Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 26. september 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesloven skal Økonomi- og Planudvalget udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende budgetår, således at årsbudgettet kan vedtages i Byrådet senest den 15. oktober. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for budgetårene 2018, 2019 og 2020.

Budgetforslaget er 1. behandlet i Byrådet den 22. august 2016.  

Budgetforslaget 2017-2020, som skal 2. behandles, er udarbejdet med udgangspunkt i budgetstatus på Byrådets budgetseminar den 8. september 2016. 

I forhold til 1. behandlingsforslaget bemærkes følgende: 

at de stående udvalg har behandlet budgetforslaget (udvalgenes indstillinger fremlægges) 

at afklarede elementer i lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt 

at ændringer efter 1. behandlingsforslaget er indarbejdet 

at budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre er indarbejdet i budgetmaterialet

Med disse ændringer udgør det samlede driftsbudget i 2017 1.663 mio. kr., hvoraf serviceudgifterne udgør 1.190 mio. kr. Anlægsbudgettet i 2017 udgør 43,4 mio. kr. i udgift og 2,8 mio. kr. i indtægt. Den samlede balance udgør 2.329 mio. kr. i 2017. 

I henhold til styrelsesloven skal der være balance mellem udgifter og indtægter i budgetåret og budgetoverslagsårene. Det fremlagte budgetforslag afbalanceres over kassebeholdningen. 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat anvendes

at forslaget til budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 godkendes, idet der samtidig meddeles bevilling i henhold til bevillingsoversigten (med undtagelse af anlæg) med de bindinger, der i bemærkningerne er gjort til de enkelte poster. Der meddeles samtidig anlægsbevilling til de med stjerne markerede anlæg på investeringsoversigten.

at administrationen bemyndiges til eventuelt at foretage udgiftsneutrale justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2017 overskrider rammerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem KL og Regeringen.

Beslutning

Tiltrådt.

Niels Borre (SF) afventer stillingtagen.

Bilag

Resume

I budgetforslaget er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Ifølge KL´s skatte- og tilskudsmodel giver selvbudgettering ca. 1,8 mio. kr. (inklusiv efterregulering i 2020) mere provenu end statsgarantien.

Sagsfremstilling

Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2017

1.000 kr.

Ved statsgaranti (1)

Ved selvbudgettering (2)

Forskel (2)-(1)

Indkomstskatteprovenu

793.156

805.866

12.710

Foreløbig tilskud og udligning

824.467

805.882

-18.585

Skøn over efterregulering i 2020

0

7.665

7.665

I alt inkl. efterreguleringer

1.617.623

1.619.412

1.789

Erfaringen viser, at modellens beregning af indkomstskatteprovenuet har været for optimistisk i Ishøj Kommunes tilfælde i flere år. Samtidigt er der flere andre komponenter i modellen, som er forbundet med stor usikkerhed.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kommuneskatteprocenten fastsættes til uforandret 25,0, og at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 udgør 3.172.624.000 kr. Med en kommuneskatteprocent på 25,0 bliver provenuet 793.156.000 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

 Ifølge ESR-statistik af 30. juni 2016 fremgår udskrivningsgrundlagene, som angivet nedenfor:

 

 

2016:

2017:

Grundskyldspromille

 

25,0 ‰  

25,0 ‰  

Udskrivningsgrundlaget er på

3.595.051.339 kr.

 

 

Ifølge budgetforslaget skal udskrives

89.876.283 kr.

 

 

Udskrivningsgrundlaget på Landbrugsejd. er  på

66.140.280 kr.

7,2 ‰

7,2 ‰

Ifølge budgetforslaget skal udskrives

476.210 kr

 

 

Dækningsafgift for erhvervsejendomme
Udskrivningsgrundlaget er på
Ifølge budgetforslaget skal udskrives


1.355.782.200 kr.
12.202.039 kr.

9 ‰

9 ‰

Offentlige ejendommes forskelsværdi
Udskrivningsgrundlaget er på
Ifølge budgetforslaget skal udskrives


69.751.500 kr.
610.325 kr.

8,75 ‰

8,75 ‰

Offentlige ejendommes grundværdi
Udskrivningsgrundlaget er på
Ifølge budgetforslaget skal udskrives


58.994.000 kr.
737.425 kr.

12,5 ‰

12,5 ‰

Grundskyldspromillen på produktionsjord må højest opkræves med 7,2 ‰.

Offentlige ejendomme opkræves af  grundværdien med halvdelen af grundskyldspromillen dog max. 15 ‰.

Offentlige ejendomme opkræves af forskelsværdien 8,75 ‰.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at grundskyldspromillerne og dækningsafgiften fastsættes i overensstemmelse med budgetforslaget, dvs. uændrede satser.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Resume

Høje-Taastrup Provsti har den 13. september 2016 fremsendt meddelelse om ligningsbeløb samt oversigt om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

 

Budget 2017

Ishøj sogn

11.280.000

Torslunde sogn

2.729.278

Provstiudvalgskassen og skoletjeneste

723.000

Kirkekasser i alt

14.732.278

Landskirkeskatten

2.929.799

I alt

17.662.077

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,90

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

 

 

Indenrigs- og Socialministeriet har udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten

1.962.453.000

Med kirkeskatteprocent på 0,90 vil provenuet blive

     17.662.077

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget decisionsskrivelser (afgørelse/beslutning) fra forskellige styrelser, forvaltninger og ministerier vedrørende disses gennemgang af revisionsberetninger for regnskabsår 2014

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra Ankestyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Decisionsskrivelserne - som indeholder en opsummering af de enkelte styrelser og ressortministeriers gennemgang af Ishøj kommunes revisionsberetninger for regnskabsåret 2014 - har i ingen tilfælde givet anledning til bemærkninger.

Statsforvaltningen kvitterer i brev af 24. august 2016 for modtagelse af årsregnskabet for 2014, revisionsberetning samt kopi af beslutningsprotokol fra byrådets møde, hvor regnskabet og revisionsberetningen blev behandlet. Statsforvaltningen har ingen bemærkninger til det indsendte materiale.

Statsforvaltningen kvitterer i brev af 29. august 2016 for modtagelse af delberetning vedrørende beholdningseftersyn ved hovedkassen den 15. september 2014 samt udskrift af byrådets beslutningsprotokol fra møde den 2. december 2014 hvor byrådet godkendte administrationens forslag til besvarelse af beretningen. Statsforvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab er godkendt af Beredskabskommissionen på mødet den 13. maj 2016. Jf. selskabets vedtægter fremlægges det herefter til godkendelse i interessent-kommunernes byråd senest 1. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne har budgettet inden godkendelse i Beredskabskommissionen været i høring hos interessentkommunerne. Jf. ejerstrategien for Østsjællands Beredskab fastholdes budgettet herunder kommunernes bidrag på det nuværende niveau i 2017. Der er i budgetforslaget for overslagsårene fastholdt samme niveau, dog med den bemærkning, at der jf. vedtægterne skal arbejdes med en harmonisering af kommunernes bidrag på sigt.

Tabel: Resultatoversigt netto i mio. kr.

Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)

Overslagsår 2017 i 2015/16 (2017 pris)

2017

2018

2019

2020

Drift

-5,5

-3,1

-8,1

-8,1

-8,1

Anlæg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pris og lønfremskrivning (PL)

0,0

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

Finansiering, hensættelser mv.

5,5

4,9

5,0

5,1

5,2

Resultat (+ =underskud)

0,0

1,9

-3,2

-3,3

-3,4

Beredskabskommissionen har på mødet den 13. maj 2016 vedtaget besparelser for 2,6 mio. kr. fra 2017. De er indarbejdet i budgettet. Endvidere har Beredskabskommissionen besluttet, at opgaven omkring brandhaner med tilhørende budget tilbageføres til kommunerne fra 2017. Dette er også indarbejdet i budgettet. 

Overhead til finansiering af tidligere fællesfunktioner i kommunerne er ligesom i budget 2015/2016 sat til 3 pct. Interimbestyrelsen besluttede på møde i oktober 2015, at overhead skal nedbringes over årene. Da selskabets lovpligtige administration fortsat er under opbygning, og da der må forventes at skulle afsættes væsentlige ressourcer til udbud det kommende år, forventes udgifter til overhead først at kunne nedsættes fra 2018.  

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Budgettet for Østsjællands Beredskab viser et merforbrug i 2017, som finansieres af mindreforbrug i 2018-2020. Dette skyldes, at den forudsatte besparelse på Falckkontrakter først kan indfries, når nye kontrakter træder i kraft i løbet af 2018. Samlet generes der over årene et overskud, der som ønsket kan bruges til at nedsætte kommunernes bidrag til overhead.

Bilag

Resume

Årsregnskaber 2015 for de almene boligselskaber i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Følgende almene boligselskaber har fremsendt reviderede årsregnskaber 2015 for afdelinger/boligorganisationer hjemhørende i kommunen: 

AAB, afd. 55 – Vejleåparken:

udviser et overskud på kr. 9.912.474,- med en samlet omsætning på kr. 150.738.855,-. Årets overskud kr. 9.912.474,- skal bruges til at øge henlæggelserne i 2017 og er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 10.103.146,-. Overskuddet på kr. 9.912.474,- skyldes hovedsageligt mindre udgifter til almindelig vedligehold, omlægning af lån samt budgetreserve til dækning af uforudsete omkostninger. 

BO-VEST, afd. 62 – Gadekæret:

udviser et overskud på kr. 1.670.574,- med en samlet omsætning på kr. 96.175.765,-. Af årets overskud anvendes kr. 423.016,- henholdsvis til forbedringsarbejde (varmerør), og kr. 1.247.558,- er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 6.461.652,-. Af det opsamlede resultat er kr. 4.367.000,- disponeret til udvidelse af p-pladser, ny asfaltbelægning m.v. (kr. 876.399 af beløbet er allerede brugt i 2015), og restbeløbet kr. 2.971.051,- vil blive afviklet over de næste 3 års budgetter.

KAB, Syd-Bo, afd. 5126 – Baldershus (1 boligblok):

der er udarbejdet driftsregnskab for 9 måneder - fra den 1. april 2015 til den 31. december 2015. Afdelingen udviser et overskud på kr. 1.083.315,- med en samlet omsætning på kr. 2.605.582,-. Årets overskud er overført til dispositionskontoen (henlæggelser) (406-8001) der herefter udgør kr. 1.083.315,-. Den væsentligste grund til overskuddet er, at der ikke er betalt ydelser på lån i ejendommen endnu. 

KAB, Syd-Bo, afd. 5127 – Balders Have (AlmenBolig+):

da indflytningen først er sket den 15. juni 2016 aflægges der først driftsregnskab pr. 31. december 2016.

Ishøj Boligselskab:

Afd. 2700 – Boligorganisationen:

udviser et overskud på kr. 10.014,- med en samlet omsætning på kr. 3.344.815,-. Årets overskud er overført til arbejdskapitalen der herefter udgør kr. 131.124,-.

 Afd. 2703 – Søvej Huse:

udviser et overskud på kr. 284.058,- med en samlet omsætning på kr. 3.518.040,-. Årets overskud er overført til resultatkontoen (konto 407), der herefter udgør kr. 259.748,- som budgetteres afviklet over 3 år.

 Afd. 2704 – Kirkehaven:

der aflægges ikke driftsregnskab, idet byggeriet endnu ikke er opført.

 Afd. 2751 – Stenbjerggård Boligselskab:

udviser et overskud på kr. 2.447.554,- med en samlet omsætning på kr. 28.524.448,-. Af årets overskud anvendes kr. 391.943,- til dækning af henholdsvis underfinansiering (konto 303) og kr. 2.055.611 er overført til resultatkontoen (konto 407). Overskudssaldo på kr. 2.055.611,- budgetteres afviklet i 2016/17.

Det Sociale Boligselskab, Vildtbanegård:

Hovedselskabet:

udviser et underskud på kr. 229.487,- med en samlet omsætning på kr. 19.378.529,-. Årets underskud er overført til arbejdskapitalen der herefter udgør kr. 592.170,-.

 Afd. 1:

udviser et overskud på kr. 2.760.431,- med en samlet omsætning på kr. 44.723.313,-. Årets overskud anvendes til delvis dækning af underfinansiering (konto 303) til afskrivning på underfinansiering af forbedringsarbejder i forbindelse med Helhedsplanen. Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 4.885.061,-, der er under afvikling.

 Afd. 2:

udviser et underskud på kr. 196.408,- med en samlet omsætning på kr. 60.214.336,-. Årets underskud er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 8.330.284,-, der er under afvikling.

 Afd. 3:

udviser et overskud på kr. 919.771,- med en samlet omsætning på kr. 32.178.428,-. Årets overskud anvendes til delvis dækning af underfinansiering (konto 303) til afskrivning på underfinansiering af forbedringsarbejder i forbindelse med Helhedsplanen. Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 1.022.743,-, der er under afvikling.

 Afd. 4: udviser et overskud på kr.105.425,- med en samlet omsætning på kr. 9.727.321,-. Årets overskud er overført til afvikling af underfinansiering. Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 175.545,-.

 Årets resultater vil blive drøftet på de kommende Styringsdialogmøder, der afholdes med boligselskaberne fra den 15. september 2016 til den 28. november 2016.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskaberne tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd har på møde den 3. november 2015 godkendt skema C vedrørende Baldershus (1 boligblok) med et afsat beløb i regnskabet på kr. 1.464.549,-.

Sagsfremstilling

KAB har den 31. august 2016 fremsendt endeligt afsætningsregnskab med bilag til kommunens godkendelse på kr. 1.193.287,-, en mindre udgift i forhold til tidligere oplyst på kr. 271.262,-.

I forbindelse med byggeregnskabet blev det oplyst, at der var afsat beløb til omkostninger til legeplads og udearealer, indeksregulering, teknisk rådgivning, 1 års eftersyn, stempelomkostninger m.v. De afsatte beløb var øremærkede til de nævnte formål, og i det nylig fremsendte afsætningsregnskab fremgår det, at de afsatte beløb er anvendt til de tidligere oplyste arbejder; men at der har været afvigelser i forhold til beløbene, hvilket i alt udgør en mindre udgift på kr. 271.262,-.

Den mindre udgift på kr. 271.262,- er nedskrevet på den endelige finansiering af byggesagen:

Finansiering

Byggeregnskab

Endeligt byggeregnskab

Difference

Lånefinansiering 88%

67.052.834

66.814.123

-238.711

Grundkapitallån 10%

  7.619.640

  7.592.514

-  27.126

Beboerindskud 2%

  1.523.928

  1.518.503

-   5.425

Finansiering i alt

76.196.402

75.925.140

-271.262

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det fremsendte afsætningsregnskab med bilag godkendes, og at byggesagen hermed er afsluttet og godkendt.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Ishøj Byråd har på møde den 5. januar 2016 godkendt skema C vedrørende Fasanvangen med et afsat beløb i regnskabet på kr. 631.930,06.

Sagsfremstilling

Lejerbo har den 5. september 2016 fremsendt nyt afsætningsregnskab vedlagt fakturaer på det udførte arbejde. I forbindelse med byggeregnskabet blev det oplyst, at der var afsat beløb til omkostninger til teknisk rådgivning/1 års gennemgang, revisionshonorar m.v. De afsatte beløb var øremærkede til de nævnte formål, og i det nylig fremsendte afsætningsregnskab fremgår det, at de afsatte beløb er anvendt til de tidligere oplyste arbejder; men at der har været en mindre afvigelser på i alt kr. 4.360,26.

Beløbet på den mindre udgift kr. 4.360,26, er overført til afdelingens drift i henhold til Bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 65.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det fremsendte afsætningsregnskab på kr. 631.930,06 med bilag godkendes, og at byggesagen hermed er afsluttet og godkendt.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Nedlæggelse af systemet WinPPR i Center for Børn og Forebyggelse og overgang til SBSYS, som er det ESDH-system som Ishøj Kommune anvender til sags- og dokumenthåndtering.

Sagsfremstilling

I SBSYS er der udviklet et særligt modul til børne- og ungesager. Det tidligere Familiecenter tog modulet i anvendelse i 1. december 2015. Medarbejderne i PPR har i mange år anvendt systemet WinPPR - systemet udvikles ikke længere, og overholder ikke fremtidens krav til sikkerhed og funktionalitet, hvorfor systemet ønskes nedlagt. Efter organisationsændringen er de 2 afdelinger nu samlet, og det er derfor hensigtsmæssigt at alle medarbejdere arbejder i samme system. Der er indhentet tilbud fra fra leverandør på en konvertering af sagerne fra WinPPR til SBSYS - tilbuddet lyder på ca. 300.000. Med konverteringen kan alle relevante medarbejdere fremover arbejde i samme system.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bevilges kr. 300.000 til konverteringen. Finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr.1.863.200.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

Oversigt  over fuldtidsmodtagere af udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned fremlægges til orientering.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at nøgletal tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Center for Socialservice har udarbejdet ansøgning om tilskud til etablering af 6 permanente boliger og et fælleshus til udsatte hjemløse ishøjborgere. Ansøgningen indsendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet af bygherren gennem byrådet. Der kan ydes op til 400.000 kr. i støtte pr. bolig. Der ansøges derfor om 2.800.000 kr., som er det maximale tilskud, der kan opnås ved etablering af 6 hjemløseboliger og et fælleshus.

Foreløbig ansøgning samt projektbeskrivelse vedlægges. Derudover er vedlagt notat om hjemløseboliger samt beregning af de økonomiske forhold ved etablering af 6 hjemløseboliger og et fælleshus i Ishøj Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at ansøgning, projektbeskrivelse samt øvrige bilag sendes til godkendelse i byrådet, og indgår i budgetforhandlingerne for 2017. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Vedtagelse af Planstrategi 2016 efter endt høring.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 21. juni 2016 at sende forslag til Planstrategi 2016 i høring i 10 uger.

Med Planstrategi 2016 sættes der fokus på 6 temaer i udviklingen af Ishøj Kommune
· Forbindelser knytter bånd
· Byrum binder byen sammen
· Flere boliger skaber liv
· Levende landsbyer
· Kunsten og naturen i Loop City
· Et stærkt erhvervsliv

Planstrategi 2016 er Byrådets overordnede mål for den fysiske udvikling i Ishøj Kommune og danner grundlag for revision af Kommuneplan 2014 og efterfølgende lokalplaner.

Der er i høringsperioden modtaget i alt 3 høringssvar. To af høringssvarene er enslydende og handler om, at eventuelt nyt byggeri i og omkring Ishøj Landsby skal passe ind i landsbymiljøet, det åbne land og ud fra en langsigtet plan for landsbyen, hvilket kun indbefatter opførelse af fritliggende huse i modsætning til tæt byggeri. Desuden ønskes det at lade den grønne kile og byzonen forblive uændrede. Det tredje høringssvar handler om mulighederne for at få ophævet transportkorridoren nord for Ishøj landsby og drive jorden mere ekstensivt til fordel for grundvandet. Høringssvar samt høringsnotat findes i bilag.

Det forventes, at revisionen af kommuneplanen forløber gennem 2017 med endelig vedtagelse af ny kommuneplan ultimo 2017 eller primo 2018.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Planstrategi 2016 vedtages.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planlovens § 23 a.

Bilag

Resume

Godkendelse af Natur- og Friluftspolitikken efter endt høring.

Sagsfremstilling

Forslaget til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. maj 2016 til den 8. juli 2016. I høringsperioden har der været afholdt 2 offentlige møder i form af en cykeltur fra Havhytten og en gåtur fra Ishøjgård. I høringsperioden er der modtaget 16 høringssvar.

3 svar fra interesseforeninger, 5 svar fra borgere, 7 svar fra skoler/institutioner og 1 svar fra Kultur- og Fritidsudvalget. Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil behandles i vedlagte høringsnotat (Bilag A)

Høringssvarene er overordnet positive overfor Natur- og Fritidspolitikken. Høringssvaret fra Kultur- og Fritidsudvalget giver anledning til nogle justeringer af dokumentet. De fleste høringssvar samt inputtene fra de offentlige møder samt byrådsseminariet har overvejede karakter af forslag og ønsker til konkrete handlinger indenfor natur- og friluftsområdet. Disse forslag arbejdes der videre med i forbindelse med handlingskataloget. Et enkelt høringssvar (DN) har mere principiel karakter, hvor en mere bæredygtig forvaltning af natur og miljø efterspørges.

Handlingskatalog
Politikken vil efter endelig vedtagelse være gældende for perioden 2016 – 2025. Politikken danner ramme for et handlingskatalog for natur- og friluftsområdet. Et forslag til handlingskatalog vil blive udarbejdet efter vedtagelsen af politikken. Handlingskataloget vil indeholde konkrete handlinger og forslag til forbedringer, der kan bidrage til at indfri politikkens målsætninger for natur- og friluftsområdet i Ishøj Kommune. Handlingskataloget vil blive politisk forelagt. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget, og Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune vedtages endeligt (Bilag B)
at høringssvarene besvares i henhold til vedlagt skabelon (Bilag C).

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Politikken har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Økonomiske forhold skal afklares før realisering af konkrete handlinger i det efterfølgende handlingskatalog.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i 2015 og 2016 deltaget i GATE21's samarbejde Silent City og skal beslutte, om kommunen fortsat ønsker at deltage.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2015, at Ishøj Kommune ville deltage i etableringen af et laboratorium for bekæmpelse af trafikstøj, som på etableringstidspunktet blev kaldt LAUST. Efterfølgende har projektet ændret navn til Silent City og har deltagelse af Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Køge, Solrød og Region Hovedstaden.

Byrådet besluttede at deltage og, at Ishøj Kommune bidrager med 2 x 75.000 kr. i en 2 årig periode, som udløber med udgangen af i 2016.

Vallensbæks borgmester har foreslået at fortsætte projektet og fastholde den nuværende betaling på 75.000 kr. pr. år pr. kommune i 2017 og 2018, da dette vil give Gate 21 en stabil og fornuftig basis for at løfte det videre arbejde.

Silent City har i de forgangne 2 år blandt andet fået trafikstøj langt højere på den nationale dagsorden i medierne og engageret folketingspolitikere.

I 2017 vil Silent City fastholde politisk momentum gennem koordinering og samarbejde med Vestegnens Trafikforum og lægge pres på regeringen og regionen. Endvidere fastholdes perspektivet om etableringen af et Living Lab for Urban Støjbekæmpelse med fortsat formidling, fundraising, dialog med virksomheder og etablering af industrinetværk mm.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller
at Ishøj Kommune fortsat deltager i Silent City
at Ishøj Kommune medfinansierer med 75.000 kr. i 2017 og 75.000 kr. i 2018.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Ændring i "økonomi-feltet" i sidste linje: Ishøj Kommunes andel er indarbejdet i budgetforslaget.

Økonomi

De deltagende kommuner skal bidrage med 150.000 kr. fordelt på 75.000 kr. i 2017 og 75.000 kr. i 2018. Ishøj Kommunes andel finansieres over Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Bilag

Resume

Godkendelse af, at tillæg til spildevandsplanen sendes i høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med håndtering af regnvand fra veje og lodsejergrunde i Winthersminde skal der etableres et regnvandsbassin. Bassinet skal placeres under højspændingsledninger. Den eksisterende Tranegilde Mark Drængrøft skal omlægges, så den løber igennem regnvandsbassinet. Desuden skal der senere udføres ændringer af Tranegilde Byrende, så det bliver muligt at overholde krav fra bl.a. vandområdeplanen til tilledning af vand fra Tranegilde Byrende til St. Vejle å.

Tranegilde Mark Drængrøft og Tranegilde Byrende er i dag klassificeret som henholdsvist offentligt og privat vandløb. Inden ændringerne af vandløbene kan udføres, skal de overdrages til at blive spildevandstekniske anlæg. Dette skal ske ved godkendelse af en ændring af spildevandsplanen.

Der er derfor udarbejdet udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2014-22. Udkastet skal efter godkendelse i Byrådet i høring i 8 uger.

Sagen er tidligere behandlet i Byrådet den 21. juni 2016 (sag 160).

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2014 - 2022 sendes i høring i 8 uger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen
Miljøbeskyttelsesloven
Lov om miljøvurdering

Bilag

Sagsfremstilling

For børn der er indskrevet i specialgruppen i Piletræet, sfo’en på Strandgårdskolens gruppeordning og sfo’en på skolen på Ishøjgård ydes der 50 % fripladstilskud. Det praktiseres ved, at forældrene betaler 50 % af normaltaksten for lignende tilbud. I budgetbøger mv. er dette tilskud anført som socialpædagogisk fripladstilskud.  

Det foreslås, at teksten ændres til behandlingsmæssigt fripladstilskud, jf. dagtilbudsloven og dagtilbudsvejledningen. Behandlingsmæssigt fripladstilskud gives, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i dagtilbud, sfo og fritidshjem og svarer til 50 % af normaltaksten for et lignende tilbud.  

For Ishøjbørn, der er indskrevet i sfo’er og fritidshjem i gruppeordninger samt på specialskoler i andre kommuner, opkræves der imidlertid ikke forældrebetaling.  

Med henblik på, at behandle Ishøj Kommunes borgerne lige foreslås det, at der fremover også opkræves forældrebetaling med 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud for børn indskrevet i disse tilbud, således at forældrebetalingen svarer til 50 % af normaltaksten for et lignende tilbud i Ishøj Kommune.

Da der ikke tidligere har været opkrævet forældrebetaling foreslås det at takstopkrævningen for børn i specialfritidstilbud, der drives efter folkeskoleloven og dagtilbudsloven træder i kraft fra 1. januar 2017, og at der i september 2016 sendes brev herom til de berørte forældre. 

Ændringen vil berøre forældre til 27 børn.  

Ishøj Byråd besluttede den 21. juni 2011, at gruppeordningselever i 4. - 10. klasse, som benytter sfo’ens morgentilbud, samt det fulde tilbud i ferierne, opkræves sfo1 takst. Det foreslås, at dette også gælder for elever i sfo på Skolen på Ishøjgård samt for elever i fritidstilbud i eksterne gruppeordninger og på specialskoler.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at de 50 % fripladstilskud der ydes til børn i specialgruppen i Piletræet, sfo’en på Strandgårdskolens gruppeordning og sfo’en på skolen på Ishøjgård fremover benævnes behandlingsmæssigt fripladstilskud. 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

  • at der med virkning fra 1. januar 2017 opkræves forældrebetaling med 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud for børn indskrevet i Sfo’er og fritidshjem i gruppeordninger og på specialskoler uden for kommunen.
  • at der for elever i 4. – 10. klasse indskrevet i sfo’er og fritidshjem i gruppeordninger og på specialskoler i og uden for kommunen og som benytter et evt. morgenåbningstilbud på skoledage og i skoleferier opkræves sfo1 takst.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tilføjelse/ændring i indstilling: Økonomi- og Planudvalget beslutter, at sagen sendes tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget til afklaring af årsagen til sagen, og hvilken økonomi der ligger i sagen.

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 63, nr. 3 og dagtilbudsvejledningen, kapitel 13, nr. 470.