Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 25. maj 2020 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2

Sagsfremstilling

Ingen klager behandlet i maj måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltræder, at forslag til organisationsændring principgodkendes og sendes til høring i MED-organisationen.

Resume

Social- og Indenrigsministeriet har fremsendt høringsbrev til Ishøj Kommune vedrørende fjernelse af krav om forpligtende kommunalt samarbejde med Vallensbæk Kommune. I udkast til høringssvar foreslås det, at Ishøj Kommune hilser det velkomment, at det forpligtende samarbejde nu ser ud til at få en ende.

Sagsfremstilling

Som del af aftalen om udligningsreformen den 5. maj 2020, blev det aftalt, at regeringen hurtigst muligt skal søge tilslutning, hos de øvrige partier bag strukturreformen, til en ophævelse af det forpligtende kommunale samarbejde for så vidt angår Dragør og Tårnby kommuner og Ishøj og Vallensbæk kommuner.

På den baggrund har Social- og Indenrigsministeriet fremsendt et brev til de fire kommuner (vedhæftet), hvori ministeriet anmoder om kommunernes udtalelser til en fjernelse af kravet om forpligtende kommunalt samarbejde, herunder hvor lang en overgangsperiode der er brug for ved en ophævelse af samarbejdet.  

I udkast til høringssvar lægges der bl.a. vægt på, at konstruktionen med forpligtende samarbejde lider af demokratisk underskud, og økonomisk er vanskelig styrbar. Der er brug for, at politisk ansvar og myndighedsudøvelse følges ad på de berørte områder, hvilket ikke er tilfældet i dag.  

På et ekstraordinært styregruppemøde den 19. maj mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner viste begge kommuner interesse for fortsat at samarbejde om driftsopgaver som fx genoptræning og hjælpemidler, mens myndighedsansvaret (visitationen til ydelser) følger borgerens hjemkommune.

Ophævelse af det forpligtende samarbejde vil bl.a. medføre, at medarbejdere skal overføres, og nye arbejdspladser etableres, herunder etablering af jobcenter i Ishøj. Det vil ikke være praktisk muligt at gennemføre i 2020, men ikke desto mindre forslås det i høringssvaret, at ophæve det forpligtende samarbejde pr. 1/1 – 2021. Det har bl.a. den fordel at berørte medarbejdere hurtigt får afklaret deres fremtidige tilhørsforhold. Omvendt skal begge kommuner tåle at have medarbejdere fysisk placeret i den anden kommune et stykke ind i 2021.

Hvor hurtigt processen kan forløbe er dog meget afhængig af, hvor hurtigt Folketinget kan behandle lovforslaget, der gør en ophævelse af samarbejdet mulig. Noget tyder på en hurtig proces, idet Indenrigsministeriet har anmodet de 4 kommuner hastebehandle sagen inden den 8. juni – om nødvendigt på et ekstraordinært byrådsmøde.

Byrådet vedtog i oktober 2017 (punkt 199) en strategi for det forpligtende samarbejde, hvori byrådet besluttede, at arbejde for en ophævelse af det forpligtende samarbejde.

 

Lovgrundlag

Lov om forpligtende kommunale samarbejder (lovbekendtgørelse nr. 423 af 30. april 2018).

Økonomi

Økonomi vedr. ophævelse af det forpligtende kommunale samarbejde vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelsen af en egentlig plan for ophævelsen og indgåelse af nye frivillige driftssamarbejder.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udkast til høringsbrev til Social- og Indenrigsministeriet vedr. ophævelse af krav om det forpligtende kommunale samarbejde godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

 

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, som udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

 

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

For at tydeliggøre rammerne for byrådsmedlemmernes kursusdeltagelse, samt for at forenkle administrationen heraf, foreslås det at indføre et kursusregulativ, hvori byrådet forhåndsgodkender en rækker kursusarrangører og -emner som værende relevante for byrådsmedlemmer. Herudover foreslås det, at beslutningskompetencen f.s.v.a. kurser, som ikke er omfattet af forhåndsgodkendelsen, delegeres til Økonomi- og Planudvalget.

Ved samme lejlighed foreslås det, for overskuelighedens skyld, at samskrive regler for rejser/studieture og forplejning for byrådsmedlemmer og retningslinjen for venskabsbysamarbejdet.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmer har ret til at deltage i kurser mv., som af byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem eller andre kommunale hverv, som de er udpeget til af byrådet.

