Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 27. februar 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at beslutning om optagelse af lån skal være truffet af byrådet senest den 31. marts efter regnskabsåret. Eventuelle lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Sagsfremstilling

Kommunernes adgang til at optage lån - også kaldet lånerammen - fremgår af Lånebekendtgørelsen. Der er en række udgifter, der er låneberettiget, hvoraf de mest relevante er (anlægs)udgifter til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger eller anlæg, og udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter.

På baggrund af de afholdte udgifter på de relevante områder i regnskab 2016, kan lånerammen opgøres til 2.542.271 kr. Det er et relativt beskedent beløb, som kommunen således har mulighed for at låne.

Der er ikke forudsat optaget lån i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, og der er således heller ikke budgetlagt med renter og afdrag til nyt lån i 2017.

Derfor – og med henvisning til kommunens positive likviditet og lånebeløbets beskedne størrelse – foreslår administrationen, at der ikke optages lån i 2017.

Lånebekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunen kan anvende ledig låneramme til at nedbringe deponerede beløb. Administrationen foreslår derfor, at den ikke udnyttede låneramme anvendes til frigivelse af deponering vedrørende garanti for lån til produktionsskolen Pilemøllen. (Byrådsmøde den 7. juni 2016, sag nr. 131). Det deponerede beløb udgør 2.066.000 kr., som herefter vil være disponibel likviditet.

Kommunens langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger udgør pr. 31. december 2016 423,5 mio.kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der ikke optages lån, og at den ledige låneramme anvendes til at frigive deponering på 2.066.000 kr. vedrørende Pilemøllen.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er ikke budgetlagt med renter og afdrag til ny låneoptagelse i 2017.

Ved frigivelse af deponeringen vil den disponible likviditet blive øget med 2.066.000 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Bilag

Resume

Der ansøges om videreførelse af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017.

Sagsfremstilling

Det korrigerede anlægsbudget på udgiftssiden - dvs. oprindeligt budget, tillagt videreførelse fra 2015 og tillægsbevillinger i årets løb - udgjorde i alt 150,3 mio. kr. Tilsvarende har det korrigerede anlægsbudget på indtægtssiden udgjort 95,6 mio. kr.

Anlægsprojekterne løber ofte over flere år, og det er derfor nødvendigt at videreføre uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år.

Ultimo regnskabsår 2016 udgør de ikke afholdte anlægsmidler i alt 49,6 mio. kr. på udgiftssiden, mens der på indtægtssiden resterer 10,5 mio. kr. I alt netto 39,1 mio. kr., som søges videreført til 2017.

De uforbrugte anlægsbevillinger er specificeret på de respektive anlægsprojekter i vedlagte oversigt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der videreføres anlægsbevillinger for netto 39,1 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Det forslås, at der netto videreføres anlægsbevillinger for 39,1 mio. kr. til regnskabsår 2017.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Ishøj Spildevand A/S skal, på grund af etablering af letbanen, flytte og etablere pumpestation ved krydset Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej, hvorfor der skal tages stilling til et mageskifte, da den nye pumpestation ønskes placeret på kommunens areal på modsatte hjørne.

Sagsfremstilling

Ishøj Spildevand A/S ønsker at etablere en ny pumpestation på kommunens areal matr. nr. 40, Tranegilde By, Ishøj ved krydset Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej. Den nye pumpestation skal erstatte eksisterende nedslidte pumpestation beliggende på Ishøj Spildevands ejendom matr. nr. 6dd, Tranegilde By, Ishøj i krydset Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej. Skitse vedhæftet.

Renoveringen ønskes igangsat i 2017 som første step i en større ledningsomlægning, som skal pågå i perioden 2017 til og med 2019 på Ishøj Stationsvej og Ishøj Strandvej på grund af letbaneprojektet.

Den nye pumpestation ønskes etableret som vist på skitsen på modsat side af Ishøj Stationsvej, grundet fremtidig ledningsføring i krydset.

Udover selve pumpestationen etableres et el-styreskab, som placeres i nærheden af pumpebrønden. Adgangen til pumpestationen skal ske fra Ishøj Stationsvej.

Forsyningen påregner, at pumpestationen etableres i perioden august til og med november 2017.

Det forventes, at den nye pumpestation kan placeres på et samlet areal på ca. 25 - 30 m2 og uanset om Ishøj Spildevands ejendom udgør 505 m2 sker mageskiftet for hele ejendommen matr. nr. 6dd, Tranegilde By, Ishøj.

Der skal tinglyses en deklaration for den nye pumpestation. Vedhæftes.

Når den nye pumpestation er etableret, forventes nedlæggelse af den gamle pumpestation og reetablering af området at ske i 2019-2020.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der sker et mageskifte som anført, og at samtlige omkostninger i forbindelse med etablering af ny pumpestation og nedlæggelse af den gamle pumpestation afholdes af Ishøj Forsyning A/S.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med etablering, drift og tinglysning af den nye pumpestation samt nedlæggelse af og reetablering af området for den gamle pumpestation afholdes af Ishøj Spildevand A/S. De samlede omkostninger er budgetteret til ca. 10 mio. kr.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej i høring 8 uger. 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er udarbejdet, så der gives mulighed for boliger og offentlige formål i lokalplanområdet - byggeriet skal være tæt-lav.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i form af hjemløseboliger og et fælleshus i tilknytning til disse, samt på sigt at samle tilbud inden for socialpsykiatrien i lokalplanområdet.

Boligerne skal opføres i én etage med egen indgang og have. Haverne vil være adskilt af fast hegn mellem terrasserne og levende hegn mod de resterende arealer.

Den eksisterende adgangsvej og parkeringsplads bibeholdes. Stisystemet, der allerede findes i lokalplanområdet, vil fungere som hovedadgangsvej for brugerne og vil blive forlænget, så stien når boligerne.

Fælleshuset skal dels fungere som mødested med sociale aktiviteter for beboerne, og dels have kontorfaciliteter for en social vicevært, som vil blive tilknyttet stedet.

Lokalplanen offentliggøres sammen med Ishøj Kommunes afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljørapport for lokalplanen.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej sendes i høring 8 uger.

Særindstilling fra Venstre, der er betænkelig ved lokalplanens formålsparagraf § 1.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Særindstilling fra Venstre fastholdes.

Lovgrundlag

Planlovens §§13 og 15.

Bilag

Resume

Det skal træffes beslutning om, at miljøscreeningen ikke medfører udarbejdelse af en miljøvurdering (Miljørapport) af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej. 

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen fremgår af bilag A.

Screeningen viser efter Plans vurdering, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som planen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering (miljørapport) af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej (bilag B).

Efter politisk behandling i byrådet offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger. Offentliggørelsen sker den 15. marts 2017, samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at det besluttes ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej, og at dette offentliggøres 15. marts med en klagefrist på 4 uger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

I henhold til Lov om Miljøvurdering, LBK nr. 939 af 03/07/2013, af planer og programmer skal der gennemføres en screening af planer, som skal afdække, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at udnytte den nordlige del af Winthersminde Erhvervsområde til transport- og distributionserhverv, samt produktionsvirksomheder med et stort transportbehov.

Lokalplanen stiller krav om, at beplantning, vej, belysning og skiltning bliver ens i hele Winthersminde Erhvervsområde for at skabe et pænt og sammenhængende område.

Tranegilde Drængrøft omlægges, så den indgår som en del af et regnvandsbassin, der etableres under højspændingsledningerne. Regnvandsbassinet skal optage vand fra hele Winthersminde Erhvervsområde.

Transportkorridoren, som ligger langs motorring 4, og indgår i lokalplanområdet, fastholdes i landzone, og kan bruges til beplantning og ekstra parkering.

Lokalplanforslaget har været i høring i 8 uger, og der er kommet bemærkninger fra Vejdirektoratet, Energinet og PCD Holding ApS.

Vejdirektoratet har bemærkninger om skiltning, der kan ses fra Motorring 4, vejbyggelinjer, og kunstbelysning. Vejdirektoratet bemærker også, at de forventes hørt i forbindelse med eventuelle fremtidige dispensationer fra lokalplanen.

Energinet har bemærkninger om de tinglyste deklarationer i lokalplanområdet.

PCD Holding ApS ønsker, at lokalplanområdet udvides.

Indsigelserne samt administrationens bemærkninger fremgår af vedhæftede bilag. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at endeligt vedtage og offentliggøre lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord med de forslåede ændringer.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

Grundejerforeningen for Ellekilde har den 1. september 2016 ansøgt om, at Ishøj Kommune overtager den private fællesvej Ellekilde, samt grundejerforeningens fællesareal. Ansøgningen og de ansøgte arealer fremgår af bilagene. Fællesarealet er det grønne areal mellem nr. 10 og 12.

Sagsfremstilling

Byggemodningen for Ellekilde blev afsluttet i 2010, og de cirka 300 meter vej er generelt i en tilstand, hvor Ishøj Kommune kan overtage veje og fællesarealer, uden der foretages reparationer af vejen.

Ved tilsyn er det konstateret, at 3 grundejere har ændret på vejrabatten:

  • Ved Ellekilde nr. 2 og 4 har grundejerne inddraget en del af vejarealet til haveanlæg (bilag C).
  • Ved Ellekilde 14 ejendom er der udlagt granitskærver i rabatten.

Ishøj Kommune har som vejmyndighed for de private fællesveje ikke godkendt ændringerne i vejarealet ved de 3 ejendomme.

Vejbelysningen på Ellekilde består af 15 lysmaster med Københavnerarmaturer, hvor belysningskilden er 32 W kompaktlysrør. Det må forventes, at alle kompaktlysrør skal skiftes til LED. DONG har vurderet, at udskiftningen til LED kan foretages til kr. 59.700 ekskl. moms (cirka kr. 3.316 ekskl. moms pr. ejendom).

Det foreslås, at Ellekilde optages som offentlig kommunal vej, når følgende er foretaget:

  • Grundejerne ved Ellekilde nr. 2, 4 og 14 reetablerer for egen regning græsrabatterne på vejarealet ud for deres ejendomme. Reetableringen skal være afsluttet og godkendt af Ishøj Kommune inden den 1. august 2017.
  • Lyskilden i de 15 armaturer udskiftes fra kompaktlysrør til LED. Ishøj Kommune forestår udskiftningen, og fordeler udgiften lige mellem de 18 ejendomme på vejen.

Ishøj Kommune har overtaget Merlegårdsvej som en offentlig kommunal vej i 2016. Det vurderes, at ansøgningen fra grundejerforeningen om overtagelse af Ellekilde på flere områder er sammenlignelig med overtagelsen af Merlegårdsvej.

Udgifterne til drift af Ellekilde vil kunne afholdes inden for det eksisterende budget til Park-, Vej- og Miljøcenteret.  

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Ellekilde optages som offentlig kommunal vej, når følgende er foretaget:

  • Grundejerne ved Ellekilde nr. 2, 4 og 14 reetablerer for egen regning græsrabatterne på vejarealet ud for deres ejendomme. Reetableringen skal være afsluttet og godkendt af Ishøj Kommune inden den 1. august 2017.
  • Lyskilden i de 15 armaturer udskiftes fra kompaktlysrør til LED. Ishøj Kommune forestår udskiftningen, og fordeler udgiften lige mellem de 18 ejendomme på vejen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består dels af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Bilag 1 viser udviklingen på beskæftigelsesområdet for udvalgte målgrupper pr. måned og dermed aktuelle tendenser.

Bilag 2 giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten for Ishøj Kommune siden 2007. Dette sammenholdes med udviklingen i den andel af ledige borgere, som forlader systemet for at begynde ordinær beskæftigelse.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder.

Nøgletallene er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at nøgletal tages til efterretning.

Forslag til beslutning.

Økonomi- og Planudvalget, tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag