Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 27. november 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopføglning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Broderparten af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindreudgifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindreudgifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr.

Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 06. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen tiltrædes,

at der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet. 

Økonomi

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. jvf. vedhæftet oversigt.

Bilag

Resume

Stabscenter for Økonomi (SCØ) har i overensstemmelse med Økonomiregulativet gennemført servicebesøg/controlling på driftsstederne:

  • Trækronerne (19. september 2017).
  • Hjemmeplejen (25. september 2017).
  • Gildbroskolen og SFO (27. september 2017).
  • Kultur Café og Bibliotek (5. oktober 2017).
  • Torsbo Plejehjem (25. oktober 2017).

Generelt kan det konkluderes, at økonomistyringen på de pågældende driftssteder håndteres på betryggende vis, jf. vedhæftede bilag.  

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomicentrets besøg på et udpluk af driftssteder, er ikke alene tænkt som kontrol med stedets økonomiske forvaltning, men lige så meget som et servicebesøg. Der lægges vægt på god dialog om økonomistyringen mellem Økonomicentret og driftsstederne.

Økonomicentret kan med sit organisationskendskab og solide kendskab til systemer mv. bidrage til et bredere perspektiv på de økonomiske opgaver, som det decentrale niveau udfører. Det kan fx være ved at have blik for særlige tekniske eller styringsmæssige udfordringer på driftsstederne. På samme vis kan der være dialog om konkrete spørgsmål til anvendelse af KMD Opus (økonomisystemet) mv. Samtidig  har driftsstederne mulighed for at få afklaret spørgsmål til fx. økonomistyringen og økonomisystemet.

Resultatet af servicebesøgene har været forlagt direktionen den 14. november 2017.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at afrapporteringen om servicebesøg/controlling for 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kommunens revision Deloitte har den 21. november 2017 fremsendt beretning vedrørende uanmeldt beholdningseftersyn ved hovedkassen den 5. september 2017. Beretningen er den 22. november 2017 udsendt til Byrådet, jf. styrelseslovens regler herom.

Sagsfremstilling

Kommunens revision Deloitte har den 21. november 2017 fremsendt "Beretning vedrørende uanmeldt beholdningseftersyn den 5. september 2017".

Revisionesberetningen skal jf. Lov om kommuners styrelse udsendes til Byrådet inden 7 dage fra modtagelsen. Dette er sket den 22. november 2017.

Under punktet "beholdninger i pengeinstitutter" anfører revisioen, at der var beløb/bankposteringer som ikke var blevet udlignet/konteret. Revisionen henstiller, at der foretages en gennemgang/kontering af de udestående beløb.

Gennemgangen er i gang, og det skal bemærkes, at forholdet ikke indebærer økonomiske konsekvenser.

Under punktet "øvrige likvide beholdninger" (garantier for arbejder og entrepriser samt for deposita vedrørende udlændingeloven) bemærker revisionen, at der ved en afstemning var uoverensstemmelse mellem den vedhæftede specifikation og den saldo der er registreret i kommunens bogholderi. Forholdet kan imidlertid betragtes som afsluttet, da den korrekte specifikation er fremsendt til revisionen.

Revisionen anfører, at der er garantier som burde have været nedskrevet eller nulstillet. Det henstilles, at kommunen foretager de nødvendige korrektioner, så bogføringen stemmer til det underliggende system.

Administrationen vil sikre at dette sker, og bemærker i øvrigt, at korrektionerne ikke vil have hverken økonomisk eller driftsmæssig betydning for kommunen, men alene handler om korrekt regnskabsmæssig registrering.

Administrationens svar og kommentarer til revisionsberetningen i øvrigt, fremgår af vedhæftede skema. Administrationens svar er ligeledes sendt til revisionen.

Efter politisk behandling af hhv. revisionsberetning og administrationens svar herpå, sendes materialet til tilsynsmyndighederne.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at beretningen - og administrationens forslag til besvarelse - godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er ingen direkte eller afledte økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Bilag

Resume

AAB har den 6. november 2017, på vegne af afd. 55, Vejleåparken, søgt om yderligere fristforlængelse for fremsendelse af skema B.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 6. juni 2017 godkendt fristforlængelse for fremsendelse af skema B til den 24. januar 2018. AAB ansøger om yderligere fristforlængelse for fremsendelse af skema B til primo juli 2018.