Kompetencen til at afgøre, om et kursus er relevant for det enkelte byrådsmedlem ligger ifølge styrelsesloven hos kommunalbestyrelsen eller - hvis de har delegeret beslutningskompetencen - hos økonomiudvalget.

Det fremgår af den kommenterede styrelseslov, at kommunalbestyrelsen ikke kan delegere beslutningen om hvilke kurser, der er relevante, til administrationen eller til de stående udvalg. Eventuelle praktiske problemer vedrørende indhentelse af kommunalbestyrelsens eller økonomiudvalgets afgørelse, vil dog kunne afhjælpes ved udarbejdelse af generelle regler for hvilke kurser mv. som anses af betydning for varetagelsen af de kommunale hverv.

Ishøj Kommune har 'Regler for rejser/studieture og forplejning for byrådsmedlemmer' (vedlagt som bilag), hvori muligheden for at deltage i kurser beskrives meget overordnet. Denne beskrivelse er dog for generel og uklar til at udgøre en forhåndsgodkendelse af andre kurser end det såkaldte Kattegatkursus, som tilbydes nye byrådsmedlemmer. Herudover har Ishøj Kommune en retningslinje for venskabsbysamarbejdet fra 2002 (vedlagt som bilag), som er forældet.

For at gøre det mere tydeligt, hvilke kurser byrådsmedlemmer kan deltage i, samt for at forenkle administrationen heraf, foreslås det at indføre et kursusregulativ, hvori Byrådet forhåndsgodkender en rækker kursusarrangører og -emner som værende relevante for byrådsmedlemmer i forhold til udførelsen af deres hverv. Herudover foreslås det, at beslutningskompetencen f.s.v.a. kurser, som ikke er omfattet af forhåndsgodkendelsen, delegeres fra Byrådet til Økonomi- og Planudvalget.

Ved samme lejlighed foreslås det at revidere retningslinjen for venskabsbysamarbejdet og regler for rejser/studieture og forplejning for byrådsmedlemmer, så reglerne for kurser, rejser, studieture, venskabsbysamarbejdet og forplejning for byrådsmedlemmer samles i ét dokument.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 16.

Økonomi

Set over en årrække er det forholdsvis begrænset, hvad byrådsmedlemmer har efterspurgt af kurser, når der ses bort fra deltagelse i KL-konferencer og studieture. Dette skal formentlig ses i sammenhæng med, at byrådsmedlemmer er travle mennesker, der udover byrådsarbejdet ofte også varetager et civilt arbejde og evt. andre tillidsposter.

Den nye retningslinje forventes derfor ikke at ændre væsentligt på aktivitetsniveauet og dermed heller ikke få væsentlig økonomisk betydning.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at 'Regler for kurser, rejser og forplejning for byrådsmedlemmer' vedtages og erstatter ’Regler for rejser/studieture og forplejning for byrådsmedlemmer’ af 6. februar 2019 samt ’Retningslinjer for dækning af udgifter i forbindelse med officielle besøg i eller fra Ishøj Kommunes venskabsbyer’ af 23. januar 2002.

at Økonomi- og Planudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om et kursus, som ikke er omfattet af Byrådets forhåndsgodkendelse, kan anses for at være relevant for det pågældende medlems udførelse af sit hverv.

Beslutning

Tiltrådt, idet

- beløbsgrænsen for kurser, studieture mv. hæves fra 10.000 kr. - 15.000 kr.

- der fastsættes et årligt loft på 15.000. pr. byrådsmedlem førend at yderligere kurser, studieture m.v. skal godkendes af Økonomi- og Planudvalget.

- It-kurser og kurser i mødeteknik/-ledelse føjes til listen af forhåndsgodkendte kurser.

Bilag

Resume

Orientering om ny hjemmeside og intranet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes nuværende hjemmeside og intranet er baseret på to forældede webplatforme, der ikke længere bliver udviklet og teknisk vedligeholdt.

Administrationen har undersøgt forskellige systemer, og valget er faldet på ”Umbraco” fra firmaet Illumi. Systemet er et standardsystem, som en lang række offentlige og private organisationer bruger. Der er lagt vægt på høj sikkerhed, et let og intuitivt redaktørværktøj, samt at systemet kan købes og driftes inden for det eksisterende budget.

I vedlagte notat er der redegjort nærmere for processen indtil nu og fremover. Der forelægger endnu ikke en endelig tidsplan for projektet, men det forventes, at den nye hjemmeside og intranet kan være i drift i første kvartal 2021.

Inden da vil Byrådet få forelagt forslag til hjemmesidens grafiske design og udtryk til godkendelse.

Økonomi

Anskaffelse og drift af ny hjemmeside og intranet forventes afholdt inden for det eksisterende budget.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen om implementering af ny hjemmeside og intranet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt med den tilføjelse, at visionen for hjemmesiden drøftes på byrådsseminaret.

Bilag

Resume

Orientering om rengøringssituationen i kommunens ejendomme i forbindelse med coronakrisen.

Sagsfremstilling

For at undgå virus-spredning, er der særligt fokus på hygiejne og rengøring. Overordnet ligger ansvaret for rengøring og indkøb af rengøringsmidler hos hhv. den centrale rengøringsenhed, hos rengøringsenheden i Center for Kultur- og Fritid samt af de institutioner, der har hjemtaget opgaven til sig selv.

Rengøringen er løbende tilpasset til de krav og retningslinjer, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen. Der er udarbejdet lokale retningslinjer og nye arbejdsprocedurer. Desuden har der gennem hele perioden været en tæt og god dialog mellem medarbejderne i de respektive institutioner og rengøringspersonalet.

Hvis det nuværende rengøringsniveau skal fastholdes, så skal der anvendes yderligere personaleressourcer end det, der er afsat i budgettet:

  • For daginstitutionerne, 3 x nuværende timetal. 
  • På skolerne skønnes ca. 1,3 x nuværende timetal, 
  • Kultur- og Fritidsområdet samt rådhuset ca. 1,3 x nuværende timetal

Der er pt. midlertidigt ansat 18 personer ekstra i den centrale rengøringsenhed, og der forventes at blive ansat yderligere 4 i forbindelse med fase 3 genåbning i juni. Før Corona-krisen var der 46 ansatte i den centrale rengøringsenhed.

I den kommende tid skal det daglige rengøringsniveau afklares, så antallet af medarbejdere og budget kan tilpasses herefter. Samtidig skal der være fokus på at systematisere og organisere det øgede indkøb af rengøringsmidler og produkter, som også tilpasses det fremtidige rengøringsniveau.

Økonomi

Ekstraudgifter til løn til rengøringsassistenter skønnes i den centrale rengøringsenhed for perioden fra den 16-30 april at udgøre 208.000 kr. Ekstraudgifter til rengøring i maj måned er estimeret til at være 547.000 kr. (med fase 2 genåbning fra 10. maj). Udgifter til ekstra løn er i juni estimeret til 770.000 kr. 

Dertil kommer merudgifter til rengøringsmidler på ca. 10.000-15.000 kr./måned og merudgifter til vask af rengøringsmopper på ca. 40.000 kr./måned.

Der skal tilsvarende forventes merudgifter i rengøringsenheden i Center for Kultur og Fritid og på de institutioner, der har hjemtaget rengøring, svarende til 30-40 % ekstra personaleudgifter og ca. 5 % på rengøringsmidler.

Der er tale om foreløbige skøn, der svarer til det medarbejderantal og de ressourcer, der pt. anvendes for at løse rengøringsopgaven. Merudgifterne opgøres løbende, og indgår generelt i de tal, der indberettes til KL.  Der søges om tillægsbevilling til 2. budgetopfølgning til efteråret, hvor der vil være et mere nøjagtigt skøn over merudgifterne.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at orientering om rengøringen  i de kommunale ejendomme under Corona-krisen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Brugerrådet foreslår, at medlemskab af brugerrådet ophæves for to medlemmer, fordi medlemmerne ifølge brugerrådet er inhabile ift. det påtænkte salg af Ishøj Fællesantenne.

Sagsfremstilling

Brugerrådet for Ishøj Fællesantenne er et rådgivende organ, der består af 11 medlemmer. Ifølge brugerrådets kommissorium skal de tages med på råd, når der træffes beslutninger om fællesantennen.

To medlemmer af brugerrådet er indtrådt i bestyrelsen for den såkaldte "Ishøj Ny Antenneforening".

Ved brugerrådets møde onsdag den 29. april besluttede de tilstedeværende 6 medlemmer af brugerrådet at betragte de pågældende 2 medlemmer som generelt inhabile i forhold til brugerrådets arbejde. Brugerrådet vurderer, at man ikke både kan repræsentere køberinteresser via medlemskab af bestyrelsen for "Ishøj Ny Antenneforening" og deltage i rådgivningen af Ishøj Kommune som sælger via medlemskab af brugerrådet.

Brugerrådet ønsker, at Wagn Jensens og Jørgen Ole Mortensens medlemskab af brugerrådet ophæves.

Wagn Jensen er valgt ind i kategorien ”Almene boliger, Vejleåparken”. Jørgen Ole Mortensen er valgt ind i kategorien ”Etageboliger”, og er udpeget af bestyrelsen i Centerparken.

Brugerrådet foreslår, at afdelingsbestyrelsen for hhv. Vejleåparken og bestyrelsen for Centerparken anmodes om at udpege nye medlemmer af brugerrådet til afløsning for de pågældende.

Normalt er proceduren for at udpege et erstatnings-medlem til brugerrådet, at bestyrelserne fra den ”valgkategori” som det udmeldte medlem har repræsenteret, udpeger et nyt medlem til brugerrådet. Det vil sige, at alle bestyrelser i valgkategorien får mulighed for at opstille en ny kandidat til brugerrådet, hvorefter der stemmes på de opstillede.

Administrationen bemærker, at brugerrådet har en bred fortolkning af habilitetsspørgsmålet sammenlignet med den måde eksempelvis byrådsmedlemmers habilitet vurderes. Det er administrationens vurdering, at Wagn Jensen og Jørgen Ole Mortensen er inhabile, når brugerrådet anmodes om at rådgive byrådet om salg af Ishøj Fællesantenne, indtil det er endeligt afklaret om "Ishøj Ny Antenneforening" kan og vil byde på fællesantennen. Det gør dem dog ikke nødvendigvis generelt inhabile, men må bero på en konkret vurdering af, hvad byrådet ønsker rådgivning om.

Habilitetsforholdet åbner det spørgsmål, om Vejleåparken og Centerparken ikke bliver hørt i en så afgørende sag som salget af Ishøj Fællesantenne, såfremt Wagn Jensen og Jørgen Ole Mortensen ikke fortsætter i brugerrådet. Vejleåparken har to repræsentanter i brugerrådet, og vil derfor fortsat være repræsenteret. Jørgen Mortensen repræsenterer valgkategorien ”etageboliger” i Brugerrådet. Den valgkategori har to pladser i brugerrådet, og Kim fra Gildbroterrasserne er valgt ind på den anden plads. Her er valgkategorien således også repræsenteret i Brugerrådet, hvis Jørgen Mortensen erklæres inhabil.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at Wagn Jensen og Jørgen Ole Mortensen erklæres inhabile i brugerrådet i alle forhold vedrørende salg af Ishøj Fællesantenne, og 

at de pågældende valgkategorier (”Almene boliger, Vejleåparken” og "etageboliger") tilbydes at vælge en suppleant for de to repræsentanter, der kan deltage i brugerrådets arbejde i spørgsmål vedr. salg af fællesantennen.

 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrædes, at Ishøj Fællesantenne sættes til salg og salgsmaterialet godkendes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Rammer for udbudsmaterialet på forsikringsområdet godkendes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltræder, at borgmesteren bemyndiges til at forhandle og indgå aftaler med potentielle købere i Pilemølle Erhvervsområde.

Resume

Beslutning om fremrykning af disponering over lokaler til sundhedstilbud på 1. sal i Brohuset, samt frigivelse af midler fra etape 3 til etape 1.

Sagsfremstilling

Den 24.april 2020 skrev kommunen kontrakt med et team bestående af CASA, JJW Arkitekter og EKJ Ingeniører på ombygningen af etape 1 ud af 4 af Brohuset. I samarbejde med dette team, arbejdes der nu på at fastsætte den endelige disponeringsplan for etape 1 samt byggeprogram. Teamet afleverer denne den 16. juni 2020 med kommunens mulighed for rettelser frem til den 03. august 2020 (se tidsplan i bilag A).

Brohuset er Ishøjs nye sundheds- og medborgerhus og skal understøtte visionen om at styrke borgernes fysiske og mentale sundhed. Derfor er der et ønske om et rigt udvalg af sundhedstilbud. Pt. er der etableret et lægehus på 1.sal i husets nordlige fløj. I den oprindelige disponeringsplan skal der i lokalerne ud mod Vejlebrovej, som støder op til lægehuset, etableres kiropraktorklinik i etape 1.

Kommunen har modtaget henvendelser fra Region H med ønske om at etablere øjenklinik på 1.sal. Kommunen har endvidere modtaget henvendelser fra lokale fodterapeuter, der ønsker at flytte ind i Brohuset hurtigst muligt. Hvis dette skal imødekommes, er det muligt at ændre disponeringen af lokaler på 1. sal (se ny disponering af 1.sal i bilag B).

De anviste lokaler til øjenlægeklinik og fodklinik var oprindeligt tiltænkt etablering i etape 3, men grundet ovenstående efterspørgsel og henvendelser, vurderes det mest fordelagtigt at fremrykke dette til etape 1. Endvidere er det fordelagtigt at etablere disse lokaler samtidig med kiropraktorklinikken, for at være til mindst gene (støj, støv) for husets brugere. I disponeringsplanen for etape 1 indgår også mulighed for at etablere en øjenoperationsklinik på 1.sal. Denne udføres dog ikke i etape 1, da det endnu er usikkert om en sådan kan realiseres. Der søges derfor ikke anlægsbevilling til at udføre denne del i etape 1, men den indarbejdes i en ny samlet puljeansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet. Indflytning af de forskellige funktioner i Brohuset i etape 1 sker samtidig inden for perioden 25. maj 2021-14. juni 2021. Øjenlægeklinik og fodklinik forventes klar til indflytning d. 1. marts 2021.

Det bemærkes, at hvis øjenlægeklinik (bilag C) og fodklinik (bilag D) får de pågældende lokaler på 1. sal, så skal funktionerne i lokalerne nedenunder gentænkes. Dette drejer sig om Værested Handicap & Psykiatri og Borgerservice, der i den oprindelige disponeringsplan er tiltænkt lokaler i både stueplan og på 1. sal.

I forbindelse med projektmøder med teamet foreslås det, at hovedindgang og overdækning til denne gentænkes og etableres i etape 3, da det vil give en bedre sammenhæng i byggeprocessen.

Økonomi

Disse omrokeringer betyder et behov for at rykke midler mellem etape 1 og etape 3. Der er desuden behov for yderligere midler grundet en dyrere m2 pris for sundhedsklinikker end beregnet til kontorer.

Samlet søges om supplerende anlægsbevilling til etape 1 på 3,25 mio. kr. heraf finansieres 1,2 mio. af fremrykkede midler fra etape 3 og det resterende beløb på 2,05 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og søges efterfølgende dækket af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af sundhedshuse. Desuden vil indretningen på etage 1 betyde indgåelse af lejekontrakter med forskellige sundhedsfunktioner, og derved vil der indgå lejeindtægter fra disse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at

  • Der etableres øjenlægeklinik (ambulatorium) og fodklinik på 1. sal i Brohuset.
  • Etablering af lokaler på 1. sal til sundhedstiltag fremrykkes fra etape 3 til etape 1.
  • Der gives supplerende anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. med finansiering i at fremrykke rådighedsbeløb fra etape 3 til etape 1 samt 2.05 mio. kr. fra kassebeholdning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltræder, at borgmesteren bemyndiges til at indgå lejekontrakt i Brohuset.

 

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt, at der ydes henstand med afgifter og leje for brugere med aftaler med kommunen.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt, at der gives bevilling til finansiering af fraflytningsomkostninger vedr. lejemålet på etage 2 i Ishøj Bycenter (Læge- og Sundhedscentret)

Resume

KAB har den 30. april 2020, på vegne af Sydkystens Boligselskab, afd. Balders Have, sendt endeligt byggeregnskab for afholdte udgifter vedrørende skema C (byggeregnskabet) til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har tidligere godkendt skema C på møde den 4. april 2017 med et afsat beløb på kr. 2.878.855 kr. KAB har nu fremsendt endeligt byggeregnskab på de afholdte udgifter samt revisors erklæring om godkendelse af de afsatte beløb (bilag vedhæftet).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Økonomi

Ingen økonomiske betydning for Ishøj Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det fremsendte byggeregnskab på 2.878.855 kr. godkendes, og at byggesagen hermed er afsluttet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Afdelingsbestyrelsen i afd. 55 Vejleåparken har indsendt en klage over samarbejdet og uenighed omkring specifikke punkter imellem afdelingsbestyrelsen og AAB-administrationen. Sagen har været forelagt Ishøj Kommunes juridiske chef, som har udarbejdet vedhæftede redegørelse (bilag vedhæftet). Ifølge redegørelsen er der behov for, at Ishøj Byråd påtaler og indskærper de gældende regler.

Sagsfremstilling

Formanden for afdelingsbestyrelsen afleverede på styringsdialogmødet den 5. december 2019 en klage underskrevet af 5 medlemmer af afdelingsbestyrelsen i afd. 55. Det oplystes i klagen, at afdelingsbestyrelsens henvendelser til AAB-administrationen ikke blev taget alvorligt, og at den lokale inspektør ikke ønskede at samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Samtidig blev der rejst kritik af seks specifikke forhold. Efterfølgende har afdelingsbestyrelsen den 5. januar 2020 fremsendt supplerende og uddybende bemærkninger til klagepunkterne. Begge klager har efterfølgende været sendt i høringssvar hos AAB-administrationen.


Ishøj Kommunes juridiske chef har fremsendt redegørelse omkring tilsynsmyndighedens og boligorganisationens overordnede rolle i henhold til Almenboligloven (bilag vedhæftet), og har efterfølgende udarbejdet forslag til svarbrev, der anbefales fremsendt til afdelingsbestyrelsen. Samtidig anbefales det, at kopi af skrivelsen sendes til AAB-administrationen med påtale og indskærpelse vedrørende de nævnte pkt. 2, 3 og 4.

Lovgrundlag

Almenboligloven. Kommunen er tilsynsmyndighed.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Byråd overfor afdelingsbestyrelsen og AAB-administrationen påtaler den indberettede sag (jf. notat fra juridisk chef) og gentager sin tidligere henstilling om, at samarbejdet bør forbedres.

Beslutning

Taget af og sendt retur til administrationen, idet AAB har fremsendt nye oplysninger i sagen.

Bilag

Resume

På baggrund af budgetforlig 2020 har det rådgivende Ingeniørfirma Moe udarbejdet et skitseprojekt for Ishøj Parkvej, hvor mulighederne for at ombygge Ishøj Parkvej fra en 4 sporet vej til 2 sporet vej belyses. I skitseprojektet er adgang til nyt byggeri i Gadekæret indarbejdet.

Sagsfremstilling

Moe har udarbejdet et skitseprojekt for Ishøj Parkvej.

Ishøj Parkvej er en 4 sporet vej, hvor hvert spor er ca. 3,6 m bredt. Hastighedsbegrænsning på vejen er 50 km/t. Årsdøgntrafikken (ÅDT) ligger på 6000 motorkøretøjer, som fordeler sig jævnt i de to køreretninger. Der køres generelt for stærkt på strækningen, hvilket givetvis hænger sammen med vejens bredde tværprofil med 4 kørespor og den relativt ”lille” trafikintensitet på strækningen.

Hastighedsmålinger viser følgende resultater for hverdagsdøgn.

 

I retning mod vest

I retning mod øst

85% fraktil (km/t)

68,1

61,9

Gennemsnit (km/t)

57,2

53,4

Løsningsforslag for Ishøj Parkvej

Forslag 1: De to sydlige kørespor fjernes således, at de to nordlige spor vil danne vejens nye tværprofil. Hvert spor vil have en bredde på 3,25 m og 0,3 m spærrelinje på midten af vejen.

Forslag 2: De to sydlige kørespor fjernes således, at de to nordlige spor vil danne vejens nye tværprofil. De eksisterende kantsten bibeholdes. For at minimere hver sporbredde fra 3,6 til 3,25 etableres spærreflade i midten af vejen, som er et skraveret areal, man ikke må køre eller standse på.

Kryds og sideveje på strækningen tydeliggøres med midterheller, som samtidig skaber forsætninger for bilister, som kører i østlig retning.

Det forslås, at ny indkørsel til boligområde tilsluttes til Brolæggerpladsen.

Såfremt byrådet beslutter at ombygge Ishøj Parkvej anbefales det, at der arbejdes videre med løsningsforslag 2.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Forslag 1: 7.750.000,- ekskl. moms
Forslag 2: 6.850.000,- ekskl. moms

Prisoverslag

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Særindstilling:

Henrik Olsen (A) og Poul Jørgensen (O) ønsker, at der afholdes et borgermøde, hvor man hører borgerne, der bor i nærheden af Ishøj Parkvej om deres oplevelse af trafiksikkerheden.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Indstilling ændres til:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der afholdes et borgermøde for at diskutere indsnævring af Ishøj Parkvej fra 4 til 2 spor, herunder nye anvendelsesmuligheder omkring Ishøj Parkvej.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø søger om en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til istandsættelse af Tranegilde Strandvej i forbindelse med Ishøj Forsynings klimasikringsprojekt.

