Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 26. oktober 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Alle kommuner skal efter Ligestillingsloven indberette en ligestillingsredegørelse i ulige år. Ifølge Ligestillingsloven skal redegørelsen behandles af Byrådet.

Sagsfremstilling

Ligestillingsredegørelsen indeholder blandt andet spørgsmål om medarbejderstabens kønssammensætning. I Ishøj er 3 ud af 4 ansatte kvinde. 

Statistikgrundlaget er dannet på baggrund af udtræk af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Ishøj Kommune er ikke enige i tallene hvad angår antal mænd og kvinder fordelt på stillingskategorier. Kommunen anser Direktionen, som udgøres af to mænd og én kvinde, som topchefer. Af statistikken fremgår, at der kun er én mandlig topchef. Det samme forhold gør sig gældende når det gælder chefer, idet Ishøj Kommune regner tre kvinder og 11 mænd som chefer. Af statistikken fremgår, at der er fire kvinder og 12 mandlige chefer.

I forbindelse med konstitueringen i 2013 blev der udpeget medlemmer/byårdsmedlemmer til en lang række råd og nævn og udvalg. Her afspejles forskellen i antal kvinder og mænd i Byrådet. Der er således cirka 3,5 gange så mange mænd som kvinder, der er udpeget til at sidde i råd, nævn og udvalg.

Redegørelsen vedlægges som bilag.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ligestillingsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Lovgrundlag

Ligestilingslovens §5

Bilag

Resume

Afdelingsmødet i Vildtbanegård afd. II har den 21. september 2015 forkastet afdelingsbestyrelsens budgetudkast. Der var forud for afdelingsmødet udsendt et budgetudkast på 0,9% i huslejestigning. Boligorganisationens bestyrelse har godkendt budgetudkastet på bestyrelsesmødet den 7. september 2015.

Sagsfremstilling

DAB har i brev den 22. september 2015, på boligorganisationens vegne, ansøgt Ishøj Kommune om, at byrådet træffer den endelige afgørelse om godkendelse af budgetudkastet på 0,9 %. Stigningen er begrundet med stigning i ejendomsskatter, vandudgifter, og stigning i udgifter til el og varme til fællesarealer.

Administrationen deltog på afdelingsmøde. Der var opklarende spørgsmål til budgetudkastet. Der var der ingen ændringsforslag til budgetudkastet.  

Der var 62 lejemål repræsenteret på mødet (ud af 817 mulige). 29 lejemål stemte imod budgetudkastet, 26 lejemål stemte for, og 7 lejemål valgte at stemme blankt.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det fremsendte driftsbudget med en huslejestigning på 0,9 % godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

KAB  har den 30. september på vegne af Sydkystens Boligselskab afd. Baldershus (1 boligblok), søgt om kommunens godkendelse af skema C.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 3. september 2013 godkendt skema B, og det fremsendte skema C overholder den tidligere godkendte anskaffelsessum på kr. 76.197.000.

Der er medsendt en oversigt over økonomiske hovedtal, hvoraf det fremgår, at der ved skema C kun er mindre afvigelser i fordelingen mellem budgettets hovedposter. Den samlede anskaffelsessum, som blev godkendt ved skema B overholdes.

Driftsudgifterne er faldet i forhold til skema B, hvorfor den samlede årlige m2 leje ekskl. forbrug er 1.053 kr./m2 - dvs. 8 kr./m2 mindre i forhold til skema B.

Der er i afsat et beløb i skema C (vedhæftet) på kr. 1.464.549 - til omkostninger til legeplads og udearealer, indeksregulering, teknisk rådgivning, 1 års eftersyn, stempelomkostninger m.v. Pengene til de afsatte beløb er øremærkede til de nævnte formål, og kan ikke anvendes til andre formål. De manglende arbejder og afsatte beløb skal være afsluttet og afregnet inden seks måneder efter, at byggeregnskabet er godkendt. Ved afregningen fremsendes revisionspåtegnet regnskab for de afsatte beløb.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema C samt bilag godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Jobcentret i Vallensbæk har i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015 meddelt, at der forventes et merforbrug i 2015 på 6,3 mio. kr. (netto). Merforbruget er primært på sygedagpengeområdet. En nærmere gennemgang af materialet har dog resulteret i, at det forventede merforbrug kan reduceres til 6,0 mio. kr. 

Sagsfremstilling

Jobcentret meddelte primo oktober 2015, at der forventes et væsentligt merforbrug. Det fremgår af notat ”Budgetopfølgning Ishøj oktober 2015” – udateret, men modtaget den 9. oktober 2015 (vedlægges som bilag), at Jobcentret forventer merudgifter på 6,3 mio. kr. netto i 2015. Som det fremgår, er den største udfordring på sygedagpengeområdet, hvor der alene skal tilføres knap 7 mio. kr.

Det samlede korrigerede budget til beskæftigelsesområdet udgør knap 325 mio. kr. brutto, og ca. 226 mio. kr. netto.

Straks her efter udbad administrationen i Ishøj Kommune sig en nærmere forklaring på dette væsentlige merforbrug, herunder en forklaring på, at det først er konstateret så sent på året. Dette ikke mindst set i lyset af, at der ved 1. budgetopfølgning (juni 2015), efter Jobcentrets ønske, blev tilført 1,4 mio. kr. netto. Tillægsbevillingen blev fordelt på de områder, som Jobcentret ønskede.

Ligeledes udbad administrationen sig en handlingsplan for, hvorledes Jobcentret agter at imødegå udfordringerne på sygedagpengeområdet fremadrettet, herunder en stillingtagen til eventuelle konsekvenser for budget 2016.

Vallensbæk har i ”notat om Jobcentrets budgetregulering for Ishøj maj 2015” – udateret, men modtaget den 15. oktober 2015 (vedlægges som bilag) – bl.a. oplyst, at det af Jobcentret fremsendte materiale til brug for indberetning af 1. budgetopfølgning i juni, har været behæftet med flere fejl. Tilsammen har disse fejl været med til at give et forkert billede af budgettet og budgetreguleringen, og der har ikke været tilstrækkelig opmærksomhed på denne betydning i Jobcentret, i den løbende budgetopfølgning.

I den fremsendte ”handleplan for nedbringelse af antallet af sygedagpengesager i 2016” – udateret, men modtaget den 20. oktober 2015 (vedlægges som bilag) – redegør Jobcentret for en række fremadrettede initiativer og tiltag, med henblik på at nedbringe antallet af sygedagpengesager og opnå budgetoverholdelse i 2016. Det fremgår ligeledes, at der vil ske en styrkelse af den ledelsesmæssige opfølgning og styring af området.

Administrationen i Ishøj Kommune vil på et snarligt møde med Vallensbæk drøfte fremadrettede initiativer og tiltag omkring budgetopfølgning og økonomistyring, jf. principperne i Samarbejdsaftalen om det forpligtende samarbejde.

Ligeledes skal det aftales, hvorledes der skal følges op på handleplanen, herunder hvilke tilbagemeldinger der løbende skal gives til Ishøj.

Det foreslås, at jobcenterchefen deltager i Beskæftigelsesudvalgets kommende møde, med henblik på at redegøre nærmere for handleplanen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at:

Der gives tillægsbevilling til de forventede merudgifter på 6,0 mio. kr., som finansieres som følgende:

Pulje til kontanthjælp                                                     1,700mio. kr.

Pulje til sygedagpenge                                                   1,700 mio. kr.

Pulje til beskæftigelsestilskud 2015 rest                        0,985 mio. kr.

Efterregulering for 2014, beskæftigelsestilskud            1,615 mio. kr.

(midlertidigt kasseudlæg som udlignes ved den ordinære budgetopfølgning i december).

Herudover indstiller Økonomi- og Planudvalget,

at der overfor Vallensbæk Kommune udtales kritik af,  at der er så langt henne på året konstateres et så væsentligt merforbrug.

at det forudsættes, at initiativerne og tiltagene i handleplanen holder, således at budgettet for 2016 kan overholdes.

at Vallensbæk Kommune foretager løbende budgetopfølgning, og underretter Ishøj Kommune hvis der er afvigelser.

at det forudsættes, at materialet fremover kvalitetssikres i Vallensbæk forinden fremsendelse til Ishøj Kommune.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Likviditeten opgjort efter "kassekreditreglen" for Ishøj Kommune udgjorde i 3. kvartal 2015 116,6 mio. kr., hvilket er det laveste niveau i den opgjorte periode.

Den faktiske likviditet ved udgangen af 3. kvartal 2015 udgjorde 48,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

I følge "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens konti for likvide aktiver og kassekredit.

Kassekreditreglen overholdes, når saldoen er positiv.

Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder i perioden 2013 - 2015 ses i nedenstående tabel. Den gennemsnitlige likviditet pr. 30. september 2015 udgør 116,6 mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

114,5

127,1

137,0

137,4

2014

139,2

132,3

127,4

125,6

2015

123,9

119,0

116,6

 

 

Som supplement til oversigten over likviditeten opgjort efter kassekreditreglern, vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2013 - 2015.

Kassebeholdningen ultimo kvartalet mio. kr.

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2013

62,6

82,8

78,3

50,1

2014

6,1

49,6

63,5

46,1

2015

36,8

17,0

48,8

 

 

I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at beløbet på 48,8 mio. kr. pr. 30. september 2015 ikke er udtryk for den disponible likviditet.

Ultimo kassebeholdningen er "forbedret" siden 2. kvartal, idet SKAT har ændret afregningen af A-skat vedr. bagudlønnede, således at der atter afregnes den første hverdag i måneden frem for sidste hverdag i måneden.

Det skal også bemærkes, at kassebeholdningen indeholder ca. 19,0 mio. kr. i forudbetalt statstilskud til en institution, som der således heller ikke kan disponeres over. Administrationen vil i løbet af 4. kvartal nedfælde, hvordan disse midler skal anvendes.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 30. september 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Ishøj Kommune skal have en trafiksikkerhedspolitik. Det foreslås, at visionen for trafiksikkerhed i Ishøj Kommune skal være, at det skal være sikkert at færdes i trafikken i Ishøj Kommune. Trafiksikkerhedspolitikken indeholder en række ambitioner og konkrete mål samt en angivelser af en række områder, hvor politikken særligt tænkes realiseret.

Sagsfremstilling

En tværfaglig arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til en trafiksikkerhedspolitik. Arbejdsgruppen har blandt andet hentet inspiration hos Rådet for Sikker Trafik når det gælder formuleringen og realisering af politikken.

I forslaget til trafiksikkerhedspolitik er der formuleret en række ambitioner og mål for trafiksikkerhedsområdet. Disse ambitioner og mål er overordnede og vil blive realiseret indenfor og imellem tre forskellige tilgange nemlig:

  • Trafiksikkerhed i forhold til veje og stier.
  • Trafiksikkerhed for skoler og i dagtilbud.
  • Trafiksikkerhed i relation til Ishøj Kommune som arbejdsplads.

Ambitionerne for de tre tilgange er, at

  • det skal være sikkert, at færdes på veje og stier i Ishøj Kommune
  • ruste børn og unge til, at kunne færdes sikkert i trafikken
  • Ishøj Kommunes medarbejdere agerer ansvarligt i trafikken. 

For hver ambition er der opstillet en række mål, som skal realisere den enkelte ambition. 

Forslaget har været sendt til høring i diverse råd og bestyrelser samt til information og drøftelse i kommunens MED-system.

Trafiksikkerhedspolitikken sætter retningen indenfor trafiksikkerhed i Ishøj Kommune, og det er herefter meningen, at realiseringen af politikken skal ske i samarbejde med myndigheder, interesseorganisationer, brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Bygningsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til Trafiksikkerhedspolitik godkendes .

Beslutning

Indstilling: Økonomi- og Planudvalget indstiller, at de stående udvalgs indstillinger følges.

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

København og Frederiksberg Kommuner udtrådte af Strandparken I/S pr. 31. december 2007.

Statsforvaltningen har 30. juni 2015 truffet en afgørelse om, at Strandparken I/S skal udbetale de to kommuners andele af Strandparkens nettoformue.

Udbetalingen tømmer Strandparkens kassebeholdning. For at styrke Strandparkens likviditet ansøger Strandparkens bestyrelse derfor de nuværende interessentkommuner om et ekstrabidrag i 2015.  For Ishøjs vedkommende beløber det sig til 484.000 kr.

Sagsfremstilling

Afgørelsen betyder, at Strandparken I/S, senest 30. september 2015, skal udbetale de 2 kommuners andele af nettoformuen, som til sammen udgør 4.676.091 kr.

Statsforvaltningens afgørelse blev behandlet på Strandparkens bestyrelsesmøde 8. september 2015, hvor det blev besluttet, at acceptere Statsforvaltningens afgørelse og efterkomme betalingsvilkårene, og beløbet er udbetalt.

For at forbedre den øjeblikkelige likviditet blev det desuden besluttet, at udsætte alle ikke igangværende aktiviteter i 2015 til 2016.

For at oparbejde den nødvendige langsigtede likviditet, bl.a. for at kunne håndtere udsving i betalingsflowet hen over året, besluttede bestyrelsen, at ansøge interessentkommunerne om et ekstrabidrag i 2015.

Hver interessentkommune skulle efterfølgende tilkendegive endelig accept af de foreslåede ekstrabidrag i 2015.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune bevilliger kr. 484.000 i ekstrabidrag til Strandparken I/S i 2015. Bidraget finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje der herefter udgør kr. 4.356.000. 

Beslutning

Tilføjelse i økonomiafsnittet:Ishøj Kommunes andel af ekstrabetalingen er budgetlagt i 2016 men betalingen ønskes af likviditetsmæssige årsager i Strandparken, gennemført i 2015.

Tiltrådt

Økonomi

Oversigt over forslag til de 5 kommuners ekstrabidrag kan ses på bilag ”Ekstrabidrag til Strandparken I/S”.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende Forslag til Helhedsplan for Mosen i offentlig høring i minimum 8 uger, samtidig med at afgørelse om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslaget offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Sagsfremstilling

Park- og Vejcenter har i samarbejde med Vallensbæk Kommune udarbejdet et forslag til Helhedsplan for Tranegilde og Vallensbæk Moser (Mosen). Klima- og Miljøudvalget blev på møder i september 2014 og marts 2015 orienteret om planens udarbejdelse og processen i forbindelse hermed. I forløbet med udarbejdelsen har været afholdt workshops på Bredekærgård i efteråret 2014 samt i foråret 2015, hvor lokale interesseorganisationer har deltaget.

De mange input er efterfølgende blevet bearbejdet, og planen imødekommer mange af ønskerne. Planen er udarbejdet ud fra et princip om at højne de mange naturværdier i Mosen, samt at forbedre de rekreative anvendelsesmuligheder. Helhedsplanen er koordineret med Kloaksammenslutningens planer om anvendelse af moseområdet til nødbassin ved ekstrem regn.  

Der er udarbejdet en miljøscreening, der viser, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering.

Efter politisk behandling i Byrådet sendes forslaget til Helhedsplan for Mosen i offentlig høring i minimum 8 uger. Afgørelsen om ikke at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslaget offentliggøres samtidig med en klagefrist på 4 uger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forslag til Helhedsplan for Mosen sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Offentliggørelsen finder sted umiddelbart efter at sagen har været forelagt Vallensbæk Kommunalbestyrelse den 25. november 2015.
Der udarbejdes en pixi udgave til byrådsmedlemmer og til brug for offentliggørelsen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Før plejetiltag for Mosen iværksættes skal det undersøges, om det er muligt at opnå medfinansiering gennem fondsbevillinger, støtteordninger mv.

Lovgrundlag

Lov om naturbeskyttelse § 3 og § 52
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Vestforbrænding har vedtaget forslag til nye gebyrer for virksomhedernes adgang til genbrugsstationer. Gebyrerne forelægges til Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Vestforbrænding anbefaler at de nye gebyrer godkendes i alle 17 kommuner i Vestforbrændings-samarbejdet.

 De nye gebyrer vil betyde

  • Det nuværende gebyr for engangsbilletter fastholdes.
  • Gebyret for årskort falder. Det skyldes lavere læsvægte, lavere behandlingspriser, færre transportomkostninger pr. ton samt det forhold, at en lidt større andel af håndværkernes affald skal betragtes som husholdningsaffald.  
  • Gebyret for farligt affald hæves. Gebyret er baseret på den gennemsnitlige behandlingsomkostning på det farlige affald fra genbrugsstationerne  

Forslag til gebyrer for 2016 fremgår af vedlagte gebyrblad, gebyrer fra 2015 fremgår tillige.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at gebyrer for 2016 for virksomheders adgang til genbrugsstationerne godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Gebyrer for 2016 ændres vedrørende årskort og behandling af farligt affald. Ændringerne er indarbejdet i kommunens budget for 2016

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Bilag

Resume

Park- og Vejcenter søger midler frigivet til renovering af trapper og flisebelægninger ved tunneler på 6 lokaliteter.

Sagsfremstilling

Af budgetforlig 2015 fremgår det under punkt 13, at tilgangen til tunneler skal gennemgås, det skal være mere brugervenligt at benytte tunnelerne, og der ønskes mere lys i tunneler og på stier.

I 2007 blev muligheden for at etablere ramper til udvalgte busstoppesteder undersøgt i forbindelse med oprettelse af en servicebus i Ishøj Kommune, Bilag A. Servicebussen er i dag nedlagt og behovet for niveaufrie adgange til busstoppestederne vurderes at være begrænset og spredt over hele kommunen. 

I 2013 udførte Vejdirektoratet hovedeftersyn af asfaltbelægninger på alle kommunale stier. I 2014 blev alle stier med skadespoint over 1 renoveret og på budgetårene 2015 – 2017 er der afsat kr. 250.000 til renovering af asfaltbelægninger på de kommunale stier.

I 2014 udførte Rambøll generaleftersyn på alle kommunens bygværker og i den forbindelse blev flisebelægninger og trapper omkring bygværkerne gennemgået, Bilag B.

Vedrørende mere lys i tunneler og på stier, forventes at der indgås ny belysningsaftale med Dong i indeværende år, hvilket betyder at er der i løbet af 2016 vil blive opsat nye LED-armaturer på de kommunale veje og stier. For tunnelerne vil der fremover også være lys i dagtimerne.

Park- og Vejcenter har ud fra ovenstående, valgt at tage udgangspunkt i rapporten om flisebelægningerne. På baggrund af rapporten og besigtigelse af tunneler, er der indhentet tilbud på reparation af trapper og flisebelægninger.

Der er foretaget en prioritering ud fra den økonomiske ramme.

Valgte tunneler fremgår af bilag C.

Arbejdet udføres inden udgangen af 2015.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives kr. 200.000 som er afsat i budgetforliget.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

TL 06: Ishøj Søvej / Skyttestien (Trappe og belægning) kr. 25.000
TL 24: Ishøj Parkvej / Centerstien (Trappe) kr. 10.000
TL 27: Ishøj Parkvej / Ishøjstien (Trappe) kr. 60.000
TL 28: Ishøj Boulevard / Ishøjstien (Trapper) kr. 140.000
TL 29: Ishøj Boulevard / Tjørnestien (Trapper) kr. 250.000
TL 31: Ishøj Søvej / Ågården (Belægning) kr. 60.000
I alt: kr. 545.000

kr. 200.000 - budgetforlig - 2015
kr. 345.000 - afholdes over Park- og Vejcenters driftsbudget.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Ny potentiel venskabsby, Waalre i Holland.

Sagsfremstilling

Vi har igennem noget tid haft kontakt til den hollandske by Waalre, en delegation fra Ishøj var i Waalre i foråret 2013 og i efteråret 2014. En delegation fra Waalre på besøg i Ishøj for at drøfte et muligt venskabsbysamarbejde.

Nu har bystyret i Waalre taget imod Ishøjs opfording og besluttet, at Waalre gerne vil indgå i et venskabsbysamarbejde med Ishøj.

Mulige samarbejdsmuligheder er:

• Udveksling og besøg mellem kommunernes foreninger og klubber.

• Udveksling mellem skoleklasser.

• Udveksling af ideer og erfaringer på fagligt/administrativt niveau.

Emner for udveksling kunne være:

• Miljøspørgsmål og bæredygtig levevis: hvordan håndteres energibesparelser, udskilning af vand, genbrug.

• Effektiv offentlig ledelse: arbejde på tværs af kommunale grænser. (Waalre har udvist interesse for vores forpligtende samarbejde med Vallensbæk)

• Arbejdsmarkedet spørgsmål: Hvordan får vi de mest sårbare borgere på arbejdsmarkedet eller motiveret til at starte uddannelse?

• Erhverv og opstart: Hvordan kan vi støtte væksten i små og nye virksomheder?

• Sundhed: hvordan optimeres indsatsen i sundhedsplejen.

• Ældrepleje: Udveksling af viden og bedste praksis. Design af seniorboliger, plejehjem og pleje af ældre.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Ishøj Kommune indgår venskabsbysamarbejde med Waalre.

Beslutning

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt