Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 25. april 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune ejer 2,25 % af aktierne i BIOFOS Holding A/S. Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling, der holdes den 19. maj 2016.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S. Der vedhæftes koncerndiagram, der viser ejerkredsen. Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. Ishøj Kommunes repræsentant er Ebbe Rosenberg. 

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærerne til generalforsamling den 19. maj 2016, jf. vedhæftede bilag.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S indstiller, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 19. maj 2016 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsorden, sker denne orientering ved at returnere vedhæftede fuldmagt. Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast. Der vedhæftes kort supplerende beskrivelse af proces og kompetence i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger i BIOFOS-koncernen.  

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune på generalforsamlingen,

  • tager bestyrelsens beretning til efterretning,
  • godkender selskabets årsrapport,
  • godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på tkr. 28.869 i selskabet,
  • på generalforsamlingen stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, og
  • giver Ebbe Rosenberg mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående i den resterende valgperiode.

Beslutning

Tiltrådt

Annelise Madsen (A) og Lennart Nielsen (V) afventer stillingtagen.

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Af selskabets vedtægter punkt 8.2 fremgår følgende om afviklingen af generalforsamling: "Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Bilag