Sagsfremstilling

Ishøj Forsyning igangsætter i løbet af juni måned anlægsarbejdet på Tranegilde Strandvej, som er sidste etape af klimasikringsprojektet i Strandområdet. Der skal etableres en ny regnvandsledning inkl. klimasikringsbrønde og en ny vandledning inkl. målerbrønde til grundejere på Tranegilde Strandvej og tilhørende sideveje.

Ishøj Kommune har i mange år udskudt renoveringen af asfaltbelægningen på Tranegilde Strandvej pga. Ishøj Forsynings renoveringsprojekt.

Det er nu 8-9 år siden klimasikringsprojektet i Strandområdet blev igangsat og i den periode, der er gået, er tilstanden af Tranegilde Strandvej blevet væsentligt forværret, så man flere steder skal udskifte bærelaget, inden der kan udlægges slidlag.

Ishøj Forsyning skal som udgangspunkt opgrave 2/3 dele af Tranegilde Strandvej, og for ikke at stå tilbage med forskellige bærelag, rent styrkemæssigt, har Ishøj Forsyning i deres udbudsbeskrivelse foreslået, at man fjerner hele asfaltbelægningen, så man får en mere ensartet belægning, når ledningsarbejderne er færdige.

Hvis der gives tilladelse af vejmyndigheden til fjernelse af hele asfaltbelægningen, må det forventes, at flere kantsten og dele af fortovene vil blive berørt, og tilstanden af disse gør, at der skal sættes nye kantsten og lægges nyt fortov.

Når der etableres en helt ny regnvandsledning, bør man i samme omgang etablere nye vejbrønde og stikledninger, så man ikke i årene frem skal grave i vejen, når en stikledning eller brønd er faldet sammen.

Vejbelægningen på Tranegilde Strandvej er i meget ringe stand, og hvis man ikke laver en gennemgribende renovering her og nu, så vil man i mange år frem, stå med en vej, som løbende skal renoveres.  

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Ishøj Kommune andel beløber sig overslagsmæssigt til 6 mio., med 5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til istandsættelse af Tranegilde Strandvej i forbindelse med Ishøj Forsynings klimasikringsprojekt.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Teaters bestyrelse ansøger Slots- og Kulturstyrelsen om fornyelse af aftalen som egnsteater for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2024. Den nuværende 4-årige aftale udløber den 31. december 2020. Der er ansøgningsfrist til Slots- og Kulturstyrelsen den 15. maj 2020.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater har brugt de seneste fire år på at levere og fortsat udvikle dansk scenekunst i børnehøjde for Ishøjs borgere og en masse andre kommuners borgere. Ishøj Teater har fortsat øje for at udvikle og skabe nye samarbejder på tværs af genrer og målgrupper. Ishøj Teater har formået at omlægge forestillingsvisninger til weekenddage og har således vist at være omstillingsparate i forhold til den stigende efterspørgsel fra private. Ishøj Teater har i perioden haft et tæt samarbejde med Bredekærgård og har ved flere lejligheder spillet på gården.
Ishøj Teater er i gang med at færdiggøre prospekt omkring ombygning og fornyelse af børneteatret. Dette med henblik på at skabe endnu bedre rammer for at levere kvalitetsindhold for børn i alle aldre. Det er særligt arealerne udenom selve scenerummet, der i dag er under pres, når Ishøj Teater forbereder stykkerne. I prospektet er indtænkt stor fornyelse af både publikumsområder og medarbejderområder. Det endelige prospekt for fornyelsen forventes færdigt i løbet af foråret 2020.
Ansøgningen er vedhæftet.

Økonomi

Det nuværende minimumstilskud i henhold til Finansloven udgør 2.777.787 kr. årligt. Beløbet er indeholdt i budget 2020 og overslagsårene 2021-2024. Der er statsrefusion på udgiften med ca. 37 %. Størrelsen af refusionen afhænger af den godkendte ansøgermængde, da statens bevilling er konstant. Slot- og Kulturstyrelsen har for nuværende indgået aftale med 33 egnsteatre, hvoraf nogle aftaler udløber pr. 31.12.20.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at ansøgningen som egnsteater for perioden 2021-2024 godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

-