Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 27. september 2021 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Den 21. september 2021 indgik Regeringen og KL et forståelsespapir vedrørende test-setup på skolerne pr. 1. oktober 2021. Forståelsespapiret er vedlagt. Forståelsespapiret betyder, at skolerne fortsat fra 1. oktober 2021 skal tilbyde antigen/kviktest til elever.

Sagsfremstilling

Forståelsespapiret betyder, at testtilbuddet på skolerne udvides og vil pr. 1. oktober 2021 omfatte:

  • Regelmæssig screeningstest som er en antigen/kviktest af børn (fra 9 år) som ikke er vaccinerede/ikke har været smittet med Corona inden for de seneste 12 måneder
  • Test som alternativ til isolation. Testen som er en antigentest/kviktest skal tages samme dag som det konstateres, at eleven/medarbejderen er nær kontakt. Testen navngives derfor 0. dags testen. Testen gives til medarbejdere og elever (ned til 6 år) der ikke er vaccineret og/eller ikke har været smittet med Covid-19 inden for de seneste 12 måneder.

De nye testretningslinjer betyder at børn, der ikke er tidligere smittede eller vaccinerede og bliver identificeret som nære kontakter, ikke vil blive opfordret til at gå i isolation, hvis de følger retningslinjerne og tester negativt på 0., 4. og 6. dagen og ikke har symptomer. Test på 4. og 6. dagen skal være PCR test og foregå i det eksisterende net af PCR teststeder.

Det er frivilligt, om man vil lade sig teste og test af børn op til 15 år kræver samtykke fra forældrene.

De nye retningslinjer for test på skolerne kræver et test-setup, så skolerne skal kunne teste børn på alle skoledage. Det kan det nuværende test-setup på skolerne ikke matche. Hertil kommer, at de nuværende poderes ansættelse ophører den 30. september 2021. Derfor er der behov for hurtigt at etablere et nyt test-setup på skolerne, som kan varetage opgaven.

Med den nye 0. dags test og udvidelsen af målgruppen ned til 6 år er det vanskeligt at estimere hvor stort et omfang af podekapacitet, der er behov for. Med henblik på at håndtere opgaven ansættes der i første omgang to podere på hver 30 timer, som skal varetage opgaven på de fem folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ådalens privatskole, som kommunen er forpligtet til at bistå med opgaven. De to podere skal samtidig vikariere for hinanden i tilfælde af sygdom. Opgaven startes op, så snart poderne er ansat. Opgaven og behovet for podere vurderes løbende.

Poderne ansættes i Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) i en opgavebestemt ansættelse så længe kommunen er forpligtet til at foretage test på skolerne. CDU varetager koordineringen og ledelsen af poderne i samarbejde med skolelederne.

Af forståelsespapiret mellem KL og regeringen fremgår det, at test-setuppet evalueres inden årets udgang. Det er udgangspunktet, at test-setuppet stopper ved årets udgang.

Nedenstående overordnede principper foreslås gældende for podeopgaven og dens prioritering:

  • 0. dags testen har første prioritet, da den tages med henblik på smitteopsporing.
  • Hvis det på grund af 0. dags tests ikke er muligt at gennemføre screeningstest på en eller flere skoler henvises elever og medarbejdere til nettet af PCR-teststeder.
  • Skolerne sørger for at indhente samtykke fra forældrene for elever mellem 6 og 14 år. Og skolerne sørger for, at poderen har de nødvendige oplysninger til rådighed ved podningen.

CDU udarbejder, i samarbejde med skolelederne, de nærmere principper og retningslinjer.

Af forståelsespapiret fremgår det, at kommunerne kompenseres for udgifter til testindsatsen på lige fod med øvrige Covid-19 relaterede merudgifter.

Lovgrundlag

Forståelsespapir vedrørende test-setup på skoler af 21. september 2021.

Økonomi

Udgiften til løn til podere estimeres til ca. 47.000 kr. om måneden, i alt 142.000 kr. året ud.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at der ansættes to podere i Center for Dagtilbud og Uddannelse til at varetage testopgaven på skolerne pr. 1. oktober 2021
at Center for Dagtilbud og Uddannelse, efter aftale med direktionen, kan udvide kapaciteten i op til 30 timer i tilfælde af manglende kapacitet.
at udgiften på mellem ca. 142.000 – 240.000 kr. året ud, afholdes af Center for Dagtilbud og Skoler, og at midlerne tilføres centeret i forbindelse med regnskabsafslutningen i tilfælde af et samlet merforbrug i centeret.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag