Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 25. januar 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Der skal træffes beslutning om at opstarte lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanen for Det lille erhvervsområde har Domea og KHS Arkitekter skitseret på et projekt for ca. 100 boliger på Industriskellet 15-17.

Bebyggelsesplanen er bygget op med randbebyggelse ud mod Ishøj Strandvej og Industriskellet med bebyggelse ind i området, så der bliver dannet en åben gård. Bebyggelsen har flere åbninger i form af porte, så der er mulighed for gennemkig mellem gaden og gårdarealet/parkeringspladsen. Byggeriet har en blanding af 2-4 værelseslejligheder, der markerer sig i forskellige bygningshøjder og facadeudformning. I overensstemmelse med helhedsplanen giver bebyggelsen mulighed for kig for det kommende bagvedliggende byggeri ud mod Strandparken. Ligeledes sættes parkeringsnormen for området til 1 parkeringsplads pr. bolig.

I lokalplanprocessen vil der blive arbejdet mere detaljeret med forholdet mellem arkitektur og udeareal/gade, facademateriale, bygningshøjder, klimatilpasning og indretning af udearealer.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen sendes til Teknik- og Bygningsudvalget til udarbejdelse af lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-17.

Beslutning

Rettelse i indstilling: adresse nummer rettes til 15-19

Tiltrådt

Lennart Hartmann Nielsen(V) kan ikke tiltræde at der bygges flere almene boliger.

 

Lovgrundlag

Planloven § 13

Bilag

Resume

Der er på anlægsbudgettet afsat 125.000 kr. til Kultur Caféens udskiftning af teknisk anlæg efter anvisning fra arbejdstilsynet.

Sagsfremstilling

Det er nødvendigt med udskiftning af dele af de tekniske anlæg i Centersalen i Kultur Caféen af hensyn til sikkerhed og fortsat funktionalitet grundet almindelig driftsslitage. Arbejdstilsynet beordrede i 2014 Kultur Caféen at få udskiftet hejseværket af sikkerhedshensyn, således at det gamle nedslidte hejseværk blev udskiftet med et dobbeltsikret.

Der er en række sikkerhedsrelaterede foranstaltninger og nødvendige forbedringer vedrørende de tekniske anlæg bl.a. ifht. tribune, som den nye ledelse betragter som essentielle for funktionaliteten af Centersalen og dermed Kultur Caféens virke som samlingssted for den lokale kultur.

 • Forbedring af teknisk anlæg og forøgelse af sikkerhed for publikum samt diverse reparationer grundet driftsslitage
  - Ekstra gelænder på tribunerne, nødvendige for et forøget sikkerhed ifht. det nye program, efter gældende lov.
  - Stramning af tribunedele herunder understøtte.
 • Forbedring af teknisk anlæg og forøgelse af sikkerhed/fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne
  - Forbedring af ophæng og opbevaring af lamperne
 • Forebyggende materialer
  - Plader for at forebygge ødelæggelse af gulvet i centersalen pga. tribunekørsel.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 125.000 kr. til formålet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er indhentet tilbud på arbejder, og økonomien kan afholdes indenfor bevillingen på 125.000 kr.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Kontrakt for indsamling af husholdningsaffald forlænges til 1. juni 2016

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 21. oktober 2015 orienteret om at, den nye kontrakt om indsamling af husholdningsaffald først træder i kraft den 1. juni 2016. Den gældende kontrakt løber til 1. april 2016, og den skal derfor forlænges til den 1. juni 2016.

Årsagen til udskydelsen er, at der er problemer med at skaffe de nødvendige to-kammerbiler til den 1. april, hvor indsamlingen var planlagt til at skulle starte.

Kontrakterne forlænges på gældende vilkår.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at  tillæg til kontrakt for indsamling af husholdningsaffald godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Kontraktforlængelsen på 2 måneder, hvor de gamle priser stadig er gældende, har kun ringe indflydelse på økonomien.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse

Bilag

Sagsfremstilling

På byrådsmøde d. 1/12-2015 blev byrådet orienteret om DK Plejes udmelding om, at de alligevel ikke ønskede at være leverandør af hjemmehjælp i Ishøj Kommune. Administrationen har efterfølgende været i dialog med den rådgiver, der har været tilknyttet vedrørende udbuddet af hjemmehjælp. De de to tilbageværende leverandører fra udbuddet i efteråret 2014 er efterfølgende blevet vurderet. Det har desværre vist sig, at ingen af disse leverandører var mulige leverandører. Den ene leverandør levede ikke op til kravene i udbuddet, og den anden leverandør ønskede ikke at være leverandør i Ishøj under gældende betingelser.

På denne baggrund har chefrådgiver Klaus Hansen udarbejdet vedhæftede notat, der skitserer forskellige muligheder i forhold til fremtidig praksis jf. vedlagte notat. Det foreslås på denne baggrund at vælge en løsning, hvor der alene er en privat leverandør frem til næste udbud af hjemmehjælp.

Der er jf. kontrakt mulighed for, at Ishøj Kommune kan forlænge kontrakten i op til 24 måneder. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til en eventuel forlængelse inden ny udbudsrunde igangsættes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at fortsætte med én privat leverandør af hjemmehjælp, og at kontrakten forlænges med 12 måneder frem til 31. december 2017.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 at ophæve indkøbsordningen for visiterede borgere via firmaet Intervare. Administrationen er efterfølgende blevet kontaktet af Intervare, der har henledt opmærksomheden på, at andre kommunerne har ønsket at gennemføre samme beslutning. Intervare har klaget til Ankestyrelsen over disse beslutninger.

Administrationen har efterfølgende kontaktet Ankestyrelsen for at afsøge lovgrundlaget for at ophæve indkøbsordningen. Ankestyrelsen har i svar til Ishøj Kommune tilkendegivet, at de ikke finder det i overensstemmelse med gældende lovgivning at ophøre med indkøbsordningen. Grundlaget er, at kommunerne er forpligtet til at stå for, og finansiere, levering af varer i henhold til indkøbsordningen.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der fortsættes med hidtil gældende indkøbsordning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at fortsætte indkøbsordningen og medtage finansieringen af denne ved budgetopfølgning 31. januar 2016.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ordningen koster 641.000 kr. årligt. Finansieringen af indkøbsordningen forslås medtaget ved budgetopfølgning 31. januar 2016.

Sagsfremstilling

Oversigt over antal af fuldtidsmodtagere af udvalgte ydelser pr. mdr. samt gennemsnit i Ishøj fremlægges for Økonomi og Planudvalget til orientering.

Oversigten sendes til medlemmerne inden mødet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi og Planudvalget tager nøgletal til efterretning, og sagen sendes til Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Beslutning

Nyt bilag er udsendt.

Til efterretning

Bilag

Resume

I 2015 blev der afholdt et Ungebyrådsmøde som afslutning på Ung i Ishøj. Det blev efterfølgende vurderet, at Ungebyrådsmødet var en succes, og at der skal holdes et lignende arrangement i 2016.

Sagsfremstilling

Ungebyrådsmødet bliver en dag med oplæg og gruppearbejde, hvor hver skole kan tilmelde tre elever til at sidde i Ungebyrådet. Fra kl. 14.30 afholdes et Ungebyrådsmøde, hvor de unge skal træffe beslutninger om konkrete forslag, de har udarbejdet i løbet af dagen.

Ungebyrådsmødet bliver optaget af TV-Ishøj, og borgmesteren leder mødet.

Byrådets medlemmer er, sammen med skolernes elevråd og elevrådskontaktlærerne, inviteret til at overvære Ungebyrådsmødet. 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at arrangementet gennemføres som beskrevet.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

For at gøre Ungebyrådsmødet så realistisk som muligt, får Ungebyrådet mulighed for at disponere over en pulje på 20.000 kr., som de kan forhandle om. Pengene bruges til at gennemføre de ønskede tiltag/arrangementer.

Resume

Status over venskabsbysamarbejdet

Sagsfremstilling

Af bilagene fremgår venskabsbysamarbejdets status. Med lister over henholdsvis sidste års arrangementer og foreningsbesøg og dette års planlagte arrangementer og foreningsbesøg, samt planer for fornyelse af samarbejdsaftaler, gives et overblik over venskabsbysamarbejdets status. Dog skal det nævnes at listerne kun indeholder arrangementer og foreningsbesøg, som ved dags dato er aftalt, så flere besøg og udvekslinger vil sandsynligvis forekomme.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at status over venskabsbysamarbejdet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag