Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 28. oktober 2013 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Kommune overholder "kassekreditreglen". Kassebeholdningen ultimo 3. kvartal 2013 viser, at Ishøj Kommune ikke kommer i betalingsvanskeligheder.

Sagsfremstilling

Ifølge Budget- og regnskabssystemet for kommuner skal kommunerne kvartalsvis udarbejde en likviditetsopgørelse efter "kassekreditreglen". Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kontiene for likvide aktiver og kassekredit. For at overholde kassekreditreglenskal saldoen være positiv.

Likviditetsopgørelsen efter kassekreditreglen skal forelægges Byrådet.

Oversigt pr.30 september 2013 over den gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder  fremlægges.

Kassebeholdning, mio. kr.

 
1. kvartal
2. kvartal  
3. kvartal  
4. kvartal
2011
                     50,7
                     44,1
                     41,8
                     14,7
2012
                      -2,5
                     39,1
                     61,1
                     81,1
2013
                     62,6
                     82,8
                     78,3
                        -

Den grafiske fremstilling for den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 30. september 2013 opgjort for forudgående 365 dage viser, at den gennemsnitlige likviditet pr. dag er 137,0 mio. kr.

Udviklingen herunder viser den gennemsnitlige likviditet pr. dag for perioden 2011 - 2013.

Gennemsnitlig likviditet pr. dag, mio. kr.

 
1. kvartal
2. kvartal
 
3. kvartal
 
4. kvartal
2011
                     87,9
                   100,7
                   116,8
                   118,1
2012
                   102,8
                   101,3
                     99,4
                   106,1
2013
                   114,5
                   127,1
                   137,0
                       -

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det beløb der udbetales til valgstyrere og tilforordnede vælgere (valgdiæter) kan udgøre op til 5 diætbeløb for en valgdag.

Sagsfremstilling

Diæter udbetales for hver påbegyndt 4 timer, og hidtil har der maksimalt kunnet udbetales 2 diætbeløb pr. dag. Det er nu muligt at udbetale op til 5 diætbeløb på valgdage.
 
Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere møder kl. 08.30 og forventes at deltage i valgoptællingen indtil ca. 23.00-23.30. Der vil altså være mulighed for at udbetale op til 4 diætbeløb for valgdagen.

Økonomi

Diætbeløbet udgør i 2013 kr. 395,- pr. påbegyndt 4 timer. Vælges det at udbetale 4 diætbeløb, vil valgstyrene og de tilforordnede vælgere hver få udbetalt kr. 1.580 (før skat) for valgdagen, 15 timer. I alt forventes udbetalt ca. kr. 130.000 i valgdiæter i forbindelse med Byrådsvalget.

Indstilling

Valgbestyrelsen indstiller, at der udbetales kr. 1.580 (=4 diætbeløb) til de valgstyrere og tilforordnede vælgere, som deltager hele valgdagen. Deltager en valgstyrer eller tilforordnet vælger ikke i hele valgdagen, reguleres beløbet forholdsmæssigt.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at valgbestyrelsens indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Tilføjelse til den kommunale valglov - lov nr. 1252 af 18. december 2012.

Bilag

Sagsfremstilling

I medfør af Beredskabsloven, Sundhedsloven og Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab, er kommunen forpligtiget til, at kunne videreføre vigtige kommunale opgaver i kritiske situationer samt løse ekstraordinære opgaver, som kommunen kan blive ansvarlig for i en beredskabssituation.
 
Kommunen skal i henhold til lovgivningen, én gang i hver valgperiode revidere og vedtage en beredskabsplan. Den nuværende plan er godkendt i 2009.
 
Beredskabsplanen har været fremlagt i kommunens direktion og i beredskabskommissionen og blev efterfølgende sendt i høring hos Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens bemærkninger er indarbejdet i beredskabsplanen.
 
