Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 25. marts 2019 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

KL har indført ny optakt til økonomiforhandlingerne med regeringen. I stedet for de tidligere regionale møder for kommunalbestyrelsesmedlemmer, opfordrer KL kommunerne til at drøfte aktuelle kommunaløkonomiske temaer og efterfølgende give KL en tilbagemelding.

Sagsfremstilling

Som inspiration til de lokale drøftelser har KL udsendt en hel del materiale som vedlægges sagen.

Administrationen indstiller, at byrådet udvælger 2-3 temaer, som kan indsendes til KL. I de senere års økonomiforhandlinger med regeringen har der fra kommunernes side været lagt stor vægt på fastholdelse af det ekstraordinære finansieringstilskud og løft af såvel anlægs- som servicedriftsrammen.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byrådet drøfter aktuelle kommunaløkonomiske temaer, og udvælger 2-3 temaer som indsendes til KL.

Beslutning

Tilføjelse/ændring i indstilling (efter udvælger) : det ekstraordinære finansieringstilskud og løft af servicedriftsrammen (herunder voksenspecialiseringområdet, ældreområdet, børneområdet, beskæftigelsesområdet og det forebyggende sundhedsarbejde) som temaer, der indsendes til KL.

 

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Kommunes årsregnskab for 2018 fremlægges med henblik på afgivelse til den revisionsmæssige gennemgang.

Sagsfremstilling

Ifølge loven, skal årsregnskabet aflægges af Økonomi- og Planudvalget til Byrådet, så det kan afgives til kommunens revision Deloitte, inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Der kan fremhæves følgende hovedtal fra regnskabet for 2018:

 • Regnskabet balancerer i henhold til hovedoversigten med 2.734.281 mio. kr.
 • Der er et mindreforbrug på driften på 23,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt budget plus tillægsbevillinger). Heraf udgør mindreforbruget på servicerammen 12,5 mio. kr.
 • Skatter, udligning og tilskud udviser en mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
 • Der er afholdt anlægsudgifter på i alt 85 mio. kr., og der videreføres 28 mio. kr. til 2019.
 • Kassebeholdningen udgjorde 81,4 mio. kr. ultimo 2018, og den langfristede gæld (ekskl. lån til ældreboliger) udgjorde 385 mio. kr.

Det skal bemærkes, at det fremlagte regnskab indeholder en fejlregistrering i økonomisystemet omkring kommunens tilgodehavende i forbindelse med etablering af nødpumpeanlægget, hvor forsyningsvirksomhederne hæfter sammen. Fejlen er af teknisk karakter og har ingen betydning for det endelige regnskabsresultat, herunder de nævnte nøgletal, regnskabsbemærkninger mv. Administrationen er i kontakt med revisionen om, hvordan fejlregistreringen kan berigtiges. Der vil blive fremlagt berigtigede regnskabsopgørelser, hvor korrektionerne indarbejdes. Korrektionerne vil blive fremlagt til særskilt godkendelse.

Når revisionen har afsluttet sin gennemgang, fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Byrådets godkendelse på mødet den 4. juni 2019.

I henhold til kommunens økonomiregulativ skal der aflægges regnskaber for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne eller -indtægterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Anlægsregnskaber for de anlægsprojekter der er afsluttet i 2018 fremlægges til godkendelse.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2018 afgives til revisionen, idet det bemærkes, at en teknisk fejlregistrering vil blive korrigeret senere. Det indstilles tillige, at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der søges om tillægsbevilling til at videreføre mindre- eller merforbrug fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

Efter principperne i kommunens økonomiregulativ er det muligt til at videreføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til det næste. Formålet er at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af midlerne på driftsbudgettet. Det er således muligt for driftsstederne at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan et eventuelt opnået merforbrug reducere næste års driftsbudget. Ved vurderingen af videreførselsanmodningerne lægges der bl.a. vægt på årsagen til mindre- og merforbruget, formål med videreførslerne, kommunens likviditet og mulighed for at overholde servicerammen i det kommende år.

Fagcentrenes anmodninger om videreførsler fra 2018 til 2019 er gennemgået og drøftet med centerchefer og direktionen. Samlet set ønskes der videreført 14,2 mio. kr. Heraf vedrører 3,9 mio. kr. særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering, og 3. mio. kr. vedrører mindreforbrug på en takstfinansieret institution. Efter reglerne har takstfinansierede institutioner krav på at få videreført mindreforbrug til året efter. Endelig foreslås i alt 644.000 kr. videreført til anlægsbevillingen vedrørende rådhusrenoveringen.

 

Under finansforskydninger videreføres der 11,2 mio. kr. til grundkapitalindskud vedrørende nyt byggeri ved Vejleåparken, Solkysten og Balders Have.

 

De samlede ønskede videreførsler af mindre- og merforbrug fremgår af vedlagte oversigtsskema. Den tilsvarende videreførsel fra 2017 til 2018 udgjorde 13,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv.

Økonomi

De overførte beløb tilføres driftsbudgetterne i 2019. Såfremt der ikke videreføres et tilsvarende beløb fra 2019 til 2020, vil der være tale om et kassetræk og en potentiel overskridelse af servicerammen i 2019.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til videreførsel af driftsbevillinger for 14,2 mio. kr. Endvidere at der gives tillægsbevilling til videreførsel af finansforskydningerne for 11,3 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Center for Borger, Økonomi og IT har udarbejdet en befolkningsprognose, som dækker den 8-årige periode 2019 – 2026.

Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2019 - 2026 viser, at befolkningstallet vil stige. I løbet af 2019 forventes befolkningstallet at stige med 129 personer.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år en befolkningsprognose for de kommende 8 år. Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2019 - 2026 udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen om bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Ændringer i befolkningssammensætningen har betydning for efterspørgslen efter forskellige kommunale ydelser f.eks. dagsinstitutionspladser, skolekapacitet samt ældrepleje.

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, hvoraf de vigtigste er:

 • Boligbyggeprogrammet for Ishøj Kommune i perioden 2019 - 2021
 • De seneste års flyttemønstre til og fra kommunen
 • De seneste års fødselshyppighed
 • De seneste års dødelighed
 • Udvikling i de seneste års forblivelsesrater (husstandsstørrelser)

Udviklingen i befolkningen (pr. distrikt) estimeres i Befolkningsprognose 2019 – 2026 som i tabellen herunder.

 

I år 2026 forventes 24.143 personer i kommunen, mod 22.946 i år 2019 – en stigning på 1.199 personer, svarende til 5,23 pct.

Samlet set er Ishøj Kommune en ung kommune med en gennemsnitsalder på 39 år. Over halvdelen af befolkningen er i den erhvervsdygtige aldersgruppe. I prognoseperioden forventes dog en relativ høj stigning i den ældre del af befolkningen.

I befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2019 - 2026 er der nærmere redegjort for den forventede udvikling samt de forskellige forudsætninger, der er lagt til grund. Prognosen indeholder desuden en opgørelse over de seneste års faktiske udvikling.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2019 – 2026 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Regnskab for IFA (Ishøj Fællesantenne) for 2018 lægges frem, og der præsenteres et logo for IFA.

Sagsfremstilling

På brugerrådets opfordring er der lavet et særskilt regnskab for Ishøj Fællesantenne for 2018. Regnskabet viser, at Ishøj Fællesantenne i 2018 havde udgifter for 3.792.634 kr. og indtægter for 2.034.132 kr.

Ankestyrelsen er fortsat ved at undersøge, hvorvidt Ishøj Kommune er forpligtigtet til at lave et forsyningsregnskab for Ishøj Fællesantenne. Ankestyrelsen har den 26. februar 2019 meddelt kommunen, at styrelsen forventer at skulle bruge yderligere 6 mdr. på at behandle sagen.

Ishøj Kommune har udarbejdet et nyt logo for Ishøj Fællesantenne, som fremover vil fremgå af de fakturaer, som Kabelplus sender ud. At IFA's logo bliver sat på Kabelplus' fakturaer er en del af den løsning, der blev fundet med Canal Digital om tv-rettigheder.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der er fundet en erstatning til den ene af de to ledige pladser i brugerrådet. Der udskrives valg for at få besat den anden plads.  

Sagsfremstilling

Der har i en periode været 2 ledige pladser i brugerrådet for Ishøj Fællesantenne.

Torsbos bruger- og pårørenderåd har udpeget et nyt medlem, der fremover skal repræsentere kategorien ”Ældre- og plejeboliger” i brugerrådet. Jan Diemer er valgt ind som den nye repræsentant i denne kategori.

Jf. byrådets beslutning af 5. marts 2019 udskrives et valg for at få besat den anden ledige plads. Valget udskrives den 25. april, hvorefter interesserede kandidater har 14 dage til at melde sig. Det er kun de medlemmer af IFA, der hverken bor i et boligselskab, en andelsbolig, en ejerlejlighed eller er medlem af en grundejerforening eller et bylaug, der kan stille op.

Der afholdes afstemning blandt kandidaterne efter samme procedure som tidligere.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100 % anvisningsret til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Samarbejdsaftalerne med boligorganisationerne løber indtil videre frem til udgangen af 2020/21. Hvert år siden 2005 er der udarbejdet en Boligrapport, en evaluering af 100 % anvisningsret, som forelægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af rapporten kan det specielt pointeres, at:

 • der intet lejetab har været i 2018
 • det er lykkes at udleje alle ledige boliger inden udgangen af 2018
 • alle nye lejere opfylder udlejningskriterierne (med undtagelse af nedenstående dot, da boligsocial anvisning ikke sker efter udlejningskriterierne)
 • kommunen har via støtteskrivelser løst sine boligsociale forpligtelser (Ishøj borgere der ikke opfylder udlejningskriterierne, men som har et påtrængende boligsocialt behov)

Boligrapporten omdeles på byrådsmødet.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Der har været afholdt navnekonkurrence på Vejlebrovej 45, og Økonomi- og Planudvalget skal i den forbindelse udvælge et eller flere navne til beslutning i Byrådet. Til hjælp herfor har administrationen udarbejdet en liste med udvalgte navneforslag.

Sagsfremstilling

I perioden fra 28. februar til 14. marts 2019 har kommunen afholdt en navnekonkurrence, hvor borgere og medarbejdere har haft mulighed for at indsende forslag til et navn til kommunens nyindkøbte ejendom på Vejlebrovej 45.

Konkurrencen er nu afsluttet, og der er indkommet i alt 210 forslag via Facebook og e-mails. Listen over alle indkomne forslag er vedlagt som bilag A. Administrationen har opdelt listen i tematiske emner.

Administrationen har sorteret de indkomne forslag i overordnede kategorier. Derudover har administrationen udvalgt en række navne ud fra følgende overordnede principper:

 1. Det tilstræbes, at navnet skal favne hele det nye område og ikke kun være dækkende for få specifikke aktiviteter. Princippet skal bidrage til, at navnet ikke ekskluderer dele af de kommunale aktiviteter på VB45.
 2. Det tilstræbes, at navnet er letforståeligt og om muligt kan stå alene uden yderligere forklaring – dvs. at navnet ikke skal kræve en uddybende fortælling, før borgerne forstår det.
 3. Det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem navnet og visionen for området.

Udvalgte forslag til navne er vedlagt som Bilag B. Forslagene er oplistet i samme tematiske opdeling og rækkefølge som i Bilag A. I forbindelse med navnekonkurrencen på Facebook har ét forslag modtaget flest 'likes'. Forslaget går på, at området kaldes Brohuskvarteret, og at huset kaldes Brohuset.

 

I forbindelse med projektet på Vejlebrovej arbejder administrationen ligeledes på en udvidet vision, som kan bruges til fortællingen overfor bl.a. borgere og developere. Det foreløbige udkast til vision vedlægges derfor i forbindelse med navngivningen (Bilag C).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, navn(e) til beslutning i byrådet.

Beslutning

Tilføjelse i indstilling: Økonomi- og Planudvalget indstiller, følgende navne til beslutning i byrådet: Sundhøj, Velfærdsbydel Ishøj, Hjerteparken, Brohuset og Baneparken.

Tiltrådt

Bilag

Resume

Projekt letbanen er i gang, og Varmeværket skal i denne forbindelse have omlagt fjernvarmerør, hvor banen skal krydse.      

Sagsfremstilling

Varmeværket skal have omlagt sine fjernvarmerør i forbindelse med letbanen. Der skal i alt opgraves på 4 lokationer. Den første opgravning blev foretaget i 2018, og de resterende 3 planlægges udført i 2019. Arbejdet forventes at starte i starten af maj.

Gravearbejdet for de 3 ovennævnte opgravninger har været i udbud, og Varmeværket
har valgt den billigste graveentreprenør. Ansøgning om bevillingen er på baggrund af det angivne tilbud fra entreprenøren.   

Lovgrundlag

Fjernvarmerørene afskrives i henhold til varmeforsyningsloven.

Økonomi

Anlægssummen på kr. 2.000.000 (excl. moms) foreslås lånefinansieret over 15 år.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr., og at udgiften finansieres som udlæg fra kommunekassen med henblik på låneoptagelse i 2020.


