Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 27. marts 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Kommunernes Landsforening (KL) har udsendt et revideret skøn for lønudviklingen fra 2016 til 2017, som er lavere end det i budget 2017 forudsatte.

Sagsfremstilling

KL er i Budgetvejledningen for 2018 kommet med reviderede skøn for lønudviklingen fra 2016 til 2017. KL forventer nu, at lønstigningerne fra 2016 til 2017 bliver på 2,06 %, mod tidligere forventet 2,27 %. I budgettet for 2017 er der forudsat og indregnet en lønstigning på 2,27 %. 

KL’s reviderede skøn betyder, at alle lønkonti kan reduceres med 0,21 % af det oprindelige budget. Dette svarer til ca. 1,7 mio. kr. På et driftssted med en lønsum på f. eks. 31 mio. kr., svarer reduktionen til ca. 65.000 kr.

Efter sædvanlig praksis betyder en lavere lønudvikling også lavere udgiftsrammer, og dermed lavere bloktilskud. Det er endnu uvist om og i hvilket omfang, dette udvidede råderum vil blive modregnet i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2017. Midtvejsreguleringen udmeldes først af Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo juni 2017.

Administrationen foreslår, at lønbudgetterne reduceres med 0,21 %, svarende til KLs reviderede skøn.

Mindreudgiften til løn tilføres kassebeholdningen, og en eventuel midtvejsregulering medtages til 2. budgetopfølgning 2017.

Det reviderede lønskøn for 2016-2017 indarbejdes ligeledes i budgetforslaget for 2018-2021.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at lønbudgettet for 2017 nedskrives med 0,21 % svarende til 1,7 mio. kr. og tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det reducerede lønskøn svarer til 1,7 mio. kr., som lønbudgetterne foreslås nedskrevet med.

Bilag

Resume

I lighed med tidligere års praksis, fremsættes forslag til budgetprocedure på Økonomi- og Planudvalgets møde i marts.

Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for 2018-2021 er i planlægningsfasen. Proceduresagen angiver de rammer, hvorefter administrationen skal udarbejde budgetforslaget til 1. behandling.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 i oktober 2016 var der en kendt ubalance (forbrug af kassen) på 3,1 mio. kr. i 2018. Ved beregning ud fra KL’s nye pris- og lønskøn er ubalancen i 2018 næsten udlignet.

1. behandling af budgetforslaget sker på Økonomi- og Planudvalgets møde den 28. august 2017, og på et ekstraordinært byrådsmøde samme dag. Forslag til retningslinjer for budgetlægningen fremgår af bilag 1. Den politiske tidsplan af bilag 2. Som et nyt tiltag er der i bilag 3 formuleret en ”drejebog” for budgetarbejdet. I drejebogen beskrives de forskellige politiske og administrative aktiviteter mere uddybende, herunder hvorledes fagudvalgene kan drøfte budgettet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at budgetforslaget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 udarbejdes efter rammerne i bilag 1, og at eventuelle afvigelser herfra beskrives særskilt i budgetforslaget.

at 1. behandling af budgetforslaget sker på et ekstraordinært byrådsmøde den 28. august 2017.

at 2. behandling (budgetvedtagelsen) sker på byrådsmødet den 3. oktober 2017.

at ændringsforslag fra byrådets medlemmer skal fremsendes senest den 21. september 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse Kapitel V, §§ 37-40.

Bilag

Resume

Kommunens årsregnskab skal aflægges således, at det kan afgives til revisionen inden den 1. maj. Regnskabet for 2016 fremlægges således med henblik på oversendelse til den revisionsmæssige gennemgang.

I forhold til det korrigerede Budget 2016 (oprindeligt budget plus afgivne tillægsbevillinger), udviser regnskab 2016 et mindreforbrug på 26,8 mio. kr. inden for servicerammen, hvoraf 10,850 mio.kr. søges videreført til 2017 (særlig sag).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., skal årsregnskabet aflægges af Økonomi- og Planudvalget til Byrådet, så det kan oversendes til revisionen inden den 1. maj året efter.

Der kan fremhæves følgende hovedtal fra regnskabet:

 • Regnskabet balancerer i henhold til hovedoversigten med 2,413 mia.kr.
 • Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på driften på 40,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget inden for servicerammen udgør 26,8 mio. kr., hvoraf 10,850 mio. kr. søges videreført til 2017. Der fremlægges særskilt sag med ansøgning om godkendelse af videreførelser af driftsmidler fra 2016 til 2017.

Byrådet har på mødet i marts godkendt videreførelse af anlægsudgifter for 39,1 mio.kr.

 • I 2016 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 101,1 mio. kr. (brutto) - der har været indtægter på 85,7 mio. kr.
 • Kassebeholdningen ultimo 2016 udgjorde 118,0 mio. kr. Der er afdraget på den langfristede gæld med 40,0 mio. kr., og der er ikke optaget nye lån i 2016.

Efter den revisionsmæssige gennemgang, afgiver revisionen inden den 15. juni beretning om revision af årsregnskabet.

Stabscenter Økonomi vil herefter fremlægge revisionens beretning med henblik på politisk behandling inden sommerferien. 

Anlægsregnskaber

I henhold til Ishøj Kommunes økonomiregulativ, skal der forelægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter, hvis bruttoudgifter eller bruttoindtægter beløber sig til 2,0 mio.kr. eller mere.

Anlægsregnskaber for de anlægsprojekter der er afsluttet i 2016 fremlægges.  

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2016 sendes til revisionen, og at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

Bilag

Resume

Efter sædvanlig praksis og principperne for videreførelse af mer-/eller mindreforbrug mellem årene, søges om videreførelse af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 på i alt 10,850 mio.kr. Heraf vedrører 5,4 mio. kr. særlige projekter og/eller projekter med ekstern finansiering, som fortsætter i 2017.

Sagsfremstilling

For at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af miderne på driftsbudgettet, er der - jfr. kommunes økonomiregulativ - adgang til at videreføre uforbrugte driftsmidler fra et år til det næste, herunder at spare op til konkrete anskaffelser og aktiviteter i det efterfølgende år. Tilsvarende kan et opstået merforbrug i det afsluttede regnskabsår reducere næste års driftsbudget.

Fagcentrene har fremsendt ansøgninger om videreførelser fra 2016 til 2017, som efter gennemgang og drøftelser mellem centerchefer og direktionen, har resulteret i vedlagte oversigtsskema. I vurderingen af størrelsen på videreførelsesbeløbet lægges der bl.a. vægt på kommunens likviditet, overholdelse af servicerammen i det kommende år, den ønskede anvendelse af midlerne i forhold til budgetterne i det kommende budgetår samt årsag til, at der er uforbrugte midler.

Det fremgår af oversigten, at der samlet søges om videreførelse af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 på 10,850 mio. kr. I oversigtsskemaet er angivet, til hvilket formål de uforbrugte midler ønskes anvendt til.

Den tilsvarende videreførelse fra 2015 til 2016 udgjorde 10,2 mio. kr.

På oversigtsskemaet fremgår også videreførelse af "finansforskydninger". Der er tale om videreførelse af de i 2016 afsatte midler til grundkapitalindskud til nyt byggeri ved Vejleåparken, jf. BYR 5. januar 2016, sag nr. 9. Den tilsvarende salgsindtægt blev også videreført i forbindelse med sag om videreførelse af anlægsmidler på byrådsmødet i marts 2017.

Endvidere er der tale videreførelse af "indtægtsbevilling" på 15 mio. kr. som låneoptagelse, til etablering af nødpumpe ved Ishøj Havn. Udgifterne afholdes både i 2016 og i 2017, men lånet bliver først optaget i 2017. (BYR den 21. juni 2016, sag nr. 161).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at driftsvidereførelserne fra 2016 til 2017, jf. vedlagte skemaoversigt, godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Stabscenter Økonomi har udarbejdet en befolkningsprognose, som dækker perioden 2017 – 2024.

Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2017 – 2024 viser, at befolkningstallet i Ishøj Kommune er stadig stigende. I løbet af 2017 forventes befolkningstallet at stige med 316 personer, hvilket svarer til den gennemsnitlige årlige stigning i de senere år.

Sagsfremstilling

Stabscenter Økonomi udarbejder årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticeres. Prognosen bygger på de seneste års faktiske udvikling samt forventninger til fertilitet, til- og fraflytning, kommende boligbyggerier mv.

Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2017 - 2024 udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen om bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Udviklingen i befolkningen estimeres i Befolkningsprognose 2017 – 2024 som i tabellen herunder.

Befolkningsudviklingen frem til år 2024

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

  0 årige

311

299

311

321

323

328

332

333

  0 - 5 årige

1.743

1.793

1.885

1.962

1.998

2.006

2.012

2.031

  6 - 15 årige

2.862

2.869

2.877

2.950

2.977

3.039

3.069

3.100

 16 - 24 årige

2.740

2.692

2.688

2.609

2.554

2.548

2.529

2.517

 25 - 64 årige

11.810

12.032

12.270

12.507

12.610

12.639

12.707

12.721

 65 - 79 årige

3.021

3.067

3.109

3.152

3.143

3.142

3.121

3.110

 80+ årige

543

581

632

661

715

757

818

889

I alt

22.719

23.035

23.461

23.841

23.997

24.130

24.257

24.368

I perioden fra 1. januar 2017 til 1. januar 2024 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet fortsat er stigende. I år 2024 forventes således 24.368 personer i kommunen, mod 22.719 i år 2017 – en stigning på 1.649 personer, svarende til 7,3 pct.

Ifølge prognosen forventes befolkningstilvæksten at udjævne sig efter 2021. Dette er dog behæftet med usikkerhed, idet effekten af kommende boligbyggerier som ikke endnu ikke er lokalplanlagt, ikke er indregnet i prognosen.

I Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2017-2024 er der nærmere redegjort for den forventede udvikling samt de forskellige forudsætninger, der er lagt til grund.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2017 – 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Ishøj Byråd oprettede i forbindelse med budget 2017 en investeringspulje til finansiering af "startkapital" til projekter og indsatser, der følger investeringstilgangen.

Direktionen har behandlet alle indkomne ansøgninger og indstiller hermed to af ansøgninger til videre behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 oprettede Ishøj Byråd en investeringspulje med det formål at understøtte forebyggende tiltag i Ishøj Kommune.

Kriterier for puljen er:

 • At indsatsen berører et emne med politisk aktualitet (fx. indgår i budget 2017, omhandler et økonomisk udfordret område eller omhandler et område, hvor der er politisk ønske om at udvikle/forbedre kvalitet, effektdokumentation, gøre indsatsen mere effektiv).
 • At der kan udarbejdes en økonomisk business case (fx. anvendelse af Skandiamodellen).
 • At der kan estimeres en gevinst for borgeren.

Ansøgningsfrist var den 1. marts 2017.

Direktionen har behandlet fire indkomne ansøgninger til Investeringspuljen 2017 og indstiller ansøgning 1 og 2, i nævnte rækkefølge, til videre behandling i Økonomi- og Planudvalget.

 1. Ansøgning vedr. Tidlig Indsats for Psykisk Sårbare børn og unge (TIPS).
 2. Ansøgning vedr. Ordblindekoordinator.
 3. Sundhedstjek af sårbare borgere med tilknytning til socialpsykiatrien.
 4. Styrk drengenes kompetencer.

Direktionen har undersøgt, om økonomien i de to ansøgninger kan skaleres ned, så begge ansøgninger kan i mødekommes. Dette er imidlertid ikke muligt, da den fulde investering er nødvendig for at opnå den ønskede effekt af indsatsen.

Der søges midler fra Socialstyrelsens pulje til etableringen af TIPS - Tidlig Indsats for Psykisk Sårbare børn og unge. Ansøgningsfristen er den 24. marts, og der kan forventes svar på ansøgningen primo maj 2017. En ansøgning til Socialstyrelsen kræver en kommunal medfinansiering på minimum 50 %.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget beslutter,

At der afventes svar på ansøgningen til Socialstyrelsen, inden der træffes endelig afgørelse om ansøgningerne til Investeringspuljen. Modtages der afslag fra Socialstyrelsen, gives der alene tilsagn fra Investeringspuljen til ansøgningen vedrørende TIPS.

At det i forbindelse med ansøgningen til Socialstyrelsen tilkendegives, at Ishøj Kommune medfinansierer minimum 50 % af projektets samlede beløb svarende til kr. 1.459.265.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der er afsat 2 mio. kr. i Investeringspuljen.

Den kommunale medfinansiering til projektet TIPS udgør kr. 1.459.265.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100 % anvisningsret til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Aftalerne løber indtil videre frem til udgangen af 2017/2020.

Sagsfremstilling

Vedhæftede boligrapport omdeles på mødet.

Det skal specielt pointeres, at:

 1. det er lykkedes, at udleje alle ledige boliger inden udgangen af 2016,
 2. alle nye lejere opfylder udlejningskriterierne (med undtagelse af pkt. 3),
 3. kommunen har via støtteskrivelser løst sine boligsociale forpligtelser,
 4. alle anvisningsaftaler er forlænget og løber frem til udgangen af år 2017/20.

Ishøj Kommune vil primo 2017 sende forslag til forlængelse af de nuværende samarbejdsaftaler til de boligorganisationer, der ophører ved udgangen af 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2016 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

PAB har den 8. februar 2017, på vegne af afd. 22, Musvitten, søgt om kommunes godkendelse af skema C med en anskaffelsessum på 29.621.000 (vedhæftet).

Sagsfremstilling

PAB oplyser i mail af 24. februar 2017, at der er få justeringer i skema C i forhold til skema B. Forskellen skyldes, at PAB har lagt pengene ud under byggesagen og derved sparet byggelånsrenter, hvilket modsvares af ekstraudgifter på enkelte poster.

Ishøj Byråd har på møde den 1. september 2015 godkendt skema B, og det fremsendte skema C overholder den tidligere godkendte anskaffelsessum på kr. 29.621.000.

Kommunens grundkapital udgør 10 % - i alt kr. 2.962.000.  

Boligerne har en årlig m2 leje ekskl. forbrug på kr. 983 kr./m2.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det fremsendte skema C godkendes, og at byggeregnskabet herefter er afsluttet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

KAB har den 6. februar 2017, på vegne af Sydkystens Boligselskab afd. Balders Have, søgt om kommunens godkendelse af skema C med en anskaffelsessum på 78.070.918 kr. (vedhæftet).

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 3. februar 2015 godkendt skema B med en samlet anskaffelsessum på 75.531.308 kr. - en overskridelse i skema C på 2.539.610 kr. Overskridelsen kan rummes indenfor beregnet bindende maksimumsbeløb i skema B på 78.650.000 kr., men vil medføre en merudgift for Ishøj Kommune i grundkapitallån på 253.961 kr. KAB har medsendt regnskab og oplyser, at overskridelsen skyldes, at ekstraordinære omkostninger til tilslutning af fjernvarme 912.000 kr., udskiftning af MgO-plader 1.557.343 kr., og indeksregulering 930.150 kr. ikke var forudset og indregnet i skema B KAB's byggeregnskab og skema C.

KAB har i mail af 25. november 2016 oplyst, at der er en "uafklaret" regning på 1.557.343 kr. for udskiftning af MgO-plader, der var monteret på ca. 1/3 af boligerne, inden der blev monteret facadetegl. MgO-plader er anvendt i stort omfang i danske boliger; men de suger fugt og risikerer derved at ødelægge husene. KAB afventer afgørelsen på nogle principielle retssager, der afgør, om regningen på udskiftning af MgO-pladerne ender hos entreprenøren, Byggeskadefonden, eller boligselskabet. Beløbet er derfor medtaget i byggeregnskabet som et afsætningsbeløb.

I anskaffelsessummen i skema C indgår afsatte beløb i alt 2.878.855 kr. (bilag hvor beløbet er specificeret er vedhæftet).

De afsatte beløb er øremærket til de i bilaget nævnte formål. De manglende arbejder, og afsatte beløb, skal være afsluttet og afregnet inden 6 måneder efter byggeregnskabet er godkendt. Ved afregningen skal der fremsendes revisionspåtegnet regnskab for de afsatte beløb.

Huslejen fastholdes på niveau med skema B, da der ikke hjemtages lånefinansiering på MgO-problematikken, før denne er afgjort. Samlet årlig m2 leje ekskl. forbrug er 942 kr./m2.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema C med bilag godkendes. Merudgiften (tillægsbevilling) i grundkapital kr. 253.961 finansieres via kassebeholdningen og udbetales ikke, før det endelige afsætningsregnskab er afsluttet og godkendt af Ishøj Kommune. Afholdes udgiften til MgO-pladerne ikke, føres for meget opkrævet i grundkapitallån tilbage til kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Merudgift for Ishøj Kommune i grundkapitallån på 253.961 kr.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Harmonisering af rådhusets telefontider.

Sagsfremstilling

Som led i indsatsområdet NemIndgang har koncernledelsen gennemgået rådhusets telefontider. Som det fremgår af bilag A, er der i dag stor forskel på de forskellige enheders telefontider. F.eks. har Byggesagskontoret om mandagen telefontid kl. 13 -15.30, mens Ydelsesteamet har telefontid kl. 10-12. Disse forskellige telefontider er svære for borgerne at huske og i øvrigt misvisende i forhold til de "fælles" telefontider, som fremgår af kommunens hjemmeside, jf. bilag B.

Det foreslås derfor, at indføre følgende fælles telefontider på rådhuset (inkl. Borgerservice):

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 12-17

Fredag kl. 9-13

Forslaget om harmonisering af telefontiderne har været behandlet i RådhusMED. En personalerepræsentant har tilkendegivet, at det er vigtigt, at der er ressourcer i de enkelte centre og stabe til, at telefonerne kan besvares. Center- og stabschefer har oplyst, at der er bemanding til at håndtere den fælles telefontid i de respektive centre og stabe.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at

- ovenstående fælles telefontider for rådhuset (incl. Borgerservice) godkendes.

- direktionen i særlige tilfælde kan undtage enkelte enheder fra de fælles telefontider.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Samlet set vurderes forslaget til en harmonisering af telefontider ikke at have økonomiske konsekvenser. For nogle enheder betyder forslaget en udvidelse af telefontiden og for andre en indskrænkelse.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der fremlægges refusionsopgørelse mellem Østsjællands Beredskab og interessentkommunerne. Beredskabskommissionen anbefaler, at mellemværende ikke afregnes med kommunerne. Interessentkommunerne skal godkende denne beslutning.   

Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelserne til sammenlægning af de 8 kommunale beredskabsenheder lavede PWC i samarbejde med interessentkommunerne en foreløbig åbningsbalance pr. 1. januar 2015. Denne åbningsbalance er blevet fremskrevet til 1. oktober 2015 samt påtegnet af PWC.

Åbningsbalancen pr. 1. oktober 2015 blev lavet på baggrund af oplysninger, der var til rådighed i perioden op til stiftelsen. Åbningsbalancen tager ikke højde for de udgifter og indtægter, der efter stiftelsen viser sig at gå på tværs af perioden for de kommunale beredskaber og det nye selskab. Det drejer sig bl.a. om ydelser, der er betalt forud for et kalenderår samt indtægter, der er opkrævet forud eller bagud for et helt kalenderår. Det er derfor almindelig gældende praksis ved etablering af fælleskommunale selskaber og selskaber i det hele taget, at der laves en refusionsopgørelse, når der foreligger en mere præcis opgørelse af perioden op til og efter stiftelsen.

Refusionsopgørelsen er drøftet med Østsjællands Beredskabs nye revision EY samt sendt til gennemsyn hos økonomichefer i interessentkommunerne i november 2016. Beredskabskommissionen behandlede refusionsopgørelsen på møde den 16. december 2016.

Refusionsopgørelsen viser, at Østsjællands Beredskab samlet har en gæld til kommunerne på 1,2 mio. kr. fordelt på forskellige poster, der består af både gæld og tilgodehavender. De 1,2 mio. kr. fordeler sig forskelligt mellem de 8 kommuner. En detaljeret fordeling af refusionsopgørelsen kan ses i bilag.

Refusionsopgørelsen kan efter godkendelse enten blive afregnet med interessentkommunerne eller bogført som et mellemværende.

Beredskabskommissionen tiltrådte indstilling om, at udestående mellem kommunerne og Østsjællands Beredskab ikke afregnes, men bogføres som et mellemværende i regnskabet.

Østsjællands Beredskab er, efter behandling af sagen, blevet gjort opmærksom på, at sagen bør sendes videre til behandling i interessentkommunernes kommunalbestyrelser, da mellemværende med fælleskommunale selskaber kan betragtes som udlån eller lånoptag. 

Pga. økonomiske konsekvenser og principper om samme administrativ praksis for alle interessentkommuner, vil det enten være alle kommuner, der skal have afregnet resultat af refusionsopgørelsen eller ingen. Ishøj Kommune har en mindre gæld på 27.713 kr., der altså foreslås bogført som et mellemværende mellem Ishøj Kommune og Østsjællands Beredskab.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orientering om refusionsopgørelse tages til efterretning, og at Beredskabskommissionens anbefaling følges, så udestående mellem kommunerne og Østsjællands Beredskab bogføres som et mellemværende i regnskabet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Bestyrelsen i BIOFOS har i december 2016 drøftet bestyrelsens fremtidige sammensætning og størrelse, og alle BIOFOS’s ejerkommuner skal inden 21. april 2017 godkende bestyrelsens sammensætning og størrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med dannelsen af BIOFOS-koncernen i december 2013, blev det aftalt, at evaluere størrelse og sammensætning af koncernens bestyrelser senest den 30. juni 2017. Alle ejerkommunerne skal derfor senest 21. april 2017 behandle og godkende bestyrelsens sammensætning og størrelse, og meddele dette skriftligt til BIOFOS.

Bestyrelsen i BIOFOS har på møde i december 2016 drøftet forslag til den fremtidige model.

Bestyrelsen anbefaler, at den nuværende model for størrelse og sammensætning fortsætter uændret. 

Bestyrelsen anbefaler, at medarbejdernes forslag om en ny frivillig ordning med 4 medarbejderrepræsentanter i alle fire selskaber i BIOFOS-koncernen imødekommes. Ændringen af vedtægterne kan ske ved de ordinære generalforsamlinger i maj måned 2017.

I bilaget - brev til borgmestrene - fremgår begrundelser for bestyrelsens anbefalinger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at
den nuværende sammensætning og størrelse af BIOFOS’s bestyrelse fortsætter uændret,
at den nuværende frivillige ordning for valg af medarbejderrepræsentanter ændres til, at medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIOFOS-koncernen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konkvenser for Ishøj Kommunes budget.

Bilag

Resume

Der har den 15. marts 2017 været afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Serviceselskab ApS hvor årsrapporterne blev fremlagt og godkendt. De af revisionsfirmaet Deloitte udarbejdede årsrapporter vedlægges (Bilag 1.A,1.B,1.C,1.D). Samlet notat vedr. årsrapporterne vedlægges som (Bilag 1.E). 

Sagsfremstilling

Kommunen er eneaktionær i Ishøj Forsyning. Kommunen kan som eneaktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af byrådsmødet den 4. april 2017. Udkast til dagsorden i henhold til vedtægterne (Bilag 1.F).

Under punkt 7. ”Eventuelt” har bestyrelsen et forslag om at hæve bestyrelsens vederlag med 31,4% således, at dette følger Ishøj Byråds beslutning om at hæve deres vederlag tilsvarende (Bilag 1.G).

Der fremlægges udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj Vand, Ishøj Spildevand og Ishøj Serviceselskab (Bilag 1.H, 1.I, 1.J, 1.K).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapporterne for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning, og at det besluttes at hæve bestyrelsens vederlag med 31,4% med virkning fra 1. januar 2017. Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen til at repræsentere Ishøj Kommune på generalforsamlingen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Der skal vælges repræsentanter til vandrådet for 2017 og frem, og der skal vælges sekretariatskommune til at betjene vandrådet. Grundet de korte tidsfrister foreslås en bemyndigelse fra byrådet til administrationen. 

Sagsfremstilling

Der har fra 2014 været etableret et vandråd. På initiativ fra en eller flere interesseorganisationer, der har natur, miljø, rekreative eller erhvervs interesser som hovedformål, kan oprettes et vandråd inden for hvert hovedvandopland. Vandrådet kan rådgive kommunalbestyrelserne. Ishøj Kommune ligger indenfor Køge Bugt hovedopland, der dækker 21 kommuner.

Kommunalbestyrelserne skal senest den 30. marts 2017 meddele Miljøministeriet hvilken kommune, der bliver sekretariatskommune for vandrådet. Kommunerne skal indbyrdes aftale, hvem der er sekretariatskommune. Senest den 20. april 2017 skal kommunalbestyrelserne godkende vandrådets sammensætning.

Køge Kommune har været sekretariatskommune for vandrådet ved dets virke i 2014, men ønsker ikke at være sekretariatskommune igen. Der er ikke andre kommuner, der har givet tilsagn om, at varetage sekretariatsbetjeningen. Ishøj Kommune ønsker ikke påtager sig sekretariatsfunktionen.

Miljø- og Fødeministeriet opfordrer alle kommuner til at annoncere efter medlemmer til vandrådet. Ishøj Kommune annoncerer på kommunens hjemmeside.

Ishøj Kommune meddeler Miljø- og Fødevareministeriet, at Ishøj Kommune først kan træffe beslutning om valg af sekretariatskommune på byrådsmødet den 4. april 2017. Grundet de korte tidsfrister foreslås en bemyndigelse fra Byrådet til Administrationen vedrørende vandrådets sammensætning og aftale om sekretariatsfunktion. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Solrød udpeges til sekretariatskommune.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Sekretariatskommunen vil skulle økonomisk kompenseres af de ørige oplandskommuner.
De samlede udgifter for hele oplandet og udgifterne for Ishøj Kommune er ikke kendt endnu. Ved vandrådets virke i 2014 var sekretariatsbistanden pr. oplandskommune 10.000 kr. i form af et engangsbeløb. 

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017)
Bekendtgørelse om vandråd (BEK nr. 217 af 02/03/2017) 

Bilag

Resume

Indvielsen af den nye rekreative skov ved Ishøj Landsby tilrettelægges i et samarbejde mellem Park-, Vej- og Miljøcenter og Ishøj Naturcenter. Udkast til program forelægges.

Sagsfremstilling

Indvielsen planlægges til at forløbe over 2 dage i den første uge af maj måned 2017:

 • Torsdag den 4. maj kl. 10-12 inviteres skoleklasser fra kommuneskolerne (op til 4. klassetrin – 2 klasser pr. skole) samt institutioner i Ishøj Landsby til indvielse af skoven.
 • Søndag den 7. maj kl. 10-14 er Skovens Dag, der er et tilbagevendende landsdækkende arrangement. Arrangementet henvender sig til alle borgere, og Dansk Skovforening udarbejder kampagnemateriale for dagen (se evt. www.skovensdag.dk). Til arrangementet i Ishøj planlægges afholdt guidede rundture på stierne i den nye skov samt rundt om søen.

Forud for indvielsen omtales arrangementerne i lokale medier, herunder aviser, TV Ishøj og hjemmesider. Som en del af omtalen vil være en navnekonkurrence for den nye skov og sø. Vinderen kåres den 7. maj. I forbindelse med Skovens Dag er udarbejdet særlig plakat, som vil blive hængt op på udvalgte steder.

De planlagte aktiviteter for de to indvielsesdage er beskrevet i vedlagte bilag.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at tage programmet for indvielse af den rekreative skov tages til efterretning.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Udgifterne til indvielsen afholdes inden for budgettet.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Vestforbrænding har udarbejdet status for 2016 for affaldsområdet, som beskriver nogle af de områder, der var i fokus i løbet af året.

Endvidere har Vestforbrænding, på baggrund af Affaldsplanen, beskrevet en handlingsplan for planlægningen på affaldsområdet i 2017.

Sagsfremstilling

Status beskriver de aktiviteter, der er udført i 2016 med fokus på ny indsamlingsordning, implementeringen af nyt it-system og affaldsplansinitiativerne.

Vestforbrænding er forpligtet til, at udarbejde en årsplan/handleplan for det kommende år i Ishøj Kommune, ifølge aftale om varetagelse af administrative opgaver på affaldsområdet.

Vestforbrænding har udarbejdet handlingsplan for 2017, der i overordnede træk beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i 2017 for at nå de mål, som byrådet har vedtaget i Affaldsplanen samt de mål, der er formuleret i regeringens Ressourcestrategi.

Handlingsplanen retter sig mod implementeringen af ny affaldsordning i etageboliger og kommunale institutioner, samt håndtering af bygge- og madaffald.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at statusnotatet for 2016 på affaldsområdet tages til efterretning
at handlingsplan 2017 for affaldsområdet godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser af de initiativer, der beskrives i handlingsplanen for 2017, er endnu ikke opgjort. For så vidt angår de løsninger, der vedrører de kommunale institutioner, indarbejdes institutionernes eventuelle omkostninger i budget 2018.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Bilag

Resume

Vestforbrænding har på baggrund af en brugerundersøgelse foreslået en ny fordelingsnøgle for kommunernes betaling til genbrugsstationerne. Ishøj Kommunes betaling ændres minimalt.

Sagsfremstilling

Vestforbrændings bestyrelse godkendte på møde den 9. december 2015, at fordelingsnøglen for kommunernes betaling til genbrugsstationerne skulle justeres på baggrund af en brugerundersøgelse. Baggrunden for undersøgelsen var usikkerhed om affaldsmængderne på genbrugsstationerne fra sommerhuse, der anvendes til helårsbrug, kunne sidestilles med helårshuse eller sommerhuse til fritidsanvendelse.

Brugerundersøgelsens resultat viser, at sommerhuse, der anvendes til helårsbrug, kan sidestilles med sommerhuse, der anvendes til fritidsbrug. Vestforbrændings bestyrelse forelægges resultatet til godkendelse på bestyrelsesmødet d. 29. marts 2017.

Hvis forslaget til ny fordelingsmodel godkendes, vil Vestforbrænding opkræve kommunernes betaling efter den nye fordelingsnøgle, som for Ishøjs vedkommende betyder en merudgift på ca. 10.000 kr. om året.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at tage orienteringen til efterretning.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Ishøj Kommunes samlede betaling til fællesaktiviteten genbrugsstationer udgør i 2017 ca. 3,8 mio. kr., og en merudgift på ca. 10.000 kr. om året kan indeholdes i renovationens budget uden takststigninger.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Vestforbrændings vedtægter.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består dels af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Bilag 1 viser udviklingen på beskæftigelsesområdet for udvalgte målgrupper pr. måned, og dermed aktuelle tendenser.

Bilag 2 giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten for Ishøj Kommune fra januar 2017-januar 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2017, blev det besluttet, at ”Det skal undersøges, hvordan kommunen kan styrke screeningen af førskolebørn i daginstitutionerne med henblik på at styrke børnenes skoleparathed i allerede igangværende projekter – herunder et særligt fokus på børnenes sociale kompetencer. Budget til dette findes indenfor de 1,1 mio. kr., der tilbageføres til daginstitutionerne.”

Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at de anvendte screenings- og vurderingsmetoder gennemgås og vurderes i sammenhæng med det igangværende udviklingsarbejde vedrørende kvalitet i dagtilbud, som pågår i 2017 og 2018.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet vedhæftede notat: ”Styrkelse af skoleparathed hos kommende skolestartere”. Notatet giver en kort beskrivelse af allerede igangværende skoleforberedende initiativer samt en beskrivelse af data, som indsamles i forbindelse med initiativerne.

I notatet beskrives:

 • Skoleforberedende aktiviteter.
 • Overgange fra dagtilbud til skole.
 • Sprogvurderinger af børn i dagtilbud.
 • Særlige forløb for de sprogligt svageste tosprogede skolestartere.
 • Afrikaturen.
 • Sprogvurdering ved start i børnehaveklassen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at de anvendte screenings- og vurderingsmetoder gennemgås og vurderes i sammenhæng med det igangværende udviklingsarbejde vedrørende kvalitet i dagtilbud, som pågår i 2017 og 2018.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag