen pr. barn pr. år ved den foreslåede model. Der er taget afsæt i det beregnede udgiftsniveau, som er fremlagt i første behandlingen af budget 2019.

 

Fuldtidsplads

Deltidsplads, 30 timer

Kombinationstilbud

10 timer

Kombinationstilbud pr. efterfølgende time

Vuggestue

123.753 kr.

92.126 kr.

39.414 kr.

2.685 kr.

Børnehave

67.727 kr.

51.975 kr.

25.721 kr.

1.366 kr.

Taksterne for de to typer af tilbud indgår sammen med kommunens øvrige takster i behandlingen af budget 2019. Taksten for kombinationstilbuddet i 2018 er besluttet af byrådet på mødet den 26. juni 2018.   

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at modellen for ressourcetildeling i forbindelse med kombinationstilskud og deltidspladser godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov160 af 24. maj 2018 (Lov om ændring af dagtilbudsloven og Lov om folkeskolen).