Referat
Seniorrådet mandag den 3. juni 2019 kl. 13:00

Mødelokale 221, Vejlebrovej 45 (Brohuset)

Beslutning

Peter Møller blev valgt som formand for Seniorrådet.

Bjarne Gosvig blev valgt som næstformand for Seniorrådet.

Efter valget af formandsposterne, skal der vælges repræsentanter til de forskellige udvalg.

Udvalg og repræsentanter;

Samarbejdsudvalget og Borgerhøring er nedlagt.

Kommunikationsudvalget, her er det Ingelise og Per der er repræsentanter. Der er forslag om, at man sammen med kommunikationsudvalget også har aktivitetsudvalget. Ældres netværk, nedlægges.

Der var drøftelse af samarbejdet med Sydkysten og brugen heraf, samt forslag om at bruge Vestegnen også. Det blev forslået, at bede Sydkysten om et møde, for at orientere om vores ønsker og få mulighederne talt igennem. Det aftales at det er en god idé, for at prøve at styrke samarbejdet. Der var enighed om, at det ene medie ikke skal udelukke et andet, og man f.eks. godt kan benytte både Sydkysten og Vestegnen. Endvidere var der enighed om, at det er vigtigt med kommunikation via lokal aviserne, da man på den måde når ud til rigtig mange.

Regionsældreråd, her er det formanden og næstformanden der er repræsentanter. Peter og Bjarne vil gerne fortsætte her.

Vestegnens ældreråd, Bjarne fortsætter og vil være Seniorrådets repræsentant sammen med Lise. Det er kommunerne der skiftes til at afholde møderne, som afholdes to gange årligt.  

Folkeoplysningsudvalget, her er det fortsat Erik der er repræsentant og Peter er suppleant.

Tilgængelighedsudvalget, det aftales at Erik og Ingelise fortsætter som repræsentanter her.

Bruger- og pårørende udvalg Kærbo, her aftales det , at Lise skal repræsentere Seniorrådet.   

Bruger- og pårørende udvalg Torsbo, her aftales det , at Lise skal repræsentere Seniorrådet.  

Kontaktvagten på Kærbo, det aftales at Bente Nielsen, der er tidligere medlem af Seniorrådet kan fortsætte dette hverv. Bente er et kendt ansigt på Kærbo og har en stor kontaktflade. Der var forslag om, at Bente kan kontakte formand eller næstformand med informationer fra kontaktvagten eller der vil være mulighed for, at Bente kan deltage de sidste ti min. på nogle møder for at orientere herom.

Kontaktvagten på Torsbo, den nedlægges, der er ikke rigtig nogen der gør brug af denne mulighed.

Seniorrådets Hjemmeside, det aftales, at Leif vender tilbage hertil med Peter på sidelinjen.  

Seniorrådets Facebookside, Per fortsætter som ansvarlig herfor. Der var et ønske om, at indholdet på Facebooksiden burde handle mere om Seniorrådet og ikke så meget om Ældre sagen. Der var kort drøftelse heraf og om det fortsat skal være muligt for alle medlemmer af siden, at skrive opslag. Det aftales, at Facebook siden og indhold sættes på dagsorden på kommende møde.

Seniorrådets lokaler, her vil det fortsat være Leif der står for lokaler inkl. nøgler og bookinger. Seniorrådet orienterede om, at der er mange grupper/udvalg der afholder arrangementer fast i Seniorrådslokalet. Hvis man ønsker at benytte lokalerne, skal man skrive til Leif herom.

Peter orienterede om, at det kan være at Seniorrådets lokale er en del af det kommunen vil sælge fra. Der var kort drøftelse af ønske til lokaler. Det aftales, at det er en god idé, hvis der bliver lavet et "skriv" til kommunen med Seniorrådets ønsker.

Medborgerudvalg, Ingelise er repræsentant og Bjarne er suppleant.  Ingelise er valgt for fire år, man følger kommunalvalget. Der skal være møde igen den 28. august.

Hjemmeplejeudvalget er nedlagt. Der er enighed i Seniorrådet om vigtigheden af samarbejdet med Hjemmeplejen. Det aftales derfor, at lederen af Hjemmeplejen, Dina Munk skal inviteres til et kommende  Seniorrådsmøde. Alle Seniorrådsmedlemmer vil gerne deltage i møderne vedr. Hjemmeplejen. Der er enighed i, hvis ikke udvalget kan genoprettes, så vil det være en god idé, at invitere leder af Hjemmeplejen til Seniorrådsmøder jævnligt.  

Det oprindelige Aktivitetsudvalg er nedlagt, men det aftales at det bliver lagt ind sammen med kommunikationsudvalget.

Derfor vil det nu hedde Aktivitets- og kommunikationsudvalget. Repræsentanterne her bliver formand Peter Møller, Næstformand Bjarne Gosvig, Ingelise Jensen og Per Nørskov.

Borgerpanelet er nedlagt.

Arbejdsgruppen vedr. Sorg og mismod er nedlagt.

Formand Peter Møller foreslog, at der til de forskellige grupper/udvalg bliver valgt en tovholder. Det aftales, at der medlemmerne af Seniorrådet skal fortælle om deres mening hertil efter referatet er fremsendt.  

Peter forslog nedenstående tovholdere:

·         Bjarne Gosvig; Regionsrådet og Vestegnens ældreråd.

·         Lise Due Kay; Sundhed, Plejehjem og Hjemmeplejen.

·         Per Nørskov; Tilskud fra stat mv. (Fra Ældresagen), Ældres netværk, caféerne.

·         Leif Christoffersen; Seniorlokalerne og pårørende.

·         Ingelise Jensen; Tilgængelighed.

·         Erik Schlichting; Folkeoplysning og Aktivitet og kommunikation.

·         Peter Møller; Kontakt til kommunen, ældreboliger, presse og Ældresagen.

Der er enighed i Seniorrådet om, at der skal arbejdes på at Seniorrådet skal være mere synlige.

Formand Peter Møller undersøger muligheden for, at vi ved sommerudflugterne kan få ordet et par min. til at reklamere for Seniorrådet. Hvor man kort fortalte om Seniorrådet, dets virke og bagefter gav borgerne mulighed for komme hen og få en snak med medlemmerne fra Seniorrådet. Seniorrådet er repræsenteret på de forskellige dage for sommerudflugterne og Peter vil deltage den 12. juni på vandrehjemmet. Der var enighed om, at det var en god idé. Det aftales, at Peter Møller udarbejder en tekst med udkast til "talen".

Per ville gerne påpege, at han synes Seniorrådets arbejde de seneste par år, har været med til at udvikle Seniorrådet i rigtig retning og er godt på vej. Der var enighed heri og enighed i at facebook siden er med til at gøre opmærksom på Seniorrådet. Leif foreslog, at der på facebook siden kun kommer korte tekster/"overskrifter", hvor der er links eller henvises til Seniorrådets Hjemmeside, hvor man så kan læse nærmere.

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138. Kvalitetsstandarden fremlægges Social- og Sundhedsudvalget. Standarden til godkendelse og sendes til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge § 138 i Sundhedsloven skal Ishøj Kommune tilbyde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer, der ud fra lægefaglig, sygeplejefaglig og/eller socialfaglig vurdering, skønnes at have behov for at modtage sygepleje. Sygepleje tilbydes borgere i alle aldersgrupper, der opholder sig i Ishøj kommune, hvad enten det er i eget hjem, på plejecenter, daghjem eller på en midlertidig omsorgsplads. Formålet med sygepleje er at fremme borgerens sundhed og give en sammenhængende pleje og behandling under sygdom i et rehabiliterende perspektiv, hvad enten sygdommen er midlertidig, akut, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138. I kvalitetsstandarden beskrives formål med sygeplejen, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommune tilbyder af ydelser inden for sygepleje, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for sygepleje.

Kvalitetsstandard for sygepleje er vedhæftet.

Indstilling13. maj 2019, pkt. 61:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget sender
kvalitetsstandard for sygepleje til høring i Seniorrådet med høringsfrist 6/6 2019.Social- og Sundhedsudvalget, 13. maj 2019, pkt. 61:

Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist 6/6 2019.

Beslutning

Der var generelt tilfredshed med kvalitetsstandard for sygeplejen. Der var enighed om, at den var grundig og omfattende.

Under punktet ”Tildeling”, står der at sygepleje iværksættes hurtigst muligt efter henvisning. Her ønskes at det står mere konkret – hvad der menes med hurtigst muligt. 

Under punktet ”Form og indhold” og under ”Sygeplejeydelser kan omfatte”, der vil Seniorrådet gerne have tilføjet Decubitus Profylakse og til sidst ect., da listen kan fortsætte.  

Under punktet ”Omfang og varighed”, her ønskes der tilføjet, at sygeplejen tilbydes så længe der er behov herfor.

Under punktet ”Kompetencekrav til udfører”, under afsnittet om delegering af sygepleje ydelser til Social-  og Sundhedshjælpere skal der tilføjes, at der sker under den autoriseredes ansvar.

Under punktet ”Tilsyn med kvaliteten”, så fremlagde Seniorrådet et ønske om, at få et overblik over  utilsigtede hændelser, men det vil Seniorrådet vende tilbage til.

Herudover drøftede Seniorrådet kort APV (Arbejdspladsvurdering) i borgerens hjem.  

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 i sygeplejeklinikken. Kvalitetsstandarden fremlægges Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommunes sygeplejeklinik tilbydes sygepleje efter sundhedslovens § 138 til borgere som er mobile, kognitivt velfungerende og ikke er i smitterisiko. Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken. I kvalitetsstandarden beskrives formål med sygeplejeklinikken, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommunes sygeplejeklinik tilbyder af ydelser inden for sygepleje, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for sygeplejeklinikken.

Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken er vedhæftet.

Indstilling13. maj 2019, pkt. 62:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken og sender standarden til høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 6/6 2019.Social- og Sundhedsudvalget, 13. maj 2019, pkt. 62:

Sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 6/6.

Beslutning

Der var generelt tilfredshed med udarbejdelsen af kvalitetsstandarden for sygeplejeklinikken.

Under punktet ”Brugerbetaling”, ønskes der tilføjet at borgere også har mulighed for at benytte sig af flex trafik. Seniorrådet kom med forslag om, at kommunens tilbud om kørsel / busserne også kunne gælde for borgere der skal i sygeplejeklinikken.  

Under punktet ”Borgerens pligter og rettigheder”, står der at sygeplejen ville kunne gå ind til borgeren via en låsesmed på borgerens regning, hvis man ikke kan komme i kontakt med borgere eller pårørende. Her vil Seniorrådet gerne påpege, at man ikke må gå ind til borgeren med låsesmed uden en fuldmagt eller med politiet med ind over.  

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138

Bilag

Resume

Beslutningspunkt:
Forslag til kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84 fremlægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Velfærd har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84. Ophold på en fleksibel omsorgsplads gives til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Målgruppen kan være alle over 18 år, men det vil i praksis dreje sig om ældre. Varigheden af opholdet er afhængig af formålet. Det kan dreje sig om et ophold lige fra et par dages varighed til et par måneders varighed. Formålet med ophold på en fleksibel omsorgsplads er at støtte borgere, der har et særligt behov for omsorg, pleje og træning i at forbedre almentilstanden med henblik på at komme tilbage til egen bolig.
Af kvalitetsstandarden for fleksible omsorgspladser beskrives følgende parametre med det formål at præcisere form og indhold af ydelsen:

 • Lovgrundlag
 • Målgruppe
 • Indhold i ydelsen
 • Visitationskriterier
 • Egenbetaling

Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse og sendes efterfølgende i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Kvalitetsstandarden er vedhæftet.

 

Indstilling8. april 2019, pkt. 48:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser og sender standarden til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 48:

Tiltrådt. Under punktet ventetid skal tidsfaktoren "i god tid" præciseres. Sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringsfrist er d. 2. maj.

Beslutning

På denne høring har fristen været den 2. maj 2019 og derfor er der ikke mulighed for Seniorrådet at svare herpå. Seniorrådet ville gerne have haft muligheden herfor.

Det er derfor under al kritik, at først få en så vigtigt område til høring efter fristen.

Seniorrådet vil gerne påpege, at det ikke er i orden og ikke skal ske igen.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt
Der redegøres for reglerne om opkrævning af egenbetaling på kommunale akutpladser efter sundhedsloven og midlertidige pladser efter serviceloven. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelses og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Flere kommuner landet over har opkrævet betaling for kost og vask af tøj og linned fra borgere, der er indlagt på en kommunal akutplads. Det er imidlertid blevet indskærpet fra kammeradvokaten, at denne brugerbetaling er ulovlig, da reglerne om hjemmesygepleje efter § 138 i sundhedsloven ikke indeholder hjemmel for kommunerne til at opkræve egenbetaling hos borgere, der modtager hjemmesygepleje, og således heller ikke hos borgere, der opholder sig på en kommunal akutplads. Er der derimod tale om midlertidige pladser efter servicelovens § 84, er der mulighed for at opkræve egenbetaling. I Ishøj Kommune har praksis været, at de eksisterende døgnpladser er oprettet og visiteret efter servicelovens bestemmelser. Ishøj Kommune har derfor ikke opkrævet ulovlig egenbetaling.

 

Sondring mellem de to pladstyper:
En kommunal akutfunktion efter SUL § 138 er et tilbud til borgere med omfattende pleje- og behandlingsmæssige behov og som samtidig kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer, der ligger ud over de kompetencer, der normalt er til stede i den kommunale hjemmesygepleje. I disse tilfælde kan der ikke opkræves egenbetaling ved brug af pladsen.

Ophold på en fleksibel omsorgsplads gives efter servicelovens § 84 stk. 2 om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg, pleje, rehabilitering og aflastning efter servicelovens bestemmelser. I disse tilfælde kan kommunen opkræve egenbetaling.

I vedhæftede notat beskrives henholdsvis akutpladser og midlertidige pladser/fleksible omsorgspladser, forskellene mellem de to pladstyper samt mulighed for at opkræve egenbetaling.

Ishøj Kommune opkræver aktuelt 127 kr. i egenbetaling for ophold på en kommunal døgn/aflastningsplads. Egenbetalingen dækker kost, linned, vask m.m. Beregninger har vist, at såfremt der ikke opkræves egenbetaling vil det medføre en mistet indtægt på ca. 500.000 kr.

Det anbefales derfor, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at midlertidige pladser efter serviceloven fremadrettet benævnes "fleksible omsorgspladser", og at der fortsat opkræves egenbetaling for kost, linned, vask. m.m.

Notat om egenbetaling er vedhæftet. Derudover er vedhæftet vejledning m.m. vedr. egenbetaling på akutpladser

Indstilling8. april 2019, pkt. 47:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at midlertidige pladser fremadrettet benævnes "fleksible omsorgspladser", at der fortsat opkræves egenbetaling, samt sender sagen til orientering i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 47:

Tiltrådt. Sendes til Seniorrådet.

Beslutning

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Lovgrundlag

Servicelovens § 84, Sundhedslovens § 138

Bilag

Resume

Orienteringspunkt:
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2018 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune

Sagsfremstilling

Ishøj kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2018 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd. Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune, på de områder hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj- eller Vallensbækborger.

Der er i bilag 2, tabel 1 vist Ankestyrelsens behandling af Ishøj Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet for hele 2018 og 2017. I 2018 har Ankestyrelsen afgjort 136 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I tabel 1 fremgår det, hvordan disse klager er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen. En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet bilag 1.

Notater vedr. Ankestyrelsens afgørelser for Ishøj og Vallensbæk på området under Center for Børn og Forebyggelse er vedhæftet dagsordenen.

Overordnet viser ankestatistikken følgende:

 • Der er sket et lille fald i det samlede antal klagesager fra 150 i 2017 til 136 i 2018.
 • Antallet af stadfæstelser er faldet, både antalsmæssigt, men også procentuelt fra 68% i 2017 til 64% i 2018.
 • Antallet af ændringer er ligeledes faldet fra 12% i 2017 til 7% i 2018.
 • Antallet af hjemvisninger steget støt, fra 21% i 2017 til 29% i 2018.
 • I Ishøj kommune ligger omgørelsesprocenten lidt højere end landsgennemsnittet. For hele landet er omgørelsesprocenten 30% i såvel 2017 som 2018, mens den for Ishøj Kommune var på 32% i 2017 og 36% i 2018.
 • På servicelovens område ligger omgørelsesprocenten i Ishøj Kommune under landsgennemsnit, henholdsvis 9% i 2017 og 2% i 2018.
 • Det er på aktivlovens område Ishøj Kommune har en meget høj omgørelsesprocent. Angående aktivloven vedrører det afgørelser fra Borgerservice. Aktuelt er der igangsat en indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt.

I samarbejde med Center for Ledelse og strategi har juristerne i kommunen planlagt tilrettede kursusforløb i ”den gode afgørelse”.

Indstilling8. april 2019, pkt. 51:

Forslag til beslutning:
Social- og sundhedsudvalget tager
Ankestyrelsens ankestatistik for 2018 til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 51:

Tiltrådt. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Lovgrundlag

Lovgrundlag. Retssikkerhedsloven, Kap. 11.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt:
Ishøj Kommune indgik et samarbejde med Boblberg.dk i september 2017 med henblik på at forbedre brugernes fysiske og mentale sundhed. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for, at brugerne kan skabe relationer og fællesskaber på baggrund af interesser og oplevelser. Hermed fremlægges en kort status.

Sagsfremstilling

Status på Boblberg.dk i Ishøj Kommune pr. 6. marts 2019:

 • Der er 931 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 5,2 % af alle borgere over 14 år i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 322 brugere siden september 2018. Målsætningen ligger på 1-3 %, således er antallet af brugere tilfredsstillende.
 • Der er +16.500 bobler/annoncer fra brugere i Ishøj, og 81,8 % af brugerne får svar på deres bobler/annoncer. Målsætningen herfor er mindst 50 % og derfor ligeledes tilfredsstillende.
 • 88 % af brugerne fra Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette viser, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen for brugere på Boblberg.dk er 37,8 år i Ishøj.
 • Brugerne søger typisk efter venskaber, ligesindede med psykisk sårbarheder, hjælp til at lære dansk mm.
 • Boblberg.dk besøger fortsat relevante aktører i lokalområdet for at udbrede kendskabet til Boblberg.dk. Team Frivillighed og Lokalsamfund støtter op om denne indsats.
 • Boblberg.dk har udviklet fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper samt et foreningsmodul. Et aktivitetsmodul er under udvikling.
 • Boblberg.dk samarbejder med foreninger, universiteter mm. Boblberg.dk har for nylig indgået et samarbejde med Røde Kors, som bl.a. betyder at der udvikles nye tekniske løsninger målrettet til frivillige.

Indstilling8. april 2019, pkt. 52:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Boblberg.dk til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 52:

Tiltrådt. SSU ønsker at der tages en dialog med Boblberg.dk om deltagelse af ældre medborgere, evt. via cafeerne. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Økonomi

Den nuværende finansieringsmodel af Boblberg.dk udløber den 31. august 2019. Herefter vil midler fra Værdighedsmilliarden finansiere Boblberg.dk frem til den 31. august 2020.

Hvis aftalen skal opsiges skal det ske med seks måneders varsel.

Resume

Godkendelsespunkt
Hermed fremlægges en evaluering af caféerne i Ishøj Kommune. Den første café i Ishøj startede op i 2014 i et samarbejde mellem Ældre Sagen, hjemmeplejen i Ishøj, Boligforeningen AAB samt Omsorgscenteret Kærbo. Caféerne har til formål at modvirke ufrivillig ensomhed og isolation samt modvirke underernæring. Der er i dag fem caféer i Ishøj Kommune, som hovedsageligt er for ældre borgere.

 

Sagsfremstilling

Der er forskellige samarbejdsmodeller for de fem caféer, og følgende aktører bidrager til caféarrangementerne:

 • Maden til caféerne laves dels af frivillige og dels af kulturhusenes køkkener.
 • Frivillige hjælper til med borddækning, opvask, værtskab mm.
 • Hjemmeplejen yder støtte til svage, ældre borgere, der kan have behov for hjælp med fx at blive fulgt til/fra arrangementet, komme på toilettet eller spise. De bruger sammenlagt omkring 9 timerne ugentligt i caféerne.
 • Frivillighed og Lokalsamfund hjælper til med mindre opgaver, som kontakt til kommunikationsafdelingen, flyers, lokalt kendskab i forhold til personer mm. Derudover besøger Frivillighed og Lokalsamfund caféerne cirka 4 gange årligt med henblik på at pleje relationerne til frivillige og deltagere, sørge for at caféerne fortsat er åbne fællesskaber samt for at rådgive de frivillige om frivillighed.

Det vurderes, at caféerne kan fungere på frivillige hænder uden bidrag fra hjemmeplejen, da borgere med behov for støtte kan benytte sig af klippekortsordningen.

Vedlagt er evaluering af caféerne.

Indstilling8. april 2019, pkt. 46:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen af caféerne til efterretning og godkender, at caféerne gradvist forankres på frivillige hænder i løbet af efteråret 2019.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 46:

Tiltrådt. SSU ønsker tilbagemelding på antal sårbare ældre som deltager med klippekort.

Beslutning

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Bilag

Sagsfremstilling

Den tiltrådte ramme for sekretærbistand til Seniorrådet er vedhæftet, således at nye seniorrådsmedlemmer kan orientere sig herom.

Beslutning

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Bilag

Sagsfremstilling

Jf. referat fra sidste møde i Seniorrådet skal Seniorrådet beslutte, hvorvidt de bakker op om, at ældreprisen fremadrettet uddeles samtidig med frivillligprisen og handicapprisen i slutningen af september måned ifm. frivilligfesten.

Beslutning

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Beslutning

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Indstilling8. april 2019, pkt. 55:

 Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 55:

Taget til efterretning. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Bilag

Beslutning

Mødet startede med en præsentation af Seniorrådets medlemmer.

I forbindelse med sin præsentation ville Leif gerne påpege, at han ønskede at Seniorrådet også var opmærksomme på de mange pårørende på 60 plus.

Det blev aftalt, at punkterne ikke skal være fortløbende, men starte på ny med denne konstituering af Seniorrådet. Derfor ændres punkterne til at starte med punkt 1, på dagens møde.

Det aftales, at kun punktet konstituering af Seniorrådet, og punkterne med høringer er på dagsorden i dag, samt eventuelt. Resterende punkter bliver sat på dagorden til næste Seniorrådsmøde.

Der skal tjekkes op på om Seniorrådet nogen steder står med fast kontor og telefon tid. I så fald skal det slettes. 

Der er enighed om, at finde en anden mødedag fremover end mandag.

Næste møde aftales tirsdag den 25. juni kl. 13.00-15.00. Der vil blive indbudt til mødet via Outlook. På dette møde, skal der også bookes flere møde datoer frem i tiden.

Der var drøftelse om diæter.

Leif vil sørge for nøgle til Seniorrådets lokale til Lise. Endvidere er der bestilt ipads og sim kort til Seniorrådets nye medlemmer. 

Det aftales at vedtægter og forretningsorden for Seniorrådet fremsendes til rådets nye medlemmer.

 

Mødet sluttede af med at få taget billeder af det nye Seniorråd.

Kort efter mødet, takkede Seniorrådet tidligere medlem af Seniorrådet Bente Nielsen for hendes store arbejde i udvalget.  Bente har ligeledes været glad for hendes virke i Seniorrådet og er glad for, at hun kan fortsætte sit virke på Kærbo.