Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 26. oktober 2020 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for oktober måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Byråd traf den 2. juni 2020 (sag nr. 128) principbeslutning om at lade Center for Kultur og Fritid skifte direktørområde. Principbeslutningen har efterfølgende været i høring, og sagen forelægges igen med henblik på endelig beslutning (organisationsdiagram er vedhæftet).

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er hele tiden i udvikling, og organisationen skal ligeledes tilpasses, så den bedst muligt kan håndtere og imødegå denne udvikling og de opgaver, det afføder. Lige nu er der især fokus på byudvikling, herunder udvikling og opbygning af Brohuset, hvor mange funktioner og interesser skal fungere under samme tag.

Det er direktionens vurdering, at tiden nu er moden til at foretage en mindre organisationsændring, der også fremadrettet kan sikre den faglige og organisatoriske bæredygtighed.

Ændringen indebærer, at Center for Kultur- og Fritid flyttes fra direktørområdet Velfærd & Undervisning over til direktørområdet Teknik, Miljø & Byudvikling, der herefter navngives By, Kultur & Miljø.

Organisationsændringen medfører, at kultur- og fritidsområdet kommer tættere på byudviklingen og kommunens ejendomsdrift. Dette giver mulighed for i højere grad at samtænke udviklingen af byens rum, inde såvel som ude, med Ishøjborgernes aktive kultur- og fritidsliv.

Det nuværende direktørområde Velfærd og Undervisning er meget bredt, og i forbindelse med ansættelse af ny direktør for området har dette også indgået i overvejelsen om at flytte Center for Kultur og Fritid. Ændringen foretages samtidig med, at direktør Lisbet Lentz går på pension.

Center for Kultur og Fritid vedbliver at være et selvstændigt center, som det er i dag.

Forslaget har været i høring i MED-organisation samt brugerbestyrelser på det kulturelle område. Høringssvar er vedhæftet.

Efter endt høring er det direktionens anbefaling, at organisationsændringen gennemføres. Organisationsændringen foreslås at træde i kraft umiddelbart efter byrådets behandling af sagen den 3. november 2020.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at organisationsændringen godkendes endeligt.

Beslutning

Tiltrådt, idet det foreslås, at der gennemføres en ny høring af Ungdomsskolen og Ungdomsskolens bestyrelse omkring en mulig organisatorisk placering af Ungdomsskolen i Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Økonomi

Sagen har ikke umiddelbart nogen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Bilag

Resume

Administrationen har på baggrund af ønske fra Merete Amdisen (A) og Pia Skourup (V) udarbejdet en redegørelse vedr. sexisme i Ishøj Kommune. Redegørelsen med bilag vedlægges.

Sagsfremstilling

Merete Amdisen og Pia Skourup har den 17. oktober 2020 anmodet borgmesteren og kommunaldirektøren om, at der på Økonomi- og Planudvalgets møde den 26. oktober 2020 fremlægges en redegørelse for sexisme i Ishøj Kommune. Borgmester Ole Bjørstorp ser positivt på forslaget, og administrationen er på baggrund heraf blevet bedt om at udarbejde en redegørelse vedr. sexisme i Ishøj Kommune.

I overensstemmelse med forslagsstillernes ønske indeholder redegørelsen følgende punkter:

  1. En redegørelse for hvilke retningslinjer Ishøj Kommune i dag har for at undgå situationer, hvor ansatte udsættes for seksuelle krænkelser på deres arbejde fra såvel kollegaer, ledere som borgere. Samt for hvordan Ishøj Kommune håndterer sådanne sager, når eller hvis de opstår. 
  2. En oversigt over problemets eventuelle omfang. Eksempelvis hvor mange kendte sager om seksuelle krænkelser af kommunens medarbejdere, som har været behandlet over en periode tilbage i tiden (f.eks. 10 år). Herunder om der er sager, hvor kommunen har måttet indgå forlig, udbetale erstatning og om der er nuværende eller tidligere medarbejdere, der i sådanne aftaler er pålagt tavshed om begivenhederne.
  3. Et oplæg til diskussion af, hvordan vi på det politiske niveau kan bidrage til at skabe klarere retningslinjer på området. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager administrationens redegørelse til efterretning og anmoder HovedMED om at igangsætte en drøftelse i alle LokalMED med henblik på at give de lokale retningslinjer om mobning og chikane samt vold og trusler et serviceeftersyn, og få udarbejdet lokale retningslinjer på de områder, som evt. mangler.

Beslutning

Økonomi- og Planudvalget tager redegørelsen til efterretning og anmoder HovedMed om at tydeliggøre håndteringen af sexisme i de to retningslinjer. Økonomi- og Planudvalget ønsker endvidere en ½ - årlig redegørelse om sexisme i Ishøj Kommune.

Økonomi

Forslaget har ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven, Ishøj Kommunes personalepolitiske retningslinjer.

Bilag

Resume

Kommunerne skal ifølge reglerne hvert kvartal indberette oplysninger om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen til Social- og Indenrigsministeriet. Likviditetsopgørelsen skal forlægges byrådet.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver. Heri indgår også overskudslikviditeten, som er placeret til forvaltning i Danske Bank Asset Management, og evt. træk på kassekreditten (kassekreditfaciliteten på 60 mio. kr. har ikke været anvendt i år).

Kassekreditreglen er overholdt, når saldoen er positiv, hvilket er tilfældet i Ishøj.

Den gennemsnitlige likviditet pr. dag pr. 30. september 2020 er opgjort til 291,9 mio. kr. Likviditeten er inkl. porteføljen (obligationer) i Danske Bank Asset Management, som udgør 104 mio. kr.

I nedenstående tabel fremgår den gennemsnitlige likviditet for perioden 2017 – 2020.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2017

195,0

204,2

199,0

194,1

2018

195,6

208,6

222,7

229,3

2019

224,8

221,1

220,2

233,3

2020


257,4

272,9

291,9


Som supplement til opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2017 til 2020. I bilag 1 vises en grafisk fremstilling over udviklingen i den daglige likviditet.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2017

119,2

88,0

117,4

113,1

2018

130,3

157,0

161,0

81,6

2019

140,6

161,3

172,7

204,4

2020


194,3212,2250,2


Som det fremgår af tabellerne er den gennemsnitlige likviditet 291,9 mio. kr. og den faktiske kassebeholdning 250,2 mio. kr. for 3. kvartal 2020. Den høje likviditet er primært afledt af et ekstraordinært højt korrigeret anlægsbudget i 2020 på 180 mio. kr. brutto og et meget begrænset forbrug på 37 mio. kr. ultimo 3. kvartal. Netto (udgifter minus indtægter) resterer der 114 mio. kr. på anlægsbudgettet ultimo 3. kvartal. Der er i 2020 også modtaget salgsindtægter på 15,5 mio. kr. for Ørnekærs Vænge syd.

En stor del af likviditeten er således "bundet" i allerede afgivne bevillinger i år, og er således ikke udtryk for disponible midler. Likviditetsudviklingen for resten af 2020 afhænger i høj grad af alnægsaktiviteten.


Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsopgørelse 3. kvartal 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem, revision mv. Byrådet har vedtaget som mål, at likviditeten ultimo året skal udgøre minimum 25 mio. kr.

Bilag

Resume

Administrationsudgifterne pr. 3. kvartal 2020 er i alt 156,4 mio. kr. svarende til 74,6 % af korrigeret budget. I vedlagte bilag redegøres for udgifter til administration pr. 30. september 2020.

Sagsfremstilling

Kommunens administrationsudgifter pr. 3. kvartal 2020 er 156,4 mio. kr., svarende til 74,6 % af korrigeret budget, hvilket er på niveau med udgifterne på samme tid sidste år.

 

Administrationsudgifter dækker over en lang række udgiftsposter og -områder, jvf. retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dette er beskrevet nærmere i vedlagte notat, hvor forbruget pr. 30. september 2020 på de forskellige udgiftsområder er vist.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at rapporteringen om administrationsudgifter pr. 3. kvartal 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Budgetforliget for 2020 hvoraf det fremgår, at administrationsomkostninger skal opgøres hvert kvartal.

Bilag

Resume

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent pr. 30. september 2020 er på 4,2 %.

Sagsfremstilling

I vedlagte oversigt er vist sygefraværet for de forskellige overenskomstgrupper i 3. kvartal 2020, svarende til den måde, som sygefraværet er registreret på i kommunens lønsystem.

Som det fremgår af vedlagte notat, udgjorde sygefraværet 4,2 % i 3. kvartal 2020, hvilket er lidt højere end i 3. kvartal 2019, hvor sygefraværsprocenten var 3,6 %.

Desuden vedlægges Center for Ledelse og Strategi's statusnotat om den særlige indsats for nedbringelse af sygefravær blandt kommunens ansatte.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sygefraværsoversigten pr. 30. september 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Budgetforlig for 2020.

Bilag

Resume

Årsregnskaber 2019 for de almene boligselskaber i Ishøj Kommune er gennemgået. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De almene boligselskabers reviderede årsregnskaber for 2019 - for afdelinger og boligorganisationer hjemhørende i kommunen – gennemgås årligt via Landsbyggefondens regnskabsdatabase, som er offentlig tilgængelig.

 

Boligselskabernes eksterne revisorer har gennemgået regnskaberne. Revisorernes beretninger til de enkelte regnskaber har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

 

Kommunens kritiske regnskabsgennemgang er foretaget af en ekstern konsulent, som har udarbejdet vedhæftet notat i forbindelse med gennemgangen.

 

Konsulentens konklusion på gennemgangen af regnskaberne er, at regnskaberne generelt kan tages til efterretning.

 

Lejerbos afdeling Fasanparken har udvist underskud i årets resultat, som dog er halveret ift. sidste år. Dertil har Ishøj Boligselskabs afdeling Kirkehaven også udvist et mindre underskud i år. I alle andre boligafdelinger er der en positiv saldo på resultatkontoen i regnskaberne 2019.

Eventuelle bemærkninger, årets resultat og de i notatet nævnte særlige effektivitetstal vil blive drøftet på de kommende styringsdialogmøder, der afholdes med boligselskaberne fra oktober til december 2020. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligselskabernes regnskaber tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ingen økonomisk betydning for Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100 % anvisningsret til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Samarbejdsaftalerne med boligorganisationerne løber indtil videre frem til udgangen af 2020/21. Hvert år siden 2005 er der udarbejdet en Boligrapport, en evaluering af 100 % anvisningsret, som forelægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af boligrapporten, kan det specielt pointeres, at:

  • der har været et minimalt lejetab i 2019 (under 5.000 kr.)
  • det er lykkedes at udleje alle ledige boliger inden udgangen af 2019
  • alle nye lejere opfylder udlejningskriterierne (med undtagelse af nedenstående dot, da boligsocial anvisning ikke sker efter udlejningskriterierne)
  • kommunen har, via støtteskrivelser, løst sine boligsociale forpligtelser (Ishøj-borgere der ikke opfylder udlejningskriterierne, men som har et påtrængende boligsocialt behov)
  • alle samarbejdsaftaler er gældende frem til 2020/21.

 

I pkt. 6 (s. 4) i rapporten er der tilføjet en mere uddybende forklaring på, hvad der skal tages højde for, når man ser på de tal, der oplyses i rapporten. Det samme gør sig gældende i de grafiske oversigter Bilag 2-7 (s. 16-22), hvor der i år er indsat mere uddybende forklaring.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2019 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Bilag

Resume

AAB har den 5. oktober 2020 fremsendt ansøgning om tidsfristforlængelse af skema C for de nye rækkehuse på Ishøj Søvej og Ishøj Boulevard. i Vejleåparken. Det indstilles, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

Oprindelig frist for indberetning af skema C var 1. oktober 2020 (6 mdr. efter sidste boligs færdiggørelse - skæringsdato 1. april 2020). Skema C er ift. det endelige regnskab, som skal godkendes, efter alt er bygget færdigt.

 

Begrundelsen for ansøgning er en forlænget udførelse/byggetid på projektet pga. projektafklaring vedr. delrække 1C sammen med vores byggemyndighed (støttemur, der skulle etableres grundet terrænforskel og fastsættelse af niveauplan ud fra de faktiske terrænkoter) og Covid-19 situationen i foråret 2020. 

 

Der er ikke konsekvenser af den senere indberetning. Byggeriet er nu færdigt, og de sidste beboere flytter ind i den sidste række pr. 1. november 2020.

