Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 26. november 2018 kl. 16:15

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 26. juni 2018. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2018, som overordnet viser en samlet forventet mindreudgift på 1,5 mio.kr., jf. vedlagte oversigt (Bilag B).

På driftsområderne forventes der mindreudgifter på ialt 12,9 mio. kr., som er sammensat af mindreudgifter på 3 mio. kr. indenfor servicerammen samt mindreudgifter på 9,9 mio. kr. udenfor servicerammen. På det finansielle område - som omfatter renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - er der forventning om merudgifter på 11,4 mio. kr. afledt af en negativ midtvejsregulering i 2018.

Under Økonomi- og Planudvalgets områder er der forventning om en samlet mindreudgift på 4,1 mio. kr., som dækker over såvel mer- som mindreudgifter fordelt på områderne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet notat af 8. november 2018 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Bilag D omfatter beslutningsreferater fra stående udvalg.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet (Bilag B).

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Som angivet i notatet (Bilag A) og oversigten (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Resume

Gældsstyrelsen har fremsendt tilbud om køb af privatretlige fordringer under inddrivelse til en samlet købesum på 221.110 kr. Ishøj Kommune har accepteret tilbuddet, jf. orientering til Byrådet ved mail af 13. november 2018. Der søges om tillægsbevilling for indtægten, hvor beløbet tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en ekstraordinær afskrivning af borgere og virksomheders gæld til det offentlige, og Folketingets Finansudvalg har godkendt en økonomisk kompensation herfor til kommunerne.

Gældsstyrelsen har fremsat "tilbud om køb af privatretlige fordringer under inddrivelse" til Ishøj Kommune, jf. brev i mail af 12. oktober 2018 som vedlægges. Det fremgår heraf, at de omhandlende fordringer, inklusive inddrivelsesrenter, udgør 820.825 kr. Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe fordringerne for en samlet endelig købesum på 221.110 kr., hvilket svarer til 27 %.

Såfremt kommunen ikke tager imod tilbuddet, vil fordringerne sammen med andre fordringer, skulle gennemgås manuelt for retskraft, for derefter at blive forsøgt inddrevet. Fordringer der ikke er retskraftige, vil blive afskrevet efter gældende regler, uden kompensation til kommunen. Set i dette lys - og i lyset af, at fordringerne formentlig vil være næsten umulige for SKAT at inddrive - finder administrationen, at det tilbudte afkøbsbeløb er acceptabelt. Ishøj Kommune har derfor accepteret tilbuddet, hvilket blev meddelt Byrådet i mail den 13. november. Det forventes, at pengene overføres til kommunen senest 31. december 2018, og der søges om indtægtsbevilling hertil og beløbet tilføres kassebeholdningen.

Gældsstyrelsens håndtering af processen for den ekstraordinære afskrivning har medført en del udfordringer for kommunerne. Bl.a. blev afskrivningerne systemmæssigt igangsat uden varsel, der har været mangelfuld information til kommunerne, og svarfristen på afkøbstilbuddet har været så kort, at det ikke har været muligt for byrådet at behandle sagen.

I forlængelse heraf, har borgmesteren rettet henvendelse til Skatteministeren vedrørende Gældsstyrelsens håndtering af sagen, jf. vedlagte brev.

Det forventes, at Gældsstyrelsen fremsætter yderligere tilbud om afkøb af øvrige - ikke privatretlige - fordringer inden årsskiftet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling på 221.110 kr. svarende til Gældsstyrelsens afkøbstilbud. Beløbet tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ekstraordinær indtægt på 221.110 kr. som tilfalder kassebeholdningen.

Bilag

Resume

Forsyningssekretariatet har for 2019 oplyst en ”indtægtsramme” for Ishøj Vand. Kommunen anmodes om at legalitetsgodkende taksten, dvs. kommunen skal sikre, at taksten overholder den flerårige indtægtsramme, der udmeldes af Forsyningssekretariatet samt godkende, at selskabets budget balancerer. Selskabets indtægtsramme for 2019 er 20,2 mio. kr. ekskl. moms. Endvidere anmodes kommunen om at godkende en garanti for selskabets optagelse af lån på 30,6 mio. kr., samt godkende takstbladet for Ishøj Vand.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har på et ordinært bestyrelsesmøde den 24. oktober 2018 godkendt vandtaksten til 19,73 kr./m3 inkl. moms for 2019. Taksten i 2018 var 20,83 kr./m3. inkl. moms.

Indenfor indtægtsrammen er der plads til at gennemføre anlægsprojekter i 2019 for 1,4 mio. kr. Der er forslag om at gennemføre anlægsprojekter for 2 mio. kr. Investeringerne vil medføre låneoptagelse på 0,6 mio. kr.

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 43,2 mio. kr. Herunder bygning af et vandværk. Disse projekter godkendes af Forsyningssekretariatet og giver et tillæg til indtægtsrammen, der kan opkræves hos forbrugerne. Anlægsprojekter uden for indtægtsrammen vil medføre låneoptagelse på op til 30 mio. kr.

Til gennemførelse af alle anlægsinvesteringer, vil Ishøj Vand optage en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konverteres til anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånet optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for byggekreditten og anlægslånet, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Vand betaler en engangsprovision til Ishøj Kommune på 1 % ved byggekredittens optagelse.

Godkendes taksten som foreslået, sammenholdt med en samtidig godkendelse af taksten i Ishøj Spildevand, udgør den (takst 1) 59,25 kr./m3 inkl. moms i 2019. I 2018 var taksten 54,58 kr./m3 inkl. moms.

Samtidig med godkendelsen af vandtaksten, indeksreguleres anlægsbidrag og gebyrer hvert år i henhold til betalingsvedtægten, og disse vedlægges til samtidig godkendelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at vandtaksten for vand på 19,73 kr./m3 inkl. moms, samt de tilhørende gebyrer og bidrag for 2019, godkendes. Derudover godkendes en kommunal garantistillelse til Ishøj Vands anlægsinvesteringer. Garantistillelsen på 30,6 mio. kr. dækker et byggelån, der efterfølgende ændres til anlægslån. Godkendelsen betinger en samtidig indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Vand på 1 % af garantisummen.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009.

Bilag

Resume

Forsyningssekretariatet har for 2019 oplyst en ”indtægtsramme” for Ishøj Spildevand. Kommunen skal legalitetsgodkende taksten, dvs. kommunen skal sikre, at taksten overholder den flerårige indtægtsramme, der udmeldes af Forsyningssekretariatet samt godkende at selskabets budget balancerer. Selskabets indtægtsramme for 2019 er 34 mio. kr. ekskl. moms. Med tillæg af uudnyttet indtægtsramme fra 2018 kan der opkræves 35,4 mio. kr.

Endvidere anmodes kommunen om at godkende en garanti for selskabets optagelse af lån på 24 mio. kr. samt godkende tilslutningsbidraget for Ishøj Spildevand.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Ishøj Forsyning har på ordinært bestyrelsesmøde i forsyningen den 24. oktober 2018 godkendt 3 takster for 2019 for Ishøj Spildevand. Takst 1 gælder for almindelige forbrugere og virksomheder med et mindre vandforbrug. Takst 2 og 3 gælder for virksomheder med et større vandforbrug.

Takst 1, 2 og 3 er således:

 1. Takst 1 (100 %) på 39,52 kr./m3 inkl. moms (gældende for forbrug for alm. borger og erhverv med forbrug < 500 m3 pr. år),
 2. Takst 2 (80 % af takst 1) på 31,61 kr./m3 inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug mellem 500 – 20.000 m3 pr. år),
 3. Takst 3 (40 % af takst 1) på 15,81 kr./m3 inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug 20.000> m3 pr. år).

Til sammenligning er taksten i 2018: Takst 1: 33,75 kr./m3, Takst 2: 27,00 kr./m3 og Takst 3: 13,50 kr./m3. inkl. moms. Årsagerne til stigning i indtægtsrammen skyldes tillæg til nye anlæg såsom byggemodninger og klimatiltag, regulering for ændring i opkrævning fra HOFOR og BIOFOS, betaling af skat samt manglende indtægt af vejbidrag.  

Indenfor indtægtsrammen er der plads til at gennemføre anlægsprojekter i 2019 for 14,5 mio. kr. Der er forslag om at gennemføre anlægsprojekter for 14 mio. kr. Investeringerne medfører ikke låneoptagelse.

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 24 mio. kr. Disse projekter godkendes af Forsyningssekretariatet og giver et tillæg til indtægtsrammen, der kan opkræves hos forbrugerne. Anlægsprojekter uden for indtægtsrammen vil medføre låneoptagelse på op til 24 mio. kr.

Til gennemførelse af alle anlægsinvesteringer vil Ishøj Spildevand optage en byggekredit hos Kommunekredit, der efterfølgende konverteres til anlægslån, når byggekreditten udløber. Lånet optages på baggrund af en kommunal garantistillelse. Kommunen kan garantere for byggekreditten og anlægslånet, uden at det belaster kommunens låneramme. Ishøj Spildevand betaler en engangsprovision til Ishøj Kommune på 1 % ved byggekredittens optagelse.

Godkendes taksten som foreslået, sammenholdt med en samtidig godkendelse af taksten i Ishøj Vand, udgør den (takst 1) 59,25 kr./m3 inkl. moms i 2019. I 2018 var taksten 54,58 kr./m3 inkl. moms.

Tilslutningsbidraget for 2018 andrager kr. 51.816,25 ekskl. moms. I henhold til gældende betalingsvedtægt skal standardtilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år. For 2019 er standardtilslutningsbidraget indeksreguleret til kr. 52.879,93 ekskl. moms. (inkl. moms er det 66.099,91 kr.).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at spildevandstaksterne på henholdsvis 39,52 kr./m3 inkl. moms, 31,61 kr./m3 inkl. moms og 15,81 kr./m3 inkl. moms, samt standardtilslutningsbidraget på 66.099,91 inkl. moms for 2019 godkendes. Derudover godkendes en kommunal garantistillelse til Ishøj Spildevands anlægsinvesteringer. Garantistillelsen på 24 mio. kr. dækker et byggelån, der efterfølgende ændres til anlægslån.

Godkendelsen betinger en samtidig indbetaling af provision til Ishøj Kommune fra Ishøj Spildevand på 1 % af garantisummen.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vandsektorloven af den 12. juni 2009.

Betalingsloven af den 7. juni 2010.

Ændring af betalingsloven af den 4. juli 2013.

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. af den 2. september 2013.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Etableringen af Ringsted-banen i Ishøj er nær sin afslutning. De sidste formalia inden den endelige ekspropriationsforretning er ved at være tilendebragt. Der udestår en delaftale vedr. varig placering af en signalmast, som fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som følge af anlægget af Ringsted-banen er der siden 2013 gennemført en lang række fysiske ændringer på de tilliggende grundarealer og veje. Det drejer sig bl.a. om ekspropriation, mageskifter, ejerskifter samt registrering af diverse servitutter omkring adgangsret til banens tekniske installationer og sikring af signalkabler.

I 2013, 2016 og 2018 er fire delaftaler blevet både teknisk og politisk godkendt. Nu udestår den sidste delaftale, som omfatter ekspropriation af et mindre areal ejet af kommunen, hvor en signalmast er placeret. Samtidig sikrer delaftalen adgang for teknisk personale for service og eftersyn for Banedanmark. Delaftalen omfatter permanent ekspropriation af 245 kvm. af matr.nr. 7 d Ishøj By, Ishøj, til brug for opsætning af en GSM-R mast. Yderligere eksproprieres der permanent 105 kvm. af samme matr.nr. til privat fællesvej til brug for Banedanmark og Ishøj Kommune (service og tilsyn). Disse to arealer overgår således fra at være ejet af kommunen til fremtidigt at høre under Banedanmarks råderet. Endelig udarbejdes og tinglyses en servitut om signalkabel på arealer langs banen. Servitutten omfatter en såkaldt "kabelpakke" med optiske fibre, der alene er til brug for togrelaterede tjenester.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at delaftale vedrørende signalmast godkendes, og at borgmesteren bemyndiges til at underskrive aftalen.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Erstatningsbeløbet til kommunen er opgjort til kr. 6.300 og vil indgå i den samlede opgørelse af erstatning (beregnet og opgjort som i alt 350 kvm. á kr. 18,00), der forventes konfirmeret af Kommissarius og udbetaling i det sene forår 2019.

Lovgrundlag

Ekspropriationsloven, LBKG nr. 1161 af 20. november 2008 samt "Lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af Jernbanestrækning København-Ringsted over Køge".

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Baldershus Boligforening har meldt sig ud af Ishøj Fællesantenne pr. 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for Ishøj Fællesantenne er det muligt at melde sig ud af fællesantennen pr. 1. januar, og udmelding skal ske senest d. 31. oktober året før.

Baldershus Boligforening har rettidigt meldt sig ud. Efterfølgende har Baldershus anmodet kommunen om, at Baldershus’ omkobling fra Ishøj Fællesantenne til Yousee sker den 17. december 2018.

Ishøj Kommunes administration er som udgangspunkt positivt indstillet overfor en omkobling den 17. december 2018. Der er imidlertid en række formalia om bl.a. ansvarsfordeling fra d. 17.-31. december, der skal være på plads, for at en omkobling d. 17. december kan lade sig gøre.

Ishøj Kommune har d. 16. november 2018 sendt vedlagte brev til Baldershus med information herom.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

I løbet af efteråret er der to af brugerrådets medlemmer, der har trukket sig. Brugerrådet har udpeget den ene erstatning og arbejder på, at finde den anden.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte på mødet den 17. september 2018, at Vejleåparkens bestyrelse skulle udpege en erstatning for et medlem af brugerrådet, der meldte sig ud. Bestyrelsen har udpeget Jacob Meincke som erstatning for Klaus Henningsen.

I november måned har Bo Hørbye, der var valgt som repræsentant for ”almene boligforeninger udover Vejleåparken” og valgt af Boligforeningen Musvitten, valgt at trække sig fra brugerrådet. Medlemsgruppen ”almene boliger udover Vejleåparken” udgøres af Musvitten og Baldershus. Da Baldershus har meldt sig ud af Ishøj Fællesantenne pr. 1. januar 2019, kan Musvittens bestyrelse i praksis udpege en ny repræsentant til brugerrådet for medlemsgruppen ”almene boligforeninger udover Vejleåparken".

Ishøj Kommune har opfordret Musvittens bestyrelse til at udpege en erstatning for Bo Hørbye, men har endnu ikke hørt fra bestyrelsen.

Administration er i samarbejde med brugerrådet ved at udarbejde et forslag til generelle retningslinjer for håndtering af udmeldelser i brugerrådet. Disse forelægges Økonomi- og Planudvalget på et senere tidspunkt.

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Ishøj Kommune skal ifølge Beredskabsloven have en beredskabsplan. Kommunens nuværende beredskabsplan er fra 2013. Forslag til ny beredskabsplan er udarbejdet i samarbejde med Østsjællands Beredskab.

Sagsfremstilling

Forslag til ny beredskabsplan skal sikre en effektiv varetagelse af Ishøj Kommunes ansvar og opgaver med, at yde en forsvarlig og robust indsats i forbindelse med uregelmæssigheder og kriser i et område eller funktion - f.eks. ved større ulykker eller katastrofer, der kan berøre borgerne, og som involverer flere af kommunens fagcentre.

 

Udkast til ny beredskabsplan har været til kommentering hos Beredskabsstyrelsen (bilag 1). Beredskabsstyrelsen vurderer generelt, "at Ishøj Kommunes beredskabsplan fremstår som velovervejet, grundig, strategisk forankret og handlingsorienteret. Planen indeholder gode beskrivelser af kommunens krisestyringsorganisation samt varetagelsen af krisestyringens kerneopgaver. Planen kan dermed også udgøre en velegnet overordnet ramme for kommunens delplaner, instrukser, skabeloner, indsatsplaner m.v".

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at forslag til ny beredskabsplan for Ishøj Kommune godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Vedtagelse af ny beredskabsplan for Ishøj Kommune har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Beredskabsloven § 25.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en ny og moderne vandværksbygning med plads til blødgøringsanlæg.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at modernisere og samle de tekniske funktioner i en ny bygning på Thorsbro Vandværk. Vandværket må være op til 8,5 meter højt, dog kan en mindre del af vandværket, hvor der etableres blødgøringstanke, opføres i 14 meters højde.

Bygningen får et moderne udtryk, men tager hensyn til området og tilføjer en ny del til vandværkets historie. Facaderne på den nye vandværksbygning skal fremstå med mørke metalplader i lodrette baner. Taget skal være en række af sammenhængende saddeltage.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg, der bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen. Med Kommuneplantillæg nr. 6 afløses den gældende kommuneplanramme 10.D.1 af kommuneplanramme 10.D.4. Den nye ramme har samme fysiske afgrænsning, men bestemmelsen om at bevare eksisterende bebyggelse er præciseret, så den er gældende for boligbebyggelse og fredede vandværksbygninger. Der sættes en begrænsning af højde på byggeri, og det specificeres, at området også kan bruges til offentlige formål i form af vandværksmuseum.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 5. september til og med den 7. oktober 2018. I høringsperioden er der modtaget to høringssvar. Høringssvarene omhandler taghældningen på den nye vandværksbygning og et ønske om mere insektvenlig beplantning.

Høringssvarene samt administrationens bemærkninger og foreslåede ændringer fremgår af bilag. 

Den digitale version af kommuneplantillægget og lokalplanen kan læses på følgende link: 
 http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=106
 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at vedtage lokalplan 1.84 Thorsbro Vandværk med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 13 og 15.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune er, med forslaget til et nyt landsplandirektiv for detailhandel for hovedstadsområdet, blevet imødekommet i forhold til ønsket om at udlægge en del af det store erhvervsområde til aflastningsområde. I landsplandirektivet er det maksimale bruttoetageareal til udvalgsvarebutikker fastlagt til 95.300 m2. Nye beregninger viser, at vi indenfor det udpegede areal kan hæve bruttoetagearealet til 120.000 m2. Det er fornemmelsen, at Erhvervsstyrelsen vil være positive over for en sådan udvidelse. Grundet høringsfristen på forslaget til landsplandirektivet, har administrationen fremsendt et høringssvar, der omhandler, at størrelsen på bruttoetagearealet til udvalgsvarebutikker hæves. Høringssvaret er fremsendt med forbehold for den politiske beslutning. Der ønskes en stillingtagen til, hvorvidt bruttoetagearealet skal hæves i landsplandirektivet.

Sagsfremstilling

Det nye landsplandirektiv for detailhandel udmønter planlovens muligheder i hovedstadsområdet, bl.a. i forhold til at etablere aflastningsområder. Et aflastningsområde giver mulighed for at etablere store udvalgsvarebutikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidterne.

Forslaget til landsplandirektivet lægger op til, at der udpeges fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet - herunder at der kan placeres ét i Ishøj. De andre er i Hillerød, Lyngby og Ballerup.

I den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning skal byrådet sikre, at der kan etableres udvalgsvarebutikker i et omfang, som i landsplandirektivet er fastsat som følgende:

Aflastningsområder er til store udvalgsvarebutikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidterne, og landsplandirektivet fastsætter det maksimale bruttoetageareal i Ishøj til udvalgsvarebutikker til 95.300 m2. Den enkelte udvalgsvarebutik skal være på minimum 1.000 m2 bruttoetageareal og må have et bruttoetageareal på maksimalt 40.000 m2. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i aflastningsområdet.

Det nye landsplandirektiv har været i høring fra den 22. august til den 17. oktober.

I arbejdet med kommuneplanen har en ny beregning vist, at der er plads til flere bruttoetagemeter, end det vi tidligere havde meldt ind. Et bruttoareal på ca. 60.000 m2 er allerede realiseret i dag til udvalgsvarebutikker og pladskrævende varegrupper, som fx Ilva, Bauhaus og Jem & Fix. Det vurderes, at der er plads til yderligere 60.000 m2 indenfor det afgrænsede område. (Bilag).

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at høringssvaret, der indeholder et ønske om at bruttoetagearealet i aflastningsområdet udvides til i alt 120.000 m2, godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planlovens §§ 3 og 5 m.

Bilag

Resume

Center for Park, Vej og Miljø har i forbindelse med budgetforliget for 2018 undersøgt behovet for yderligere cykelparkering ved daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Lederne af fire af kommunens institutioner havde et ønske om yderligere cykelparkering:

-          Firkløveren: Mangler cykelparkering ved de tre huse
-          Piletræet: Mangler cykelparkering ved to indgange
-          Tvillingehuset: Der mangler cykelparkering ved begge huse
-          Trækronernes hus 3: Der mangler cykelparkering ved indgang

Der er indhentet tilbud på ovenstående cykelparkeringer, som beløber sig til i alt 107.175,00 kr. ex. moms.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at Økonomi- og Planudvalget drøfter, hvordan forslaget eventuelt kan finansieres.


Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges, idet udgiften finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 1.009.575.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Anlægsudgift til løsning af problematikken med manglende cykelparkering på fire institutioner koster 107.175,00 kr. ex. moms. Der er ikke afsat midler til punktet i budgetforliget.

Bilag

Resume

Orientering om godkendt regnskab 2017 og godkendt forslag til budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose.

Sagsfremstilling

Interessentselskabet I/S Vallensbæk Mose (ISVM) varetager driften af det sammenhængende rekreative landskab ved Tueholm og Vallensbæk Sø, der ligger i Store Vejleådalen adskilt af Holbæk Motorvejens udfletning og Den nye bane København – Ringsted. Interessentskabet ISVM fordeler sig over de 4 kommuner: Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, og hver kommune deltager i bestyrelsen med to repræsentanter.

Regnskab for 2017 samt forslag til budget for 2019 med tilhørende mødesagstekster fremgår af vedhæftede bilag 1-4.

Af regnskabet for 2017 fremgår et mindreforbrug, som sekretariatet efterfølgende redegør for på mail. Af mailen fremgår, at en planlagt vedligeholdelse af Spisestedet Mosen først blev udført over jul og nytår 2017/18, og regningen blev herfor først fremsendt efter, at der var lukket for bogføringer på ”gammelt år" – 2017. Denne udgift kommer derfor til at påvirke regnskabet for 2018. Fakturaen er vedlagt til orientering som bilag 5.

Sekretariatet oplyser, at der ikke har været bemærkninger til regnskabet efter bestyrelsens møde den 31. maj 2018. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at regnskab 2017 og forslag til budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose tages til efterretning.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

De enkelte kommuners udgifter til administrationsbidrag og drift af I/S Vallensbæk Mose fordeles efter en fordelingsnøgle. Ishøj Kommunes andel udgør 4 %.

Lovgrundlag

Vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose.

Bilag

Resume

Vestforbrændings bestyrelse har den 10. oktober 2018 anmodet om kommunens godkendelse af en låneramme på 353 millioner kroner til finansiering af forventede investeringer i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Lånet skal finansiere strategiske investeringer på 32,5 mio. kr. til:

 • Fjernvarmeforsyning af Solhusene i Bagsværd
 • Fjernvarmeforsyning af Firskovvej i Lyngby.

Lånet skal finansiere driftsmæssige investeringer på 320,5 millioner kroner i:

 • Udskiftning af nedslidte komponenter på kraftvarmeanlægget
 • Tilslutning af nye kunder og omlægning under Herlev Midtpunkt
 • Forbedringer af produktionsbygninger på Vestforbrænding
 • Etablering af røggaskondensering på Vestforbrændings ovnanlæg 6 og opgradering af Lundebjerg vekslerstation. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 353 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2019 og 2020.
at lån optages med hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Godkendelse af lånerammen har ikke konsekvens for kommunens likviditet, men kommunen hæfter for optaget lån til investeringen i regi af Vestforbrænding.

Ultimo 2017 udgjorde Ishøj Kommunes andel 38,7 mio. kr. af Vestforbrændings fremmedkapital på ca. 1.600 mio. kr. svarende til 2,41 %. Fremmedkapital er den værdimængde, der er indskudt i virksomheden udefra, f.eks. fra banker, leveranderører, det offentlige mv.

Lovgrundlag

Vestforbrændings vedtægter.

Bilag

Resume

Vestegnens Kraftvarmeselskab VEKS har udarbejdet et projektforslag til fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 1.85 "Bananen", som har været i høring hos de berørte grundejere.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 6. november 2018, at sende projektforslag til Varmeforsyning af lokalplanområde 1.85 i 4 ugers høring, idet der ikke meddeles tilslutningspligt.

Projektforslaget har været i høring hos de berørte grundejere, som er Ishøj Kommune, og det har ikke givet anledning til bemærkninger. Projektforslaget indebærer, at der anlægges kollektiv fjernvarmeforsyning til området, som finansieres af byggemodningsbidraget af alle de kommende grundejere. Der meddeles ikke tilslutningspligt, og det er således frivilligt for grundejerne, om de vil tilslutte sig.

Center for Park-, Vej- og Miljø anbefaler derfor, at projektforslaget endelig godkendes.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at projektforslag til varmeforsyning af lokalplanområde 1.85 godkendes endeligt.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges, idet det understreges, at der ikke meddeles tilslutnings- og forblivelsespligt.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Anlægsomkostningerne finansieres af byggemodningsbidraget, idet alle grundejere skal bidrage til etablering af den kollektive varmeforsyning. 

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.
Projektbekendtgørelsen.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Projekt letbanen er i gang, og Varmeværket har i forbindelse hermed omlagt fjernvarmerør, hvor banen skal krydse. Varmeværket søger derfor en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

På Klima - og Miljøudvalgets møde den 14. februar 2018 blev udvalget præsenteret for en investeringsoversigt for varmeværket. Her var planen, at gravearbejderne ifm. Letbanen skulle ske i 2019. Det viste sig, at vandforsyningen skulle lukke en vejstrækning af i september 2018. I denne anledning kunne varmeværket også komme ned og flytte fjernvarmerørene, så det gav borgerne færre gener. Derfor har varmeværket fremskyndet et ud af de planlagte fire gravearbejder til 2018. Denne ansøgning vedrører gravearbejdet, som er foretaget i 2018.

Ansøgning om anlægsbevilling til de resterende tre gravearbejder søges i 2019.

Indstilling

Klima - og Miljøudvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. for omlægning af fjernvarmerør, med finansiering via. låneoptagelse.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Anlægssummen til etape 1 udgør 1.500.000 kr. Beløbet foreslås lånefinansieret over 15 år.

Lovgrundlag

Fjernvarmerørene afskrives i henhold til varmeforsyningsloven.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Ishøj Kommune har fået tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 11.491.875 kr. til etablering af læge- og sundhedshus på etage 5N. Ishøj Byråd har forud for tildeling af tilskuddet givet en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til projektet. Anlægsbevillingen skal tilbageføres til "kassen" og tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriet skal indarbejdes i budget 2018.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune ansøgte den 3. marts 2018 Sundheds- og Ældreministeriets pulje om tilskud til etablering af læge- og sundhedshuse. I alt ansøgte Ishøj Kommune om 11.491.875 kr. til følgende budgetområder:

På Teknik- og Bygningsudvalgets område:

 • Renovering af etage 5N samt udskiftning af elevatorer: 9.448.900 kr.
 • Overfaldsalarmsystemer: 200.000 kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område:

 • Indkøb af udstyr og inventar til lægepraksis: 1.309.453 kr.
 • Indkøb af udstyr og inventar til kommunale sundhedstilbud: 533.522 kr.

Ishøj Byråd behandlede på møde den 3. april 2018 anlægssag vedrørende projekt læge- og sundhedshus på etage 5N, hvor der blev ansøgt om en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til ombygning/renovering af etage 5N. Byrådet godkendte anlægsbevillingen, hvormed ombygning af etage 5N kunne igangsættes. Den 5. maj 2018 meddelte Sundheds- og Ældreministeriet, at det fulde ansøgte beløb blev tildelt Ishøj Kommune. Derfor skal de 8 mio. kr. som byrådet bevilligede tilbageføres til "kassen".

Det anbefales derfor, at Økonomi- og Planudvalget godkender, at de tildelte projektmidler på 11.491.875 kr. indarbejdes i budget 2018 med 11.491.875 kr. i indtægt og 11.491.875 kr. fordelt på de to udvalgs områder, samt at den oprindelige anlægsbevilling på 8 mio. kr. tilbageføres til kassebeholdningen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at projektmidlerne indarbejdes i budget 2018 med 11.491.875 kr. i indtægt og 11.491.875 kr. i udgift fordelt på Teknik- og Bygningsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets område,

at den oprindelige anlægsbevilling på 8 mio. kr. tilbageføres til kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Kultur- og Fritidscentret har udarbejdet notat af 22. oktober 2018 om samling af de to projekter - renovering og etablering af ny kunstgræsbane i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Notatet vedhæftes.

Sagsfremstilling

Der er oprindelig afsat midler til renovering af den eksisterende kunstgræsbane i 2018 anlægsbudgettet. Projektet har imidlertid måttet udskydes til 2019 på grund af behov for tilknytning af ekstern rådgiver i forbindelse med indførelsen af nye miljøkrav til renovering og anlæg af kunstgræsbaner. Dette har betydet en forsinkelse af projektet, hvorfor det har måttet udskydes til 2019 på grund af de lave temperaturer i november måned, som forhindrer udførelsen. Dette er indmeldt til forventet regnskab pr. 30. september 2018.
Det er pt. vurderet, at det samlede projekt vil beløbe sig til 7,45 mio. kr. ved udførelse i to etaper.

Der er på anlægsbudgettet for 2020 afsat midler til etableringen af en ny kunstgræsbane. Der er samlet afsat 7 mio. kr. til begge projekter. Ved en samling af projekterne i 2019 kan opnås finansiering af den eksterne rådgiver, og projekternes gennemførelse forenkles, således at de to projekter kan gennemføres indenfor det samlede afsatte beløb i budgetterne. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at projekterne samles i 2019 med en samlet budgetsum på 7 mio. kr. ekskl. moms.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er i budgettet for 2018 afsat 1,5 mio. kr. til renovering af eksisterende kunstgræsbane. Der er i budgetoverslagsåret 2020 afsat 5,5 mio.kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Samlet budgetsum 7 mio. kr. der skal udføres i 2019.

Bilag

Resume

Siden 1996 har Ishøj Kommune ved den årlige pokalfest hædret personer, der har ydet en hel særlig indsats inden for kultur- og fritidsområdet.
Foruden erindringsgaver uddeles Idrætslederpris, Foreningslederpris, Ungelederpris og Initiativpris.

Kriterierne for foreningspriserne blev senest revideret i 2015, hvor blandt andet ungdomslederprisen blev erstattet af en ungelederpris med andre og nye kriterier end den gamle ungdomslederpris.
Folkeoplysningsudvalget vedtog i juni 2018, at en arbejdsgruppe skulle gennemgå kriterier og procedurer for uddeling af priser og gaver under pokalfesten.

Sagsfremstilling

Under paraplyorganisationernes og Folkeoplysningsudvalgets behandling af indstillinger til priser i 2018, er der udtrykt behov for gennemgang af kriterier for uddeling af foreningspriser.
Der er de seneste år desuden udtrykt ønske om at modtage flere indstillinger fra foreninger, således at det kan afspejle Ishøjs foreningsliv og give flere frivillige ildsjæle muligheden for at blive hædret.

Arbejdsgruppen, som Folkeoplysningsudvalget nedsatte i juni 2018, har haft til opgave at gennemgå kriterier og procedurer for uddeling af priser og gaver under den årlige pokalfest. Gruppen skulle blandt andet afklare:

1.       om der skal ske en ændring i de nuværende kriterier

2.       om hvordan der kan modtages flere indstillinger fra foreningerne

3.       om der skal ske en ændring i godkendelsesprocedurerne

4.       om der kan foreslås forbedringer til arrangementets forløb, hvor priser og erindringsgaver uddeles

Forslag til revision af retningslinjer for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver af 3. oktober 2018 samt forslag til revision af retningslinjer for Idrætslederprisen, Foreningslederprisen, Ungelederprisen og Initiativprisen af 3. oktober 2018 er vedhæftet. Ændringerne i retningslinjerne er markeret med rødt.

Ishøj Idrætsråd, IBUS og Foreningsunionen indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver godkendes.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver samt retningslinjerne for de enkelte priser godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Størrelsen på den enkelte pris er 5.000 kr. Der er budgetmæssig dækning for disse beløb.

Bilag

Resume

Beskæftigelsesministeriet lancerede den 2. november 2018 en benchmarksanalyse af kommunernes beskæftigelsesindsats, hvor der tages højde for kommunernes rammevilkår. Ishøj Kommune er samlet set på alle ydelser, som ministeren medtager (a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge) nr. 24 og klarer sig dermed bedre på beskæftigelsesområdet end forventet ud fra kommunens rammevilkår. Det samme gælder kontanthjælpsområdet, hvor Ishøj ligger nr. 5. Omvendt forholder det sig på a-dagpengeområdet, hvor Ishøj af ministeriet rangeres som nr. 96 og dermed klarer sig dårligere, end det kan forventes.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking tager udgangspunkt i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVE) rammevilkårsanalyse "Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen", der rangerer kommunerne efter hvor vanskelige deres rammevilkår er.

Sagsfremstilling

Ifølge Beskæftigelsesministeriet viser benchmarking-listen altså effekten af kommunernes beskæftigelsesrettede indsats.  

 • Ishøj (som kommune) ligger nr. 24 samlet set – Ud fra rammevilkårene kan man forvente 1580 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Det faktiske tal er 1540 fuldtidspersoner.
 • Ishøj ligger nr. 3 over kommuner, som har forbedret sig mest i forhold til året før.  
 • Vallensbæk (som kommune) ligger i top ti over kommuner, som gør det bedst, altså har færre på offentlig forsørgelse, end man kan forvente ud fra rammevilkårene. Vallensbæk ligger nr. 7. Ud fra rammevilkårene ville man kunne forvente, at der i Vallensbæk er 600 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Det faktiske tal 540 fuldtidspersoner.
 • Analysen viser, at både Ishøj og Vallensbæk er mere effektive på beskæftigelsesindsatsen, end hvad der kan forventes ud fra rammevilkårene.

 

 

Rangering

Forventet

Faktisk

Kommentar

Kontanthjælp

Ishøj: nr. 5

Vallensbæk nr.17

820 fuldtidspers.

220 fuldtidspers.

720 fuldtidspers.

180 fuldtidspers.

Ishøj er i top 10 (nr. 8) i forhold til de kommuner, som har haft den største forbedring på kontanthjælpsområdet sammenlignet med året før. Forbedringen er på 0,2 procentpoint.

 A-dagpenge

Ishøj: nr. 96

Vallensbæk nr. 69

400 fuldtidspers.

190 fuldtidspers.

470 fuldtidspers.

200 fuldtidspers.

Ishøj ligger nr 2. som den kommune, der har forbedret sig mest på a-dagpenge området i forhold til året forinden.

Sygedagpenge

Ishøj: nr. 32

Vallensbæk: nr. 2

360 fuldtidspers.

190 fuldtidspers.

350 fuldtidspers.

160 fuldtidspers.

 

Ministeriets liste kritiseres for ikke at medtage førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb. Metodisk kommer undersøgelsen således til at overse de sammenhænge, der er mellem de forskellige ydelser. Samtidig kommer undersøgelsen til at favorisere kommuner, der har tilkendt mange personer førtidspension.

Endvidere er de tal, som Beskæftigelsesministeriet anvender, ikke direkte sammenlignelige med tallene fra VIVEs rapport. Administrationen har været i kontakt med VIVE, der ikke kan forklare den oversættelse, der er sket fra deres egne tal til de tal Beskæftigelsesministeriet anvender. Det har dags dato ikke være muligt at komme i kontakt med Beskæftigelsesministeriet.

VIVE rangerer kommunerne efter, hvor vanskelige rammevilkårene er for beskæftigelsesindsatsen. De kommuner, som rangeres højest, er således de kommuner, som har de vanskeligste rammevilkår på området. Analysen belyser rammevilkårene for beskæftigelsesindsatsen samlet og isoleret for henholdsvis kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge og førtidspension mv. (førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb).

Nedenfor opstilles rangering af Ishøj Kommunbe i forhold til rammevilkår. Tallene skal læses således, at Ishøj fx. ligger nr. 1 og dermed har de vanskeligste rammevilkår af alle 98 kommuner på a-dagpengeområdet, de tredjedårligste vilkår for kontanthjælp etc.:

 • A-dagpenge: nr. 1
 • Kontanthjælp: nr. 3
 • Sygedagpenge: nr. 32
 • Førtidspension mv.: nr. 65
 • Samlet set: nr. 26

Til sammenligning ligger Vallensbæk blandt de 10 kommuner, som samlet har de mest favorable rammevilkår for beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesministeriets benchmarking-liste findes på dette link: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmark/

VIVEs rammevilkårsanalyse er vedhæftet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag