Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 27. april 2020 kl. 19:00

Virtuelt møde via Teams

Sagsfremstilling

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for marts og april måned.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Kontrolenheden har udarbejdet årsberetning for indsatsen i 2019, som efter sædvanlig praksis fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

I 2019 har kontrolindsatsen resulteret i en samlet offentlig besparelse på 3,4 mio. kr. Heraf udgør den kommunale andel lige under 2,8 mio. kr. Resultatet er lavere end i 2018, hvilket skyldes, at den ene af Kontrolenhedens to medarbejdere har været langtidssyg. På trods heraf, vurderes resultatet som værende tilfredsstillende.

Besparelsen opgøres dels som sparet ydelsesudbetaling fremadrettet, og dels som egentlig tilbagebetaling.

I årsberetningen er der nærmere redegjort for Kontrolenhedens arbejde, herunder hvilke fokusområder der har været i 2019, og hvilke der vil være i 2020.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kontrolenhedens årsberetning for 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Som angivet i sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Vejledning om lov om retssikkerhed på de sociale områder, lov om aktiv socialpolitik m.fl.

Bilag

Resume

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO), tilknyttet Ishøj Kommune, har udarbejdet en rapport om GDPR-modenhedsniveauet samt status for efterlevelse af GDPR i kommunen. Rapporten forelægges til orientering, og administrationen orienterer om det hidtidige og fremtidige arbejde med GDPR i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Årsrapporten er i høj grad baseret på resultaterne fra en modenhedsmåling, som DPO'en udførte tilbage i sommeren 2019. Rapportens koncept er ens for kommunerne i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), som Ishøj er en del af.

Rapporten vedlægges i bilag. Vedhæftet er desuden en GDPR-ordbog, som letter forståelsen af rapporten, da denne indeholder mange fagudtryk og juridiske begreber.

Administrationen har drøftet rapporten med DPO'en. Der er bl.a. talt om måleresultaternes validitet set i lyset af, at den er 3/4 år gammel, lige som nogle metodiske forhold er drøftet. Metodisk har der bl.a. været fokus på, at måleresultaterne især beror på ledernes evaluering af organisationens GDPR-modenhed. Ikke desto mindre var det i sommeren 2019 ledernes generelle vurdering, at der var behov for at klæde organisationen bedre på til at håndtere borgernes persondata efter kravene i GDPR.

Målingen tager afsæt i forskellige parametre, og den gennemsnitlige score for Ishøj er 2,5 på en skala, hvor 5 er højest. I rapporten gives fire konkrete anbefalinger, som administrationen har arbejdet med siden. Således har administrationen iværksat en række tiltag, som - hvis målingen blev gennemført nu - ville udvise et bedre resultat. Næste måling forventes at blive udført omkring september/oktober 2020.

Den første af de fire anbefalinger vedrører, at kommunen bør prioritere uddannelse af personalet, da dette er et grundlæggende krav i GDPR, som kommunen pt. ikke lever op til. Generel uddannelse af kommunens ansatte vil samtidig udbrede kendskabet til GDPR og bidrage til et løft af hele organisationens GDPR-niveau. Derfor indstiller administrationen, at der afsættes 172.000 kr. årligt til indkøb af et e-læringsværktøj, som flere kommuner i DSD-samarbejdet har gode erfaringer med.

I vedlagte bilag 3 er beskrevet de forskellige tiltag og aktiviteter, der er iværksat i forhold til arbejdet med GDPR i Ishøj Kommune. Der er ligeledes redegjort for administrationens besvarelse af rapportens anbefalinger. 

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapporten samt administrationens besvarelse tages til efterretning, og at der afsættes 172.000 kr. årligt til indkøb af et e-læringsværktøj. I 2020 finansieres beløbet af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 1.131.000. Beløbet indarbejdes i budgettet i overslagsårene som en teknisk korrektion.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der ansøges om bevilling på 172.000 kr. årligt til anskaffelse af et e-læringsværktøj til uddannelse af alle kommunens ansatte.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Bilag

Resume

I 2016 ansatte Ishøj og Hvidovre kommuner en fælles borgerrådgiver. Det blev ved samarbejdets indgåelse besluttet, at aftalen skulle evalueres efter ca. 2 år. Evalueringsrapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Hvidovre Kommune. Evalueringens fokus blev besluttet på henholdsvis møde i byrådet i Ishøj den 2. april 2019 og i kommunalbestyrelsen i Hvidovre den 30. april 2019:

1. Vurdering af værdien af at have ansat en borgerrådgiver i henhold til:

- Borgernes oplevelse og udbytte af at blive hjulpet med f.eks. at forstå afgørelser, egne klagemuligheder mv.

- Det organisatoriske læringsperspektiv på sagsbehandlingen i kommunen.

2. Vurdering af ressourcefordelingen Ishøj og Hvidovre kommuner imellem.

Sagsfremstilling

Hovedkonklusionerne i rapporten er, at de adspurgte borgere i begge kommuner oplever, at de har fået den nødvendige hjælp. I forhold til læringsperspektivet, synes der også at være fokus på den forvaltningsretlige praksis og det at sikre læringen i det videre arbejde i begge kommuner. Dog viser evalueringen, at der med fordel kan forventningsafstemmes og udarbejdes en rolle- og ansvarsbeskrivelse med henblik på at optimere læringsperspektivet i kommunerne. I forhold til ressourcefordelingen, som nu er 1/3 til Ishøj Kommune og 2/3 til Hvidovre Kommune, er anbefalingen at justere denne til 50/50. Anbefalingen har baggrund i udviklingen af antal sager i de to kommuner, som er hentet fra borgerrådgiverens årsberetninger fra 2017 og 2018. Her fremgår det, at fordelingen af sager fordeler sig nogenlunde jævnt mellem de to kommuner.

Evalueringen giver anledning til to følgende anbefalinger:

1. Udarbejdelse af rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelsen kan udarbejdes i sammenhæng med en arbejdsgangsbeskrivelse, som gør det klart for alle parter, hvem der gør hvad, hvornår.

2. Fremtidig brugertilfredshedsundersøgelse

Ved fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser, bør det overvejes, hvorvidt der kontinuerligt skal indsamles brugerbesvarelser for at sikre et endnu bedre og mere repræsentativt grundlag for evalueringen.

Høring

Borgerrådgiveren har på eget initiativ ønsket at afgive høringssvar til evalueringsrapporten, og udtrykker overordnet tilfredshed med evalueringsresultatet. Borgerrådgiveren udtrykker enighed i, at der skal opstilles optimale rammer for samarbejdet med administrationen og funktionens bidrag til organisationens arbejde og læring. Der er ligeledes enighed om, at det videre præciseringsarbejde, bør sikre at der forsat er ensartede funktionsvilkår for borgerrådgiveren i de to kommuner. Det betyder, at administrationen i Ishøj og Hvidovre ikke har et ønske om, at der skal indgås separate aftaler omkring funktionsvilkårene i de to kommuner.

Borgerrådgiveren udtrykker bekymring for, om evalueringens anbefalinger kan få betydning for ressourceforbruget. Administrationen er opmærksom på, at præciseringen af roller, ansvar og arbejdsgange, ikke bør få betydning for borgerrådgiverens samlede ressourceforbrug, således heller ikke minimere borgerrådgiverens tid til borgerkontakten. Hensigten er derimod at skabe overblik og tydeligere rammer, som understøtter et godt og smidigt samarbejde.

Administrationen anbefaler at rolle-, ansvars- og arbejdsgangsbeskrivelse udarbejdes i et samarbejde mellem kommunerne og borgerrådgiveren, så det sikres, at det bliver ens for de to kommuner og dermed nemmest for borgerrådgiveren at navigere i. Hensigten skal være at fastholde og udbygge eksisterende metoder til refleksion og organisationslæring, som borgerrådgiveren også vægter i sin årsberetning.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at evalueringsrapporten "Evaluering af fælles borgerrådgiverfunktion" tages til efterretning og videresendes til Byrådet, herunder at den økonomiske nøglefordeling fremadrettet bliver 50/50 mellem Ishøj og Hvidovre kommuner. Det betyder, at Ishøj Kommune får en årlig merudgift på 142.000 kr. til borgerrådgiverfunktionen. Det indstilles endvidere, at merudgiften i 2020 indarbejdes i budgettet ifm. den næste budgetopfølgning, samt at merudgiften i overslagsårene indarbejdes i budget 2021 som en teknisk korrektion.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

De samlede udgifter til borgerrådgiveren udgør i 2020 - 850.000 kr., hvoraf Ishøj Kommunes nuværende andel udgør 1/3, hvilket svarer til 283.000 kr. Såfremt Ishøjs andel fremadrettet skal udgøre halvdelen af den samlede udgift, vil det betyde en årlig merudgift på 142.000 kr. Ishøj Kommunes årlige udgift til borgerrådgiverfunktionen vil således fremadrettet være 425.000 kr.