Beredskabsplanen og Sundhedsstyrelsens bemærkninger fremlægges. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at beredskabsplanen godkendes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Fornyelse af samarbejdsaftaler om 100% anvisning af lejere til de almene boliger i Ishøj.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har siden d. 1. februar 2005 haft 100% anvisning til ledige boliger i alle almene boligorganisationer i kommunen. De nuværende aftaler udløber den 31/12-2013.

Revideret udkast til samarbejdsaftalen er fremsendt til alle boligorganisationerne med forlængelse frem til udgangen af 2017.

Boligforeningen AAB, afd. 55 Vejleåparken, Vildtbanegård Boligselskab og BO-VEST, Gadekæret har underskrevet den nye aftale.

Ishøj Boligselskab har på Styringsdialogmøde den 26.september 2013 oplyst, at de ikke ønsker at underskrive aftalen.Det medfører at boligselskabet selv overtager udlejningen pr. 1. januar 2014. Det er dog en betingelse for byggeriet af seniorboligerne, at der indgås en aftale om 100% anvisning af disse boliger. Der er aftalt møde med Ishøj Boligselskab den 31. oktober 2013.

Samarbejdsaftalen er også fremsendt til Lejerbo og KAB i forbindelse med deres byggeri i Fasanparken. Begge boligselskaber har tilkendegivet, at de vil at underskrive aftalen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning, og at Ishøj Boligselskab opfordres til fortsat at indgå samarbejdsaftalen, således at beboersammensætningen fortsatkan styrkes i Ishøj Boligselskab.

Beslutning

Bent Skov (A) deltog ikke i behandlingen p.g.a. inhabilitet.

Tiltrådt

Lovgrundlag

Aftalen om 100% anvisning indgås efter bestemmelserne i almenlovens § 59.

Resume

Ifølge den hidtidige tidsplan skulle forslag til Kommuneplan 2014 have været behandlet på fagudvalgene i november og på byrådsmødet 3. december 2013.
Der er  behov for yderligere bearbejdning af planen. Det foreslås derfor, at udsætte behandlingen i fagudvalgene til februar 2014 og byrådsmødet i marts 2014.

Sagsfremstilling

Det har vist sig, at Naturstyrelsen, som i Fingerplan 2013 har godkendt at Trekantområdet ved højhastighedsbanen kan udlægges til erhvervsområde, samtidig stiller krav om, at der skal udarbejdes en omfattende redegørelse, fordi området er et "Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)".
 
Der er behov for tid til at få udarbejdet supplerende materiale, herunder bestemmelser om sikring af grundvandsbeskyttelsen, som forudsætning for at bruge arealet til erhverv. Redegørelsen skal godkendes af Naturstyrelsen.
 
Desuden er Trekantområdet mindre end kommunen havde forudsat. Det viser sig, at der i Fingerplan 2013 er udtaget en bræmme til grøn kile, transportkorridor og afstandsbælte til Køge Bugt Motorvejen.
 
Administrationen er i forhandlinger med Naturstyrelsen om at få taget dette grønne kileareal ud af Fingerplanen. Det virker helt ulogisk at udlægge arealet lige ved siden af et erhvervsareal, som er taget ud af den grønne kile pga. at området mellem motorvej og højhastighedsbane ikke har rekreativ værdi. Der er behov for at få problemstillingen afklaret inden vedtagelsen af kommuneplanforslaget.

Økonomi

Hvis Naturstyrelsen fastholder den grønne kile vil det betyde en reduktion i arealanvendelsen på ca. 52.700 m2 svarende til ca. 30.000.000 kr. mindre i anslået salgsværdi. Arealet mellem jernbanen og motorvejen er i alt 231.270 m2.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,
at udskyde vedtagelsen af forslag til Kommuneplan 2014 til udvalgsbehandling i februar 2014 og byrådet i marts 2014.
at der afholdes et temamøde om kommuneplanen på byrådsmødet i februar, som introduktion for det nye byråd.
at Naturstyrelsen anmodes om, at bræmme til gøn kilé ændres, således at arealet kan anvendes til erhverv.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

LBK nr. 587 af 27/05/2013 - Bekendtgørelse af lov om planlægning - Miljøministeriet

Bilag

Resume

Der skal tages stilling til, at Ishøj Kommune opkræver 1,0 % i garantiprovision (dvs. betaling for risikoen ved at kommunen garanterer for lånet) fra det nye selskab, som overtager de opgaver, der pt. udføres af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S.
Desuden skal der tages stilling til, at Ishøj Kommune garanterer for den del af disse lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel i rensefællesskabet i alt 701.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 6. maj 2013 endelig beslutning om at indgå i den nye Rense-koncern.
Ved denne beslutning fremgik også, at Ishøj Kommune pt. hæfter for de lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, og at kommunerne ved overgangen til aktieselskaber skal stille garanti for de eksisterende lån, der overføres fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. Ishøj Kommune er medejer af Spildevandscenter Avedøre I/S og hæfter derfor i fællesskab med de øvrige interessentkommuner for i alt 10 mio. kr.
Byrådet skal nu godkende den garantistillelse, som blev principgodkendt ved beslutningen om at indgå i den kommende Rense-koncern. Desuden skal kommunen over for Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S opkræve en garantiprovision som vederlag for garantien. Garantiprovisionen foreslås fastsat til 1,0 %, idet dette efter forvaltningens vurdering afspejler de markedsmæssige vilkår, og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien.
I vedhæftede bilag A) er der mere detaljeret skrevet om problemstillingen.

Økonomi

Kommunen hæfter pt. for de samlede lån på 10 mio. kr., der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, men kommer fremover alene til at stille garanti for den andel af lånene, der svarer til kommunens ejerandel. Denne andel udgør 7,1 % svarende til 701.000 kr. Ved at fastsætte en garantiprovision på 1,0 % bliver kommunens årlige indtægt 7.010 kr.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,  at

  • Ishøj Kommune, der pt. hæfter solidarisk for lån optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S i KommuneKredit, i forbindelse med etableringen af Rense-koncernen, indtræder som garant for den andel af disse lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel i rensefællesskabet i alt 701.000 kr.

  • Ishøj Kommune opkræver 1,0 % i garantiprovision fra det nye selskab

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Der er sendt en ansøgning til Vejdirektoratet om penge til Ishøjruten (København - Hvidovre - Brøndby - Vallensbæk - Ishøj). Vejdirektoratet har besluttet at give et tilskud på 50 % til cykelsuperstierne.

Den 24. september 2013 har Vallensbæk Kommune oplyst, at de arbejder for cykelsuperstierne, men ikke har penge til projektet i 2014. På den baggrund  har Københavns, Hvidovre og Brøndby Kommune oplyst, at de planlægger at gennemføre projektet med Ishøjruten uden Vallensbæk og Ishøj Kommune. Ishøjruten ændrer muligvis navn, til eksempelvis Brøndbyruten.

Borgmester Ole Bjørstorp har sendt et åbent brev til Vallensbæk Kommune. Brevet blev fremlagt på byrådsmødet den 2. september 2013.

Park- og Vejcenteret foreslår, at arbejdet med Ishøjruten fortsætter, og at der over driftsbudgettet, betales cirka 14.000 kr. om året i 2014 og 2015 til drift af Projektsekretariatet for Cykelsuperstier. Det årlige budget for sekretariatet er 4 millioner kr, hvor Regionen betaler de  3 millioner kr. og kommunerne i projektet betaler 1 million kr, hvor Ishøjs Kommunes andel er cirka 14.000 kr.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at

at Ishøj Kommune fortsætter i arbejdet i Projektsekretariatet for Cykelsuperstier, og at udgifterne på cirka  14.000 kr. afholdes over Park- og Vejcenteret driftsbudget.

at der arbejdes på en gennemførelse af Ishøjruten i 2014, og der afsættes midler (ca. 109.000 kr.) fra Trafikhandlingsplanen til opgaven i 2014.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd besluttede på byrådsmødet den 24. juni 2013, at der til vejbidrag blev frigivet kr. 900.000 til Ishøj Forsyning A/S. Beløbet på kr. 900.000 svarer til 4% af forsyningens anlægsbudget.


Den 11. september 2013 modtog Ishøj Kommune en afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet, som ikke kan godkende Ishøj Kommunes opgørelsesmetode for vejbidraget. Dette medfører, at vejbidraget stiger fra 4% til 8%. Afgørelsen fra Forsyningssekretariatet er vedlagt som Bilag A.

Økonomi

Den ændrerede opgørelsesmetode medfører at vejbidraget for 2011 og 2012,  hvor der blev afregnet med 4%, skal reguleres med følgende:

2011: kr. 855.040
2012: kr. 638.653
I alt: kr. 1.493.693

Beløbet på kr. 1.493.693 skal tillægges renter, hvilket udgør cirka kr. 4.000
Vejbidtraget for 2013, reguleres i foråret 2014, når det endelige anlægsbudget fra Ishøj Forsyning er forelagt.
Med Forsyningssekretariatets nuværende tolkning af lovgivningen, vil Ishøj Kommune også fremadrettet skulle afregne et vejbidrag på 8% af anlægsbudgettet i Ishøj Forsyning A/S.

Det foreslås, at det skyldige beløb til Ishøj Forsyning på kr. 1.493.693, samt renter på cirka kr. 4.000 udbetales. Udgiften afholdes over kassebeholdningen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller at:

  • Ishøj Kommune tager Forsyningsekretaiatets afgørelsen om et vejbidrag på 8% af Ishøj Forsyng A/S anlægsbudget til efterretning.

  • det skyldige beløb til Ishøj Forsyning på kr. 1.493.693, samt renter på cirka kr. 4.000 udbetales. Udgiften afholdes over kassebeholdningen.

  • Ishøj Forsyning A/S og Ishøj Kommune drøfter forsyningens anlægsplaner.

  • der i Ishøj Kommunes budget fremadrettet indarbejdes et vejbidrag på 8% af anlægsbudgettet i Ishøj Forsyning A/S.


Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, nr 634 af 07/06/2010

Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger, nr. 1212 af 14/10/2010

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 633 af 07/06/2010

Bilag

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i efteråret 2013 gennemgået tilstanden af belægninger på de kommunale stier.

Resultatet fremgår af kortet vedlagt som bilag.

Der er cirka 4,8 km stier med et skadespoint over 1, dvs. at de trænger til ny belægning. Det vurderes at det kan udføres for 1.175.000 kr.

Den årlige nedbrydning af stierne svarer til en udgift på omkring  200.000 kr. til  250.000 kr.

Park- og Vejcenteret anvender årligt 10.000 kr. til slidlag på stierne. Reparation af skaderne på stierne kan derfor ikke afholdes inden for driftsbudgettet.

Teknik- og Bygningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Udvalget ønsker at sagen overføres til Byrådet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

I foråret 2013 indgik 17 kommuner en samarbejdsaftale om, at Københavns Kommune udfører tilsynet med drikkevandet ved HOFORs 49 kildepladser og 7 regionale vandværker på vegne af de øvrige kommuner, som aftager drikkevand fra HOFORs regionale vandværker.

Med aftalen blev myndighedskompetencen  ved tilsyn, orienteringer ved mindre overskridelser af drikkevandskvaliteten og godkendelse af HOFORs årlige analyseprogram overdraget til Københavns Kommune.

Ifølge Naturstyrelsen kan en kommune ikke overdrage mydighedsansvaret til andre kommuner. Københavns Kommune har derfor rettet samarbejdsaftalen, således at de enkelte kommuner fremover har det fulde myndighedsansvar.

Lovgrundlag

Lov om vandforsyning m.v., lovbek. nr. 635 af 7. juni 2010 

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at tage myndighedsansvaret for tilsynet med kildepladser og vandværker tilbage.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgets møde præsenterede Vestforbrændings udviklingschef Yvonne Amskov hvad Vestforbrænding anbefaler i forhold til fremtidens affaldssystem i Ishøj Kommune.

Baggrunden for præsentationen var, at Ishøj Kommune netop har afsluttet et forsøg med flerkammerbeholdere til glas, papir/pap, metal, plast, bioaffald og restaffald samtidig med, at kommunen skal kunne imødekomme de nye krav fra EU og fra regeringens ressourcestrategi på affaldsområdet.

Vestforbrænding foreslår flg. principper:

1. Indsamling af 6 fraktioner ved haveboliger og etageboliger; glas, papir, metal, plast, mad- og restaffald.

2. Storskraldsordningen omlægges til en ringeordning for udvalgte affaldsfraktioner.

3. Genbrugsstationen udbygges til håndtering af øgede mængder samt understøtning af genbrug og undervisning  

samt følgende tidsplan 2013-2016:

2013: Principbeslutning i Klima- og Miljøudvalget.

2014: Ændring af storskraldsordning for villaer, samt udvidelse genbrugsstation.

2015: Implementering af "guldfraktioner" i etageboliger.

2016: Implementering af "guldfraktioner" i villaer og implementering af madaffald i hele kommunen.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at principper om fremtidige affaldssystemer i Ishøj Kommune, som fremgår af Vestforbrændings præsentation, godkendes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Resume

Jobcenter Vallensbæk har udarbejdet Beskæftigelsesplan for 2014. Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.Beskæftigelsesplanen beskriver, hvilke områder inden for beskæftigelsesindsatsen, som Jobcenter Vallensbæk vil prioritere i 2014.

Planen har følgende 4 fokusområder.

  1. At øge andelen af unge, der starter på en erhvervsuddannelse,

  2. At begrænse tilgangen af personer til førtidspension,

  3. At begrænse antallet af langtidsledige personer

  4. At styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

De 4 fokusområder svarer til de landspolitiske målsætninger på beskæftigelsesområdet. 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2014 for indsatsen i Jobcenter Vallensbæk fremlægges i henhold til den udstukne tids- og procesplan fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Planen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Til grund for planen ligger Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for udviklingen i ledigheden, som indikerer et mindre fald i ledigheden i Ishøj på 2,7 procent fra 2012-14.

Desuden er der taget højde for Regeringens kontanthjælpsreform, der træder i kraft i 2014.

Beskæftigelsesplanen beskriver strategier og indsatser for mål fastsat af Beskæftigelsesministeren og øvrige lokale mål. Ministeren har for 2014 valgt at videreføre de 4 mål fra 2013, som er nævnt ovenfor.

Hertil kommer lokale mål for de langtidssygemeldte og de langvarige ledighedsydelsesforløb, hvor borgere ikke får fundet et fleksjob. Endelig rummer planen supplerende mål for uddannelsesmålet for unge samt for den virksomhedsrettede indsats.

En central udfordring er udviklingen i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere, hvoraf en del er langtidsledige. En del af udviklingen skyldes tilgangen af unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som med reformen på kontanthjælpsområdet vil få en særlig uddannelsesrettet indsats.

Strategien i Beskæftigelsesplanen udmøntes i ”Strategi for Aktivering og virksomhedskontakt for 2014”. Strategien udarbejdes af Jobcenteret i december 2013-januar 2014, og behandles derpå politisk.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har kommenteret planen i august 2013. Det Lokale Beskæftigelsesråd har behandlet planen den 29. august 2013. Rådets forslag til tilføjelser er indarbejdet i den vedlagte udgave.

Indstilling

Ad hoc Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen på deres møde i august. Sagen er efterfølgende blevet behandlet i Vallensbæk Jobcenter. 

Forslag til beslutning:

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2014 tages til efterretning

 

Beslutning

Til efterretning

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (nr. 340

af den 22. marts 2013).

Anbefaling

Forslag til beslutning:

 

Økonomi- og Planudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2014.

Bilag