Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 28. november 2022 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtog opstart af "Planstrategi 2024-2036" på møde den 29. august 2022 med forventet vedtagelse af strategien med udgangen af 2023. Planstrategien er en lovpligtig strategi, som alle kommuner skal vedtage senest 1. januar 2024. Strategien sætter rammerne for kommunens fysiske udvikling i de kommende 12 år. Byrådet kan bruge planstrategien til at udpege, hvilke dagsordener og temaer der er vigtige, samt evt. opsætte mål for udviklingen.

Gennem en individuel interviewrunde er byrådsmedlemmerne blevet spurgt til deres ønsker og prioriteringer indenfor områderne:

 • Kvalitet i byudvikling og byområder
 • Styrkelse af naturen og af de (blå og grønne) rekreative værdier
 • Fremme grøn omstilling og mobilitet

Når temaerne for den kommende planstrategi er fastlagt, gennemføres en digital borgerinddragelsesproces i januar-februar 2023. Planstrategien forventes at kunne sendes i offentlig høring i efteråret 2023.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Beslutningstema

Der afholdes et fælles tema-møde for hele byrådet om den kommende planstrategi umiddelbart inden Økonomi- og Planudvalgets møde. Byrådet er blevet interviewet om deres ønsker og prioriteringer til kommunens fysiske udvikling. Resultatet af interviewene præsenteres og drøftes med byrådet. På baggrund af temamødet fastlægges temaerne i den kommende planstrategi.

Sagsfremstilling

Arkitekturprisen 2022 er uddelt

Den 27. oktober 2022 blev arkitekturprisen uddelt. Følgende kandidater var nomineret:

Ishøj Vandværk

Bovieran

Udeområder i Vildtbanegård III

Strandvangen 14

Strandvangen 46

Dommerkomiteen valgte at give arkitekturprisen til Ishøj Vandværk. Komiteen valgte derudover at give hædrende omtale til udeområderne i Vildtbanegård III.

Ishøj Vandværk blev valgt, da bygningen med sin udformning falder naturligt ind i landsbyens miljø og dermed passer godt til stedet. Der er brugt materialer af høj kvalitet, der vil patinere smukt og stå flot i mange år fremover. Der er også skabt en god sammenhæng med omgivelserne, og der er etableret regnvandsbassin og beplantning, som også er med til at skabe en god ramme til formidling af viden om vand.

Den hædrende omtale blev givet til Vildtbanegård afd. III for det store engagement og arbejde, der er lagt i at skabe nye udeområder. Beboerne har i høj grad har været med til at forme pladser, små oaser og hyggekroge, og der har været omtanke for, at der skal være noget for alle med forskellige oplevelser og muligheder for at mødes i bebyggelsen.

Region Hovedstaden har godkendt trafikbestillinger for 2023 til MOVIA

Regionsrådet godkendte på mødet den 25. oktober at bestille busdrift svarende til niveauet i 2022. Det betyder, at linje 91N fortsætter driften i 2023.

KKR

Møde fredag den 25. november - KKR har besluttet at der fremover udsendes et nyhedsbrev om KKR's arbejde. Nyhedsbrevet vil fremover blive vedhæftet dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

2. budgetopfølgning indeholder administrationens forventede regnskabsresultat 2022, og er foretaget på baggrund af forbrugstal pr. 31. august 2022.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Hovedkonklusioner
På baggrund af indmeldinger til 2. budgetopfølgning forventes servicerammeudgifterne pr. 31. december 2022 at blive 1.381,7 mio. kr. KL har opjusteret servicerammen for Ishøj Kommune til 1.367,4 mio. kr. Hvis det forventede udgiftspres realiseres, kan det betyde en samlet servicerammeoverskridelse på 14,3 mio. kr.

Det forventede regnskab på anlæg er 85,8 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. højere end anlægsrammen.

Tages de seneste års overførselssager i betragtning, så er der videreført uforbrugte driftsmidler for ca. 20 mio. kr. i 2019 og 2020. I 2021 besluttede Byrådet at indføre en timeout på videreførelser fra 2021 til 2022, hvilket reducerede niveauet for videreførelser til 8,8 mio. kr. Det er yderst vanskeligt at vurdere, hvordan ét år med timeout på videreførelser påvirker det fremtidige videre-førelsesniveau af uforbrugte driftsmidler. Hvis overførelser af uforbrugte driftsmidler fra 2022-2023 svarer til tidligere års overførelsesniveau, så kan servicerammeoverskridelsen neutraliseres.

Der er pågået et arbejde med at få budgettet tilpasset på en række områder, så det ligger der, hvor forbruget er. Der er tale om budgetomplaceringer, som samlet set har en budgetneutral effekt, jf. bilag 6.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

2. budgetopfølgning indeholder forventet regnskab i forhold til korrigeret budget 2022, med vægt på forventet regnskab i forhold til service- og anlægsrammen for kommunen.

Indstilling

at 2. budgetopfølgning 2022 tages til efterretning.

at de budgetneutrale budgetomplaceringer, jf. bilag 6, godkendes.


Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 15. november 2022, pkt. 92:

Tiltrådt.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 15. november 2022, pkt. 92:

Tiltrådt.

Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 90:

Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 16. november 2022, pkt. 90:

Tiltrådt.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 17. november 2022, pkt. 149:

Tiltrådt.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 17. november 2022, pkt. 127:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

2. budgetopfølgning indeholder administrationens forventning til regnskabsresultatet 2022.

Resultatet af budgetopfølgningen er en forventet overskridelse af servicerammen på 14,3 mio. kr.

Forventet regnskab på anlæg er 85,8 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. højere end anlægsrammen.

Bilag

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver. Heri indgår også overskudslikviditeten, som er placeret til forvaltning i Danske Bank Asset Management, og evt. træk på kassekreditten (kassekreditfaciliteten på 60 mio. kr. har ikke været anvendt i år).

Kassekreditreglen er overholdt, når saldoen er positiv, hvilket er tilfældet i Ishøj.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er opgjort til 372,4 mio. kr. pr. 30. september 2022. Likviditeten er inkl. porteføljen (obligationer) i Danske Bank Asset Management, som udgør 103,7 mio. kr.

I nedenstående tabel fremgår den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen for perioden 2019 – 2022.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2019

224,8

221,1

220,2

233,3

2020

257,4

272,9

291,9

307,0

2021

324,7

351,8

372,2

382,4

2022

393,2

385,8

372,4


Som supplement til opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2019 til 2022. I bilag 1 vises en grafisk fremstilling over udviklingen i den daglige likviditet.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2019

140,6

161,3

172,7

204,4

2020

194,3

212,2

250,2

259,0

2021

280,4

315,0

312,3

237,0

2022

282,5

272,9

228,2


Som det fremgår af tabellerne, er den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, 372,4 mio. kr. og den faktiske kassebeholdning 228,2 mio. kr. pr. 30. september 2022.

Den høje likviditet skal til dels ses i sammenhæng med ubrugte anlægsmidler i 2021. Det korrigerede

anlægsbudget er 157,8 mio. kr. i 2022 (inkl. 61,3 mio. kr. i videreførelser fra 2021), og en stor del af likviditeten skal dermed finansiere anlægsbudgettet i 2022.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem, revision mv. Byrådet har vedtaget som mål at have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr.

Indstilling

at likviditetsopgørelse 3. kvartal 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Beslutningstema

Kommunerne skal ifølge reglerne hvert kvartal indberette oplysninger om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen til Bolig- og Indenrigsministeriet. Likviditetsopgørelsen skal forlægges byrådet.

Sagsfremstilling

Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2023-2026 vedtog byrådet en række besparelser, som påvirker forældrebetalingen på SFO- og daginstitutionsområdet. Administrationen har derfor beregnet nye forældrebetalingstakster på de pågældende områder. Taksterne træder i kraft 1. januar 2023, og det følger af dagtilbudsloven, at taksterne skal vedtages af byrådet og meldes ud til forældrene senest 1. december 2022.


Byrådet vedtog en gradvis indfasning af forældrebetalingen for frokostordningen i daginstitutionerne, og der er derfor beregnet to takster for børnehavebørn - én takst der er gældende i perioden 1. januar 2023 til 31. marts 2023, og én takst gældende for perioden 1. april 2023 til 31. december 2023.


De væsentligste årsager til ændringer i børnehavetaksterne er "afskaffelse af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til børnehavebørn" og et øget udgiftsgrundlag grundet flere midler fra "Pulje til Minimumsnormeringer".


De væsentligste årsager til ændringer i SFO-taksterne er "sammenlægning af aftenklubberne" og "forhøjelse af forældrebetalingen for SFO".


De reviderede takster for 2023 er vedhæftet i bilag 1.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Økonomi

Ingen. De budgetmæssige konsekvenser af ændret forældrebetaling er indarbejdet i budget 2023.

Indstilling

at takster på SFO- og dagtilbudsområdet 2023 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Frokosten skal fremgå af takstbladet.

Annelise Madsen (ID) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutningskompetence

Byråd.

Beslutningstema

På baggrund af det vedtagne budget 2023 har administrationen beregnet forældrebetalingstakster på SFO- og dagtilbudsområdet.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune blev før sommerferien 2022 oplyst om, at kommunens revisor Deloitte ikke længere ønskede at udføre revision på det danske kommunemarked ved udgangen af kontraktperioden for regnskab 2023. Dette blev byrådet orienteret om før sommerferien.

Deloitte har i notat af 27. oktober 2022 (bilagt) efterfølgende meddelt Ishøj Kommune, at ophøret med kommunal revision sker med øjeblikkeligt varsel som konsekvens af en strategisk beslutning. Samtidig har Deloitte meddelt, at revisionsopgaven for den resterende del af kontraktperioden overdrages til revisionsselskabet BDO. Overdragelsen sker således for regnskabsårene 2022 og 2023. Overdragelsen af revisionsopgaven fra Deloitte til BDO sker på uændrede vilkår.

Det vil dog i praksis være en udvidet revisionsopgave, BDO skal løse for Ishøj Kommune, end den Deloitte løste for regnskab 2021. For det første indgår der i revisionen for regnskab 2022 også revision af beskæftigelsesområdet, som Ishøj overtog fra Vallensbæk Kommune den 1. januar 2022. For det andet er der den 8. september 2022 udstedt en ny bekendtgørelse vedr. en digital revisionsmodel på det sociale område, som ændrer revisionsopgaven i forhold til tidligere. Denne model udvider den tid, revisor skal anvende på revision af det sociale område.

Det kan oplyses, at BDO har erfaring fra 65 danske kommuner omkring den almindelige finansielle revisionsopgave, herunder revision af beskæftigelsesområdet, samt har fulgt tilblivelsen af den nye bekendtgørelse tæt. BDO har således kapaciteten og kompetencerne til at varetage den samlede revisionsopgave af Ishøj Kommune. Det skal bemærkes, at såfremt Økonomi- og Planudvalget godkender at antage BDO som kommunens revisor for regnskab 2022 og 2023, skal dette formelt godkendes af Ankestyrelsen efterfølgende.

I forbindelse med forlængelse af revisionsaftalen med Deloitte i september 2019 besluttede Økonomi- og Planudvalget, at revisionsopgaven ved aftalens ophør skal sendes i udbud. Med henblik på at Ishøj kan have en ny revisionsaftale på plads inden regnskabsåret 2024, vil administrationen påbegynde arbejdet med udbud af revisionsopgaven med henblik på byrådets godkendelse i 2. kvartal 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven (Lov om kommuners styrelse)

Udbudsloven.

Økonomi

Idet BDO overtager den oprindelige revisionsopgave på uændrede vilkår, har dette isoleret set ingen økonomiske betydning.

Den nye digitale revisionsmodel på det sociale område vil øge udgifterne til revision i både 2022 og 2023, hvilket søges dækket inden for det eksisterende budget.

Indstilling

at det tages til efterretning, at revisionsopgaven for regnskab 2022 og 2023 varetages af BDO,

at administrationen igangsætter udbud af revisionsopgaven, jf. ovenfor.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Beslutningstema

Sagen vedrører skift af revisor fra Deloitte til BDO, som en følge af at Deloitte ophører med at revidere på det danske kommunemarked. Herudover igangsættelse af udbud af revisionsopgaven for regnskabsårene 2024 og derefter.

Bilag

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Planudvalgets møde den 26. oktober 2020 (punkt 194) blev fremlagt en redegørelse for sexisme i Ishøj Kommune. Det blev besluttet, at administrationen udarbejder en halvårlig redegørelse om sexisme i Ishøj Kommune, herunder status på hændelser vedr. sexisme, til Økonomi- og Planudvalget.

Nærværende redegørelse er således nr. 5 redegørelse vedr. sexisme i Ishøj Kommune.

I overensstemmelse med ovenstående indeholder redegørelsen følgende punkter:

 • Oversigt over konkrete sager siden sidste redegørelse.
 • Krænkelser begået af ansatte i kommunen.
 • Krænkelser begået af borgere.
 • Anmeldelser via Whistleblowerordning
 • Trepartsaftale om 17 konkrete initiativer

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 4. marts 2022 indgået en trepartsaftale om 17 konkrete initiativer, der skal fremme en kulturændring på danske arbejdspladser igennem forebyggelse og håndtering af seksuel chikane. Initiativerne spænder bredt med tydeliggørelse og skærpelse af arbejdsgiverens ansvar, højere godtgørelsesniveau, en særlig indsats over for elever, lærlinge og personer med løsere ansættelsesforhold mv.
Disse initiativer kræver ændringer af ligebehandlingsloven og arbejdsmiljøloven. Regeringen vil derfor fremsætte lovforslag om disse initiativer for Folketinget. Administrationen følger op på trepartsaftalen.

Det kan endvidere bemærkes, at det er muligt for medarbejdere og samarbejdspartnere at indberette alvorlige forhold som f.eks. sexisme/seksuelle krænkelser via whistleblowerordningen, som trådte i kraft pr. 1. januar 2021. Da det er muligt at anmelde forhold anonymt via whistleblowerordningen, kan denne være et værktøj til at få sager frem i lyset, som kommunens ledelse måske ikke ellers ville få kendskab til.

Whistleblowerordningen er således et supplement til den nuværende tillidsbaserede dialog mellem ledelse og medarbejdere/samarbejdspartnere samt det eksisterende tillidsmands- og MED-system.

På baggrund af ovenstående – og bedømt på det antal sag(er) der er kommet til HR-afdelingens kendskab - er det administrationens opfattelse, at der fortsat ikke er særlige udfordringer med sexisme/seksuelle krænkelser i Ishøj Kommune, og at de sag(er), som alligevel opstår, bliver håndteret bedst muligt.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven og Ishøj Kommunes personalepolitiske retningslinjer.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at administrationens redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Redegørelsen udarbejdes fremover en gang årligt til udvalgets møde i december.

Beslutningstema

Halvårlig redegørelse fra administrationen vedr. sexisme november 2022.


Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstilling om virksomhedsoverdragelse tiltrædes.

Sagsfremstilling

Der legalitetsgodkendes én vandtakst og tre spildevandstakster samt et anlægslån til vand på kr. 5 mio. Derudover godkendes et tilslutningsbidrag for Ishøj Spildevand på kr. 75.822,36 inkl. moms samt Ishøj Vands takstblad.

Den samlede takst 1 i 2023 er 55,07 kr./m3. I 2022 var den 51,37 kr./m3.

Takst 1, 2 og 3 er forbrugsafhængige som følger:

1. Takst 1 (100 %) på 32,89 kr./m3 inkl. moms (gældende for forbrug for alm. borger og erhverv med forbrug < 500 m3 pr. år)

2. Takst 2 (80% af takst 1) på 26,31 kr./m3 inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug mellem 500 – 20.000 m3 pr. år)

3. Takst 3 (40 % af takst 1) på 13,15 kr./m3 inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug 20.000 > m3 pr. år)

Takst 1Takst 2Takst 3Vand-spildevand 2023


Vand-spildevand 2023


Vand-spildevand 2023

Vand

11,38


Vand

11,38


Vand

11,38

Statsafgift vand

6,37


Statsafgift vand

6,37


Statsafgift vand

6,37

Moms

4,44


Moms

4,44


Moms

4,44

Vand i alt

22,18


Vand i alt

22,18


Vand i alt

22,18

Trappe % =

100%


Trappe % =

80%


Trappe % =

40%

Spildevand

26,31


Spildevand

21,05


Spildevand

10,52

Moms

6,58


Moms

5,26


Moms

2,63

Spildevand i alt

32,89


Spildevand i alt

26,31


Spildevand i alt

13,15

I alt

55,07


I alt

48,49


I alt

35,34

Der henvises til uddybende bilag i sagen.

Ishøj Vand og Ishøj Spildevand oplyser overfor Ishøj Kommune, at indtægtsrammerne, som er fastsat af Forsyningssekretariatet, overholdes.

Lovgrundlag

Vandsektorloven

Herefter ØR-bekendtgørelsen

Betalingsloven

Ændring af betalingsloven.

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

Der gives lånegaranti på 5 mio. kr., samt indtægt fra garantiprovision på 1 %.

Indstilling

at vandtaksten for vand på 22,18 kr./m3 inkl. moms, samt de tilhørende gebyrer og bidrag for 2023 legaliseres,

at spildevandstaksterne på henholdsvis 32,89 kr./m3 inkl. moms, 26,31 kr./m3 inkl. moms og 13,15 kr./m3 inkl. moms legaliseres

at standardtilslutningsbidraget på 75.822,36 inkl. moms for 2023 legaliseres.

at der gives en kommunal garantistillelse til Ishøj Vands anlægsinvesteringer på 5 mio. til byggelån og efterfølgende anlægslån.

at garantien er betinget af en samtidig indbetaling af provision til Ishøj Kommune på 1 % af garantisummen, når byggekreditten udnyttes.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Beslutningstema

Ishøj Forsynings bestyrelse har godkendt vand og spildevandstaksterne for 2023. Kommunen anmodes om at legalitetsgodkende taksterne. For Ishøj Vand godkendes vandtakst og takstblad samt selskabets optagelse af et anlægslån på 5 mio. kr. For Ishøj Spildevand godkendes 3 spildevandstakster samt et tilslutningsbidrag.

Bilag

Sagsfremstilling

På et temamøde den 7. juni 2022 blev de aktuelle anvisningskriterier, samt forslag til justeringer, drøftet af byrådet. Baggrunden for drøftelsen var et politisk ønske om at forenkle og tydeliggøre opskrivningskriterierne og ventelisteprincipperne for de boligsøgende.

Parallelt med ønsket om et service-eftersyn af anvisningskriterierne, oplever boliganvisningen en markant stigning i antallet af borgere, der ønsker at blive skrevet op til en almen bolig i Ishøj. Kigger man på udviklingen fra 2020 til 2022, dvs. over de seneste 2 år, er der sket en stigning på over 45 % fra 2025 personer i 2020 til 2949 personer i 2022. I samme periode ses et mindre fald i antallet af boliger, der sendes til kommunen til anvisning. I 2020 blev der anvist 506 boliger, i 2021 blev der anvist 383 boliger, mens administrationen her i 2022 foreløbigt har anvist 268 almene boliger i Ishøj.


Antallet af boliger, der anvises efter sociale støtteskrivelser har i samme periode været stigende. I 2021 blev 4,4 % af boligerne (svarende til 17 boliger) anvist efter en social støtteskrivelse. I 2022 har vi indtil videre anvist 18,3 % af boligerne (svarende til 49 boliger) efter en social støtteskrivelse.


Udviklingen i boligefterspørgslen afspejler den generelle situation i Hovedstadsområdet, hvor der i de kommende år vil være en stadig stigende efterspørgsel efter flere boliger. Konkret for de almene boliger i Ishøj betyder dette, at mange borgere vil opleve at skulle vente længe, før de får tilbudt en bolig. Der vil ligeledes ske et fald i andelen af borgere på listen, der vil opleve at få tilbudt en almen bolig i Ishøj.


Den aktuelle justering af anvisningskriterierne for både den almindelige opskrivningsliste samt for en social støtteskrivelse sætter således en vigtig ramme for, hvordan de forskellige målgrupper og hensyn skal prioriteres i anvisningen af de ca. 250-300 almene boliger årligt. Udover de foreslåede kriterier bør man på sigt overveje om den kommunale anvisningsret også skal bringes i spil ift. at få løst de kommende års rekrutteringsudfordringer. Dette vil desuden flugte med ønsket om at sikre en balanceret socioøkonomisk befolkningssammensætning i kommunen.


Siden temamødet har administrationen indarbejdet hovedbudskaber fra mødet i vedlagte bilag. Ændringerne af de aktuelle kriterier samt anvisningsprocessen indebærer:


 • forenkling og tydeliggørelse af opskrivnings- og anvisningskriterier for boligsøgende,
 • brug af anciennitet som et konsekvent anvisningskriterie,
 • sanering af opskrivningslisten (tidligere venteliste), så listen fremover kun indeholder reelt aktive boligsøgende,
 • en kommende undersøgelse af mulige digitale løsninger til adgang for borgere til at kunne se placering på opskrivningslisten
 • tydeliggørelse af kriterier for situationer, der kan udløse en støtteskrivelse.

Saneringen af opskrivningslisten sker i tæt dialog med borgerne. For at sikre at opskrivningslisten kun indeholder aktuel boligsøgende, vil der fremover blive foretaget en løbende opdatering af listen, hvor borgere, der har stået på listen i mere end ét år, kontaktes med en forespørgsel om, hvorvidt boligbehovet stadig er aktuelt, og om de korrekte ønsker er defineret. Derudover vil borgere, som takker nej til 2 tilbud eller undlader at svare på et tilbud, blive overført til berolisten. Anciennitet bevares, og bliver borgeren igen aktuel boligsøgende, flyttes denne tilbage på opskrivningslisten. Ved en flytning fra opskrivningslisten til berolisten vil der altid sendes en meddelelse til borgeren via e-Boks.

Anvisningskriterier via støtteskrivelse omfatter fremover borgere, der:

 • opholder sig på krisecenter og herberg
 • er i botilbud og er klar til at flytte videre i egen bolig
 • har været i døgnbehandling og efter endt behandling står uden bolig
 • har oplevet en særlig social uforudset begivenhed, står i en socialfagligt vurderet uholdbar situation eller borgere, der i forbindelse med samlivsophør og uden fast indkomst har hjemmeboende børn under 18 år. Ved samlivsophør skal borgeren have været samboende i mindst 2 år i en bolig i Ishøj Kommune lige inden samlivsophøret. Borgeren kan kun stå med en støtteskrivelse et år efter denne sociale begivenhed er indtruffet
 • er i et exitforløb.

Borgere, der har en støtteskrivelse, og siger nej tak til en anvist bolig, kontaktes af sagsbehandler med udgangspunkt i en ny vurdering om hvorvidt, borgeren stadig er berettiget til en bolig via en støtteskrivelse.

En uddybning af de nye kriterier samt en beskrivelse af anvisningsprocessen fremgår af de vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Økonomi

Gennemgang af venteliste forventes at medføre brug af ressourcer i Borgerservice, svarende til et halvt mandeår, der afholdes indenfor de normerede timer.

Såfremt eventuelt indkøb af nyt IT-system indebærer udgifter for kommunen, fremlægges der en selvstændig sag herom.

Indstilling

at forslag om nye opskrivnings- og anvisningskriterier og oprydning af opskrivningsliste for anvisning af almene boliger i Ishøj Kommune godkendes,

at der udarbejdes en analyse af muligheder, behov samt eventuelle omkostninger forbundet med et nyt IT-system, der bl.a. kan give borgere adgang til information om deres placering på opskrivningslisten.

Beslutning

Tiltrådt, med ønsket om præcisering af "har fast ansættelse" og ift. selvstændige.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Der skal vedtages nye opskrivnings- og anvisningskriterier for anvisning af almene boliger i Ishøj Kommune. Der lægges endvidere op til at den nuværende venteliste saneres, så der fremover kun indgår aktivt boligsøgende.

Bilag

Sagsfremstilling

Den 7. november blev der afholdt et borgermøde for borgerne i Ishøj og Høje Taastrup kommuner om projektet. Energinet deltog på mødet og besvarede spørgsmål. Miljøstyrelsen afholder den 23. november et borgermøde i forbindelse med den igangværende miljøvurdering af hele projektet "Energiø Bornholm". Mødet afholdes på Zleep Hotel i Høje Taastrup. Se link for information om projektet og mødet: Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm (mst.dk).


Energinet har peget på fire forskellige placeringsmuligheder for et nyt transformeranlæg i Solhøj. Af bilag 2 side 3 fremgår hvilke områder, der er i spil. Samme bilag var vedlagt den oprindelige sag. Plan- og Miljøudvalget i Høje Taastrup Kommune har i forbindelse med orienteringssagen i oktober valgt at pege på område B1 og B2 som deres foretrukne placering. Se bilag 1.


Det er administrationens vurdering, at en placering i område A vil være forbundet med færrest muligt gener for Ishøj borgere samt have den mindst mulige påvirkning af grundvand- og naturinteresser i området. Til grund lægges bl.a., at anlægget i givet fald placeres tæt på et eksisterende erhvervsområde med nem transportadgang. Område A har også færre grundvandsinteresser set i forhold til de øvrige områder, ligesom de landskabelige interesser, samt de aktuelle planer om skovrejsning, påvirkes mindst muligt. I bilag 4 er vedhæftet en kort uddybning af administrationens vurdering af område A, set i forhold til de øvrige muligheder.


Miljøministeriet har igangsat første offentlighedsfase i forbindelse med miljøvurderingen af "Energiø Bornholm". Høringsfristen er fastlagt til den 5. december 2022. Administrationen er i fuld gang med et udkast til høringssvar fra Ishøj Kommune. På baggrund af input fra fagudvalgets drøftelse af sagen, fremlægges høringssvaret til politisk godkendelse på mødet i Økonomi- og Planudvalget den 28. november. Således kan høringssvaret indsendes i god tid inden fristens udløb.


Til orientering har administrationen ultimo oktober modtaget en henvendelse fra HOFOR om det kommende projekt. HOFOR fremhæver, at der er betydelig grundvandsinteresser og vandindvindingsinteresser i området, der har behov for særlig beskyttelse. Det påpeges endvidere, at Energinets behandling af disse interesser er ufyldestgørende. Administrationen er i kontakt med HOFOR med henblik på gensidig orientering om projektet, herunder i forhold til den igangværende miljøvurdering. Henvendelsen fra HOFOR er vedlagt i bilag 2a og 2b.


Ishøj Byråd havde efter orienteringen på byrådsmødet 31. oktober en række spørgsmål til Energinet om transformerstationen. De er vedhæftet, se bilag 3. Spørgsmålene er sendt til Energinet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at Økonomi- og Planudvalget anbefaler, at transformerstationen placeres i område A i det tilfælde, at den skal placeres ved Solhøj.Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 15. november 2022, pkt. 89:

Administrationens indstilling blev ikke tiltrådt.


Ole Beckmann (V) stillede følgende ændringsforslag:

"Klima- og Miljøudvalget fastholder den seneste meddelelse til Energinet om, at placeringen af en transformerstation i Solhøj ikke er acceptabel. I stedet peger udvalget på, at Energinet undersøger andre regionale placeringsmuligheder. Hvis Energinet fastholder en placering i Solhøj området, så peger udvalget på område A, som mindst ringe placering".


For ændringsforslaget stemte 4: Ole Beckmann (V), Kalbiye Yüksel (SF), Thomas Hjort Rasmussen (A) og Henrik Olsen (A).

Imod ændringsforslaget stemte 1: Seyit Ahmet Özkan (L).


Seyit Ahmet Özkan havde følgende afvigende bemærkning:

"Ishøjlisten vil ikke på pege på en placering, da vi ikke ønsker en transformerstation i Ishøj".

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Beslutningstema

I forlængelse af orienteringen den 11. oktober 2022 vedrørende status på Energinets arbejde med at placere en transformerstation v/Solhøj, genfremlægges sagen med henblik på drøftelse af udvalgets foretrukne placeringer, såfremt en placering i Solhøj-området ikke kan undgås. Det er administrationens vurdering, at en placering i område A vil være forbundet med færrest gener for Ishøjs borgere og naturen. På baggrund af drøftelsen i fagudvalget udarbejder administrationen et høringssvar til den igangværende miljøvurdering af planerne, hvor fristen er den 5. december. Udkast til høringssvar vedlægges sagen når denne behandles på Økonomi- og Planudvalgets møde den 28. november 2022.

Bilag

Sagsfremstilling

Energinet ønsker at placere en stor transformerstation ved Solhøj i forbindelse med opførelsen af den kommende vindmøllepark "Energiø Bornholm".


Miljøstyrelsen har fået ansvaret for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport af projektet, og processen starter med indkaldelse af ideer og forslag til brug for vurderingen. Vurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på bl.a. befolkningen og menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttede, vand samt kulturarv og landskab. Mere information om Miljøstyrelsens arbejde kan findes her:Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm (mst.dk).


Klima- og Miljøudvalget har drøftet sagen ad flere omgange. Energinet har derudover afholdt et borgermøde den 7. og 23. november om projektet på Høje-Taastrup Gymnasium og Zleep Hotel. Borgermødet den 23. november handlede specifikt om miljøvurderingsrapporten.


Administrationen har udarbejdet forslag til et høringssvar fra Ishøj Kommune til Miljøstyrelsen, se vedhæftede bilag. Høringsfristen er den 5. december 2022. Når miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet udsendes den i offentlig høring.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Beslutningstema

Miljøstyrelsen har indkaldt til idéer og forslag i forbindelse med udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport for den mulige placering af en transformerstation ved Solhøj. Sagen har senest været drøftet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 15. november, punkt 89. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til høringssvar fra Ishøj Kommune. Høringsfristen er 5. december 2022.

Bilag

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune og den tidligere VLAK-regering indgik i 2019 som led i udspil til ”Hovedstaden 2030” en aftale om at påbegynde arbejdet med at etablere ni kunstige erhvervsøer i forlængelse af Avedøre Holme. Erhvervsøerne vil udgøre et areal på 320 hektar med plads til op til 380 nye virksomheder, 12.000 nye arbejdspladser og et helt nyt renseanlæg til erstatning for renseanlægget på Lynetten.  Etableringen af de ni kunstige øer indebærer dog en række problemstillinger. Borgmestrene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommune har derfor etableret et samarbejde for i fællesskab at kunne tage stilling til Holmene-projektet og en mere bæredygtig udvikling af Køge Bugt.

Argumenterne for etableringen af ni kunstige erhvervsøer i forlængelse af Avedøre Holme har blandt andet været, at det vil muliggøre tiltrækningen af grønne erhverv, styrke vækstskabelsen og øge kapaciteten af Hovedstadskommunernes spildevandsrensning.

Etableringen af ni kunstige erhvervsøer i forlængelse af Avedøre Holme indebærer dog en række problemstillinger af både miljø- og forureningsmæssig karakter for de omkringliggende kommuner og disses borgere – samt også bredere erhvervsmæssige konsekvenser for hele Hovedstadsområdet og store dele af Sjælland.

Etableringen af Holmene vil få store og vidtrækkende konsekvenser for borgere og miljøet omkring Køge Bugt. Både i form af markante støj- og trafikgener i 20 års byggefase og i form af øget forurening af såvel et land- og havmiljø, som allerede i dag er belastet.

Der er allerede 350 hektar ledig erhvervsjord i kommunerne omkring Køge Bugt, - og i hele Hovedstadsregionen er der mere end 1.100 hektar ledig erhvervsjord. Hertil kommer store arealer på resten af Sjælland. Der er derfor intet behov for de 320 hektar, som er foreslået etableret ude i Køge Bugt syd for Avedøre Holme. Derfor bør projektet stoppes.

Som et led i forhandlingerne om den nye Havplan for hele Danmark har forligspartierne i Folketinget aftalt, at der skal etableres en Marine Natur-nationalpark i Øresund. Der er dog endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt parken også skal omfatte Køge Bugt. For at sikre bugten mod yderligere spildevandsudledning, klapning, sandsugning og nye erhvervsøer anbefales det i notatet at Køge Bugt kommer til at indgå i nationalparken.

Vedlagte notat beskriver de udfordringer og problemstillinger, der vil være for kommunerne ved etablering af Holmene, se bilag.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at etableringen af 9 kunstige erhvervsøer i Køge Bugt bør stoppes

at den Marine Natur-nationalpark for Øresund bør udvides til også at omfatte Køge Bugt.Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 15. november 2022, pkt. 91:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Holmene-projektet - etablering af kunstige erhvervsøer i forlængelse af Avedøre Holme, og til etablering af en Marine Natur-nationalpark i Øresund.

Bilag

Sagsfremstilling

Ressourceindsamling A/S (RI) blev stiftet i 2019, fordi den daværende renovatør opsagde kontrakten og forsyningssikkerheden var truet. Udbuddet af to-kammer biler der sikrer, at sorteret affald holdes adskilt under kørslen, var begrænset, hvorfor den billigste og sikreste måde at fastholde det daværende serviceniveau på var at købe RI, der ved købet bestod af mandskab, biler og IPT-kontrakten, der omhandlede indsamling og transport af kildesorteret husholdningsaffald i de fem kommuner indgået mellem Vestforbrænding og den tidligere renovatør.


IPT blev stiftet i 2019, for at ejer-kommunerne kunne købe IPT-kontrakten af den tidligere renovatør og dermed fastholde det daværende serviceniveau.

IPT er et interessentskab efter den kommunale styrelseslov §60 a og består af Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner, som ejer RI.

IPT varetager den overordnede styring af RI.
Siden stiftelse og køb har der i ejerkommunerne været tvivl om:

 • RI fortsat skulle være et aktieselskab, ejet af ejerkommunerne
 • RI skulle sælges som et datterselskab til Vestforbrænding I/S (VF)

I 2020 valgte byrådene at udskyde denne beslutning til fjerde kvartal 2022, fordi RI skulle have mulighed for at udvikle sig og den (på det tidspunkt) nye ledelse i VF skulle have mulighed for at konsolidere sig.

Ved byrådenes behandling i december 2020 blev det desuden besluttet at gennemføre en administrativ markedsprøvning af RI. I den forbindelse bemærkes det, at Furesø Byråd ønskede at arbejde for en egentlig markedsprøvning, så vidt muligt gennem et udbud/kontroludbud.

Revisionsfirmaet PWC forestod markedsprøvningen i andet halvår af 2021 og konkluderede at:

”Ressourceindsamling A/S, indenfor de faktiske samlede driftsomkostninger, har leveret indsamling af affald til IPT-kommunerne til markedskonforme priser... Der ses et serviceniveau i form af tømmefrekvens, der i overvejende grad matcher eller er højere end sammenligningskommunernes”.

Bestyrelsen for IPT har i efteråret 2022 drøftet det fremtidige ejerskab af RI i forhold til følgende to modeller:

· Model 1: Fastholdelse af nuværende konstruktion, hvor er RI er organiseret som et A/S, ejet af ejer-kommunerne

· Model 2: Salg af RI til VF.

Drøftelserne skete på baggrund af en analyse af fordele og ulemper ved de to modeller, udarbejdet af Sirius Advokater jf. bilag 1 og 2, og på baggrund af besvarelser fra hhv. RI og VF jf. bilag 5 og 6. Besvarelserne tager udgangspunkt i spørgsmål indenfor områderne:

 • Vision
 • Organisering
 • Beslutningskompetence og agilitet
 • Stordriftsfordele
 • Borgerservice
 • Forsyningssikkerhed
 • Affalds-værdikæden

Et flertal i bestyrelsen bestående af Albertslund, Ballerup, Ishøj og Vallensbæk kommuner indstiller følgende til godkendelse i de respektive kommuner: Der fortsættes med samme ejerform for Ressourceindsamling A/S som hidtil, dvs. model 1, hvor Ressourceindsamling A/S fastholdes som et aktieselskab, ejet af ejer-kommunerne. De primære årsager er, at kommunerne er tilfredse med RI’s service og opgaveudførelse og gerne vil fastholde den nuværende styring af og indflydelse på drift og udvikling af RI.

Furesø Kommune kan ikke tiltræde denne indstilling.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at Bestyrelsen for IPTs indstilling om, at model 1 – fortsat ejerskab af RI ved kommunerne, vedtages.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 15. november 2022, pkt. 90:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådene i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner skal træffe beslutning om det fremtidige ejerskab af Ressourceindsamling A/S (RI), der indsamler og transporterer affald for kommunerne.

Bestyrelsen for Indsamling på tværs I/S (IPT) indstiller, at byrådet vælger model 1, hvor kommunerne fortsat ejer og driver RI.  

Bilag

Sagsfremstilling

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for november måned.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Godkendt.