Lovgrundlag

Borgerrådgiverfunktionen er etableret i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65e, og funktionen er lokalt reguleret i styrelsesvedtægternes kapitel 6 i vedtægten for funktionen.

Bilag

Resume

Region Hovedstaden har udsendt forslag til ny regional udviklingsstrategi - En region for den næste generation - i høring. FN`s verdensmål er pejlemærker for udkastet, og regionen ønsker således, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv. Udkast til høringssvar forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden ønsker med udviklingsstrategien at fremme løsninger, der bidrager til en fremtid, hvor social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed bliver integreret. Strategien er opdelt i fire fokusområder:

- Klima og miljø i balance

- Uddannelser og kompetencer til fremtiden

- Effektiv og bæredygtig mobilitet

- Nye muligheder for et sundt liv.

Ishøj Kommunes høringssvar følger strategiens fire fokusområder, og det bemærkes bl.a. i høringssvaret, at manglen på kompetente medarbejdere på velfærdsområderne ikke omtales i udkastet til strategi, skønt uddannelser og kompetencer til fremtiden er et af fokusområderne i strategien. Ishøj Kommune har allerede i dag et velfungerende samarbejde med Region Hovedstaden om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, og kommunen bidrager gerne med tanker og ideer til, hvorledes manglen på arbejdskraft kan løses - også på velfærdsområderne.

I udkastet til strategi angives, at det er en kerneopgave for regionen at øge folkesundheden, hvorfor det forekommer uhensigtsmæssigt, at manglen på praktiserende læger, og den geografisk skæve fordeling af speciallæger, slet ikke omtales i strategien. Region Hovedstaden angiver i strategien, at regionen gerne vil benytte sig af partnerskaber for at løse nuværende og fremtidige udfordringer. Det er Ishøj Kommune indforstået med, da et partnerskab med regionen vil være helt på sin plads, når det gælder manglen på læger. Ishøj Kommune har i dag reelt overtaget ansvaret for lægedækningen i kommunen fra Region Hovedstaden. Det er nødvendigt, at Region Hovedstaden tager mere ansvar for lægedækningen, hvis vi skal lægemanglen til livs.

Udkast til høringssvar fra Ishøj Kommune er vedlagt som bilag. Udvalgenes forslag til tilføjelser til høringssvaret er markeret med rødt i teksten.

Høringsfristen for den regionale udviklingsstrategi er udsat til den 27. april 2020. Et foreløbigt høringssvar sendes til regionen efter Økonomi- og Planudvalgets behandling af sagen. Endeligt høringssvar sendes efter byrådets behandling den 5. maj.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til høringssvar godkendes. 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag til høringssvar godkendes, idet der indsættes nedenstående afsnit om kultur:

"Ishøj Kommune bemærker med skuffelse, at kultur- og fritidsområdet ikke er en del af udkastet til regional udviklingsstrategi. Kultur- og fritidsområdet kan ellers sagtens tænkes ind i en regional kontekst, som det også gøres i andre regioner. Et eksempel herpå er, at Ishøj Kommune har valgt at lave en målrettet indsats for at anvende vores kulturelle tilbud som sundhedsfremme, bl.a. i samarbejde med 8 andre kommuner i kulturaftalen Kulturmetropolen. Ishøj Kommune mener, at snitfladerne mellem kultur og sundhedsfremme er et felt, der med fordel kan tænkes ind i folkesundhedsindsatsen både lokalt og regionalt."

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til høringssvar godkendes.

Særindstilling fra Annelise Madsen (A) er vedhæftet som bilag. Johnna Stark (A) tilslutter sig punkt B i særindstillingen.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til høringssvar godkendes.

Særindstilling fra Annelise Madsens (A) og Ole Wedel-Brandt (Ø) er vedhæftet som bilag.

Klima- og Miljøudvalget indstiller desuden, at særindstilling fra Annelise Madsen (A) og Ole Wedel-Brandt (Ø) medsendes høringssvaret som mindretalsudtalelse.

 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udvalgenes indstillinger følges.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

KL har i mail til borgmestrene tilbudt at deltage i en drøftelse med byrådet om budget 2021, og at modtage byrådets input forud for økonomiforhandlingerne for 2021.

Sagsfremstilling

KL har i vedhæftede mail af 22. april 2020 til landets borgmestre tilbudt at stille op til en virtuel drøftelse af budget 2021, og de udfordringer der måtte være, hvis det vurderes, at det vil have værdi i forhold til de lokale drøftelser. KL forestiller sig en sådan drøftelse inden for de næste tre-fire uger med en varighed på ca. 45 min. En sådan drøftelse ville kunne søges aftalt med KL til at ske i forbindelse med byrådsmødet den 5. maj.

 

Derudover anmoder KL om input til brug for de forestående forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2021. I de senere år har der været fokus på finansiering af kommunernes udgifter (det ekstraordinære finansieringstilskud), og løft af såvel anlægs- som servicedriftsrammen. Særligt aktuelt vil det være at se kommunernes økonomi i relation til konsekvenserne af Corona-krisen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at invitere KL til en virtuel drøftelse i forbindelse med byrådsmødet den 5. maj.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Mail fra KL til landets borgmestre.

Bilag

Resume

Vallensbæk Kommune har anmodet om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for de områder, som Ishøj varetager. Der tegner sig et merforbrug i størrelsesorden 12 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til specialundervisning. Der orienteres om sagen.

Sagsfremstilling

Vallensbæk Kommune har efter sædvanlig praksis anmodet om budgetopfølgning pr. 31. marts for de områder, som Ishøj varetager for Vallensbæk Kommune. Det drejer sig om det specialiserede socialområde for både børn og voksne, specialundervisning, og opgaver under miljøområdet.

Der tegner sig et samlet merforbrug på 12 mio. kr. Det forventede merforbrug er især på specialundervisning (9,9 mio. kr.) og på specialiseret rehabilitering med 1,5 mio. kr.

De væsentligste årsager til merbruget er:

Helt overordnet består udfordringen i, at Vallensbæk har haft en betydelig nettotilgang af borgere med behov for specialiserede ydelser. På børneområdet handler det om en stor tilflytning af børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser samt børn og unge med massive følelsesmæssige vanskeligheder. På voksenområdet handler det om særligt dyre enkeltsager og den demografiske udvikling, der medfører større behov for hjælpemidler.

Det specialiserede børneområde

Den aktuelle opgørelse viser, at der indenfor de seneste 3 år er tilflyttet 27 børn, der allerede ved tilflytningen var i et specialtilbud, mens kun 6 børn og unge med særlige behov er fraflyttet Vallensbæk Kommune i samme periode. Dvs. en nettotilflytning på 21 børn og unge med funktionsnedsættelser i den skolesøgende alder. I forhold til tilflytterne giver 22 af børnene/de unge væsentlige merudgifter for Vallensbæk Kommune på det specialpædagogiske område for skolebørn i 2020 – herunder i kraft af udgifter til specialklasser, specialskoler, dagbehandling, særlige fritidstilbud og STU.

Det specialiserede voksenområde

Den aktuelle opgørelse viser, at merudgifterne hovedsageligt vedrører 2 meget dyre sager indenfor den specialiserede rehabilitering. Aftalen mellem Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune på den specialiserede rehabilitering er, at der afsættes budget, når konkrete sager opstår.

Derudover er det udgifter til hjælpemidler. En helt ny analyse viser en udgiftsstigning til hjælpemidler fra 2013 til 2019 på 58 % samtidig med, at befolkningstallet i Vallensbæk er steget 12 %. Borgere fra Vallensbæk og borgere fra Ishøj betjenes med samme standard. I Ishøj Kommune har befolkningstilvæksten i samme periode været 9 %, mens stigningen i udgifter til hjælpemidler kun er steget med 7 %.

Center for Voksen og Velfærd og Center for Børn og Forebyggelse har udarbejdet notater, som nærmere redegør for de forventede merudgifter. Samtidigt er der udarbejdet forslag til kompenserende besparelser. Administrationen i Ishøj har tidligere drøftet det forventede udgiftspres på de forskellige områder med administrationen i Vallensbæk, som således er orienteret om sagen.

For at forebygge lignende situationer i de kommende år, har kommunerne igangsat et arbejde, der skal resultere i en ny budgetlægningsmodel, hvor der tages højde for tilflytning, demografi og generelle prisstigninger på området.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Sagen påvirker ikke Ishøj Kommunes økonomi. Der forventes merudgifter i størrelsesorden 12 mio. kr. på de områder, som Ishøj administrerer for Vallensbæk Kommune.

Lovgrundlag

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i perioden februar 2019 til april 2020 modtaget decisionsskrivelser (afgørelser/beslutninger) fra forskellige ministerier og styrelser vedrørende disses gennemgang af kommunens revisionsberetninger for regnskabsår 2018. Decisionsskrivelserne forelægges byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Social- og Indenrigsministeriet, Ankestyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Decisionsskrivelserne, som vedlægges i bilag, vedrører kommunens regnskab og revisionsberetning for 2018 inden for de respektive områder.

I decisionsskrivelsen fra Social- og Indenrigsministeriet, refereres der til 2 sager, som revisionen fandt fejl i, med refusionsmæssig betydning. Ministeriet har anmodet om en redegørelse. Administrationens redegørelse vedlægges som bilag.

Indstilling

Økonomi og Planudvalget indstiller, at decisionsskrivelserne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Bilag

Resume

Byrådet har i budgetforliget for 2020 ønsket, at den kvartalsvise rapportering om sygefraværet fortsætter. I vedlagte bilag redegøres for sygefravær i 1. kvartal 2020.

Sagsfremstilling

I vedlagte oversigt er vist sygefraværet for de forskellige overenskomstgrupper i 1. kvartal 2020, svarende til den måde, som sygefraværet er registreret på i kommunens lønsystem.

Sygefraværet udgjorde i 1. kvartal 5,2 %, hvilket er et fald i forhold til 4. kvartal 2019, hvor det udgjorde 5,5 %. Det er ligeledes lavere end 1. kvartal 2019, hvor sygefraværet var 5,7 %. Nedlukningen midt i marts pga. Corona krisen, hvor mange medarbejdere har arbejdet hjemme, og hvor mange medarbejdere har afviklet restferie, kan have betydning for sygefraværet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at orienteringen om sygefraværet i 1. kvartal 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Budgetforliget for 2020.

Bilag

Resume

Byrådet har i budgetforliget for 2020 ønsket, at den kvartalsvise rapportering om udgifter til administration fortsætter i 2020. I vedlagte bilag redegøres for udgifter til administration i 1. kvartal 2020.

Sagsfremstilling

Samlet set udgør forbruget til "administration" i 1. kvartal 2020 60,1 mio. kr., svarende til 26,7 % af det korrigerede budget.

Administrationsudgifter dækker over en lang række udgiftsposter og -områder, jf. retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dette er beskrevet nærmere i vedlagte notat, hvor forbruget i 1. kvartal 2020 på de forskellige udgiftsområder er specificeret på forskellige underområder.

Rapporteringen om administrationsudgifter følger samme form, som i de foregående år.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at rapporteringen om udgifter til administration i 1. kvartal 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Budgetforliget for 2020.

Bilag

Resume

Center for Borger, Økonomi og IT har udarbejdet kommunens befolkningsprognose, som dækker den 8-årige periode 2020 – 2027. Prognosen fremlægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en prognose for befolkningsudviklingen i Ishøj Kommune. Befolkningsprognosen dækker perioden 2020 – 2027.

Befolkningsprognosen har den højeste træfsikkerhed i de nærmest liggende år, og vil for den mere langsigtede udvikling vise de sandsynlige tendenser. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i budgetlægningen for 2021-2024.

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, hvoraf de vigtigste er:

 • Boligbyggeprogrammet for Ishøj Kommune i perioden 2020 - 2024
 • De seneste års flyttemønstre til og fra kommunen
 • De seneste års fødselshyppighed
 • De seneste års dødelighed
 • Udvikling i de seneste års forblivelsesrater (husstandsstørrelser).

Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2020 - 2027 viser, at befolkningstallet, under de givne forudsætninger, vil stige med 1.500 personer i perioden. I Befolkningsprognosen er der nærmere redegjort for den forventede udvikling samt de forskellige forudsætninger, der er lagt til grund.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at befolkningsprognosen for 2020-2027 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Bilag

Resume

Center for Byudvikling, Boliganvisningen har estimeret et forventet lejetab på i alt 130.295 kr. i perioden den 1. januar 2020 til og med 30. april 2020.

 

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune hæfter for lejetab på de boliger, som kommunen ikke har udlejet til den dato, som boligselskabet har oplyst kommunen, at boligen er ledig fra. I de sidste par måneder er der opstået lejetab på en del af de ledige boliger, og der forventes derfor et lejetab i 2020.

På grund af Covid-19 (Coronavirus) er der mange ansøgere, der ikke tør tage imod et boligtilbud. Ansøgere har takket nej til boligtilbud på grund af fyring fra job eller frygten herfor. På baggrund af ovennævnte, har Ishøj Kommune et reelt lejetab fra den 1. januar 2020 til den 30. april 2020 på 68.295 kr.

Herudover er der udregnet et estimat på 23 ledige boliger, der endnu ikke er genudlejet, og som tidligst forventes udlejet pr. 15. maj. Her forventes et lejetab på ca. 62.000 kr. Sammenlagt for alle boliger fra den 1. januar til den 15. maj beregnes lejetabet til i alt 130.295 kr.  

Ud over ovennævnte 23 boliger, er der 68 ledige boliger, der er til udlejning fra den 15. maj og de efterfølgende måneder (35 i Solkysten og 33 i de øvrige boligselskaber). Disse boliger, hvoraf de fleste forventes udlejet, medtages i en ny redegørelse, som udarbejdes og fremlægges på næste møde, da udlejning af boligerne fortsat sker løbende.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det estimerede lejetab i alt kr. 130.295 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Beregnet lejetab på i alt 130.295 kr. Budgettet for lejetab i 2020 er på 104.000 kr.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 59.

Resume

Kommunen skal ifølge reglerne hvert kvartal indberette oplysninger om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen til Social- og Indenrigsministeriet. Likviditetsopgørelsen skal forelægges byrådet.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver. Heri indgår også overskudslikviditeten, som er placeret til forvaltning i Danske Bank Asset Management, og evt. træk på kassekreditten. Kassekreditreglen er overholdt, når saldoen er positiv.

Den gennemsnitlige likviditet pr. dag pr. 31. marts 2020 er opgjort til 257,4 mio. kr. Likviditeten er inkl. porteføljen (obligationer) i Danske Bank Asset Management, som udgør 104 mio. kr.

I nedenstående tabel fremgår den gennemsnitlige likviditet pr. dag for perioden 2017 – 2020.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2017

195,0

204,2

199,0

194,1

2018

195,6

208,6

222,7

229,3

2019

224,8

221,1

220,2

233,3

2020

 257,4

 

 

 

Som supplement til opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2017 til 2020. I bilag 1 vises en grafisk fremstilling over udviklingen i den daglige likviditet i Ishøj kommune.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2017

119,2

88,0

117,4

113,1

2018

130,3

157,0

161,0

81,6

2019

140,6

161,3

172,7

204,4

2020

 194,3

 

 

 

Den faktiske likviditet ultimo kvartalet er faldet fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at de 194,3 mio. kr. ultimo 1. kvartal ikke er udtryk for den disponible likviditet. Der er disponeringer i henhold til budgettet, lige som overførsler af drifts- og anlægsudgifter fra 2019 indgår i likviditeten.

Den relativt høje likviditet er primært afledt af:

 • Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020
 • Et ekstraordinært stort korrigeret anlægsbudget i 2020 på 125,1 mio. kr. (brutto) og et meget lille forbrug i 1. kvartal 2020 på 9,2 mio. kr.

Det skal ligeledes bemærkes, at byrådets vedtagelse af hjælpepakke til det lokale erhvervsliv samt fremrykning af betaling af fakturaer vil have effekt på den fremadrettet likviditet. I 2020 vil de forskellige initiativer i hjælpepakken medføre et træk på likviditeten.

I den opgjorte likviditet indgår som nævnt obligationsporteføljen i Danske Bank Asset Management til den bogførte værdi på 104 mio. kr. Afledt af Covid-19 er der store udsving på de finansielle markeder, og markedsværdien på obligationer er faldet. Ud fra den seneste kvartalsrapport pr. 31. marts 2020 er markedsværdien for porteføljen opgjort til 102,5 mio. kr. og dermed 1,5 mio. kr. lavere end den bogførte værdi. Porteføljens bogførte værdi kursreguleres årligt ved regnskabsafslutningen til markedsværdi pr. 31.12 det pågældende år.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten pr. 31. marts 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem, revision mv. Byrådet har vedtaget som mål, at likviditeten ultimo året skal udgøre minimum 25 mio. kr.

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune. De offentlige statistikbankers data er altid ca. 2 måneder forsinket og ledighedsprocenten i bilag 2 er derfor kun vist frem til februar 2020 (5,6 pct.)

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, som udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen.

Vedlagt er også aktuelle rapporter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (bilag 4-6) Rapporterne opdateres løbende på følgende link: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltræder indstilling om teknisk infrastruktur til kommunale institutioner ifm. at kommunen afhænder Ishøj Fællesantenne.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Rammer for salg af Ishøj Fællesantenne tiltrædes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt, at borgmesteren bemyndiges til at forhandle og underskrive betinget købsaftale om salg af Industrivangen 8.

Resume

Pilemøllevej 25 - ekspropriation af et mindre areal til anlæg af en ny skovsti i Ishøj Landsby som forbindelse mellem nye skovarealer og sø.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. juni 2019, at der skal eksproprieres ca. 170-180 kvm. fra grundejeren af ejendommen Pilemøllevej 25, og som et areal beliggende i periferien af grunden mod det nye vandværk i Ishøj Landsby.

Grundejeren er gået konkurs og derfor har en dialog ikke været mulig. Konkursen har afstedkommet et krav om en egentlig ekspropriation. Der har den 31. marts d.å. været afholdt en åstedsforretning på stedet med deltagelse af bl.a. kurator for den konkursramte grundejer.

Dette møde blev afholdt uden bemærkninger, og efterfølgende er der udsendt en protokol fra mødet, der i øjeblikket og frem til ultimo april d.å. er i partshøring hos de relevante parter.

 

Det tilføjes, at det eksproprierede areal er placeret på en sådan måde, at der som en nedgravet underjords rørføring samtidig kan skabes en påkrævet forbindelse mellem en nærtliggende grundvandsboring og det nye vandværk (rent vand). Det er derfor administrationens opfattelse, at sagen kan behandles med forventning om, at der ikke modtages indsigelser mod den påtænkte ekspropriation i forbindelse med partshøringen. Dette vil samtidig imødekomme Ishøj Vandværks behov for en hurtig sagsbehandling.

 

Sagen kan forventes afsluttet med nødvendig matrikulær behandling pr. ultimo juni d.å.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at ekspropriationen godkendes på de anførte betingelser, og borgmesteren bemyndiges til at underskrive de nødvendige dokumenter, såfremt der ikke kommer nye væsentlige oplysninger frem i høringsperioden.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der er beregnet en erstatning til grundejer, der vil udgøre ca. kr. 10-12.000, idet der dog udestår opgørelse af et mindre beløb til afgrøde-erstatning til samme grundejer (forpagter).

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Planerne giver mulighed for at ændre zonestatus fra landzone til byzone samt mulighed for at opføre op til 80 nye boliger i den vestlige del af Ishøj Landsby.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter fire delområder omkring Køgevej og giver mulighed for, at der kan opføres op til 80 boliger som rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse. Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone. Den eksisterende daginstitution Elverhøj bibeholdes, som den er.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 9, der udlægger tre kommuneplanrammer. I de nye kommuneplanrammer ændres bebyggelsesprocenten fra 25 til 30, og foruden åben-lav bebyggelse er det nu også muligt at opføre tæt-lav bebyggelse. Områderne overføres til byzone med lokalplanen.

Det har været muligt at påklage afgørelsen af miljøscreening i fire uger. Der er ikke modtaget klager.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring i otte uger. I perioden har Ishøj Kommune modtaget femten høringssvar, der omhandler bebyggelsens omfang og placering, boligtyper, ejerforhold, vejforløb, servitutbehæftede arealer, bebyggelsens ydre fremtræden, forespørgsel om dobbelthus i Delområde C, eksisterende hegn, parkeringspladser, åbenhed i lokalplanprocessen, medlemskab til eksisterende grundejerforening, trafikale forhold, antal boliger i Delområde B, bebyggelsesprocent samt lokalplanens navn. Beskrivelse af og kommentarer til høringssvarene fremgår af høringsnotatet.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Lokalplan 1.89 Boligområde, Ny Vestervang samt kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt og offentliggøres med de forslåede ændringer.

Lennart Nielsen (V) afventer stillingtagen.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 20. november 2019 et nyt kommissorium for Grønt Råd til erstatning for kommissoriet for Grønt Forum, der har eksisteret siden 2012. Forslaget til nyt kommissorium har været drøftet i Grønt Forum den 28. november 2019, som besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til det videre arbejde med revidering af kommissoriet.

Arbejdsgruppens forslag til nyt kommissorium for Grønt Råd forelægges Klima- og Miljøudvalget.

Ifølge kommissoriet har Klima- og Miljøudvalget to medlemmer i Grønt Råd, hvoraf den ene skal være formanden for Klima- og Miljøudvalget. Næstformanden for Grønt Råd skal være formanden for Klima- og Miljøudvalget, og hvert af medlemmerne har en suppleant fra udvalget, som træder ind ved fravær.

Klima- og Miljøudvalget skal vælge, hvem der udover udvalgets formand skal være medlem i Grønt Råd, samt hvem der skal være suppleanter.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Kommissorium for Grønt Råd vedtages, og at valget af et yderligere medlem og de to suppleanter udskydes til efter, sagen har været behandlet på byrådet.

Ole Beckmann (V) og Ole Wedel-Brandt (Ø) kan ikke tiltræde den første del af indstillingen og henviser til nedenstående særindstillinger:

Særindstilling fra Ole Beckmann (V):

 • Grønt Råds formål bør tilføjes noget om natur og friluftspolitik
 • Kommissorier og erfaringer fra andre kommuners Grønne Råd skal indgå i arbejdsgruppens arbejde. For eksempel Hillerød
 • Der skal ikke være politisk repræsentation i Grønt Råd. Det skal være et råd, der kan fremsende forslag til politisk drøftelse og beslutning i Klima- og Miljøudvalget
 • Det skal være mere konkret og afgrænset, hvem der kan være med i Grønt Råd. Alle bør ikke kunne deltage.

Særindstilling fra Ole Wedel-Brandt (Ø):

 • Enig med Ole Beckmann (V)
 • Kommissoriet bør sendes tilbage til fornyet behandling i arbejdsgruppen.
 • Formanden for KMU er næstformand i Grønt Råd. Det andet politiske medlem er et medlem af Klima- og Miljøudvalget fra “mindretalsgruppen”.

Annelise Madsen (A) påpeger, at man ikke kan vide, hvordan KMU ser ud efter et valg.

Herudover ønskede Ebbe Rosenberg (A) at høre andre kommuners erfaringer.

Erkan Yapici (A), Annelise Madsen (A) og Ebbe Rosenberg (A) ønsker at igangsætte arbejdet i det nye Grønne Råd i tråd med de drøftelser, der har været i arbejdsgruppen, hvor der også har deltaget flere medlemmer af Grønt Forum.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kommissorium for Grønt Råd vedtages, og at valget af et yderligere medlem og de to suppleanter udskydes til efter, sagen har været behandlet på byrådet.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Sami Deniz (SF) tilslutter sig særindstilling fra Ole Beckmann (V).

Bilag

Resume

Tillæg 7 til Ishøj Kommunes ”Spildevandsplan 2014-2022” giver mulighed for at oprense Ishøj Sø og indbygge det oprensede sediment i geotubes på et areal i tilknytning til søen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 4. februar 2020, at sedimentet indbygges i geotubes på kommunens areal ved søen, og at forslag til spildevandstillæg 7 til Ishøj Kommunes spildevandsplan 2014 - 2022 godkendes og sendes i 8 ugers høring.

I høringsperioden har Greve Kommune kommenteret forslaget til spildevandsplantillægget, og kommentarerne er vedlagt som bilag.

Næstsidste afsnit i tillæggets Afsnit 5 Indbygning af sediment er rettet, så vurderingen af forureningens karakter har en generel formulering. Greves bemærkning om deponering vil indgå i administrationens dialog med Greve Kommune, da bemærkningerne ikke omhandler selve spildevandsplantillægget men de respektive udlednings- og tilslutningstilladelser, som skal meddeles, inden oprensningen iværksættes.

Der har i øvrigt ikke været bemærkninger til forslaget til spildevandsplantillægget i høringsperioden.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Spildevandsplantillæg 7 - Ishøj Sø vedtages endeligt.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Oprensningen af Ishøj Sø og indbygningen af sedimentet finansierers af Ishøj Forsyning, som har anslået omkostningerne til ca. 11 mio. kr.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi fremover oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Til efterretning.