AAB og Ishøj Kommune har i maj 2017 afholdt møde omkring projektet vedrørende opførelse af 58 rækkehuse ved Vejleåparken. AAB oplyser, at siden mødet i maj har AAB arbejdet videre med en tilpasning af projektet og efter en del møder og dialog med Ishøj Kommune, er der sket en tilpasning i projektet, som AAB ønsker at arbejde videre med.

AAB's rådgiver Mangor & Nagel har kvalificeret, at det tilpassede projekt kan gennemføres inden for den rammeøkonomi, der er til rådighed.

Da AAB skal indsende en dispensationsansøgning ift. lokalplanen, projektmaterialet skal tilpasses og projektet skal udbydes i totalentreprise, søger AAB derfor om yderligere fristforlængelse.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at den sidste frist for fremsendelse af skema B ændres til primo juli 2018.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Ingen økonomisk betydning.

Lovgrundlag

Støttebekendtgørelsen § 38.

Bilag

Resume

Domea har den 12. november 2017, på vegne af Ishøj Boligselskab, Kirkehaven, sendt revideret skema C til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har tidligere behandlet og godkendt skema B på møde den 1. oktober 2013 med en anskaffelsessum på 90,732 mio. kr. I forhold til det godkendte skema B er der ikke sket ændringer i projektets udformning med hensyn boligantal mv.  

Anskaffelsessum for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema C: 

Grundudgifter

12,014 mio. kr.

Håndværkerudgifter

 70,610 mio. kr.

Omkostninger

7,385 mio. kr.

Gebyrer

1,329 mio. kr.

I alt

91,338 mio. kr.

Heraf overskridelse af fastprisperioden med 

0,606 mio. kr.

Bygherren har ansøgt om godkendelse af en anskaffelsessum, hvor tillægget for overskridelsen af fastprisperioden var beregnet, og ikke svarede til faktisk udbetalte beløb til den udførende entreprenør. Det skema C, der nu fremlægges til godkendelse er derfor reduceret for så vidt angår dette beløb.

Boligerne finansieres på følgende vis: 

Realkreditlån, 88 %

80,377 mio. kr.

Kommunal grundkapitallån 10 %,

9,134 mio. kr.

Beboerindskud 2 %

1,827 mio. kr.

I alt

91,338 mio. kr.

Heraf afsat beløb          (dokumenteres og fremsendes efterfølgende til kommunens godkendelse)

0,165 mio. kr.

Den årlige leje udgør på det foreliggende grundlag 1.040 kr./m² ekskl. varme mv. for familieboligerne (fælleslokalet indgår ikke i lejeberegningen).

Indstilling

 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvaget indstiller, at skema C med bilag godkendes og merudgiften (tillægsbevilling) i grundkapital kr. 60.623 finansieres via Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 58.740.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Kommunens samlede økonomiske forpligtelser udgør udgiften til grundkapitallån på 9.133.823 kr., hvilket er en forhøjelse i forhold til det godkendte skema B med 60.623 kr. Forhøjelsen foreslåes finansieret via Økonomi- og Planudvalgets pulje. Den kommunale garanti ydes for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien forventes at komme til at udgøre 60-70 % af lånet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om støtte til almene boliger.

Bilag

Resume

Domea har den 16. november 2017 på vegne af Ishøj Boligselskab, Solkysten, søgt om fristforlængelse for fremsendelse af skema B. Skema B er fremsendt den 27. oktober 2017 til kommunens godkendelse; men Domea har nu anmodet om en tilbagetrækning af ansøgningen og søger i stedet om en fristforlængelse for fremsendelse af skema B på 4 måneder.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har på møde den 16. september 2016 behandlet og godkendt skema A, og fristen for fremsendelse af skema B var den 6. december 2017.

Domea anmoder om en fristforlængelse på 4 måneder for fremsendelse af skema B, da Domea har fundet det nødvendigt at aflyse det afholdte udbud, da der er uhensigtsmæssigheder og uklarheder i udbudsmaterialet. Domea vil hurtigst muligt igangsætte et nyt EU-udbud for hovedentreprisen.

Forventet byggestart er medio maj 2018, og forventet indflytning er den 1. november 2019.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der gives en fristforlængelse på 4 måneder, så nyt skema B skal fremsendes til Ishøj Kommune senest den 6. april 2018.

Beslutning

Rettelse i sagsfremstilling: 16. september rettes til 6. september 2016.

Tiltrådt

Økonomi

Ingen økonomisk betydning.

Lovgrundlag

Støttebekendtgørelsen § 38.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Resume

Der er sat gang i planlægningen af et projekt, der skal udbygge den eksisterende støjvold langs Køge Bugt Motorvejen for at opnå en bedre støjbeskyttelse af boligområdet sydøst for motorvejen. Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal træffes beslutning om at sende miljøkonsekvensrapporten samt udkast til afgørelse om tilladelse i offentlig høring i minimum 8 uger. Der er sideløbende udarbejdet forslag til lokalplan 1.82 med tilhørende kommuneplantillæg 4 og miljørapport. 

Sagsfremstilling

Park- Vej- og Miljøcenter har anmodet Ishøj Kommune, Plan om at gennemføre en miljøvurdering af projektet, jf. § 18, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er således omfattet af § 15 i loven, hvilket betyder, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet og udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

I miljøkonsekvensrapporten beskrives projektet og de forventede miljømæssige konsekvenser af at gennemføre støjvoldsprojektet.

Planmyndigheden har i forbindelse med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten hørt berørte myndigheder og offentligheden med henblik på at fastlægge omfanget og indholdet af rapporten. På dette grundlag indeholder rapporten en beskrivelse og vurdering af:
›       Biologisk mangfoldighed, arter og naturtyper.
›       Befolkningen og menneskers sundhed, herunder trafik, støj og støv, rekreative forhold og skyggepåvirkning.
›       Jord og grundvand.
›       Kulturarv - i anlægsfasen.

Rapporten behandler de væsentligste påvirkninger fra etableringen af en støjvold langs motorvejen i Ishøj samt de forventede konsekvenser for omgivelserne og skitserer de afværgeforanstaltninger, der indarbejdes i projektet. Rapporten danner desuden baggrund for myndighedens tilladelse til, at Park-, Vej, - og Miljøcenteret kan påbegynde projektet. Udkast til afgørelse om tilladelse indeholder en række vilkår og er vedlagt som bilag.

Parallelt hermed er der udarbejdet en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for den forhøjede støjvold, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 2, nr. 1. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for projektet samt miljørapport for disse planer er vedtaget på Byrådsmødet den 7. november 2017.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at miljøkonsekvensrapport samt udkast til afgørelse om tilladelse vedtages og sendes i offentlig høring samt til berørte myndigheder i mindst 8 uger. 

Venstre og Enhedslisten forelagde og oplæste en særindstilling til sagen, som vedlægges og følger sagen, når den offentliggøres.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Lennart Nielsen (V) og Sami Deniz (SF) tiltrådte særindstiling.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Sagsfremstilling

Dette er en høring af kommunalbestyrelser og vandråd indenfor Køge Bugt Vandopland, som skal indberette synspunkter og faktuelle oplysninger til ministeriet, via sekretariatskommunen. Ministeriet har bedt om kvalificering og afgrænsning af udvalgte vandløbsstrækninger i Vandområdeplanen.

Køge Bugt Vandråd blev nedsat den 30. marts 2017 og består af landsdækkende og lokale foreninger/organisationer, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Solrød Kommune har været udpeget som sekretariatskommune for vandrådet for de 21 kommuner i hovedvandopland - Køge Bugt bistået af NIRAS. Vandrådet havde sit sidste møde d. 14. september 2017.

I bekendtgørelse om vandråd er det fastsat, at kommunerne med bistand fra vandrådet i et hovedvandopland konkret skal løse en række obligatoriske opgaver (se Bilag 4 – notat om vandråd).