 

AAB ønsker skæringsdato ændret fra den 1. april 2020 til den 1. november 2020 og fristen for modtagelse af skema C ændret fra den 1. oktober 2020 til den 1. maj 2021 (6 mdr. efter skæringsdato).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skæringsdato ændres til 1. november 2020, og at fristen for fremsendelse af skema C forlænges til 1. maj 2021.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Støttebekendtgørelsen § 38.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der indgås aftaler på de enkelte delområder med den vindende byder - forsikringsudbud.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Det tiltrædes, at der gives anlægsbevilling som indtægt fra salg af grunde i Pilemølle Erhverv på i alt 21 523.400 kr. fordelt på 5 købsaftaler, og at salgsindtægten tilgår kommunekassen.


Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Forslag til rammer for salg af Ishøjgård tiltrædes.

 

Resume

Der skal træffes beslutning om at vedtage lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at samle Winthersminde Erhvervsområde, inklusiv den nordligste spids i én lokalplan, sikre en ensartet anvendelse af områdets muligheder og sammenskrive bestemmelserne fra de to tidligere lokalplaner 1.74. Winthersminde Syd og 1.77. Winthersminde Nord. Lokalplanen sikrer, at området forsat kan anvendes til transport- og distributionserhverv samt produktionserhverv med stort transportbehov og tilhørende administration og servicefunktioner. Lokalplanen sikrer også, at Winthersminde Erhvervsområde fortsat fremstår med et sammenhængende udtryk, hvor arkitektur, skiltning, belysning, beplantning og veje udgør en helhed for erhvervsområdet.

Den nordligste del af Winthersminde Erhvervsområde, som ikke tidligere har været lokalplanlagt, ligger primært i transportkorridor, men kan anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering.

Der er i lokalplanforslaget justeret på bestemmelserne om beplantning, skiltning og oplag, ligesom parkering og beplantningszone adskilles. Beplantningszonen langs motorvejen reduceres og kan anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering. Der bibeholdes en beplantningszone på 15 meter langs motorvejen, som friholdes for parkering. Der gives mulighed for yderligere skiltning, og oplag på den enkelte ejendom specificeres.

Lokalplanen har været i høring 2 uger, og der er modtaget 7 indsigelser og bemærkninger, som primært omhandler skiltning. Der ønskes blandt andet mulighed for digital skiltning og mulighed for at vurdere skiltning ud fra individuelle ansøgninger.

Der er efter høringsperioden indkommet et høringssvar fra HOFOR Vand København A/S om et servitutbelagt areal i den nordligste spids. Der er i høringsnotatet allerede forslag om, at præcisere bestemmelsen om servitutter hvilket imødekommer HOFORs bemærkning.

Indsigelser og bemærkninger samt høringsnotat fremgår af bilag. (Bemærkning fra HOFOR fremgår af separat bilag).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde vedtages med de forslåede ændringer.


Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

I forbindelse med opførelse af nye boliger på ejendommen Industrivangen 2-8 ansøges der om dispensation fra kravet om bebyggelsesprocent.

Sagsfremstilling

Norconsult Arkitekter ønsker at opføre 133 boliger, herunder etageboliger samt rækkehuse på ejendommen Industrivangen 2-8.

De 133 boliger ønskes opført som følgende:

  • 123 etageboliger herunder 23 stk. 4-værelses boliger, 80 stk. 3-værelses boliger og 20 stk. 2-værelses boliger. Boligerne har et bruttoareal på ca. 60 m2 - ca. 110 m2.
  • De resterende boliger er 10 rækkehuse herunder 4-værelses boliger. Rækkehusene har et bruttoareal på ca. 110 m2.

Grundarealet er på 11.051 m2, og de ønskede boligarealer vil udgøre et samlet areal på 11.217 m2.

Bebyggelsesprocenten vil dermed blive 101,5 %.

Området er omfattet af lokalplan 1.87 – Boliger, Industrivangen 2-8.

Af § 5.2 fremgår, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 100 %.

Der ansøges om en bebyggelsesprocent på op til 102 %, således at ansøger har lidt manøvrerum i forbindelse med udfærdigelse af hovedprojektet for den kommende bebyggelse.

Projektet overholder lokalplanens krav i forbindelse med omfang og arkitektur.

Køber forventer at opføre hele bebyggelsen som et privat udlejningsbyggeri.

Det vurderes, at en overskridelse med 166 m2 svarende til 2 % af bebyggelsesprocenten ifht den eksisterende lokalplan kan håndteres ved, at køber erhverver et tilsvarende antal byggeretter på en anden matrikel i området, der samtidig pålægges en lavere bebyggelse. Herved vil de samlede bebyggede kvadratmeter i området bliver overholdt. 

Konkret kan køber erhverve byggeretter fra Industriskellet 10, hvor der ved fuld udbygning af området er planlagt at skulle være regnvandstekniske anlæg og klimapark. Dvs. der skal ikke ske bebyggelse. 

Kommunen har netop erhvervet den omtalte matrikel, og muligheden for at sælge byggeretter på matriklen (svarende til andele af grunden) blev nævnt i forbindelse med beslutningen. 

Salget af byggeretter sker ved offentligt udbud, og salget skal politisk vedtages. Kriterier i salget kan ifm. udbuddet betinges af dokumentation for, at andelen af grunden/byggeretten skal anvendes til sikring af konkret byggeprojekt af boliger i området.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at meddeles dispensation til det ansøgte, på betingelse af, at der købes byggeret fra Industriskellet 10.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der igangsættes en udbudsproces, der gør det muligt at sælge andele af Industriskellet 10, så køber opnår ekstra 166 m2 byggeretter til sit projekt, svarende til overskridelsen af de 100 %.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Bilag

Resume

Afrapportering fra Køge Bugt vandråd med forslag til vandløbsindsatser i den kommende vandområdeplans (vandplan 3) indsatsprogram.

Sagsfremstilling

Vandrådet for Køge Bugt Hovedvandopland har i perioden januar til september 2020 drøftet mulige vandløbsindsatser i oplandet forud for den kommende vandområdeplan (vandplan 3). Landets kommuner skal komme med forslag til, hvilke virkemidler der skal anvendes i de vandløb, der er i risiko for ikke at opfylde miljømålet om god økologisk tilstand. Indenfor Køge Bugt Hovedvandopland er minimumsindsatsen 50 km vandløb og 3 vandløbsspærringer indenfor en økonomisk ramme på ca. 7,3 mio. kr.  

Vandrådet er nået til enighed om en række indsatser, som kommunerne anbefales at indmelde til Miljøstyrelsen. De foreslåede indsatser vil indgå i grundlaget for den kommende vandområdeplan 2021-2027.

Konkret i Ishøj Kommune foreslås udlægning af groft materiale, primært sten og i mindre grad grus på udvalgte steder af St. Vejleå på 2 km strækning, delt med Vallensbæk Kommune, der er i risiko for manglende målopfyldelse. Udlægning af groft materiale vil skabe variation i det ellers flere steder kanalagtige vandløb og forbedre livsbetingelserne for fisk, smådyr og vandplanter. Herudover foreslås en række øvrige indsatser, der ikke vil belaste den økonomiske ramme:

• Fjernelse af spærring ved Vallensbæk Sø, som vil muliggøre at fisk kan vandre fra kysten og St. Vejleås nedre del til den øvre del af vandløbet.

• Fjernelse af 6 mindre spærringer på Li. Vejleå nedstrøms Ishøj Sø på delt strækning med Greve Kommune. Fjernelse af spærringer vil lette fisks vandring op ad vandløbet samt give det en mere naturlig karakter.

• Fjernelse af spærring ved Ishøj Sø samt åbning af rørlagt strækning opstrøms i vandløbet (indsats med at fjerne fliserne). Disse indsatser vil muliggøre, at fisk kan vandre opstrøms i vandløbet, samt at vandløbet får et mere naturligt udtryk end den nuværende flisebelagte kanal.  

Indstilling

Klima – og Miljøudvalget indstiller, at vandrådets forslag til vandløbsindsatser i den kommende vandområdeplan for Køge Bugt oplandet godkendes, og at dette meddeles til sekretariatet i Køge Kommune.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

De foreslåede vandløbsindsatser og tilhørende forundersøgelser finansieres udelukkende af stats- og EU midler. Dog bemærkes, at der i forhold til spærringen ved Vallensbæk Sø er et parallelt forløb, hvor der arbejdes på, at de 4 oplandskommuner i et medfinansieringsprojekt med relevante fonde kan rejse midler til et projekt med omlægning af åen.

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017).

Bekendtgørelse om vandråd (BEK nr. 1060 af 22/10/2019).

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, som udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Bilag 1 med nøgletal fra jobcenteret eftersendes den 30. oktober, da data ikke er opdateret i IT systemet hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag