Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 28. april 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Regnskabet for regnskabsåret 2013, der balancerer med godt 2,370 mia.kr. i hovedoversigten, fremlægges (ikke vedhæftet elektronisk).

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. afgiver revisionen inden 15. august 2014 beretning om revision af årsregnskabet. Direktionscenter-Økonomi håber dog at få beretningen, så den kan blive behandlet før sommerferien.

Anlægsregnskaber.

I henhold til Økonomiregulativet skal der forelægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften eller bruttoindtægten beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Anlægsregnskaber for de i 2013 afsluttede anlægsprojekter fremlægges.     

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskabet for 2013 overdrages til revisionen og senere fremlægges til godkendelse sammen med revisionsberetningen, og at de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.     

Beslutning

Tiltrådt     

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold af 26. marts 2014, Beskæftigelsesministeriet af 17. december 2013 og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter af 28. marts 2014 vedrørende ministeriernes gennemgang af revisionsberetningen for 2012.

Sagsfremstilling

Skrivelserne, som er resultatet af det enkelte ressortministeriums gennemgang af Ishøj Kommunes politiske behandling af revisionsberetningen for 2012, giver ikke anledning til bemærkninger, og kan derfor anses for afsluttet.
Skrivelserne fremlægges.
Statsforvaltningen Hovedstaden har den 17. juli 2013 kvitteret for Ishøj Kommunes indsendelse af årsregnskabet for 2012, revisionsberetningen og udskrift af byrådets møde, hvor regnskabet og beretningen blev behandlet.Det indsendte materiale har ikke givet Statsforvaltningen Hovedstaden anledning til bemærkninger, hvormed endelig godkendelse af regnskabet for 2012 forelægger.
Statsforvaltningen Hovedstaden har den 20. februar 2014 sendt skrivelse vedrørende godkendelse af Ishøj Kommunes  besvarelse af delberetning vedrørende beholdningseftersyn ved hovedkassen.
Begge skrivelser fremlægges.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at decisionsskrivelserne fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Statsforvaltningen Hovedstadens godkendelse af regnskabet for 2012 og delberetning vedrørende beholdningseftersyn ved hovedkassen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Ishøj Kommune overholder "kassekreditreglen". Kassebeholdningen pr. 31. marts 2014 viser, at Ishøj Kommune ikke kommer i betalingsvanskeligheder, men kommunens likviditet er dog under pres.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsoversigt efter "kassekreditreglen". Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit. For at overholde kassekreditreglen skal saldoen være positiv.
 
Likviditetsoversigten skal forelægges Byrådet og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Som supplement til likviditetsoversigten vises den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2012 til 2014.
 
Kassebeholdning ultimo kvartalet. mio. kr.

 
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2012
-2,5
39,1
61,1
81,1
2013
62,6
82,8
78,3
50,1
2014
76,1
 
 
 

 
I vurderingen af kassebeholdningens størrelse skal det bemærkes, at kassebeholdningens størrelse pr. 31. marts 2014 på 76,1 mio. kr. ikke er udtryk for den disponible likviditet. Byrådet har givet kassefinansierede tillægsbevillinger for i alt 43,3 mio. kr. (heraf udgør videreførsler fra 2013 32,8 mio. kr.) . Herefter udgør den disponible kassebeholdning 32,8 mio. kr. den 31. marts 2014.
 
Den forventede likviditet ultimo 2014 udgør herefter:

Disponibel kassebeholdning
Budgetteret forbrug i 2014
Forventede driftsoverførsler fra 2014 til 2015
Forventet kompensation for zinktag
på Strandgårdsskolen
 
    32,8 mio.kr.
  -18,5 mio kr.
   18    mio. kr.
      8,1 mio. kr.
Forventet likviditet ultimo 2014 
  40,4 mio. kr. 


Dette er ca. 20 mio. kr. mindre end forudsat ved budget 2014. Her var forudsat en ultimo likviditet på 59,5 mio. kr.
 
Oversigt over den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder pr. 31. marts 2014 ses i nedenstående tabel samt vedlagte bilag. Gennemsnitlig likviditet pr. dag er 139,2 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2014.
 
Gennemsnitlig likviditet pr. dag opgjort ultimo kvartalet. mio. kr.

 
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
2012
102,8
101,3
99,4
106,1
2013
114,5
127,1
137,0
137,4
2014
139,2
 
 
 

 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsoversigten tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Direktionscenter – Økonomi har udarbejdet en befolkningsprognose som dækker perioden 2014 - 2021. Befolkningsprognosen udgør grundlaget for det kommende års budgetlægning.

Sagsfremstilling

I Befolkningsprognosen 2013 – 2020, der lå til grund for budget 2014, forventedes 21.181 personer pr. 1. januar 2014. Det faktiske indbyggertal blev imidlertid 21.547 personer – dvs. 366 personer mere end forventet.
 
Direktionscenter – Økonomi har udarbejdet en ny befolkningsprognose som dækker perioden 2014 - 2021, og som udgør grundlaget for det kommende års budgetlægning. Prognosen vedlægges som bilag.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af prognosen er der indhentet baggrundsoplysninger om forventede fødsler og fremtidigt boligbyggeri hos henholdsvis Sundhedsplejen og Plan- Byg og Miljø.
 
Det forventes i prognosen, at Ishøj Kommunes indbyggertal allerede i 2017 vil passere 22.000 og gradvis vokse frem til 2021. Den forventede stigning i perioden 2014 – 2021 på 1.256 personer svarer til 5,92 pct.
 
Tabellen herunder viser den aldersopdelte udvikling i Ishøj Kommune. Som det ses forventes antallet af børn og unge i institutions- og skolealderen at være faldende, hvorimod antallet af personer i den erhvervsdygtige alder forventes at stige.

Alder
2014
2021
0 årige
244
294
1 - 2 årige
513
576
3 - 6 årige
1.152
1.079
7 - 16 årige
2.764
2.760
17 - 24 årige
2.408
2.319
25 - 64 årige
11.244
11.798
65 - 99+ årige
3.222
3.977
Total
21.547
22.803

Forsørgerbyrden i Ishøj Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet på 61,5 pct. Forsørgerbyrden viser forholdet mellem antallet af personer uden for den erhvervsaktive alder og antallet af personer, som skal forsørge dem - det vil sige dem i den erhvervsaktive alder.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Befolkningsprognosen for 2014 – 2021 godkendes.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Vildtbanegård afd. 3, har den 31. marts 2014 afleveret skema A-ansøgning vedrørende Helhedsplan og renovering af afd. 3, med forventet byggestart ultimo 2014/primo 2015.

Sagsfremstilling

Projektet har været til urafstemning, med 309 ja stemmer, 101 nej stemmer, 2 blanke og 3 ugyldige stemmer.

Projektet drejer sig primært om klimaskærm, friarealer og miljøtiltag der er opdelt i følgende hovedtemaer:

 • Nye facader i stueetagerne med øget isolering, beklædt med natursten på gavle og belastede områder og den resterende del med pudsede overflader

 • Ny facade på etagerne med øget isolering og pudsede flader

 • Nye vinduer og døre i facaderne

 • Renovering af baderummene i boliger opført 1 1979/1980, der er 300 i alt

 • Nye installationer for brugsvand og afløbsledninger

 • Renoverede indgangspartier

 • Inddækning af altaner og terrasser

 • Trekanten, de hidtidige fælleslokaler mellem 2 blokke, ombygges til 2 stk. 2-rums boliger

 • Forbedring af udeområderne inklusiv udendørsbelysning

 • Affaldsskakterne lukkes og der etableres affaldsøer

 • Forbedring af parkeringsområderne med bedre tilkørselsforhold og flere pladser

 • Opførelse af nyt fælleshus på plænen mellem bebyggelsen og Ishøj Stationsvej

Der forventes en varmebesparelse på ca. 20%.

Økonomi

De samlede renoveringsudgifter udgør kr. 190.975.003,-, hvoraf støttede arbejder udgør kr. 125.854.727,- og ustøttede arbejder udgør kr. 65.120.276,-. Der er ingen kommunal medfinansiering.

Lejen pr. m2 pr. år udgør kr. 856,18. En stigning pr. år på ca. kr. 73,05 pr. m2.

Finansieringen fremgår af bilag 1.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema A og den skitserede finansieringsform godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Bemyndigelse/mandat til at afgive stemme på generalforsamlingen i henholdsvis Ishøj Forsyning og BIOFOS Holding A/S

Sagsfremstilling

Der har den 9. april 2014 været afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Serviceselskab ApS hvor årsrapporterne blev fremlagt og godkendt. De af revisionsfirmaet Deloitte udarbejdede årsrapporter vedlægges (Bilag 1.A,1.B,1.C,1.D). Samlet notat vedr. årsrapporterne vedlægges som Bilag 4.A

Generalforsamling skal afholdes i Ishøj Forsyning og regnskaberne vedlægges. Borgmesteren og Kommunaldirektøren foreslås bemyndiget til at afholde generalforsamling på kommunens vegne.

Kommunen er eneaktionær i Ishøj Forsyning Holding A/S. Kommunen kan som eneaktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af Byrådsmødet den 6. maj 2014. Udkast til dagsordener i henhold til vedtægterne vedlægges i (Bilag 2.A).  

Der fremlægges udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj vand, Ishøj Spildevand og Ishøj Serviceselskab (Bilag 3.A, 3.B, 3.C, 3.D).

BIOFOS Holding A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling den 21. maj 2014.

Kommunalbestyrelserne i de fire kommuner (Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk), der er aktionærer skal give mandat til at afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan gives mandat til borgmester, kommunaldirektør eller andre.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapport for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning, og at Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og kommunaldirektør Anders Hvid Jensen til at repræsentere Ishøj Kommune på disse og fremtidige generalforsamlinger i Ishøj Forsyning og Biofos Holding A/S.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Vandsektorloven og Selskabsloven (Ishøj Forsyning)

Bilag

Resume

KKR Hovedstaden har anbefalet kommunalbestyrelserne i regionen samt regionsrådet at godkende Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning inden 1. juni 2014.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen er opdelt i to dele - en udviklingsstrategi og en styringsaftale.
 
Udviklingsstrategien redegør for, om der er områder, der har behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne/regionen.
 
Konklusionen for Udviklingsstrategi 2015 er:

 • At der ikke er behov for at indgå aftaler mellem kommuner eller Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategien.

 • At kommunerne i hovedstadsregionen samlet set forventer en stigning i antallet af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme).

 • At der forventes en stigning i antallet af borgere med stofmisbrug, alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnose og hjemløse.

 • For enkelte målgrupper vurderes en nævneværdig, men mindre andel af kommunerne, at der vil ske et fald i antal borgere, bl.a. for børn og unge med udviklingshæmning.
   

Udviklingstendensen er et fokus på forebyggelse og rehabilitering, samt at man går fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud i nærmiljøet samt inklusion i normalområdet.  
På denne baggrund er der identificeret fem fokusområder for den tværkommunale koordination.

 1. Stigning i antallet af hjemløse, særligt de unge.

 2. Flere ældre mennesker med udviklingshæmning – stiller nye krav til tilbuddene.

 3. Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser (et øget og mere struktureret samarbejde).

 4. Inklusionsdagsordenens betydning for de højt specialiserede tilbud.

 5. Økonomistyring, effektiv drift og udviklingen af nye metoder.
   

De to særlige temaer for Rammeaftalen 2015 er ”Tilbud for borgere med dobbeltdiagnose” valgt af KKR Hovedstaden, og ”Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse” valgt af ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.  


KKR Hovedstadens opsummering af konklusioner og fokusområder er vedhæftet som bilag. Selve Udviklingsstrategien samt tilhørende 7 bilag kan rekvireres hos Borger- og Socialservice.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at  udkast til Udviklingsstrategi 2015 godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets, og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse publiceret marts 2014 undersøgt kommunernes praksis, når der bevilges virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

I undersøgelsen indgår 8 sager fra Jobcenter Vallensbæk, som vedrører Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund for undersøgelsen

Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse undersøgt kommunernes praksis i forbindelse med bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud. Undersøgelsen har særligt fokus på de regler i lovgivningen, som har til formål at forhindre fortrængning af ordinært ansatte. Derudover har der været fokus på reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant ved ansættelse i løntilskud.

Ankestyrelsen konkluderer overordnet, at 60 % af alle sagerne er administrativt i orden.
Omvendt finder Ankestyrelsen, at 35 % af sagerne har væsentlige fejl, og administrationen således er mangelfuld.

Grundlag for undersøgelsen er 111 sager fra 12 kommuner, heriblandt 8 sager fra Jobcenter Vallensbæk vedrørende Ishøj Kommune.

Sager fra Ishøj Kommune

Der blev fundet fejl i fire ud af de otte undersøgte sager, som vedrører Ishøj. Ankestyrelsen fandt følgende uoverensstemmelser:

 • I tomme felter skulle der have stået et 0, når der ikke har været nogen ansatte med løntilskud. Det er ikke tilstrækkeligt med et tomt felt.

 • Blanket er underskrevet af en medarbejderrepræsentant, men der er ikke samtidig krydset af i rubrikkerne, der vedrører, om de ansatte er hørt, er positive og er enige i betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

 • I en sag om en enkeltmandsvirksomhed er det oplyst, at der har været én i virksomhedspraktik de seneste 3 måneder, men antal ansatte i de seneste 12 måneder er ikke oplyst med antallet 0. 

Konsekvenser ved praksisundersøgelsen

På baggrund af undersøgelsen kommer Ankestyrelsen med en række anbefalinger, som Jobcenter Vallensbæk har valgt at følge. Dette har ført til en række indskærpelser overfor medarbejderne, hvormed det sikres, at sagerne oplyses tilstrækkeligt, at blanketter er tilstrækkeligt udfyldt, at der foreligger de påkrævede skriftlige tilkendegivelser fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant, og at der forud for ansættelse i enkeltmandsvirksomhed foreligger de påkrævede oplysninger.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at undersøgelsen tages til efterretning, idet de nævnte fejl har været uden betydning for borgerne.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Det overordnede formål med forslaget til en ændret organisering er, at Skolen på Ishøjgård bliver ét samlet skoletilbud organiseret som en helhedsskole.

Sagsfremstilling

Hensigten med forslaget er

 • at implementere folkeskolereformen og dermed styrke skolens læringsmæssige profil

 • at skabe en øget fleksibilitet i brugen af skolen - det gælder i forhold til elevsammensætning og elevantal samt skolens egne muligheder for at sammensætte eleverne i grupper

 • at sikre, at udgifterne pr. elev er konkurrencedygtig i forhold til andre tilsvarende specialundervisningstilbud.

Det foreslås, at skolen på Ishøjgård organiseres som helhedsskole, således at der skabes de bedst mulige rammer for organisering af undervisningen herunder den understøttende undervisning, den daglige motion og bevægelse samt lektiehjælp og arbejdet med barnets eller den unges specifikke problemer.

Dermed skabes de bedst mulige rammer for progression og læring hos skolens elever, da deres særlige behov forudsætter brugen af et vidt spektrum af differentierede metoder og tilgange. Helhedsskolen skaber den nødvendige tid og fleksibilitet i hverdagen, som elevernes læringsprocesser kræver.

Hvis Byrådet vedtager forslaget til den ændrede organisering af Skolen på Ishøjgård, herunder at den drives som helhedsskole, sendes det vedtagne forslag til ministeriets godkendelse.
Skolen på Ishøjgård har på nuværende tidspunkt høje udgifter pr. elev i forhold til andre lignende specialundervisningstilbud. Forslaget indebærer, at Skolen på Ishøjgård gøres konkurrencedygtigt således, at udgiftsniveauet matcher tilsvarende tilbud.

Den samlede økonomi for driften af Skolen på Ishøjgård forbliver uændret, men det foreslås at udgifterne til driften flyttes fra Familiecenteret til Center for Børn og Undervisning(CBU) pr. 1. januar 2015, så CBU får det fulde ansvar for driften af Skolen på Ishøjgård.
Organisering, normering, visitation og økonomi er beskrevet i vedhæftede notat.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget behandlede forslaget til ændret organisering af Skolen på Ishøjgård på udvalgsmøderne i marts 2014 og besluttede at sende forslaget til høring i skolebestyrelsen. Forslaget har sideløbende været til information og drøftelse i MED-Udvalget.
Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelsen, som er vedhæftet dagsordenen. Udtalelsen fra MED-udvalget er ligeledes vedhæftet dagsordenen, men til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget til ændret organisering af Skolen på Ishøjgård vedtages.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Det foreslås, at PPR Center får den fulde bevillingskompetence til at visitere skoleelever med socio-emotionelle vanskeligheder til eksterne dagbehandlingstilbud, som drives under § 20,5 i Folkeskoleloven og § 52, stk. 3 i Serviceloven.
Dermed foreslås det, at budgettet for området flyttes fra Familiecenteret til PPR Center i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.

Sagsfremstilling

Skoletilbud i eksterne dagbehandlingstilbud skal pt. bevilliges både i PPR Center og i Familiecenteret, da disse tilbud drives under to forskellige lovgivninger. Vurderingen er, at behandlingsdelen fylder mindre end skoledelen, specielt med folkeskolereformens tydelige fokus på læring i disse tilbud. Det er derfor administrationens vurdering, at tilbuddets primære formål bedst varetages i PPR regi.

Forslaget vil forenkle de administrative rutiner, da bevilling og økonomi fremover kun skal ske i et center. Der udarbejdes administrativt procedurer og retningslinjer, hvor indstilling og opfølgning til eksterne dagbehandlingstilbud fortsat sker i samarbejde mellem psykologerne i PPR Center og rådgiverne i Familiecenteret.

Visitationen til dagbehandlingstilbud sker i samarbejde mellem PPR Center og Familiecenter, idet der nedsættes et visitationsudvalg med repræsentation fra begge centre.

Vedhæftede notat beskriver motivationen bag forslaget, den administrative konsekvens for visitation og konsekvenserne for børn og forældre.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at PPR Center får den fulde bevillingskompetence til eksterne dagbehandlingstilbud, og at budgettet for området flyttes fra Familiecenteret til PPR Center ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets, og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Der stilles af Ole Wedel-Brandt forslag om at standse det planlagte byggeri på Torslunde Bygade 17, indtil Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i klagesagerne vedr. de meddelte dispensationer foreligger. Forslaget er vedlagt som bilag A.  

Sagsfremstilling

Forslaget begrundes bl.a. med at kommunen kan få et erstatningsansvar, hvis byggeriet efterfølgende skal fjernes ved en fysisk lovliggørelse (nedrivning) samt at forslagsstilleren mener at hvis ikke huset lovliggøres ved nedrivning, så vil det være nødvendigt at ændre lokalplanen.
Administrationen har følgende bemærkninger til forslaget:
Udover de muligheder forslagsstilleren nævner for lovliggørelse, kan der være andre fremgangsmåder, fx en fornyet dispensationsprocedure. Om der bliver tale om behov for lovliggørelse, og hvorledes dette skal ske, kan først afgøres, når klagenævnets afgørelse foreligger.
Det er ikke muligt lovligt at nedlægge et §14 forbud, som ønsket af Ole Wedel-Brandt.
Det fremgår af Naturklagenævnets afgørelse nr. 506, af september 2009, hvor nævnet i en konkret sag traf en afgørelse om ophævelse af et §14 forbud. Begrundelse var at forhold, der allerede er lovligt etablerede, eller hvortil der er meddelt byggetilladelse eller et bindende forhåndstilsagn, ikke kan hindres gennem et forbud efter planlovens § 14.
Da der er givet et bindende forhåndstilsagn gennem den meddelte dispensation fremgår det af afgørelse nr. 506, at der ikke kan nedlægges et §14 forbud.
Det kan oplyses, at sagen har været indbragt for statsforvaltningen med henblik på at få dispensationen givet opsættende virkning. Statsforvaltningen har meddelt, at den ikke har mulighed for suspendere eller annullere kommunens afgørelse (bilag b).  

Økonomi

En hindring af at lade bygherren udnytte den meddelte dispensation, ville medføre at bygherren kunne rejse et berettiget erstatningskrav. Udover at fremgangmåden ikke er lovlig ville den påføre kommunen unødige udgifter og være til stor gene for bygherren. Ved en afgørelse som giver kommunen medhold, vil der ikke blive påført kommunen udgifter.  

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at forslaget fra Ole Wedel-Brandt ikke tiltrædes.  

Beslutning

Tiltrådt  

Bilag