Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 27. juni 2022 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Formanden orienterede om møde med Energinet vedr. placering af transformerstation i Ishøj og Høje Taastrup.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om ansættelse af ny borgerrådgiver tiltrædes.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstillingen om ansættelse af ny direktør for By, Kultur og Miljø tiltrædes.

Resume

Der foreslås en omorganisering på det tekniske område, så de nuværende tre centre; Center for Park, Vej og Miljø, Center for Ejendomme og Center for Byudvikling omdannes til 2 nye centre hhv. ”Center for Byudvikling og Natur ” samt ”Center for Ejendomme og Arealer”.   

Sagsfremstilling

Ishøj har række ambitiøse målsætninger på det tekniske område og på fælles tværgående områder, hvor de tekniske centre er ansvarlige for opgaverne, bl.a.:

 • den grønne dagsorden med Co2-reduktion, klimasikring, natur og biodiversitet
 • de administrative områder med byudvikling og boligadministration mv.
 • store anlægsprojekter som støjvoldsprojektet, Brohuset og plejeboliger.

Det tekniske område har desuden en drift, der er er tydelig og tæt på borgernes hverdag.
Hvis Ishøj Kommune skal nå i mål med de ambitiøse målsætninger, kræver det en styrket organisation, hvor der både er fokus på at sikre trivsel og arbejdsglæde hos ledere og medarbejdere, og hvor der er fokus på at videreudvikle opgavefællesskaberne på tværs på det tekniske område i et tæt samarbejde med resten af organisationen.

Ishøj Kommune står – på lige fod med mange andre kommuner – midt i en økonomisk og demografisk omstilling, hvor der er fokus på ”mere for mindre”.
Omstillingen fordrer, at der i endnu højere grad er fokus på at sikre robusthed i opgaveløsningen, og at fagområdet aktivt spiller ind både ift. de politiske ambitioner samt finder nye veje til at løse opgaverne bedst muligt indenfor de givne rammer.

Der fremlægges et forslag til ændring af organiseringen, hvor det tekniske område opbygges med to centre ift. de nuværende tre centre for at sikre en større faglig robusthed, der understøtter og styrker et velfungerende og professionelt teknisk område, som leverer god service og kvalitet til borgerne i Ishøj.

Der vedlægges uddybende notat om forslaget til organisering (bilag 1) samt oversigt over organisationsdiagram og forslag til MED-udvalgs-struktur (bilag 2).

Med ændringerne i forslaget sker der ligeledes en adskillelse af Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune på ledelsesniveau. Ishøj Forsyning kan fortsat købe administrative ydelser, lokaler etc. af Ishøj Kommune. Den præcise snitflade skal afklares mellem Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune i en kommende proces.

Ledere og medarbejdere i de tre nuværende centre har fået forelagt forslaget til organisatoriske ændringer. Der er tilkendegivelser af, at forslaget indeholder nye muligheder, og at der er behov en tydeligere afklaring af konkrete opgavemæssige snitflader, at der ligeledes hurtigt bør ske en afklaring af de fysiske rammer. Desuden er det et ønske, at der igangsættes dialog og tiltag, der kan være med til at holde fokus på og udvikle den gode normale arbejdsdag og trivsel blandt medarbejderne. Såfremt der træffes principbeslutning om forslaget, vil ledere og medarbejdere blive inddraget i et afklaringsarbejde med de tre hovedpunkter.

Der lægges op til politisk principbeslutning om ændring af organisering på det tekniske område, hvorefter forslaget kan sendes i høring i de berørte MED-udvalg. Høringssvarene vil indgå i et beslutningsoplæg om den fremtidige organisering af det tekniske område til beslutning i Økonomi- og Planudvalget den 29. august 2022 og Byrådet den 6. september med mulig ikrafttræden umiddelbart efter beslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune 2022-2025.

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Økonomi

Nedlæggelse af en centerchefstilling og styrkelse af de ledelsesmæssige kompetencer og ledelsesrum under centerchefen forventes at give en netto årlig besparelse på 900.000 kr., som kan indgå i rådighedskataloget til budget 2023.

Indstilling

 • at der træffes principbeslutning om, at det nuværende Center for Park, Vej og Miljø, Center for Ejendomme og Center for Byudvikling omorganiseres til to nye centre hhv. ”Center for Byudvikling og Natur” samt ”Center for Ejendomme og Arealer”, og at der igangsættes en høringsproces i de berørte lokal-MED/proces-MED,
 • at Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune adskilles på ledelsesniveau,
 • at der ved en endelig beslutning af forslaget til organisationsændring nedlægges en centerchefstilling, og at der samtidig sker en styrkelse de ledelsesmæssige kompetencer og ledelsesrum på niveauet under centerchefen. Der forventes en nettobesparelse på 900.000 kr. /årligt.
 • at der arbejdes videre med forslaget til ny MED-struktur med fællesMED på tværs af de to nye centre med underliggende lokal-MED (skal godkendes af Hoved-MED).

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.

På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input til rettelser og justeringer af politikkens indhold.

Sagsfremstilling

Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne fremlægges alle de reviderede politikker nu for alle stående udvalg. Kulturpolitikken følger efter sommerferien.

I perioden august - oktober vil der være mulighed for at drøfte input til strategier og involvering af relevante interessenter.

Før endelig vedtagelse af de seks reviderede hovedpolitikker skrives nyt forord til alle.

Indstilling

at udvalget kommer med forslag til justeringer i hovedpolitikkerne i det omfang, det måtte være relevant.

Beslutning

Det tydeliggøres i forordene, at det er vores visioner, som vi arbejder hen imod.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På de seneste Økonomi- og Planudvalgsmøder samt Byrådsmøder har der været orienteret om status for modtagne flygtninge og forventet behov for boliger til samme.

Sagsfremstilling

Der er aftalt en løbende evaluering af situationen (specifikation af status på bilag).


Ca. 20.000 ukrainske flygtninge er på nuværende tidspunkt på landsbasis tildelt en midlertidig opholdstilladelse. Der oplyses undervejs til behandling ca. 8.000 ansøgninger, som forventes håndteret inden udgangen af juni 2022, og hvoraf ca. 35 personer forudsættes visiteret til Ishøj.

Ud af hidtil i alt 50 visiterede flygtninge til Ishøj Kommune (pr. 20. juni), er 25 flygtninge placeret på nuværende tidspunkt, yderligere forventes 15 flygtninge indkvarteret i løbet af de kommende par uger. De sidste 10 flygtninge er bosat hos familie eller venner i Ishøj, men har krav på bolig, hvis de beder om det.

Der er derfor behov for at træffe beslutning om strategi for indkvartering af de yderligere 35-40 personer, som forventes visiteret i løbet af de kommende 2-6 uger, og med krav til kommunen om tilbud om bolig indenfor 4 dage fra kendskab til opholdstilladelsen.

De kommunale ejendomme, der umiddelbart var tilgængelige, indgår allerede i placeringen af op til 40 flygtninge.

Med andre ord, skal der træffes beslutninger om boliger til et tilsvarende antal. Hvis der kigges på kommunale ejendomme, vil det betyde, at flere kommunale funktioner skal flytte ud, og der skal dels findes erstatningsplads til disse funktioner, og dels skal der gennemføres tidsrøvende og markante bygningsmæssige ændringer. Administrationen har en ambition om at stille alternative lokaler til rådighed, men det kan være svært/umuligt, hvorfor et valg vil betyde, at nogle andre nuværende funktioner må nedlægges i perioden med gæster.

Hvis det skønnede antal visiteres til Ishøj, må der forventes et øget pres på i første omgang de midlertidige overnatningsmuligheder, idet både hotel og vandrehjem er oplyst så godt som fuldt bookede hen over de kommende sommermåneder.

Vi har brug for indkvarteringsmuligher i to spor:

- den korte og midlertidige indkvartering hen over sommeren

- den længerevarende indkvartering fra august og frem

Løsninger er skitseret i en liste indenfor hvert af sporene, og der er brug for en politisk stillingtagen til rækkefølgen af de forskellige muligheder for indkvartering, som administrationen kan arbejdere videre med for at overholde kommunens forpligtelser.

Korte og midlertidige løsninger:

- en skole, dermed kan midlertidig indkvartering i juli måned imødekommes

- udnytte yderligere 2-3 boliger på Kærbo, som afventer omdannelse til plejebolig (frem til medio september 2022)

- Ferielejligheder i Torslunde, 4 personer (meget dyr og placering med vanskelig logistik) - hvis andre løsninger ikke er klar til primo august

"Permanent" Indkvartering fra august og frem

 1. Der igangsættes en kampagne med at finde privat udlejning
 2. Opsøgede overfor virksomheder mhp. at leje kontorlokaler o.l., som kan indrettes til boligformål.
 3. Almennyttige boliger - ledige hybler i Gadekæret
 4. Kommunale spejderhytter
 5. Ishøj Forsamlingshus - kan indrettes og bookede arrangementer skal flyttes
 6. Ishøj IF´s klubhus
 7. Almennyttige boliger generelt - afledte konsekvenser (de afledte konsekvenser blev beskrevet på bilag til mødet i maj)
 8. Pavilloner eller "containere" - skal bookes og etableres (der er leveringstid på op til 1/2 år - bilag fra mødet i maj - dyrt)
 9. Omindretning af etage 4 Nord på Rådhuset (dyrt)

10. Aftale med Ishøj Vandrerhjem om at lediggøre en længe fra f.eks. oktober måned, når sæsonen er forbi.


Lovgrundlag

Særloven for ukrainske flygtninge - kaldet Ukrainerloven.

Indstilling


at ovennævnte information tages til efterretning


at der træffes beslutning om løsning på den korte bane med valg af arealer på skole, hvor økonomien forbundet med en begrænset indretning forlods er afklaret ved tidligere bevillinger


at der skal igangsættes konkrete undersøgelser med henblik på beslutning og bevilling efter sommerferien, hvor administrationen for nærværende peger på punkterne 1) til og med 5) samt 8) og 10).


Beslutning

Tiltrådt, idet det undersøges, hvad der skal aflyses/flyttes i Ishøj Forsamlingshus inden forslag realiseres, samt det undersøges om campingvogne kan være en mulighed.

Bilag

Resume

Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts besluttet, at der i forbindelse med budget 2023 udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. Sagen har været 1. behandlet på alle fagudvalg i maj og genbehandles nu med henblik på, at finde råderum svarende til rammen i sagsfremstillingen, dvs. forslag til mulige besparelser vedrørende servicerammen.

Sagsfremstilling

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt præcist at vurdere den økonomiske status for 2023, ligesom størrelsen af service- og anlægsrammen først forventes kendt ultimo juni 2022. Det er trods de mange usikkerheder, der foreligger, administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der udarbejdes et rådighedskatalog med henblik på at overholde servicerammen. Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts 2022 besluttet, at der udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgsniveau:

Økonomi- og Planudvalget 5 mio. kr.

Teknik- og Bygningsudvalget 3 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget 0 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget 8 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 1 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget 5 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 mio. kr.


Med baggrund i overstående har Økonomi- og Planudvalget besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for fagudvalgets område på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilken retning reduktionsforslagene kan formuleres. Fagudvalgene har således mulighed for at bekræfte idéer, som er drøftet på udvalgsmødet i maj med henblik på, at administrationen udarbejder endeligt rådighedskatalog.


Proces- og tidsplan for det fremadrettede arbejde med rådighedskataloget for budget 2023:

 • 24. juni: Deadline for indmeldelse af rådighedsforslag (overskrifter og beløb, så der kan dannes et samlet overblik).
 • 27. juni: Temamøde for Byråd og HovedMED vedr. økonomiaftalen for 2023.
 • 04. juli: Udfyldte skemaer med rådighedsforslag skal være indsendt til økonomiafdelingen senest den 4. juli.
 • 27. juni - 5.aug.: Hen over sommeren kvalitetssikrer administrationen forslag og beregninger. De endelige skemaer til rådighedskataloget skal være færdige den 5. august, hvor de samles i et katalog.
 • 10. aug.: Direktionen gennemgår det samlede rådighedskatalog.
 • 16. aug. - 31. aug.: Høringsperiode. Budgetmateriale sendes i høring i råd, brugerbestyrelser og MED-udvalg.

Indkomne høringssvar udsendes til Byrådet, når de er samlet i løbet af uge 36.

Indstilling

at fagudvalget beslutter råderumsforslag til budget 2023 inden for udvalgets områder svarende minimum til rammen i sagsfremstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med vedtagelse af Økonomisk politik 2022-2025 for Ishøj Kommune har Byrådet besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger til udgifter, omfattet af servicerammen, med mindre de kan finansieres af tilsvarende mindre udgifter.
Det betyder, at udfordringer i forhold til det korrigerede budget, bør håndteres ved, at der arbejdes på at finde modsvarende mindre udgifter, for at sikre overholdelse af servicerammen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal komme med forslag til kompenserende besparelser på i alt 7 mio. kr.
Merforbruget skyldes, dels at der er en tilgang af 7 sager med unge borgere, der er overgået til voksenområdet fra børn og ungeområdet, og skal have et botilbud i løbet af 2022. Udgifterne til 4 af sagerne har været kendt, men er blevet væsentlig højere end budgetteret på grund af sagernes kompleksitet. Endvidere er der mistede indtægter på 3 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af plejepladser, hvilket blandt andet skyldes at Ishøj Kommune sælger færre plejepladser til andre kommuner end budgetteret.

Administrationen indstiller følgende besparelsesforslag på i alt 7 mio. kr. i budgetår 2022:


- Tilbageholdelse af driftsbudget til nye plejepladser (1,2 mio.). Der kan dog blive tale om en udgift til tomgangsleje. Udgiften tages af driftsudgifterne.
- Ekstra rengøring i Hjemmeplejen (0,350 mio.)
- Mindre julefrokost (0,600 mio.)
- Reduktion af åbningstid i Det Gule Hus (0,300 mio. kr.)
- Fokuseret brug af døgntilbud og ekstern stofmisbrugsbehandling (0,750 mio.)
- Nedjustere budget til specialiserede rehabilitering (0,300 mio.)
- Et vurderet ansættelsesstop i Center for Voksne og Velfærd (0,500 mio.)
- Fastholdelse af budgetforudsætninger for salg af plejehjemspladser til udenbysborgere (3 mio.)

Forslag er nærmere beskrevet i bilag.

Indstilling

at forslag til besparelser på de angive områder i forbindelse med budgetopfølgning (BO1) godkendes.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 65:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at restbeløb fra skovtur nedskriver reduktion på Det Gule Hus med 176.000 kr.

Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget.


Annelise Madsen (M) kan ikke godtage løsningen på problematikken, men mener at denne mangel på midler til løft af almindelige hændelser som 7 ekstra sager, må klares med ekstra bevilling til Social- og Sundhedsudvalget for 2022.

Beslutning

Økonomi- og Planudvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Annelise Madsen (M) fastholder særindstilling.

Steen Skovhus (L) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Resume

I forbindelse med vedtagelse af Økonomisk politik 2022-2025 for Ishøj Kommune har Byrådet besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger til udgifter, omfattet af servicerammen, med mindre de kan finansieres af tilsvarende mindre udgifter.
Det betyder, at udfordringer i forhold til det korrigerede budget, skal håndteres ved, at der arbejdes på at finde modsvarende mindre udgifter, for at sikre overholdelse af servicerammen.

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgets område er der et estimeret merforbrug på 3,4 mio. kr., der skal findes kompenserende besparelser for.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigter over besparelsespotentialer i henholdsvis Center for Børn og Forebyggelse og Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Indstilling

at forslag til kompenserende besparelser på 3,4 mio. kr. inden for udvalgets område godkendes.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 78:

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller forslag om kompenserende besparelser i 2022 til Økonomi- og Planudvalget samt til Byrådet med henblik på at bringe budgettet i balance frem mod 2. budgetopfølgning

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Administrationen fremlægger hvert kvartal opfølgning på budget 2022. Dette er den anden opfølgning i 2022.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opfølgning på budgetaftalen 2022, der har til formål at anskueliggøre administrationens arbejde med at implementere budget 2022. Proces og form på budgetopfølgningen er vedtaget på budgetseminar i marts. Der er i opfølgningen en beskrivelse af det pågældende initiativ, hvilken direktør og centerchef, der er ansvarlig for at implementere initiativet, hvilket udvalg initiativet behandles i, samt hvad status er på behandlingen.
Opfølgningen er vedhæftet som bilag. Se bilag 1.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Orienteringen har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fejl i bilag pkt. 24 rettes.

Bilag

Resume

I det årligt tilbagevendende arbejde med budgettet for det kommende budgetår, indgår arbejdet med en evt. ansøgning fra Ishøj Kommune om særtilskud fra en eller flere puljer. Med henvisning til de af Indenrigs- og Boligministeriet fastlagte kriterier for den senest foretagne særtilskudsfordeling i forbindelse med Budget 2022 blev Ishøj for første gang i mange år ikke tildelt et særtilskud. På den baggrund anbefales det ikke at ansøge om særtilskud for budgetåret 2023.

Sagsfremstilling

Hovedårsagen til at Ishøj Kommune ikke blev tildelt særtilskud for budgetåret 2022, blev af ministeriet forklaret med kommunens store likviditet.

I årene siden 2019 er kommunens gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, øget kontinuerligt. Dette er byrådet senest orienteret om på byrådsmødet den 3. maj 2022 (pkt. 108) hvoraf det fremgik, at kommunens likviditet efter kassekreditreglen i 1. kvartal 2022 er opgjort til 393,2 mio. kr.

På den baggrund foreslår administrationen, at der for budgetåret 2023 ikke ansøges om "Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud". Idet en ansøgning om § 16-særtilskud, med baggrund i den beskrevne udvikling for Ishøj Kommunes likviditet, ikke med rimelighed kan forventes imødekommet.

Lovgrundlag

§ 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Økonomi

En undladelse af at indgive ansøgning om § 16-tilskuddet vurderes således ikke at få en realøkonomisk betydning.

Indstilling

at der for budgetåret 2023 ikke indgives ansøgning om særtilskud efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

I 2005 fik Ishøj Kommune dispensation til at optage et lån i forbindelse med køb af Ishøj Hotel. En af betingelser for benyttelse af dispensation, var således, at provenuet ved videresalg af hotellet skulle anvendes til ekstraordinært afdrag på lånet. 

I 2007 blev hotellet solgt ved udstedelse af et pantebrev. Pantebrevet blev endelig indfriet den 15. november 2019, hvorefter restgælden på lånet i KommuneKredit udgjorde 4.808.911 kr.

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2005 bemyndigede byrådet daværende borgmester til at optage et lån til køb af hotel (nuværende Zleep Hotels). Den 23. april 2007 godkender byrådet salget af hotellet til Nordic Hospitality ApS med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007. Der blev i forbindelse med salget udstedt et pantebrev.

Det fremgår af lånedispensationen fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerie, at der ved afdrag på pantebrevet skal ske tilsvarende afdrag på kommunens lån i KommuneKredit.

Den 15. november 2019 blev pantebrevet indfriet, hvor beløbet på 13.777.620 kr. blev indbetalt på lånet i KommuneKredit. Restgælden på KommuneKreditlånet udgjorde på det tidspunkt 18.586.531 kr. og blev herefter reduceret til 4.808.911 kr.

Administrationen har i samarbejde med KommuneKredit gennemgået kommunens låneportefølge. Administrationen er i den forbindelse blevet opmærksom på Hotel-lånet og de forudsætninger der var tilknyttet lånoptagelsen. Hotel-lånet blev optaget til finansiering af købet af hotellet og var således formålsbestemt. Hotellet er efterfølgende blevet frasolgt og hovedparten af lånet er i denne forbindelse blevet indfriet, men der resterer fortsat en mindre andel. Dette lån foreslås indfriet, idet den oprindelige forudsætning for lånoptagelsen ikke længere er tilstede.


Restgælden var den 1. juni 2022 på 3.895.275 kr.

Økonomi

Ved indfrielse af gælden reduceres kassebeholdningen samt kommunes renteudgifter. Det lavere afdrag og de reducerede renteudgifter vil blive indarbejdet i budget 2023-2026.

Indstilling

at der meddeles bevilling til indfrielse af ”hotel-lånet” på 3.895.275 kr.
at bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.98 Boligområde, Industrivangen 10-18 i offentlig høring i ti uger. Forslaget gør det muligt at opføre ca. 173 boliger som etagebyggeri efter den nuværende helhedsplans principper for Det Lille Erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 1.98 er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende helhedsplans principper for Det Lille Erhvervsområde, som blev vedtaget i 2015.

Lokalplanforslaget gør det muligt at opføre ca. 173 boliger som etagebyggeri. Der stilles i forslaget krav til arkitektonisk kvalitet ift. bygningsstruktur, farver, materialer, forskydninger i etagehøjder og facader samt høj detaljeringsgrad i facadernes udtryk.

Derudover stilles der krav til, at bygningsstrukturen danner to gårdrum som fælles opholdsarealer, hvor der etableres klimatilpasningsløsninger og faciliteter, der understøtter ophold og aktivitet samt en høj grad af biodiversitet. Krav, der til sammen kan tilføre området identitet og kvalitet.

Forslaget gør det også muligt at opføre solceller på en del af bygningernes tage, hvilket understøtter en bæredygtig energiforsyning i området samt krav om etablering af 1 fælles lokale til brug for beboerne.

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget med afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport. Afgørelsen behandles af Klima- og Miljøudvalget på udvalgsmødet i juni, og kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling


at lokalplanforslag 1.98 sendes i offentlig høring i 10 uger.Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 21. juni 2022, pkt. 58:

Tiltrådt, i det det ekspliciteres, at facadeintegrerede solceller er en mulighed.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Regulativ for husholdningsaffald har været i offentlig høring og kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 1. marts 2022, at pap indsamles i 240 liters beholder ved en-familieboliger, og at mad- og drikkekartoner indsamles sammen med plast. Byrådet besluttede samtidig at sende forslag til et ændret regulativ for husholdningsaffald med de nye ordninger i offentlig høring i fire uger.


Forslag til ændret regulativ for husholdningsaffald har været i høring fra den 10. marts 2022 til og med den 8. april 2022. Der er indkommet ni høringssvar til regulativforslaget, som har givet anledning til én ændring, idet administrationens bemyndigelse til at ændre i bilag 1 udgår.


Derudover har administrationen foretaget enkelte ændringer, som er præcisering eller af redaktionel karakter.

De indkomne høringsforslag er vedlagt i et skema sammen med administrationen bemærkninger i bilag 1.

De indkomne høringssvar i fuld længde er vedlagt i bilag 2.

Regulativet med ændringer er vedlagt i bilag 3.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske ændringer til Byrådets tidligere beslutning om indsamling af pap samt mad- og drikkekarton.

Indstilling

at forslag til regulativ for husholdningsaffald vedtages endeligt.Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 21. juni 2022, pkt. 53:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Støj fra veje og motorveje opleves som et stigende problem i Ishøj. Det foreslås, at der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger tages stilling til, hvorvidt der skal laves en støjkortlægning af hele kommunen. Herunder om der skal udarbejdes en egentlig støjhandleplan.

Sagsfremstilling

Støj fra veje og motorveje opleves som en stigende gene i hele Hovedstadsområdet, herunder også i Ishøj. Flere kommuner - heriblandt Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk - er i dag omfattet af statslige krav om kortlægning af støj samt udarbejdelse i støjhandleplaner. Andre kommuner arbejder frivilligt med støjkortlægning og støjhandleplaner. Senest har Greve kommune nedsat et §17, stk. 4 udvalg vedr. bekæmpelse af støj.


Ishøj kommune er ikke omfattet af de statslige krav, og den seneste støjkortlægning for hele kommunen er fra 2014. Kommunen har i de senere år bl.a. etableret en støjvold langs motorvejen.


En støjkortlægning indebærer en kortlægning af arealerne i kommunen ift. støjkilder samt ift. graden af støjpåvirkning. En generel støjkortlægning giver et bedre vidensgrundlag ift. konkrete forebyggende tiltag samt for beslutninger vedr. byudvikling og behovet for eventuel støjafskærmning i den forbindelse. En støjhandleplan er en sammenhængende plan, der beskriver hvilke handlinger kommunen allerede har gennemført, samt hvilke initiativer kommunen påtænker at gennemføre inden for en bestemt periode for at forebygge og nedbringe støjen. Handleplanen kan indeholde mange forskellige typer af initiativer og indsatser, f.eks.:


 • Løbende dialog med statslige styrelser og ministerier om støjforbedrende tiltag på og omkring de statslige veje, ex. støjdæmpende asfalt, støjafskærmning mv.
 • Kommunalt initieret støjforebyggelse såsom brug af støjdæmpende asfalt, udbygning af eksisterende støjvold eller andre større og mindre tiltag, der kan bidrage til at reducere støjen
 • Formaliserede samarbejde med nabokommuner, Gate 21 m.fl. om støjforebyggende indsatser samt overfor Regeringen og Folketinget ifm. motorvejsudvidelser mv.
 • Mere tydelig kommunikation og dialog med berørte borgere om hvilke prioriterede tiltag, kommunen arbejder med på området


Støj og forebyggelse af støj er en stor og kompleks opgave, som ikke løses i ét snup-tag. Men med en opdateret støjkortlægning af hele kommunen, samt en egentlig støjhandleplan, kan indsatserne fokuseres, ligesom der kan skabes større transparens omkring kommunens indsats og prioritering.

Økonomi

En støjkortlægning af hele kommunen, inklusive anbefalinger til indsatser, vurderes at koste ca. kr. 200.000.

Indstilling

at forslaget om en støjkortlægning samt udarbejdelse af en støjhandleplan indgår i de kommende budgetforhandlinger.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 21. juni 2022, pkt. 57:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Kommunerne har pligt til at forebygge og bekæmpe rotter samt at udarbejde en handlingsplan for dette. Denne skal revideres hvert tredje år og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Center for Park, Vej og Miljø har udarbejdet et revideret forslag til en rottehandlingsplan for 2022 til 2024, der ligger i forlængelse af mål og indsatser i planen 2019-2021.


Handlingsplanen indeholder i overensstemmelse med Rottebekendtgørelsen:

- overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.

- tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen.

- målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.

- konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.


Udviklingen i anmeldelser af rotteforekomster i Ishøj Kommune følger overordnet udviklingen på landsplan. Center for Park, Vej og Miljø vurderer derfor, at den kommunale indsats mod rotter har et rimeligt omfang. Indsatsen går blandt andet på information til borgere, nem anmelderordning, hurtigt overblik via en GIS-baseret database for både myndighed, rottebekæmpelsesfirma og Ishøj Forsyning, hurtig indsats for anmeldelser, og endelig den forebyggende indsats mod skrald, foder og mad på jorden. Ishøj Forsyning har 14 flytbare elektroniske fælder, der kan sikre mod rotter på terræn i særlige indsatsområder. Dette koordineres med de kommunale anmeldelser i "Driftweb", som gør det nemt at indberette forekomsten af rotter til kommunen for borgere og virksomheder.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr. 2307 af 06/12/2021

Økonomi

Omkostningerne for den målrettede rottebekæmpelse androg i 2021 ca. 200.000 kr. til skadedyrsfirmaet Kiltin A/S. Denne udgift forventes ikke at ændre sig væsentligt.

Området er gebyrfinansieret og skal ”hvile i sig selv” over tid. Beløbet opkræves hos grundejerne over ejendomsskatten.

Det vurderes, at kommunens ressourcer til administration og håndhævelse af rottebekæmpelsen, som tidligere, vil udgøre 1/20 årsværk.

Indstilling

at rottehandlingsplanen for 2022-2024 vedtages.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 21. juni 2022, pkt. 62:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

For at videreføre, udvikle og styrke det tætte samarbejde mellem Ishøj Kommune og det lokale erhvervsliv, og dermed styrke de mange muligheder der er for vækst og innovation på erhvervsområdet, foreslås oprettet "Ishøj Erhvervsråd", der skal være det lokale politisk/strategiske forum for drøftelse af erhvervsudviklingen i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Den politiske vision i den reviderede erhvervs- og beskæftigelsespolitik er, at Ishøj Kommune skal medvirke til at skabe et godt erhvervsklima, der skaber optimale betingelser for, at virksomhederne kan udvikle sig og dermed får mulighed for at skabe nye arbejdspladser i både eksisterende og nye virksomheder, der leder til varig beskæftigelse for kommunens borgere. Visionen skal bl.a. realiseres ved et konstruktivt samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og kommune, og ved et øget fokus på jobskabelse gennem at udvide og udvikle erhvervsmuligheder.

Jobskabelse er et af de centrale temaer i den nye erhvervs- og beskæftigelsespolitik, og det er ikke en tilfældighed, idet Ishøj Kommune i mange år har haft en af landets højeste ledighedsprocenter. Det er der et politisk ønske om at ændre, således at Ishøj Kommune i fremtiden ikke er kendetegnet ved en høj ledighed. Derfor afspejler den nye politik også et stærkt fokus på beskæftigelse, og beskæftigelse vil være et oplagt centralt tema for samarbejdet mellem Ishøj Kommune og erhvervslivet.

Udover beskæftigelse, er der en række andre områder, som det er helt naturligt at Ishøj Kommune og det lokale erhvervsliv har et tæt samarbejde omkring. Det gælder fx grøn omstilling, klimatilpasning, udvikling af erhvervsområder, lærepladser på erhvervsuddannelsesområdet, kommunal udbudspolitik, lokale partnerskaber etc. For at styrke de dagsordner, og skabe et forum hvor alle relevante parter og aktører kan mødes, foreslås etablering af "Ishøj Erhvervsråd". Ishøj Erhvervsråd skal etableres som et politisk/strategisk samarbejde, hvor der skabes mulighed og rammer for en strategisk dialog om erhvervsudviklingen i kommunen med de mange aktører, som har indflydelse på dette.

Konkret foreslås Ishøj Erhvervsråd at blive etableret med deltagelse af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. Derudover skal Ishøj Erhvervsråd også indeholde repræsentation fra arbejdsmarkedets parter og fra relevante lokale uddannelsesinstitutioner. Sammensætningen af Ishøj Erhvervsråd skal afspejle de komplekse udfordringer, som Ishøj Kommune står med, især på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, og som kræver en bred involvering af mange forskellige aktører for at kunne ændres. Ishøj Erhvervsråd er tænkt som en helt central aktør for erhvervssamarbejdet i Ishøj Kommune, og skal derfor betragtes som en katalysator for et endnu tættere samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og Ishøj Kommune.

Ishøj Erhvervsråd erstatter dermed:

 • "Beskæftigelsesudvalget", der havde bred repræsentation af byrådsmedlemmer, arbejdsmarkedets parter og lokale uddannelsesinstitutioner, og
 • "Erhvervskontaktudvalget", der havde repræsentation af borgmester og andre byrådsmedlemmer samt Ishøj Erhvervsforenings bestyrelse.

Se bilag 1 for forslag om nedsættelse af Ishøj Erhvervsråd.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Med etablering af Ishøj Erhvervsråd følger en række opgaver som f.eks. sekretariatsbetjening, kommunikationsaktiviteter og afholdelse af arrangementer, hvilket vil medføre ressourcetræk på administrationen og udgifter for Ishøj Kommune. I forbindelse med etableringen af Ishøj Erhvervsråd vil Ishøj Kommune:

 • ophøre med sekretariatsbetjeningen af Ishøj Erhvervsforening med udgangen af 2022. Vedtægterne for foreningen angiver, at et ophør af Ishøj Kommunes sekretariatsbetjening af Ishøj Erhvervsforening skal ske med senest 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
 • nedlægge "Erhvervskontaktudvalget", der hidtil har været det formelle samarbejdsforum mellem kommune og erhvervsliv. Erhvervskontaktudvalget har ikke haft møder i 2022, da der har været ønske om at nytænke organiseringen af erhvervssamarbejdet.

De sparede administrative ressourcer og omkostninger til sekretariatsbetjeningen af Ishøj Erhvervsforening og til sekretariatsbetjening af Erhvervskontaktudvalget vil tilsammen kunne dække omkostningerne i forbindelse med Ishøj Erhvervsråd, og det vil derfor ikke medføre øgede omkostninger for Ishøj Kommune samlet set, men kan holdes inden for eksisterende budget.


Indstilling


at oprette Ishøj Erhvervsråd i løbet af 2. halvår af 2022.

at nedlægge Erhvervskontaktudvalget.

at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget opsiger aftalen om sekretariatsbetjening af Ishøj Erhvervsforening.Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 22. juni 2022, pkt. 49:

Tiltrådt, idet

- det tilføjes i bilaget, at "øvrige" medlemmer af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tilforordnes Ishøj Erhvervsråd med såvel møde- som taleret.

- Udvalget ønsker at forslaget sendes til høring hos Ishøj Erhvervsforening inden behandling i byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Der stilles forslag om at etablere en central pulje på 1 mio. kr. til finansiering af småjobs for unge uddannelsesparate ledige under 30 år. Puljen skal sikre at flere unge hurtigere kommer i uddannelse eller job og dermed ikke længere modtager offentlig ydelse, og målet er, at de med denne indsats varigt forbliver i selvforsørgelse.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på deres møde den 18. maj, at der skal udarbejdes forslag til etablering af en pulje til finansiering af småjobs i Ishøj Kommunes organisation. De småjobs, der oprettes, skal være øremærket til uddannelsesparate unge under 30 år. Puljen og dens finansiering skal indgå i forhandlingerne om Budget 2023.


Inspirationen til forslaget er bl.a. hentet fra Slagelse Kommune, der i 2020 oprettede cirka 120 småjobs til uddannelsesparate ledige under 30 år for en udgift på 3 mio. kr. Succesen med etablering af småjobs har medført, at Slagelse Kommune i 2023 forventes at anvende 7 mio. kr. på dette formål. Roskilde Kommune har i 2021 etableret en tilsvarende pulje på 3 mio. kr. til samme målgruppe


Formålet med etableringen af småjobs er at hjælpe uddannelsesparate unge med at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i gang med en uddannelse.


Den grundlæggende idé er, at de unge tilbydes ansættelse i kommunen i 26 uger med et timetal, hvor lønnen præcis matcher den ydelse, som de allerede modtager. Den unge flyttes dermed fra ledighedsstatistikken og offentlig ydelse til selvforsørgelse. For kommunen er det nogenlunde udgiftsneutralt, da det beløb der udbetales til løn, samtidig spares på udbetaling af ydelse. Dog er der den indbyggede udfordring at det beløb, der afsættes til puljen, skal findes inden for servicerammen, hvorimod det, der spares, ligger uden for servicerammen. Erfaringer fra Slagelse viser, at 15% af de unge falder tilbage til offentlig forsørgelse efter de 26 uger, hvorimod 85% fortsætter i enten job eller uddannelse. Der er således tale om varige løsninger, hvor de unge mere permanent flyttes fra offentlig forsørgelse.


I Slagelse og Roskilde har man prioriteret småjobs indenfor børneinstitutioner og ældreområdet, og med opgaver som rengøring, køkkenopgaver, deltagelse i det pædagogiske eller sundhedsfaglige arbejde som ufaglærte eller med særlige Corona relaterede opgaver m.v. Der er tale om ordinære ansættelser så de unge må, i modsætning til praktikanter, deltage i opgaveudførelsen og indgå i vagter m.v.


Ved at afsætte en pulje på 1 mio. kr. forventes det, at der kan etableres 20-40 småjobs af 26 ugers varighed. Puljen skal konkret administreres centralt af fx HR-afdelingen, og kan enten søges indtil den er opbrugt, eller der kan aftales en kvoteordning til de forskellige fagområder.


Finansieringen af småjobs foreslås finansieret ved, at der afsættes midler via Budget 2023 inden for servicerammen til etablering af småjobs.

Såfremt der er opbakning til den særlige pulje til etablering af småjobs, men der ikke kan findes midler inden for servicerammen i Budget 2023, må der søges tilvejebragt alternativ finansiering fx ved at de områder, der ønsker at bidrage til indsatsen, finder økonomi inden for deres eksisterende budget/serviceramme, som kan øremærkes til småjob til uddannelsesparate unge.


Da de forskellige småjobs forventes oprettet indenfor de forskellige centre i Ishøj Kommune, vil det være logisk at inddrage disse centre i arbejdet med at udarbejde et forslag til etablering af småjobs.


Ordningen med småjobs tænkes forankret hos Center for Ledelse og Strategi (CLS) der således vil komme til at administrere den foreslåede pulje på 1 mio. kr. Argumentet for at lade CLS administrere småjob-ordningen er bl.a. at de forskellige småjobs tænkes etableret mange steder i Ishøj Kommunes organisation og CLS vil, som stabsenhed, kunne løfte denne opgave på kompetent vis.

Økonomi

Der afsættes 1,0 mio. kr. indenfor servicerammen til etablering af småjobs. På baggrund af erfaringerne fra Slagelse Kommune vil der kunne etableres cirka 20-40 småjobs for 1,0 mio. kr.

Indstilling

at der til forhandlingerne om Budget 2023 afsættes 1 mio. kr. til etablering af en småjobpulje målrettet uddannelsesparate ledige under 30 år.


Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 22. juni 2022, pkt. 50:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Projekterne 'Børn og familier i fokus' og 'Godt på vej' var en del af aktivitetsplanen vedr. budgetforlig 2021, hvor det blev bevilget samlet 350.000 kr. til fordeling mellem projekterne.

Grundet Corona var det i 2021 ikke muligt at øge aktiviteterne i projekterne og derfor ikke muligt at anvende midlerne til formålet. Derfor blev det ved opfølgningen på budgetforliget i november 2021 aftalt, at de 350.000 kr. skulle videreføres til 2022 og anvendes til udvidet aktivitet i projekterne. Midlerne er imidlertid ikke blevet videreført, og administrationen foreslår på den baggrund, at udvidelsen af aktiviteterne svarende til de 350.000 kr. ikke gennemføres.

Sagsfremstilling

Projekternes aktiviteter er oprindeligt finansieret af henholdsvis Ishøj Kommunes investeringspulje og STUK, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Til projekt ’Børn og familier i fokus’ er der bevilget 6,2 mio. kr. i projektperioden oktober 2018 - maj 2022. Til projekt ”Godt på vej” er der fra investeringspuljen bevilliget samlet kr. 1.367.598 over 3 år i perioden januar 2020 – december 2022.

Formålet med de ekstra midler, som blev bevilget i forbindelse med budgetforliget, var at bidrage til en øget aktivitet i projekterne.

Der er i projekt ’Børn og familier i fokus’ uforbrugte statsmidler fra 2021, som er videreført. Hvis indstillingen godkendes, er det alene den kommunalt finansierede ekstrabevilling, der bortfalder. De statsfinansierede aktiviteter, der oprindeligt var planlagt i projektet, fortsætter.

Økonomi

Hvis udvidelsen af aktiviteterne svarende til de 350.000 kr. skal gennemføres kræves det, at der findes kompenserende besparelser for i alt 350.000 kr.

Indstilling

at udvidelsen af projektaktiviteterne i projekterne 'Børn og familier i fokus' og 'Godt på vej', svarende til 350.000 kr., ikke gennemføres.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 83:


Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Ishøj Byråd besluttede på mødet den 1. februar 2022 i forbindelse med konstitueringen af Medborgerforum, at Medborgerforum ved første møde skulle tage stilling til fremtidig sammensætning.

Medborgerforum har på deres første møde 31. marts 2022 behandlet vedtægterne og har deraf en række forslag til ændringer.

Sagsfremstilling

Medborgerforum har på mødet den 31. marts 2022 behandlet vedtægterne. Medborgerforum fremsætter derfor en række ændringer for at præcisere elementer i vedtægterne. Medborgerforum foreslår at øge antallet af medlemmer med et, så Medborgerforum i alt består af 16 medlemmer. Udvidelsen kan ske indenfor budget.


Se bilag for samlet overblik over Medborgerforums forslag til vedtægter.


Følgende vedtægtsændringer foreslås:


Medlemmer af Medborgerforum

§ 2

Tilføjes:

stk. 16 - 1 medlem udpeget af foreningerne/ organisationerne udenfor det folkeoplysende område.


stk. 17 - Den udpegede kandidat til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske minoriteter udpeges af Medborgerforum, der udpeger iblandt de 2 medlemmer, der er valgt af Byrådet.


Valg til Medborgerforum

§5

Tilføjes:

stk. 2 - Alle registrerede foreninger modtager brev om mulighed for opstilling samt frister for indsendelse af kandidatur i slutningen af den kommunale valgperiode.


stk. 3 - Valg til Medborgerforum annonceres via Ishøj Kommunes hjemmeside.


stk. 9 - Hvis der fremsendes flere kandidater til en plads, hvor der ikke er en fælles paraplyorganisation, vil Ishøj Byråd færdiggøre udpegningen i overensstemmelse med formålet. Udpegningen vil således ske, så Medborgerforum bedst muligt afspejler lokalsamfundet.


Konstituering

§6

stk. 3 - Det tilstræbes, at Medborgerforum vælger sin næstformand iblandt brugerrepræsentanterne.


Beslutningsdygtighed

§8

stk. 4 - Ved personvalg skal valget foregår ved skriftlig afstemning.

Lovgrundlag

Integrationslovens §8, kapitel 42.

Ishøj Kommunes Medborgerpolitik.

Økonomi

Udvidelsen af Medborgerforum med et medlem kan afholdes indenfor eksisterende budget.

Indstilling

at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for juni måned.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Godkendt.