Referat
Seniorrådet tirsdag den 2. juni 2020 kl. 10:00

Afholdes privat

Beslutning

På mødet den 16. juni 2020, vil referatet fra mødet den 21. april 2020 og 2. juni 2020 blive godkendt.

Beslutning

Seniorrådet har forskellige bud på på, hvad puljemidlerne kan bruges til.

Seniorrådet foreslår at en del af puljemidlerne bruges til ekstra ressourcer på plejecentrene. Her ønskes, at pengene bruges til at muliggøre besøg for beboerne i op til en time og gerne med muligheden for at besøge / få besøg indenfor. Evt. til skillevægge m.v., for at muliggøre besøget indenfor. Seniorrådet ønsker at beboerne skal kunne modtage besøg af op til en times varighed. Endvidere ville det øge fleksibiliteten hvis besøgene kunne afholdes indenfor også. 

Seniorrådet foreslår, at der også bruges lidt puljemidler på underholdning til beboerne på plejecentrene. Gerne i form af musik underholdning .

Seniorrådet foreslår endvidere, at en del af pengene bliver sat af til ekstra kørsel til borgere der f.eks. skal til og fra kommunens plejecentre.

Et sidste bud, kan være at puljemidlerne bruges til at i en periode mindske egenbetalingen for aflastning / fleksible omsorgspladser.

Beslutning

Seniorrådet har indgivet indsigelse mod behandling af høringssag og orienteringsmøde af Lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret.

Lise Kay deltog under dette punkt online, med resume og drøftelse af sagen. Sagen op til Seniorrådets indsigelse blev gennemgået og drøftet.

Fristen for at sende indsigelser er nu ændret til den 17. august 2020. Endvidere afholdes der borgermøde den 10. august 2020.

Seniorrådet har modtaget et svar fra borgmesteren på indsigelsen. Det aftales, at Peter Møller på vegne af Seniorrådet sender svar til Borgmesteren.

Det aftales at Ingelise skriver til Tilgængelighedsudvalget for orientering om Lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret.

Der er enighed i, at det ikke er i orden at Seniorrådet ikke er blevet hørt i første omgang. Seniorrådet er et lovpligtigt udvalg og skal høres i sager som disse.  

Det aftales at Seniorrådsmedlemmer, så vidt muligt deltager i borgermødet den 10. august 2020. Dette sættes på som punkt på kommende Seniorrådsmøde den 16. juni 2020.

 

Beslutning

Seniorrådet drøftede situationen i forhold til flytning til Brohuset. Seniorrådsrepræsentanterne har via deres virke i diverse foreninger modtaget tegning, med planen for de nye lokaler i Brohuset. Dette udkast blev drøftet, men der er enighed i, at man ikke ordentligt kan forholde sig hertil, da der ikke er mål på tegningen. Det gør det svært at vurdere hvor meget plads der i virkeligheden er.

Seniorrådet synes det kunne være fint med afdækning af haven, så den kan evt. kan bruges til møde mv.

Der er enighed om, at der ikke kan svares på holdning til skitsen, da den er uden mål og lokalerne ikke er set. 

Seniorrådet undrer sig over, hvorfor de som Seniorråd, ikke har fået tilsendt udkastet med lokaler og hvorfor der ikke er et lokale til Seniorrådet på skitsen. Seniorrådet ønsker stadig mulighed for eget kontor, med mulighed for at der kan aflåses, når det ikke bruges.

Seniorrådet ønsker at høres, når lokale til Seniorrådet skal drøftes.

Det aftales, at Erik skriver til tilgængelighedsudvalget for at høre nærmere med lokalerne i Brohuset.

Seniorrådet drøftede besøg til beboere på plejecentre. For nogle beboere, ville det være hensigtsmæssigt, hvis det ikke kun er nærmeste pårørende der kan komme på besøg. Der er enighed i, at det kunne være godt hvis alle har mulighed for besøg, om det så er af pårørende eller en besøgsven. Det er stadig enighed i, at man ikke skal have besøg af for mange forskellige personer.

 

Seniorrådet er enige i, at det kunne være godt med undervisning i afholdes af møder online. Dette er særlig aktuelt nu og vil højst sandsynligt være det i fremtiden. Per undersøger muligheden for undervisning heri med Ældresagens medarbejdere.

Seniorrådet ville gerne vide, om det er muligt at se hvordan smitten med Covid-19 fordeler sig i Ishøj. Både i forhold til alder og herkomst mv. Seniorrådet ønsker dette på til kommende Seniorrådsmøde.

Kommende Seniorrådsmøde afholdes den 16. juni 2020 i aftalt mødelokale på rådhuset. Punkterne til mødet blev kort gennemgået. Da det er et langt møde aftales det, at starte allerede kl. 11.30. Der vil være flere medarbejdere fra forskellige områder i kommunen der deltager i forskellige punkter til kommende Seniorrådsmøde. Bl.a. deltager ny plejecenterleder Lene Bonde Stürup. Her vil Seniorrådet, gerne spørge ind til de rygter der høres om den aktuelle ledelsessituation på henholdsvis Kærbo og Torsbo.