Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 29. august 2022 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Økonomi- og Planudvalget og Byrådet traf i juni 2022 en principbeslutning om, at det nuværende Center for Park, Vej og Miljø, Center for Byudvikling og Center for Ejendomme skal omorganiseres til to centre i stedet for tre. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet blev præsenteret for et forslag til en ny organisering af det tekniske område. Forslaget blev tiltrådt og sendt i høring blandt relevante lokal- og procesMED på det tekniske område. Høringsperioden er nu slut, og forslag om organisationsændringen forelægges nu til endelig beslutning.

Sagsfremstilling

LokalMED og procesMED på det tekniske område har haft organisationsændringen i høring.

På baggrund af de indkommende høringssvar, har ledelsen udarbejdet bilag 2, hvori temaerne for hørringssvarene er beskrevet.

Høringssvarene i deres fulde længde kan ses i bilag 3.

Høringssvarene har ikke givet anledning til at ændre i fordelingen af opgaverne. Der er dog foretaget ændringer i selve processen:

 • I forhold til informationsniveau
 • Implementeringens ikrafttrædelsedato fremrykkes
 • Der nedsættes en koordinationsgruppe
 • Hurtigere afklaring vedr. den fysiske placering.


På tværs af høringssvarene tegner sig 7 temaer:

 • Positive bemærkninger samt ønsker til, hvad man gerne vil have mere af
 • Fra tre til to centre, herunder nye snitflader mellem drift, planlægning, myndighed og administration
 • Fysisk placering af medarbejdere og materiel
 • Processen hidtil
 • Ledelseskraft fremover
 • Inddragelse af Center for Kultur og Fritid
 • Input til den nye MED-struktur


Temaerne er nærmere uddybet i bilag 2, hvor ledelsens bemærkninger til høringssvarene også fremgår.


På baggrund af disse ønsker fremlægger ledelsen en revideret procesplan, og den fysiske placering afklares hurtigst muligt. Ligeledes er der allokeret ressourcer fra Center for Ledelse og Strategi til at understøtte processen.


På baggrund af forslag vedrørende organisationsændringen vil MED-organiseringen også blive tilrettet.


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune 2022 - 2025

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Økonomi

Nedlæggelse af en centerchefstilling og styrkelse af de ledelsesmæssige kompetencer og ledelsesrum under centerchefen forventes at give en netto årlig besparelse på 900.000 kr., som kan indgå i rådighedskataloget til budget 2023.

Indstilling

 • at forslaget til organisationsændringen på det tekniske område vedtages endeligt og træder i kraft den 15. september,
 • at Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune adskilles på ledelsesniveau,
 • at der nedlægges en centerchefstilling, og at der samtidig sker en styrkelse de ledelsesmæssige kompetencer og ledelsesrum på niveauet under centerchefen. Der forventes en nettobesparelse på 900.000 kr. /årligt

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Delegationer

Økonomi- og Planudvalget besluttede på møde den 30. maj 2022, at udvalget skal orienteres om sager der vedrører området for tilsyn med almene boliger, hvor bemyndigelsen er anvendt.

Oversigt over sager, hvor bemyndigelsen er anvendt er vedhæftet.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Administrationens indstilling om ansættelse af leder af Piletræet tiltrædes.

Resume

Der forelægges en ny kompetenceplan vedr. ansættelse, løn og afskedigelser.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af forslag til den nye kompetenceplan, så lægges der op til, at kompetencen til ansættelse og afskedigelse ligger på samme niveau. Endvidere er formålet at samle de regler og den praksis, der er gældende på personaleområdet i dag i et dokument.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

at den nye kompetenceplan vedtages.

Beslutning

Sagen sendes i høring i HovedMed inden endelig beslutning i Økonomi- og Planudvalget.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Bilag

Resume

Forslag til kommunens budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 skal udarbejdes af Økonomi- og Planudvalget senest den 15. september. Budgetforslaget skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 forelægges til byrådets 1. behandling den 6. september 2022.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges det administrative budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetforslaget er suppleret med budgetredegørelsen, der giver overblik over budgettets centrale elementer og problemstillinger.

Økonomi- og Planudvalget besluttede den 28. marts, at der skulle udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. med henblik på at kunne overholde servicerammen i 2023. Der er udarbejdet rådighedsforslag for samlet 29 mio. kr.


Det administrative budgetforslag samt rådighedskatalog er sendt til byrådet samt i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser, råd og nævn mv. den 16. august 2022. Når alle høringssvar er kommet ind den 2. september, vil de blive samlet og sendt til byrådet i løbet af uge 36.

Der afholdes budgetseminar den 1. september 2022.

Det administrative budgetforslag fremlægges til byrådets 1. behandling den den 6. september 2022.

Budgettet 2. behandles af Byrådet den 4. oktober 2022.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Fra det administrative budgetforslag for 2023 kan fremhæves følgende punkter:

 • Servicerammen: Der er en overskridelse af servicerammen på 11,7 mio. kr.
 • Anlægsrammen: Der er en overskridelse af anlægsrammen på 2,2 mio. kr.
 • Likviditet/kassebeholdning: Der skønnes at være 385,8 mio. kr. i kassen i starten af 2023.

Ishøj Kommune har således en udfordring på servicerammen på knapt 12 mio. kr. Hertil kommer politisk behandlede forslag, som er oversendt til budgetforhandlingerne, samt nye politiske ønsker til budgetforbedringer af driften på forskellige områder. Herudover er der et forventet merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde på 11-12 mio. kr.

Budgetforslaget udgør kommunens samlede budget for årene 2023-2026.

Der er i budgetforslaget indregnet tekniske korrektioner.

Indstilling

at det administrative budgetforslag godkendes og oversendes til Byrådet til 1. behandling.

at ændringsforslag fra de stående udvalg og enkeltmedlemmer skal afleveres til borgmesterkontoret senest kl. 12 den 19. september 2022, jf. politisk tidsplan til budget 2023-2026, tiltrådt af Byrådet den 1. marts 2022.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

KL har udsendt nye og opjusterede pris- og lønskøn (p/l) for budget 2022. Som følge af den opjusterede p/l reguleres servicerammen tilsvarende. I sagen indstilles, at den løftede serviceramme dels regulerer lønbudgetterne dels tildeles udvalgte budgetområder, der er underfinansierede, jf. 1. budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

KL har udsendt nye p/l-skøn for budget 2022 som følge af den stigende inflation på en række områder. Det nye PL-skøn indgår som en del af midtvejsreguleringen og medfører, at kommunerne kompenseres for de stigende priser. Samtidig løftes servicerammen tilsvarende. For Ishøj Kommune udgør løftet af servicerammen i alt 14,5 mio. kr.

Byrådet har i tidligere år taget beslutning om regulering af budgetterne, når der er sket ændringer i pris- og lønskønnene i løbet af året. Reguleringerne har siden 2017 været på mellem 0 og 4 mio. kr. som (løn)budgetterne er blevet reguleret med.

Situationen for budget 2022 er dog ekstraordinær, idet reguleringen af p/l, dels øger budgettet, og dels er markant større end de tidligere reguleringer.


Der kan politisk vælges mellem forskellige modeller, der i deres rene former kan beskrives således:

Model 1: Løftet i p/l fordeles efter den af KL udmeldte tekniske fordeling. Det vil medføre, at budgettet vil blive justeret op på alle konti bredt i kommunen med i alt 14,5 mio. kr. Denne model har Byrådet tidligere anvendt, da der var tale om mindre beløb. Bemærk at p/l-reguleringer både kan være negative og positive.

Model 2: Løftet i p/l fordels til de områder hvor der er igangsat kompenserende besparelser, dvs. de igangsatte besparelser rulles tilbage.

Model 3: Løftet i p/l fordeles til de konti der i forbindelse med første budgetopfølgning i juni måned viste markante merforbrug på områder, hvor de budgetansvarlige har begrænsede handlemuligheder i 2022 for at finde kompenserende besparelser, og hvor merforbruget ikke har varig effekt i de efterfølgende år.

Administrationen har på den baggrund vurderet de 3 modeller, i forhold til, hvordan en eventuel fordeling af væksten kan blive udmøntet i budgetterne på en hensigtsmæssig måde. Der er bl.a. hensynet til Byrådets princip om at p/l skal udmøntes, til at imødegå ændrede priser og lønninger, budgetoverholdelse i fagudvalgene, samt ønsket om at overholde kommunens samlede serviceramme.

I forhold til at videreføre Byrådets tidligere principper vedrørende lønregulering vil dette isoleret set løfte lønbudgetterne med i alt 1,9 mio. kr. ved brug af den nye lønregulering. Traditionelt udgør lønudviklingen den største andel af den samlede p/l-regulering. Det er ikke tilfældet i 2022.


I forhold til målet omkring budgetoverholdelse har administrationen gennemgået kommunens budgetopfølgning, som blev forelagt Byrådet i juni måned, jf. model 3.

Budgetopfølgningen viste et samlet forventet merforbrug inden for servicerammen på i alt 20 mio. kr. En stor del af dette merforbrug har karakter af at være på områder, hvor de budgetansvarlige har begrænsede handlemuligheder i 2022. Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til borgmestervederlag, stærkt stigende energipriser, valg vedrørende forsvarsforbeholdet, færre solgte plejeboligpladser, covid-19, flygtninge fra Ukraine, fratrædelsesudgifter etc., se bilag. Hertil kommer, at der efter første budgetopfølgning er kommet yderligere udgifter til Ukrainske børn samt forventede udgifter til et folketingsvalg i 2022. De samlede merudgifter kan opgøres til i alt 12,6 mio. kr.

Anvendes løftet som følge af ændret PL-regulering til et generelt løft af lønbudgetterne på 1,9 mio. kr. samt de i bilag 1 oplistede merudgifter på i alt 12,6 mio. kr. svarer budgetløftet til forøgelsen af kommunens serviceramme.


Forslaget til midtvejsregulering af budget 2022 (PL-regulering) vil blive uddybet på budgetseminaret den 1. september 2022 med henblik på endelig beslutning på byrådsmødet den 6. september 2022.

Lovgrundlag

Aftale omkring regulering af kommunernes økonomi mellem KL og regeringen.

Økonomi

Kommunerne er under ét reguleret med 3 mia. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen som følge af ændrede PL-skøn for budget 2022. Kommunerne kompenseres med et tilsvarende løft af servicerammen.

Indstilling

At der gives en budgetneutral tillægsbevilling, idet de i bilag 1 beskrevne konti tilføres i alt 12,6 mio. kr.

At lønbudgetterne reguleres jf. korrigeret lønfaktor med i alt 1,9 mio. kr.

At budgetkorrektionen finansernes via det tilsvarende løft af bloktilskuddet i budget 2022 på i alt 14,5 mio. kr.

Beslutning

Ændringsforslag fra A, Ø, SF og V (vedhæftes som bilag på referatet).

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

Kommunerne skal ifølge reglerne hvert kvartal indberette oplysninger om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen til Bolig- og Indenrigsministeriet. Likviditetsopgørelsen skal forlægges byrådet.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på kontiene for likvide aktiver. Heri indgår også overskudslikviditeten, som er placeret til forvaltning i Danske Bank Asset Management, og evt. træk på kassekreditten (kassekreditfaciliteten på 60 mio. kr. har ikke været anvendt i år).

Kassekreditreglen er overholdt, når saldoen er positiv, hvilket er tilfældet i Ishøj.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er opgjort til 385,8 mio. kr. pr. 30. juni 2022. Likviditeten er inkl. porteføljen (obligationer) i Danske Bank Asset Management, som udgør 105,1 mio. kr.

I nedenstående tabel fremgår den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen for perioden 2019 – 2022.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2019

224,8

221,1

220,2

233,3

2020

257,4

272,9

291,9

307,0

2021

324,7

351,8

372,2

382,4

2022

393,2

385,8Som supplement til opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ultimo kvartalet i perioden 2019 til 2022. I bilag 1 vises en grafisk fremstilling over udviklingen i den daglige likviditet.

År

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

2019

140,6

161,3

172,7

204,4

2020

194,3

212,2

250,2

259,0

2021

280,4

315,0

312,3

237,0

2022

282,5

272,9Som det fremgår af tabellerne, er den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen 385,8 mio. kr. og den faktiske kassebeholdning 272,9 mio. kr. pr. 30. juni 2022.

Den høje likviditet skal til dels ses i sammenhæng med ubrugte anlægsmidler i 2021. Det korrigerede anlægsbudget er 143 mio. kr. i 2022 (inkl. 61,3 mio. kr. i videreførelser fra 2021), og en stor del af likviditeten skal dermed finansiere anlægsbudgettet i 2022.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem, revision mv.

Byrådet har vedtaget som mål at have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr. jf. Økonomisk politik 2022-2025 besluttet 3. maj 2022.
Dette mål skal ses i sammenhæng med, at der i starten af byrådsperioden er budgetteret med en ekstraordinær høj anlægsaktivitet.


Indstilling

at likviditetsopgørelse 2. kvartal 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september 2022 meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag i Regionens budgetforslag 2023 - 2026.

Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner forudsatte, og udgør 118 kr. pr. indbygger. I 2022 var satsen 115 kr. pr. indbygger, stigningen svarer til en almindelig p/l fremskrivning.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag til regionen i høring hos kommunalbestyrelserne med svarfrist den 10. september 2022. Region Hovedstaden foreslår, at udviklingsbidraget skal være lig den sats, der er fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. I økonomiaftalen er udviklingsbidraget fastsat til 118 kr. per indbygger.

Som en del er økonomiaftalen, er det lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne. Kommunernes udviklingsbidrag er med til at finansiere regionernes indsats for regional udvikling. Udviklingsbidraget svarer i Ishøj til 2.758.000 kr.

Beløbet er indregnet i det foreliggende budgetforslag.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) varetager regionerne også regionale udviklingsopgaver, som finansieres af kommunerne.

Økonomi

Udgift til udviklingsbidrag til Region Hovedstaden er indregnet i Ishøj Kommunes budgetforslag for 2023 med 2.758.000 kr.

Indstilling

at udviklingsbidraget tages til efterretning, og at dette meddeles Regionsrådet. Udviklingsbidraget på 118 kr./borger tiltrædes.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Ishøj Kommunes nuværende Økonomisystem, Debitorsystem, Løn- og Personalesystem og Vagtplansystem er omfattet af en kontrakt, der udløber 1. maj 2023. Ifølge gældende lovgivning skal kommunen derfor udbyde løsningen.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes nugældende kontrakt vedr. Løn- og Personalesystem, Vagtplansystem og Økonomisystem mv., fremover benævnt ERP-systemer, udløber den 1. maj 2023, efter 10 års drift på den nugældende kontrakt med KMD.

I perioden maj-juni 2022 er der gennemført en foranalyse sammen med Albertslund Kommune og et eksternt konsulentfirma, PA Consulting, mhp. at afklare hvilken udbudsform, der egner sig bedst for de to kommuner. Foranalysen konkluderer, at et EU-Udbud med forhandling vil understøtte kommunens forretningsprocesser bedst muligt, og desuden må antages at give bedst konkurrenceudsættelse og den bedste pris. Denne udbudsform giver kommunerne mulighed for at kunne evaluere de indkomne tilbud på baggrund af kriterier, som kommunen selv har indflydelse på. Dette kan f.eks. være ift. vægtningen af pris overfor kvalitet/funktionalitet.

For samtidig at sikre, at udbuddet ikke kommer i konflikt med lovningen, er det i et marked med kun ganske få leverandører af de ønskede systemer, nødvendigt at foretage udbuddet som to delaftaler. Dvs. en delaftale omfattende Løn- og Personale samt Vagtplan, og en delaftale omfattende Økonomi- og Debitorsystem.

Ifølge foranalysen kunne en anskaffelse af kommunens ERP-systemer via en såkaldt SKI-tildeling være et muligt alternativ (via rammeaftaler hos Staten og Kommunernes Indkøbsservice). Dette, fordi der 1) forventes medgået et mindre tids- og ressourceforbrug, og 2) at der hurtigt bliver overblik over udfaldet, dvs. valg af aftale/aftaler. En SKI-løsning vil dog ikke sikre reel konkurrence, ligesom SKI's evalueringsmodel gør det svært at gennemføre anskaffelsen såkaldt ”objektivt”. Dette indebærer en risiko for efterfølgende klager over anskaffelsen fra konkurrerende virksomheder. De seneste år har der været en stribe klagesager om ERP-tildeling efter SKI-modellen til behandling hos Klagenævnet for Udbud. Noget, som i flere tilfælde både har medført forsinkelser, nye aftaleforløb, og deraf følgende afledte merudgifter.

Med baggrund i konklusionerne fra den indledende foranalyse, og et ønske om fortsat tværkommunalt samarbejde med Albertslund Kommune i udbudsfasen, anbefaler administrationen, at Ishøj Kommune viderefører samarbejdet med Albertslund Kommune og den hidtil tilknyttede, eksterne konsulent, i fornødent omfang. Endvidere anbefaler administrationen, at kommunens ERP-systemer udbydes via EU-udbud med forhandling.

Lovgrundlag

Udbudsloven, med tilhørende bekendtgørelser etc.

Økonomi

Et udbud som dette, hvad enten det gennemføres som såkaldt 1) ”direkte tildeling” via rammeaftalerne hos SKI, eller alternativt som 2) et egentligt EU-udbud med forhandling, vil ikke kunne gennemføres omkostningsfrit. Således må der ved et EU-udbud med forhandling påregnes udgifter til dels A) eksterne udbudseksperter (juridisk/teknisk støtte), dels B) selve bekendtgørelsen (dvs. offentliggørelsen) af udbuddet på en af de såkaldte ”digitale platforme” til dette.

Ved valg af modellen for gennemførelse af et egentligt EU-udbud med forhandling, vil de afledte udgifter skønsmæssigt beløbe sig til ca. 350.000 kr. Udgifterne medgår til Mobilisering, Behovsafdækning, Udarbejdelse af kravspecifikationer, Kontraktskabelon og Udbudsmateriale, samt endelig gennemførelsen af selve udbuddet.

Nye kontrakter med samme tidmæssige forløb og omfang som den nugældende kontrakt med KMD (6+2+2 år = 10 år) vil have en værdi af ca. 3,7 mio. kr. årligt. Dvs. i alt ca. 37 mio. kr.

Finansieringen af udbuddet vil administrationen søge tilvejebragt indenfor de eksisterende, økonomiske rammer.

Indstilling

at der ved det forestående udbud vælges udbudsformen EU-udbud med forhandling,

at EU-udbuddet gennemføres i samarbejde med Albertslund Kommune, dog således at de respektive kommuner ikke er forpligtet til at foretage indbyrdes forpligtende og enslydende valg af leverandør/-er,

at EU-udbuddet gennemføres med ekstern sparringspartner efter behov for juridisk/teknisk bistand.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Resume

Forslag til Ishøj Kommunes informationssikkerhedspolitik fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en ny informationssikkerhedspolitik der erstatter Strategi for informationssikkerhed, som er fra 2018. Informationssikkerhedspolitikken beskriver, at Ishøj Kommune arbejder med informationssikkerhed ud fra ISO27001, som er den internationalt anerkendte standard på området. Herudover indeholder politikken en beskrivelse af den grundlæggende organisering af arbejdet med informationssikkerhed samt fordeling af roller og ansvar. Der er iværksat et særskilt arbejde med en konkret beskrivelse af de enkelte roller samt udmøntning af informationssikkerhedspolitikken i praksis.

Informationssikkerhedspolitikken er godkendt af Koncernledelsen og skal godkendes årligt af Byrådet.

Forslag til ny Informationssikkerhedspolitik er vedhæftet.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen.

Informationssikkerhedsstandarden ISO27001.

Økonomi

Vedtagelse af politikken har ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune.

Indstilling

at Ishøj Kommunes Informationssikkerhedspolitik godkendes

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Den 15. august traf direktionen beslutning om at følge KL's anbefalinger om brugen af amerikanske cloud-udbydere i Ishøj Kommune. Beslutningen videresendes til orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af Datatilsynets cloud-vejledning og den nylige afgørelse om brugen af Google i Helsingør Kommune, har Direktionen drøftet brugen af amerikanske cloud-løsninger i Ishøj Kommune. Direktionen har besluttet at følge KL's anbefalinger og igangsætte en målrettet indsats for at minimere muligheden for overførsel af data til USA eller andre lande uden for EU, under hensyn til driften.

Det betyder, at administrationen gennemgår kommunens databehandleraftaler og finder ud af, hvilke systemer Ishøj Kommune har, som bruger underdatabehandlere fra USA eller andre lande uden for EU. Herefter lægges en plan for håndtering af disse løsninger, så Ishøj Kommune efterlever reglerne i databeskyttelsesforordningen. Mulige løsninger er opsigelse, indsigelser, plan for exit eller implementering af foranstaltninger.

Det betyder ligeledes, at der som udgangspunkt ikke indgås nye aftaler, hvor der kan ske en utilsigtet overførsel af data til USA eller andre tredjelande, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til kritisk drift.


Notat om beslutningen er vedhæftet.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen.

Økonomi

Beslutningen kan få økonomiske konsekvenser for kommunen i form af øgede udgifter til IT-drift og IT-sikkerhed samt et større administrativt ressourcetræk.

Indstilling

at direktionens beslutning om brugen af amerikanske cloud-løsninger tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget

Bilag

Resume

Orientering om status for indlogering af de ukrainske flygtninge og beslutning om fremtidigt beredskab.


Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har pr. 14. august registreret og udmeldt, at 61 flygtninge er blevet visiteret til Ishøj. Dette antal harmonerer med administrationens viden.

Udlængestyrelsen har pr. samme dato samlet modtaget 31.000 ansøgninger på landsplan, hvoraf der er bevilget midlertidig opholdstilladelse til 26.837, og der udestår behandling af godt 4.000 ansøgninger.


Det er administrationens opfattelse, at forventningerne til antallet af flygtninge, som visiteres til Ishøj, vil følge en rolig udvikling. Hvis krigssituationen i Ukraine udvikler sig drastisk i en negativ retning, kan behovet for et forceret beredskab blive aktuelt. Udfordringen er, at kommunen skal stille boliger til rådighed med 4 dages varsel.


I forhold til beslutning om mulige tiltag for at skaffe boliger til indkvartering på Byrådsmødet d. 9. august har administrationen undersøgt mulighederne. Dette er beskrevet i bilag1.


Administrationen foreslår et beredskab for at skaffe indkvartering i følgende prioriterede rækkefølge

1) Der igangsættes en målrettet informations- og oplysningskampagne på hjemmeside og Facebook i samarbejde med Kommunikation og evt. ejendomsmæglere mhp. at indgå aftale med private boligejere eller erhvervsvirksomheder om leje af lokaler for en længere periode.


2) Der forhandles og indgås en aftale med Ishøj Danhostel og Vandrehjem om reservation og leje af 8 værelser for perioden frem til 1/4-2024. Det vil give plads til 16-25 borgere afhængig af familiernes størrelse. Det vil kræve en budget til betaling for både de faktisk benyttede boliger og til boligerne, der indgår i som reservationer i et beredskab. Det er en enkel model, men med risiko for tomgangsleje, hvis værtsparret ikke kan udleje boligerne til andre formål med kort varsel. Hvis situationen i Ukraine ændres, kan aftalen forsøges genforhandlet.


3) Kommunen vælger at disponere over de almene hybler i Gadekæret, hvis de bliver ledige i de næste år. (Praktisk vil kommunen leje boligerne efterhånden som de måtte blive lediggjort)


Derudover følges situationen i Ukraine og behovet for boliger tæt.


Lovgrundlag

Særloven for Ukrainske Flygtninge.

Økonomi

Der er udgifter forbundet med etablering af et beredskab for indkvartering. Det kan enten være tomgangsleje, hvis beredskabet er større end det aktuelle behov, eller netto udgifter, hvis kommunens udgifter til at sikre indkvartering overstiger betaling fra de ukrainske borgere (jf. andet punkt på mødet)

Det skønnes, at

- udgifterne til leje af hybler vil kunne dækkes af lejeindtægt fra ukrainsk borger, hvis den lejes ud. Lejen udgør ca. 3.000 kr./måned.

- at de faktiske udgifter til indgåelse af private lejeaftaler vil overstige en huslejeindtægt. Et umiddelbart skøn vil være med en månedlig merudgift på 5.000-10000 kr./lejemål pr. måned, men det vil afhænge af, om der overhovedet kan findes interesserede udlejere.

- de faktiske udgifter for en aftale med leje af 8 værelser på vandrerhjemmet i halvandet år vil udgøre op til ca. 3 mio. kr. samlet svarende til en månedlig leje pr. værelse på ca. 25.000 kr. pr. værelse. Muligvis kan beredskabslejen forhandles ned, hvis værelset kan udlejes til andre med kort varsel. Desuden dækkes en mindre del af udgiften fra betaling af ukrainske borgere, der indkvarteres.


Udgiften til indkvartering af ukrainske borgere (herunder tomgangsleje) og etablering af lejemål indgår i servicerammeopgørelsen og i opgørelsen af anlægsloft. Økonomisk kompensation af netto-merudgifter i 2022 udmøntes over bloktilskuddet (fordelt efter indbyggertal). Dette er aftalt mellem KL og Regeringen.

Indstilling

at den beskrevne plan for beredskab til indkvartering af ukrainske borgere frem til udløb af særloven 1.april 2024 igangsættes.

at der afsættes i første omgang en pulje på 4 mio. kr. til at indgå aftale med vandrerhjemmet for resten af 2022, 2023 og 3 måneder af 2024 og til at indgå lejeaftaler med evt. private udlejere i samme periode. Borgmesteren bemyndiges til at indgå lejeaftaler.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Økonomi og Planudvalget.

Bilag

Resume

Opkrævning af betaling for indkvartering for Ukrainske borgere. Oplæg til beslutning vedr. model for betaling.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har 36 ukrainske borgere, der er indkvarteret i kommunalt ejede bygninger. I perioden frem til d.d. er der ikke blevet opkrævet betaling for disse boliger. Der er ikke krav om, at der skal opkræves betaling for indkvartering, men kommunerne kan opkræve betaling. Der lægges op til beslutning om, hvorvidt Ishøj Kommune skal opkræve betaling for indkvartering, når kommunen anviser en bolig til ukrainske borgere. Administrationen foreslår, at der opkræves betaling fremadrettet med virkning fra 1. oktober 2022, hvor der kan være etableret en arbejdsgang herfor. Betalingen kan være med til at dække udgifterne forbundet med etablering og drift af boligerne.

I forbindelse med indkvartering skal der ikke udarbejdes en egentlig kontrakt, men der er fastsat et maksimum beløb for, hvad kommunen kan opkræve for ophold i kommunens midlertidige indkvarteringssteder.

Taksterne er følgende:

 • Enlige med og uden børn 2.402 kr.
 • Par uden børn 4.401 kr.
 • Par med et, to eller tre børn 4.802 kr.
 • Par med fire eller flere børn 5.203 kr.

Beslutter kommunen, at opkrævning skal foregå, vil alle involverede borgere blive orienteret via e-Boks med anvisning på, hvordan betaling kan komme til at foregå. Orientering bliver udarbejdet på Dansk, Engelsk og Ukrainsk.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2022.

Økonomi

Ved opkrævning med maksimum beløbet, vil det medføre en fremtidig månedlig indtægt på 59.645 kr. og stigende ved anvisning af flere boliger.

Indtægter og udgifter ifbm indkvartering af ukrainske borgere indgår i servicerammen og i anlægsloft. Økonomisk kompensation af netto-merudgifter i 2022 udmøntes over bloktilskuddet (fordelt efter indbyggertal). Dette er aftalt mellem KL og Regeringen.

Indstilling

 • at der opkræves for indkvartering, og opkrævning bliver med det maksimale beløb
 • at opkrævninger er fremadrettede med opstart 1. oktober 2022.

Beslutning

Ændringsforslag fra Ø + L + SF:

Foreslår gradvis indfasning med halv takst 1. oktober og fuld takst 1. november.

For stemte Ø + L + SF.

Imod stemte A + V + M

(Forslaget er nedstemt).

Administrationens indstilling blev tiltrådt, i det Økonomi- og Planudvalget ønsker de ukrainske borgere varslet om betalingen hurtigst muligt.


Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvaget.

Resume

Ukrainere med ophold efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (herefter kaldet særloven) har ret til at få deres børn i dagtilbud, skole og SFO efter gældende lov. Regeringen og en række øvrige partier har den 25. maj 2022 vedtaget nye bestemmelser, der skal øge fleksibiliteten og beføjelserne for kommunerne.

I Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Særlige pasnings – og undervisningsmuligheder til fordrevne børn og unge fra Ukraine) er der indført særlige regler, der giver kommunerne mulighed for lokalt at fravige krav i dagtilbuds – og folkeskoleloven, samt etablere særlige tilbud for ukrainske børn med opholdstilladelse efter særloven. I henhold til lovens § 22c, stk. 1 kan kommunerne tilbyde befordring mellem hjem og dagtilbud til ukrainske børn, der har ophold efter særloven.

Sagsfremstilling

Det er Byrådet, der på baggrund af en konkret vurdering afgør, hvorvidt der skal tilbydes befordring. I vurderingen af, om forældrene skal tilbydes befordring fra barnets dagtilbud til familiens hjem, kan der lægges vægt på, at dagtilbuddet i forvejen har stor erfaring med ukrainske børn, men at institutionen befinder sig langt væk fra familiens bopæl. Det vil også være relevant i tilfælde, hvor der er oprettet særtilbud i form af dagtilbud, hvor pladserne er forbeholdt fordrevne ukrainske børn. Der er ikke oprettet sådanne særtilbud i Ishøj Kommune.

Dagtilbudsloven giver herudover ikke hjemmel til befordring mellem hjem og dagtilbud. Det er administrationens vurdering, at fravigelsen af hjemmel til at tilbyde befordring mellem børnenes hjem og dagtilbud, kan forfordele ukrainske flygtninge med midlertidig opholdstilladelse i forhold til Ishøjs borgere, der står overfor samme udfordringer.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Undervisningsudvalget beslutter ikke at tilbyde ukrainske børn med opholdstilladelse efter særloven befordring mellem hjem og dagtilbud.  

Lovgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Særlige pasnings – og undervisningsmuligheder til fordrevne børn og unge fra Ukraine) § 22c, stk. 1.

Økonomi

Hvis indstillingen følges, er der ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at der ikke tilbydes befordring mellem hjem og dagtilbud til ukrainske børn med opholdstilladelse efter særloven.


Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 18. august 2022, pkt. 103:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Resume

Efter en inddragelses- og dialogperiode, skal forslag til helhedsplan for Ishøj Bykerne sendes i offentlig høring i otte uger. Udkastet til helhedsplanen vil blive præsenteret og drøftet på et temamøde i byrådet den 6. september.

Sagsfremstilling

I Planstrategi 2016-2028 vedtog byrådet at samle bycenter, stationsforplads og uddannelsesområdet i en "udvidet bykerne". Købet af Brohuset, nye muligheder for boligudvikling, ARKENWALK samt Letbanens ankomst i Ishøj har aktualiseret, at der udarbejdes en samlet plan for bykernen. Økonomi- og Planudvalget vedtog den 23. august 2021 at opstarte arbejdet med Helhedsplanen.

En helhedsplan er byrådets vision for udviklingen af et afgrænset område. Helhedsplanen er ikke bindende i juridisk forstand, men den er et vigtigt signal til samarbejdspartnere og evt. investorer om, hvilken fremtidig udvikling byrådet ønsker for området. Helhedsplanen kan også fastlægge principper for den fremtidige planlægning, som dog først endeligt vil blive konkretiseret i lokalplaner for de enkelte arealer.

Forslaget til helhedsplanen indeholder en samlet vision for bykernen samt principper og beskrivelser af muligheder for boligudvikling, bedre mobilitet og flere grønne arealer. Herunder også en række forslag til, hvordan bykernen på sigt kan udvikle sig henimod et mere grønt og attraktivt område med større oplevet tryghed og større kvalitet i byrummet. Målet er at skabe en bykerne, der i højere grad end i dag inviterer til, at alle borgere i Ishøj har lyst til at bruge området.

Der lægges i forlængelse af planen desuden op til, at administrationen udarbejder en særskilt parkeringsplan specifikt for bykernen, så der sikres gode muligheder for bl.a. pendlerparkering i området.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til helhedsplanen har der i løbet af foråret været en længere inddragelses- og dialogperiode, hvor der ud over en udstilling på Store Torv, har været afholdt borgermøde med byvandring og to dialogmøder. Her har borgerne kunnet møde politikere fra Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget samt byplanlæggere til uformelle snakke om bykernens udvikling. Der er etableret et midlertidigt byrum fra stationsforpladsen over til Brohuset med fokus på grønne byrum, mulighed for ophold samt wayfinding. Det midlertidige byrum fjernes igen primo september, hvorefter træer og bænke genbruges andre steder i kommunen. Desuden har der været afholdt to spørgeundersøgelser, hvor byens borgere har kunnet komme med ønsker og drømme til fremtidens Ishøj. Sammenlagt er der indhentet mere end 300 svar. I den formelle høringsperiodes planlægges yderligere inddragelse af Ungerådet samt Tilgængelighedspanelet. 

Når den offentlige høring er overstået, fremlægges helhedsplanen til endelig politisk vedtagelse i Byrådet den 6. december.

Lovgrundlag

Helhedsplanen er byrådets vision for et afgrænset område og har ikke ophæng i nogen lovgivning.

Økonomi

Vedtagelse af planen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

at forslag til Helhedsplan for Bykernen sendes i offentlig høring i otte uger fra ca. den 7. september til ca. 31. oktober 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Annelise Madsen (M) + Steen Skovhus (L):

Kærbo ønskes indarbejdet i helhedsplanens afgrænsning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Kommuner skal seneste med udgangen af 2023 offentliggøre en strategi (planstrategien) for kommunens fysiske udvikling. Det foreslås at arbejdet med planstrategien sættes i gang med udgangspunkt i vedhæftede tids- og procesplan.

Sagsfremstilling

Planstrategien udstikker rammerne for kommunens fysiske udvikling i de kommende 12 år. Byrådet kan bruge planstrategien til at udpege, hvilke dagsordener og temaer der er vigtige, samt evt. opsætte mål for området. Strategien kan samtidig beskrive hvilke konkrete projekter og initiativer indenfor fysisk udvikling, som byrådet allerede har igangsat - eller forventer at igangsætte - i perioden. Indholdet i planstrategien er afgrænset til visioner, målsætninger og indsatser der relaterer sig til kommunens fysiske udvikling. Men emnerne vil ofte vedrøre mange forskellige kommunale opgaver lige fra fx. styrkelse af kultur- og idrætsfaciliteter og udbygning af velfærdsinstitutioner til klimasikring af byen og udvikling af natur og grønne byrum.

Der er begrænset, hvad der er af formelle krav til strategien. Dog skal der laves en opgørelse af kommunens planlægning siden sidste Planstrategi fra 2016, ligesom strategien skal beskrive om, og hvordan den efterfølgende kommuneplan forventes at blive revideret. Kommuneplanen skal revideres senest med udgangen af 2025.

På baggrund af Ishøjs særlige styrker og DNA foreslår administrationen en arbejdstitel for strategien der hedder ”Gentænk Fællesskaber”. Titlen signalerer, at Ishøj er bygget op omkring en særlig historie om fællesskaber og mangfoldighed, men også at kommunens fysiske indretning bør videreudvikles og fornyes, så den matcher borgernes behov og ønsker til det gode liv anno 2036. Det foreslås endvidere, at der arbejdes med følgende 3 under-temaer:

 • Kvalitet i byudvikling og byområder som bl.a. kan handle om at udvikle de fysiske rammer for velfærdsydelser, kulturtilbud mv. Det kan også handle om at sikre social balance gennem forskellige boligformer i kommunen, understøtte nye fællesskaber i kommende boligområder samt fx. opsætte mål for kvaliteten i byggeriet.
 • Styrkelse af naturen og af de (blå og grønne) rekreative værdier, som bl.a. kan handle om at skabe mere plads til naturen både i byen og i det åbne land, at styrke de rekreative muligheder for borgerne og fx. at videreudvikle stranden og havnen som et vigtig blåt vartegn for Ishøj.
 • Fremme grøn omstilling og mobilitet som fx. kan handle om at sætte mål for vedvarende energi og skabe endnu bedre fysiske rammer for den grønne omstilling. Ift mobilitet kan det handle om at skabe balance i byens indretning, så der fortsat både er plads til bil-ejerskab samtidig med at det gøres attraktivt at bruge både nuværende og kommende kollektive løsninger.

Både titel og emner er forslag, som vil blive kvalificeret hen ad vejen efter inputs fra byrådsmedlemmer og borgere.

I det videre arbejde med strategien lægges der op til forskellige former for inddragelse af byrådet og dets medlemmer. Det foreslås at hvert byrådsmedlem interviewes i efteråret 2022 med henblik på at få kortlagt hvilke visioner og ønsker, der er til kommunens fysiske udvikling. Resultatet af denne kortlægning fremlægges på byrådsseminaret 2022.

Borgerinddragelse bliver også et vigtigt element i arbejdet med den nye strategi. Det foreslås, at der i december 2022 laves en tidlig digital inddragelse af borgerne, samt at der gennemføres endnu en dialogproces i foråret 2023, inden strategien sendes i formel høring i efteråret 2023.


Tidsplan samt kommunens seneste Planstrategi fra 2016 er vedlagt som bilag. Derudover er der vedlagt 2 eksempler på nyere planstrategier fra andre hovedstadskommuner.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Indstilling

at arbejdet med den kommende planstrategi igangsættes.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

I forbindelse med miljøvurderingen af den kommende anlægslov for Køge Bugt Strandpark skal der gennemføres en borgerinddragelsesproces. Bidragene skal bruges i arbejdet med at fastlægge Ishøj Kommunes ønsker til byggefelter mm for den del af Strandparken som ligger i Ishøj Kommune. Materialet fremlægges til politisk godkendelse i Byrådet primo december 2022.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Boligministeren samt de 5 ejerkommuner i Strandparken I/S har indgået en principaftale om modernisering af Strandparken. Aftalen blev for Ishøj Kommunes vedkommende tiltrådt af Byrådet den 7. juni 2022. Med aftalen har Regeringen påtaget sig at udarbejde en anlægslov som skal muliggøre en modernisering af faciliteter mm. i Strandparken.

I forbindelse med anlægsloven skal der også udarbejdes en miljøvurdering. Derfor skal kommunerne senest december 2022 indmelde, hvilke byggefelter man ønsker at udpege, samt maximal byggehøjde samt etagemeter indenfor felterne. Der skal også udpeges evt. nye stiforbindelser. Byggefelter, byggehøjder, etagemeter samt stiforbindelser fastlægges efter dialog med interessenter samt brugerne i parken, herunder klubber og foreninger, der eksempelvis kan tænkes at indgå i etablering og drift af nogle af faciliteterne.

Borgerinddragelsesproccesen gennemføres i september-oktober 2022 og forankres i Center for Byudvikling men med inddragelse af øvrige relevante centre samt Strandparkens sekretariat. Borgerinddragelsen forventes at indeholde to spor, hvor der både sker en inddragelse af parkens aktive brugere og interessenter samt af alle øvrige interesserede ishøj-borgere.

Når borgerinddragelsen er gennemført, udarbejder administrationen et forslag til endelige placering, etagemeter, bygningshøjder samt evt. nye stiforbindelser. Dette fremlægges til politisk godkendelse i byrådet primo december 2022. Først efter at anlægsloven er vedtaget, igangsætter Ishøj Kommune et egentligt planarbejde, hvor de konkrete projekter udformes indenfor rammerne af anlægsloven. Miljøvurderingen igangsættes primo 2023, og anlægsloven forventes vedtaget i efteråret 2023.

Principaftalen er vedlagt som bilag.


Økonomi

Opgaven løses indenfor eksisterende rammer.


Indstilling

at igangsætte en borgerinddragelsesproces med henblik på at indsende Ishøjs Kommunes ønsker til den kommende anlægslov i december 2022.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Bilag

Resume

Regulativet for uddeling af arkitekturprisen er blevet opdateret, og der skal vælges to medlemmer til dommerkomitéen. Regulativet, samt udpegning af dommerkomiteen, vedtages af Økonomi- og Planudvalget.

Sagsfremstilling

Det nuværende regulativ for uddeling af Ishøj Kommunes arkitekturpris er fra 2001 og er blevet utidssvarende. Der har derfor været behov for at justere og opdatere regulativet. I det opdaterede regulativ er der blandt andet kommet nye overskrifter, en formålsbeskrivelse samt kriterier for udvælgelse og bedømmelse.


Efter hvert kommunalvalg vælges to medlemmer af byrådet til dommerkomiteen. Medlemmerne udpeges for en valgperiode ad gangen. Det foreslås, at der fremover vælges ét medlem fra Økonomi- og Planudvalget og ét fra Teknik- og Bygningsudvalget.


Dommerkomiteen deltager i en besigtigelsestur med et efterfølgende voteringsmøde. Procedure mv. fremgår af regulativet. Både det opdaterede regulativ samt regulativet fra 2001 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Prisen uddeles indenfor eksisterende økonomiske ramme i Center for Byudvikling.

Indstilling

at Teknik- og Bygningsudvalget vedtager regulativet, samt indstiller Ole Beckmann (V) til at indgå i dommerkomiteen.Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 21. juni 2022, pkt. 56:

Tiltrådt.


Som medlem fra Økonomi- og Planudvalget udpeges: _____________

Beslutning

Som medlem fra Økonomi- og Planudvalget udpeges Sami Deniz (SF).


Beslutningskompetence

Økonomi- og Planudvalget.

Bilag

Resume

I forbindelse med afdækningen af, hvorvidt der skal etableres en BRT-løsning på den nuværende linje 400S, igangsættes nu en VVM-undersøgelse. Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium, samt et fælles forståelsespapir, der udgør rammen for undersøgelsen.

Sagsfremstilling

I "Aftale om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035" er der afsat fuld statslig finansiering til udarbejdelse af et endeligt beslutningsgrundlag (VVM) for en BRT på henholdsvis linje 200S og linje 400S.


De berørte kommuner, Region Hovedstaden samt Transportministeriet har nu udarbejdet en foreløbig tidsplan for projekterne, hvoraf det fremgår, at VVM-undersøgelsen ønskes igangsat i efteråret 2022. Parterne er også enige om, at med beslutning om gennemførelse af en VVM, er der ikke truffet beslutning om anlæg af en BRT-linje.


Som det også fremgår af vedhæftede forståelsespapir, er det for de berørte kommuner og Region Hovedstaden en forudsætning for gennemførelse af BRT-projekterne på linje 200S og 400S, at medfinansieringen af et eventuelt anlæg sker uden for det kommunale anlægsloft. Ligeledes er det en forudsætning, at de lokale parter kan lånefinansiere eventuelle anlægsudgifter, som udgangspunkt med 40-årig afdragsprofil, hvilket vil bero på en konkret ansøgning. Der arbejdes parallelt med en afklaring af disse spørgsmål.


VVM-undersøgelsen forventes at være færdiggjort medio 2024. Der vil ske en inddragelse af borgere og interessenter i både idé-fasen (vinteren 2022), samt når et forslag til en færdig VVM-rapport udsendes i offentlig høring primo 2024.


Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune som følge af igangsættelse af VVM-undersøgelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, 16. august 2022, pkt. 72:

at kommissorium samt forståelsespapiret godkendes.Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 16. august 2022, pkt. 72:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Projektforslag om omkonvertering af boligområder med naturgas og el til fjernvarme i 5 områder med i alt 1.735 husstande i Ishøj til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 7. juni 2022, at projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen godkendes og sendes i minimum fire ugers offentlig høring. Projektforslaget har været i høring hos de berørte grundejere og forsyningsselskaber fra den 30. juni til den 11. august 2022, hvilket ikke har givet anledning til kommentarer.

Den 10. august 2022 afholdt kommunen orienteringsmøde om udrulning af fjernvarme for de berørte grundejere. Efterfølgende blev høringsfristen udsat til mandag den 15. august kl. 8.00, og der er modtaget 15 høringssvar til projektforslaget

Et gennemgående tema i høringssvarene har været udsættelse af projektforslagets godkendelse til efter fristen for ansøgning om tilskud til etablering af individuelle varmepumper. Jf. Energistyrelsen åbner en ny pulje til tilskud i efteråret 2022.

Byrådets vedtagelse af projektforslaget nu medfører, at etablering af individuelle varmepumper vil forsat være muligt. Dog uden tilskud. Administrationen anbefaler, at projektforslaget godkendes idet områdets varmeforsyningsstatus afklares og størst mulig tilslutning tilstræbes.

De indkomne høringssvar i fuld længde er vedlagt i bilag 1, og de indkomne høringsforslag er vedlagt i et skema sammen med administrationen bemærkninger i bilag 2.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 2068 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) BEK nr. 818 a.

Indstilling

Administrationen indstiller, 16. august 2022, pkt. 69:

at projektforslag til fjernvarmeforsyning med fjernvarme i 5 områder med i alt 1.735 husstande godkendes endeligt.Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 69:

Tiltrådt med den bemærkning, at der sker en besvarelse af de indkommende spørgsmål på hjemmesiden, samt at der sker en tilretning af de vedlagte rapporter, som ligger til grund for projektet.

Beslutning

Tiltrådt, i det det oversendes til byrådet at beslutte om endelig godkendelse af projektforslaget skal udskydes til oktober, såfremt ansøgningsfrist til Energistyrelsens pulje til varmepumper fortsat er ukendt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte 7. juni projektforslaget om udvidelse af fjernvarmen i boliger på østsiden af motorvejen i Ishøj. Projektforslaget har været i høring hos borgerne og er fremlagt til beslutning om endelig godkendelse af projektforslaget. Der søges om anlægsbevilling med henblik på at igangsætte den konkrete planlægning og gennemførelse af udrulning af fjernvarme i området.

Sagsfremstilling

Høringsfristen udløb den 10. august, men er udsat til d. 15. august 2022 for at give mulighed for at få høringssvar ind efter det afholdte orienteringsmøde den 10. august.

Når projektforslaget for udrulning af fjernvarme i boligområdet øst for motorvejen er politisk vedtaget, er dette udgangspunktet for den videre planlægning og efterfølgende gennemførelse. Projektforslaget er til behandling tidligere på udvalgsmødet. Der søges derfor økonomisk ramme for at igangsætte dette arbejde.

Lovgrundlag

Ishøj Varmeværk følger varmeforsyningsloven.

Økonomi

Projektforslaget anslår, at investeringen vil være på 137,1 mio. kr. Bevillingen optages som lån, og tilbagebetales til kommunen over en 20-årig periode, i takt med at der opkræves betaling for energiforbruget hos forbrugerne.

Varmeforsyningen skal foregå som en "hvile i sig selv"-økonomi.
Anlægsbevillingen vil hverken påvirke servicerammen eller anlægsrammen.

Indstilling

Administrationen indstiller, 16. august 2022, pkt. 70:

at der gives anlægsbevilling på 137,1 mio. kr. med finansiering via lånoptagelse, der tilbagebetales gennem brugerfinansiering.Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 70:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Resume

Ishøj Varmeværk har fremsendt et projektforslag om udvidelse af fjernvarmeforsyning i Tranegilde. Projektforslaget viser et samfundsmæssigt overskud både i forhold til økonomi og miljø. Projektforslaget skal sendes i fire ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Ishøj Varmeværk har anmodet Ishøj Byråd om at behandle og godkende projekt for fjernvarmeforsyning af Tranegilde landsby. Projektets forsyningsområde er vist i bilag 1, og omfatter 56 ejendomme, hovedsageligt åben-lav boliger, men også den kommunale kulturinstitution Bredekærgård, Ishøj Teater samt opvarmede væksthuse til gartneri.


Jævnfør Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal byrådet godkende projektforslaget under forudsætning af, at projektforslaget samfundsøkonomisk set er den bedste løsning.

Projektforslaget viser, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at forsyne fjernvarme til området omfattet af projektforslaget forudsat en tilslutning på 40 % af potentielle kunder. Projektforslaget viser, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år er ca. 0,63 mio. kr., eller ca. 4 % lavere i nutidsværdi, end ved de individuelle løsninger med varmepumper.


Projektforslaget skal, jævnfør bekendtgørelsen, i minimum 4 ugers offentlig høring hos de berørte grundejere og eksisterende forsyningsselskab. Administrationen forbereder at afholde informationsmøde for de berørte grundejere.


Efter byrådets endelige godkendelse af projektforslaget, forventes det, at de første fjernvarmeledninger kan etableres fra ultimo 2022. Der forventes en 90 % tilslutning blandt potentielle kunder i en 9-års periode fra 2023 til 2031.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 2068 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) BEK nr. 818 a.

Økonomi

Anlægsoverslaget for projektforslagets ledningsnet vurderes til i alt 7,0 mio. kr. ekskl. moms, som er forudsat finansieret af Ishøj Varmeværk ved optagelse af et 30 års 3 % lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, 16. august 2022, pkt. 71:

at projektforslag om udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Tranegilde godkendes og sendes i minimum fire ugers offentlig høring.Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 71:

Tiltrådt med den bemærkning, at der henvises til sag nr. 69 på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden den 16. august 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Ishøj Varmeværk har anmodet Ishøj Byråd om at behandle og godkende projekt for fjernvarmeforsyning af Ishøj Landsby, Vestervang og Torslunde. Projektforslaget viser et samfundsmæssigt overskud både i forhold til økonomi og miljø. Projektforslaget skal sendes i minimum fire ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Projektets forsyningsområder er vist i bilag 1 og omfatter 559 ejendomme, hovedsageligt åben-lav boliger, men også tæt/lav boligområder som Merlegårdsparken, de offentlige institutioner Ishøj Skole, Ishøjgård familiecenter, Børnehuset Elverhøj og Torsbo ældrecenter, samt en række opvarmede væksthuse til gartneri. Bygninger, der ligger uden for de viste forsyningsområder, men hvor en ny fjernvarmeledning vil passere umiddelbart forbi, kan principielt også få fjernvarme via en stikledning efter nærmere aftale med Ishøj Varmeværk. Disse muligheder indgår dog ikke nærmere i projektforslaget, men vil styrke både samfundsøkonomi og selskabsøkonomi.


Jævnfør bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal Byrådet godkende projektforslaget under forudsætning af, at projektforslaget samfundsøkonomisk set er den bedste løsning.

Projektforslaget viser, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at forsyne fjernvarme til området omfattet af projektforslaget, forudsat en tilslutning på 40 % af potentielle kunder i området. Projektforslaget viser, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år er ca. 14 mio. kr. eller ca. 9 % billigere i nutidsværdi, end ved de individuelle løsninger med varmepumper.


Projektforslaget skal, jævnfør bekendtgørelsen, i minimum 4 ugers offentlig høring hos de berørte grundejere og eksisterende forsyningsselskab. Administrationen forbereder at afholde informationsmøde for de berørte grundejere.


Efter byrådets endelige godkendelse af projektforslaget forventes det, at de første fjernvarmeledninger kan etableres fra ultimo 2022. 90 % af de potentielle kunder forventes tilsluttet i en 9-års periode fra 2023 til 2031.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 2068 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) BEK nr. 818 a.

Økonomi

Anlægsoverslaget for projektforslagets ledningsnet vurderes til i alt 67,4 mio. kr. ekskl. moms, som er forudsat finansieret af Ishøj Varmeværk ved et 30 års 3 % lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, 16. august 2022, pkt. 72:

at projektforslag om udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Torslunde, Ishøj Landsby og Vestervang godkendes og sendes i minimum fire ugers offentlig høring.Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 72:

Tiltrådt med den bemærkning, at der henvises til sag nr. 69 på Klima- og Miljøudvalgets dagsorden den 16. august 2022.


Beslutning

Tiltrådt.

Annelise Madsen (M) kan ikke tilslutte sig indstillingen.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Boligforeningen Vildbanegård har fremsendt et projekt for nedgravede systemer til sorteret affald i afdeling I og II.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 4. juni 2019 at tilbyde delt finansiering af nedgravede systemer og kuber til sorteret affald. Med den delte finansiering skal kommunen indkøbe, eje og vedligeholde materiel. Boligselskabet håndterer og finansierer den del af etableringen, der består af gravearbejde, nedsætning af betonkasse, belægning og evt. belysning mm.

I 2019 etablerede DAB nedgravede systemer til sorteret affald i Vildtbanegård afd. III med delt finansiering.


DAB har nu tilsvarende ansøgt Ishøj Kommune om godkendelse af ny affaldsløsning med nedgravede systemer og kuber til Vildtbanegård afd. I og II. Med den nye affaldsløsning lever Vildtbanegård afd. I og II op til de gældende krav til sortering. Derudover vurderer Vestforbrænding, at affaldsløsningen på simpel vis kan tilpasses de nye sorteringskrav, som træder i kraft i 2022-2023.

Der etableres nedgravede affaldssystemer af typen VF600 til rest- og madaffald samt pap. De overjordiske kuber er af typen VF2000 og benyttes til metal, plast, glas og papir. Standpladserne placeres jævnt fordelt i bebyggelsen, så der bliver kortest muligt at gå for beboerne. De eksisterende skakte til dagrenovation lukkes.


Vildtbanegård afd. I:

• Der etableres 10 standpladser med nedgravede systemer og overjordiske kuber.

• Ishøj Kommunes udgifter til indkøb af materiel skønnes til 3,0 mio. kr.

Vildtbanegård afd. II:

• Der etableres 9 standpladser med nedgravede systemer og overjordiske kuber.

• Ishøj Kommunes udgifter til indkøb af materiel skønnes til 3,3 mio. kr.

Der kan stadig ske mindre tilpasninger og justeringer i projekterne.


Vestforbrænding er i dialog med Vildtbanegård afd. IV og Vejleåparken. DAB har udtrykt ønske om at benytte beholdere på hjul i Vildtbanegård afd. IV, men dette afventer deres endelige beslutning. I Vejleåparken er flere løsningsforslag stadig til overvejelse hos boligselskabet. Vestforbrænding forventer etablering i 2022-2023


Renovationsforsyningen har ikke afsat midler til investeringen i budget 2022, idet processen for boligselskabernes egen beslutning om affaldsløsning ikke har været kendt.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Den samlede udgift til indkøb af materiel er skønnet til 6,3 mio. kr.

Omkostningen indarbejdes i renovationsområdets budgetopfølgning, og vil reducere mellemværendet med kommunen fra 10.247.730 kr. til 3.947.730 kr.

Der opkræves et særgebyr på kr. 250,- pr. bolig, jf. byrådets tidligere beslutning fra den 4. juni 2019.

Indstilling


Administrationen indstiller, 16. august 2022, pkt. 73:

at renovationsforsyningen indkøber materiel til etablering af affaldssortering i nedgravede systemer og kuber i Vildtbanegård afd. I og II.Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 16. august 2022, pkt. 73:

Ole Beckmann Skourup ønskede sin habilitet afprøvet. Udvalget fandt, at Ole Beckmann Skourup var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.


Sagen blev tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd har bevilget 1.858.000 mio. kr. til en tilbygning af Sydkystens Sejlklubs Klubhus, hvoraf Sydkystens Sejlklub har finansieret 400.000 kr.

Anlægget er fuldført i 2022, men med et merforbrug på 333.546 kr., hvorfor administrationen søger en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb, svarende til det overskredne beløb. 

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har samlet bevilget 1.858.000 kr. til en tilbygning af Sydkystens Sejlklubs Klubhus, og Sydkystens Sejlklub har finansieret 400.000 kr. Projekteringen startede i 2019 og 2020, og selve byggearbejdet forløb fra juli 2021 til marts 2022.

I forbindelse med gennemførsel af entreprisen har der været flere fordyrende faktorer, som er nærmere beskrevet i vedhæftede notat, se bilag 1. Faktorerne er eksempelvis prisstigninger generelt på markedet, forurenet jord, blød bund mv.
Disse faktorer har medført en overskridelse af bevillingen med et merforbrug på 333.546 kr. Det er aftalt, at Sydkystens Sejlklub selv forestår den indvendige indretning, herunder installation af køkkenelementer, lamper, kølebokse mv.

Økonomi

Der er i alt bevilget 1.858.000 kr. til projektet. Sydkystens Sejlklub har medfinansieret med 400.000 kr. Samlet set har projektet kostet 2.587.946 kr., og bevillingen er overskredet med 333.546 kr.

Ved overførsel af restbevillinger ultimo årene til nyt år, er der blevet afrundet til hele tusinder, hvorfor der er en lille difference i forhold til budgettet.

Indstilling


Administrationen indstiller, 17. august 2022, pkt. 71:

 1. anlægsregnskab for tilbygning af Sydkystens Sejlklubs Klubhus godkendes.
 2. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 333.546 kr., svarende til det overskredne beløb, finansieret af kassebeholdningen.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 17. august 2022, pkt. 71:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.


Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for august måned.

Indstilling


at oversigten tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Godkendt.