Klima- og Miljøudvalgsmødet den 19. marts 2019 blev aflyst pga. manglende sager.

Formanden godkendte punkt 14 på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden jf. Styrelsesloven § 22 stk. 2.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Der har den 13. marts 2019 været afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Serviceselskab ApS, hvor årsrapporterne blev fremlagt og godkendt. Efterfølgende skal der afholdes generalforsamling, hvor regnskaberne m.m. godkendes. 

Sagsfremstilling

De af revisionsfirmaet Deloitte udarbejdede årsrapporter vedlægges (Bilag 1.A,1.B,1.C,1.D). Samlet notat vedr. årsrapporterne vedlægges som (Bilag 1.E). 

For både vand og spildevand gælder det, at Højesteret i en principiel sag har underkendt SKAT's værdiansættelse til fordel for Forsyningssekretariatets værdiansættelse af indgangsværdier for selskaberne (POLKA værdier). Der henvises til revisionsprotokollatet fra Ishøj Forsyning Holding A/S (Bilag 1.L), der nærmere redegør for konsekvenserne for selskaberne.

Kommunen er eneaktionær i Ishøj Forsyning. Kommunen kan som eneaktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af Byrådsmødet den 2. april 2019. Udkast til dagsorden i henhold til vedtægterne vedlægges (Bilag 1.F).

Udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj Vand, Ishøj Spildevand og Ishøj Serviceselskab vedlægges som (Bilag 1.H, 1.I, 1.J, 1.K).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapporterne for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning, og at Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og teknik- og miljødirektør Marie Louise Madsen til at repræsentere Ishøj Kommune på generalforsamlingen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Byråd besluttede den 4. september 2018, at administrationen skulle fortsætte arbejdet med at implementere en kommunal rygestopindsats.

Ishøj Byråd er optaget af sundhedsfremmende indsatser og strukturer, der kan bidrage til at løse samfundsproblemer og understøtte et sundere liv. En beslutning om at Ishøj Kommune har røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie matrikler vil netop være en struktur, der understøtter en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Sagsfremstilling

Med en røgfri fremtid vil kommunens borgere og ansatte får et sundere og længere liv. Tobaksrygning er den enkeltfaktor, som har den største negative indflydelse på vores helbred, og nye nationale tal viser, at hver anden ryger vil dø af rygning. Udover menneskelige omkostninger ved rygning, så koster rygning kommunen mange penge. Det anslås, at de samlede kommunale meromkostninger til dagligrygere koster en kommune på størrelse med Ishøj 25,5 mio. kr. årligt.

Forskning viser, at rygeforbud i det offentlige rum har signifikant effekt på rygerelaterede sygdomme og dermed også effekt i forhold til at ændre sociale normer for rygning. Arbejdet med strukturelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser har positiv indvirkning på social ulighed, idet de mere individuelle indsatser som informationsmateriale og kampagner primært rammer de mest ressourcestærke borgere.

Administrationen har det sidste halve år arbejdet med, hvordan Ishøj Kommune kan implementere røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie kommunale matrikler. På baggrund af dette arbejde samt indkomne kommentarer og høringssvar fra lokalMED, bestyrelser og politiske nedsatte råd, foreslåes følgende at træde i kraft pr. 1. august 2019:

 • Røgfri arbejdstid
 • Røgfri skole

Desuden foreslås det, at der pr. 1. august 2019 arbejdes med en gradvis implementering af røgfrie kommunale matrikler.  Ishøj Kommune vil starte med alle de udearealer, hvor der færdes børn og unge. Det vil sige arealer ved kultur- og fritidsinstitutioner, legepladser, dagtilbud- og skoler. Derudover vil der løbende blive arbejdet med, hvor der yderligere kan implementeres røgfrie udearealer, med det formål at gøre rygning mindre synligt i det offentlige rum, så børn og unge bliver mindre påvirkede til at begynde at ryge, og at flere voksne beslutter at stoppe med at ryge. På de kommunale matrikler, hvor der bor borgere, så som plejecentre og botilbud, vil det bilateralt blive drøftet og besluttet, hvordan og i hvilket omfang, der indføres røgfrie matrikler.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at røgfri arbejdstid og røgfri skoletid træder i kraft pr. 1. august 2019, og at der løbende arbejdes med implementering af røgfrie kommunale matrikler.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt