Referat
Seniorrådet mandag den 2. oktober 2017 kl. 10:00

Mødelokalet 6. sal

Beslutning

Per Tostenæs fortalte at det frivillige arbejde, der foregår i Ishøj handler om at afhjælpe fysiske helbredsproblemer og at komme blandt andre og danne relationer. I den forbindelse er samarbejdet med foreninger og frivillige borgere

vigtig.

Der er nu 5 caféer i Ishøj med 150-200 borgere pr. uge.

Cykling uden alder er her i Ishøj lidt anderledes end andre steder, da der både køres ture med plejehjemsbeboere, men også med borgere, der bor i eget hjem.

Cykling uden alders 3 cykler er blevet stjålet til trods for, at de var forsvarligt låst. Tyveriet er anmeldt for forsikringen.

Projektkoordinator Maja Aller fortalte om Navigator Ishøj, som er et korps af frivillige borgere, som hjælper medborgere med kontakten til sundhedsvæsnet og det offentlige.

Per Tostenæs informerer om at Ishøj Kommune er kommet med på Boblberg.dk som er ehn hjemmeside for Ishøjborgere, hvor man kan efterspørge andre med samme interesse som en selv og hvor man kan tilbyde og efterspørge

hjælp fra hinanden.

Seniorrådet fortæller at de kan være bekymrede for, at frivillige skal ind og overtage kommunale opgaver. Ældrechef Per Tostenæs forklarer, at dette ikke kommer til at ske, da frivillighedsarbejdet i Ishøj sker med fokus på relationsdannelse/

netværksdannelse i og ikke på praktiske/faglige opgaver.

Seniorrådet foreslår, at man kunne overveje at holde en fest/socialt arrangement for alle frivillige i Ishøj med god mad og borgmestertale.

 

 

 

 

 

Beslutning

Socialudvalgsformand Merete Amdisen informerede om, at der kommer til at ske nogle ændringer på Torsbo. Der er bevilget 1,5 millioner kr. til en demenshave og forskønnelse af udearealer tættere

på borgerne.

Merete Amdisen fortæller også, at der er ved at blive kigget på personaleressourserne i de 2 huse på Torsbo, da ressourserne skal fordeles mere jævnt.

Der er sat penge af i bydgettet til skylletoiletter, som muligvis kan forebygge urinvejsinfektion.

Det skal undersøges om det kan give noget på den lange bane, at iværksætte en tidligere helhedsorienteret indsats for + 65-årige ud fra "Skandia-modellen.

I budgettet er der sat midler af til en tekstmaskine, så nyhederne i TV-Ishøj kan blive tekstet.

Endvidere er der lavet en hensigtserklæring til budgettet om at sætte penge af til movia flextrafik i Ishøjs Yderområder. Erklæringen kommer i høring i marts 2017. Hensigten er en del af budgetforliet.

Merete Amdisen fortæller, at udvalget har været glade for at holde møde med seiorrådet og drøfte de trafikale udfordringer face to face. Der søges afsat 350.000 kr. til kørsel i udkandtsområderne.

Høje Tåstrup har meldt ud, at de ikke er interesseret i at få omlagt deres bus, der kører i Reerslev, til at køre igennem Ishøj (Torslunde), da det vil blive en bekostelig affærer for dem, at ændre i køreplanen.

Seniorrådet spørger til, hvilke muligheder kommunen har, når der er borgere (psykisk syge) der larmer til gene for naboerne. Merete Amdisen svarer, at der er mulighed for støtte til den psykisk syge via

hjemmevejlederne, §85 og nogen gange støtter hjemmeplejen. Kommunen har ikke beføjelser til at tiltvinge sig sig angang, hvis borgeren ikke ønsker det (kun hvis borgeren er til fare for sig selv eller

andre og så er det en sag for lægemyndighed eller politimyndighed). Sager om f.eks. udsættelse af lejemål er altid en sag imellem boligselskab og borger.

 

Ældrechef Per Tostenæs fortæller at de indledende snakke med Park og ve,j angående udeareal på Torsbo, er gået i gang. I den forbindelse ses der også på nyttehaver og dyrehold. Med i planen er også,

at få etableret forskønnelsen sådan, at det bliver mere trykt for beboerne på Torsbo at færdes frit. Torsbo ligger jo ud til 2 ret store trafikerede veje.

Per Tostenæs informerer endvidere om, at Ishøj kommune er gået i gang med et forløb med Demensrejseholdet, som går ud på, at få undervist/uddannet personalet på plejehjem og hjemmeplejen i "arbejdet

med den demente".

Per Tostenæs fortæller at Ishøj Kommune står lige foran at implementere et nyt omsorgsystem, som skal benyttes af plejehjem, hjemmepleje, i forbindelse med hjælpemidler, i forbindelse med visitation af

diverse ydelser m.v. Systemet vil medfører, at tingene kan køre mere online bl.a. i forbindelse med brug af I pads, så jornalskrivning m.v. kan ske i hjemmet og og medicinlister kan være helt up to date og

tilgængelige i hjemmet. Københav og Århus som har kørt med systemet i et stykke tid, er meget tilfredse med det og de har taget de værste "børnesygdomme".

Endviere er hjemmeplejens vagtplansystem blevet ændret betydeligt (det system der giver overblik over, hvilke medarbejdere i hjemmeplejen, der skal besøge hvilke borgere hvornår. Der har været kørttests

af systemet og det fungerer. Systemet er et styringssystem, som kan hjælpe medarbejderne med at tilrettelægge arbejdsdagen, ferie m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Bjarne fortæller at borgmester Ole Bjørstorp kommer og deltager ved seniorrådets 20 års fødselsdag, som holdes i seniorlokalerne den 24. oktober 2017 kl. 12.

Forvaltningen sørger for at der kommer en annonce i sydkysten den 13. oktober - Ingelise Jensen sørger for bestilling af forplejning.

Der er bevilget 15.000 kr. til arragementet.

 

Resume

Handleplanen for Psykiatriplan 2015-2018 er blevet opdateret.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en kort revision af handleplanen for Psykiatriplan 2015-2018. Handleplanen er vedhæftet. De tiltag, som er blevet opdateret, er følgende:

  • Afslutning projekt Shared Care
  • Proces vedr. gruppevejledning i Handicap og Psykiatri
  • Samlokalisering af tilbud til psykisk sårbare unge
  • Effektdokumentation § 85
  • Akuttelefon Vestegnen.

Handleplanen forelægges desuden Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Indstilling11. september 2017, pkt. 104:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager handleplanen for Psykiatriplan 2015-2018 til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2017, pkt. 104:

 

Beslutning

Per Tostenæs informerer om at punktet er på i forbindlse med, at der også kan være seniorer, der kommer ind under psykiatriplaner og da det kan være relevant i forbindelse med et e.v.t. høringssvar.

Seniorrådet spørger til, om der findes et akut telefonnummer, hvis borgere får brug for akut psykiatrisk hjælp. Per Tostenæs svarer at det gør der. Det er et telefonnummer på Kløverengen, som er et

spcialpsykiatrisk/socialpædagogisk botilbud.

Bilag

Resume

Sag om udvikling i tilkendelser af førtidspension. Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling

Notatet om tilkendelser af førtidspension tager udgangspunkt i tal på landsplan samt for Ishøj Kommune. Der har været en stigning i antallet af tilkendelser fra 2013 til 2016 både på landsplan og for Ishøj Kommune, idet de fleste borgere efter den nye førtidspensionsreform skal gennem et ressourceforløb, før der tages stilling til førtidspensionen. Erfaringen viser, at borgere, der kommer tilbage fra ressourceforløbene, i høj grad tilkendes førtidspension, da det ikke har været muligt at rykke borgeren nærmere arbejdsmarkedet.

Indstilling11. september 2017, pkt. 106:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager notat om udvikling i tilkendelser af førtidspension til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2017, pkt. 106:

Taget til efterretning. Punktet sættes på dagsordenen på kommende møder i Handicap-, Udsatte- og Seniorrådet.

Beslutning

Punktet er på til orientering og eventuelle kommentarer.

Der var ingen kommentarer.

Bilag

Sagsfremstilling

- Indkøb af kaffemaskine

- Indkøb af projektor

- Brochureholder, der kan rumme mindst 10 forskellige brochurere.

- Teleslynge

- Gardiner, persienner

 

Beslutning

Seniorrådet vil tage en drøftelse om hvad deres rolle er/skal være i forhold til seniorlokalerne.

Det aftales at punktet sættes på dagsorden til næste seniorrådsmøde den 27. november 2017.

Beslutning

Der foreligger ikke et oplæg fra forvaltningen angående sekærtræbistand på nuværende tidspunkt.

Seniorrådet tilkendegiver at de synes, at de plejer at få den hjælp de har brug for.

Seniorrådet til tænke over, om de selv ønsker at formulere fremtidige høringssvar eller om de ønsker

hjælp fra forvaltningen til dette.

Beslutning

Seniorrådsmedlem Erik Schlichting er ved at lægge sidste hånd på en ny folder, der beskriver seniorrådets arbejde.

Der er enighed om, at det er en rigtig fin folder, som Erik Schlichting nu vil sørge for at færdiggøre.

Beslutning

Seniorrådsmedlem Jan Diemer skal til møde om seniorrådets hjemmeside i morgen, så efter det ved han noget mere.

Han fortæller at det firma, der står for hjemmesiden nu, gerne vil være behjælpelig med at lægge oplysninger over på den nye.

Beslutning

Det aftales at Jan Diemer undersøger, hvem der kan undervise seniorrådet i brug af I pad.

Beslutning

Seniorrådet er enige om, at det er et stort problem, at der ikke er parkeringspladser nok til Ishøj's borgere. Rådet har en idé, som de godt kunne tænke sig blev indført, nemlig

at man skulle bruge sit sundhedskort, for at få lov at holde på pladserne. På den måde ville man kunne sikre, at pladserne for for Ishøj borgere. Seniorrådet frygter, at borgerne

vil køre til Waves og andre steder at handle, hvis det fortsat er et problem at få parkeringspladser i nærheden af Ishøj Bycenter.

Sagsfremstilling

Seniorrådet foreslår, at der bliver bygget en ekstra etage på den nye træningsenhed, som kan benyttes som aktivitetscenter. Seniorrådet har set, da de var på rundvisning på Kærbo, at aktivitetscentret på Kærbo, har meget småt med plads.

Beslutning

Seniorrådet foreslår, at når man skal bygge et nyt træningscenter, at man bygger en ekstra etage ovenpå. Dette for at give noget mere plads til aktiviteter

på Kærbo. Seniorrådet har været på Kærbo og har konstateret, at der kunne bruges noget mere plads til aktiviteter.

Per Tostenæs fortæller, at der vil blive nedsat en styregruppe i forbindelse med opførelse af nye genoptrænings- og aflastningsfaciliteter og at seniorrådet

kommer til at sidde med i den styregruppe.

Sagsfremstilling

Overrækkes den 7. november 2017

Beslutning

Der skal være uddeling af ældreprisen den 7. november kl. 14.

Beslutning

Seniorrådet bliver enige om ikke at drøte punktet på dette møde.