I forhold til kvalificering af udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede (opgave 2), fremgår det af Miljøstyrelsens IT-værktøj (MiljøGIS), at de nedre strækninger af Store Vejleå og Lille Vejleå, henholdsvis nedstrøms Vallensbæk Mose og til diget mod Ishøj Havn og nedenstrøms Ishøj Sø og til Lille Vejlesø, er udpeget til kandidater for drøftelse i vandrådet og kommunalbestyrelsen.

Store Vejleå og Lille Vejleå har imidlertid ikke været genstand for drøftelser i Køge Bugt Vandråd. Administrationen vurderer, at de nedre strækninger af vandløbene bør forblive udpeget som naturlige vandløb og ikke bør ændre status til kunstig eller stærkt modificeret. Af bilag 1 fremgår administrationens udkast til høringssvar vedr. Store Vejleå og Lille Vejleå. Et tilsvarende høringssvar er forelagt Vallensbæk Kommune for så vidt angår Store Vejleå.

Vandløbsstrækninger, der har været drøftet i Køge Bugt Vandråd, fremgår af bilag 2 og 3. 

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at
forslag til høringssvar bliver godkendt og sendt til Solrød Kommune som sekretariatskommune, der indberetter til Miljø- og Fødevareministeriet, at Ishøj Kommune ikke har ændringer til vandløb i kommunens område samt
at administrationen indberetter i Miljø- og fødevareministeriets IT – værktøj, at der ikke er ændringer til vandløb i kommunes område. 

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Udpegningen af Store Vejleå og Lille Vejleå som kunstige eller stærkt modificerede har ingen økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune, men kan muligvis få betydning i forhold til den overordnede prioritering af vandløbsindsatser i hele vandoplandet, idet indsatser i et naturligt vandløb må antages at gå forud for indsatser i et kunstigt eller stærkt modificeret vandløb.

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning.
Bekendtgørelse om vandråd. 

Bilag

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består dels af oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt notat, som viser udviklingen over en længere årrække. De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Bilag 1: Notat giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten for Ishøj Kommune, Vallensbæk, Region Hovedstaden og hele landet fra januar 2007- september 2017.

Bilag 2: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk pr. 21 november 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Medborger- og Demokratiforum har den 16. august 2017 afviklet en fremtidsworkshop for Medborger- og Demokratiforums fremtidige virke. Udgangspunktet for workshoppen var en fælles dialog for, hvad Medborger- og Demokratiforum skal beskæftige sig med i den kommende periode 2018-2021. Medborger- og Demokratiforum vedtog på mødet den 1. november at fremsende notat om fremtidens Medborger- og Demokratiforum til byrådet.

Sagsfremstilling

Medborger- og Demokratiforum har på fremtidsworkshop drøftet mulige arbejdsområder og fokuspunkter for Medborger- og Demokratiforums arbejde i fremtiden. Medborger- og Demokratiforum har efter afvikling af fremtidsworkshop udarbejdet notat, hvor drøftelserne for debatten er samlet. Notatet indeholder områder, hvor der er oplistet opmærksomhedspunkter i forhold til det fremtidige virke.

Medborger- og Demokratiforum fremsender følgende anbefalinger til Medborger og Demokratiforums arbejde for perioden 2018-2021: 

  • Der foretages navneændring til Medborgerforum
  • Der sker en udvidelse af Medborger- og Demokratiforums repræsentation med medlemmer fra følgende områder: Foreningsunionen, Fælleselevrådet, Erhvervsforeningen, Udsatterådet og Handicaprådet.
  • Der udarbejdes en kommunikationsstrategi.
  • Medborger- og Demokratiforum anvendes i højere grad til debat- og informationsaktiviteter for den samlede kommune, især i samskabelsesmuligheder og aktiviteter mellem kommune og borgere
  • Medborger- og Demokratiforum varetager projektet "Hjælp din nabo", der er en del af budgetforliget 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anbefalingerne fra Medborger- og Demokratiforrum vedtages.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Taget af.

Bilag