Referat
Seniorrådet mandag den 4. februar 2019 kl. 13:00

Mødelokale 2 b

Resume

Beslutningspunkt
Center for Voksne og Velfærd har gennemgået de eksisterende ventelister til ældre- og plejeboliger i Ishøj Kommune samt visitationskriterier til de to boligtyper. På den baggrund foreslår administrationen, at der foretages ændringer i ansøgningsskemaet til de to boformer, samt at de eksisterende ventelister opdateres, således de bliver retvisende. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune råder over 220 ældreboliger og 100 plejeboliger beliggende på forskellige lokaliteter i kommunen. Målgruppen for boligerne er borgere, der har en varigt nedsat funktionsevne og behov for en bolig, hvor der kompenseres herfor. I plejeboliger er det endvidere et kriterium, at borgeren har et så omfattende plejebehov, at der er behov for personale døgnet rundt. Borgere, der visiteres til en ældre- og plejebolig, skrives i dag på en venteliste. Det er dog erfaringen, at ventelisten til ældreboliger ikke giver et retvisende billede af behovet, da en stor del af borgerne har været på venteliste i mange år, samt at flere borgere gentagne gange har takket nej til tilbudte boliger. På plejeboligområdet er der plejeboliggaranti. Det betyder, at der maximalt må gå 60 dage, fra borgeren er godkendt til plejebolig, til borgeren får tilbudt en bolig. Generelt er der et behov for flere plejeboliger i Ishøj Kommune. Dog er der en række borgere, der har stået på venteliste til en plejebolig i mange år, hvilket ikke stemmer overens med visitationen hertil, da man skal have et omfattende aktuelt og varigt plejebehov for at blive visiteret til en plejebolig.

Derfor foreslås det, at de eksisterende retningslinjer for visitation til ældre- og plejeboliger revideres, samt at de eksisterende ventelister gennemgås med henblik på at få et aktuelt billede af behovet. Administrationen foreslår derfor:

Ældreboliger:

 • At ventelisten erstattes med en interesseliste, da det giver et forkert signal at kalde det en venteliste, i og med der ikke kan optjenes anciennitet, da tildeling af boliger sker efter et behovsprincip.
 • At der i ansøgningsskemaet til ældreboliger tilføjes, at borgeren skal være klar til at flytte inden for de kommende tre måneder.
 • At den eksisterende venteliste til ældreboliger gennemgås, og der tages kontakt til borgerne på ventelisten med henblik på at afdække borgerens interesse for en ældrebolig inden for en periode af tre måneder.
 • At der i ansøgningsskemaet tilføjes, at såfremt borgeren takker ja til en bolig, skal borgeren være klar til at overtage boligen inden for en måned. 
 • At borgere, der takker nej til en ældrebolig mere end to gange, slettes fra listen. Ønsker borgeren på et senere tidspunkt at blive visiteret til en ældrebolig, skal borgeren søge på ny.
 • At der udarbejdes retvisende informationsmateriale i forhold til boligtyper, beliggenhed og økonomi, således at ansøger har mulighed for at træffe en reel beslutning om, hvor de søger bolig.

Plejeboliger:

 • At den eksisterende venteliste til plejebolig gennemgås, og borgere, der har stået på venteliste i mere end to år, kontaktes for at høre, om borgeren stadig er interesseret i en plejebolig.
 • At der i ansøgningsskemaet til plejeboliger tilføjes, at såfremt borgeren takker ja til en bolig, skal borgeren være klar til at overtage boligen inden for to måneder.

Administrationen i Center for Voksne og Velfærd anbefaler derfor, at ovenfornævnte initiativer implementeres, hvormed det faktiske behov for ældre- og plejeboliger i Ishøj Kommune synliggøres, samt at ventelisten til ældre- og plejeboliger stemmer overens med det reelle behov.

Vedhæftet er notat om venteliste og visitation til ældre- og plejeboliger.

Indstilling10. december 2018, pkt. 138:

Forslag til indstilling:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
, at de i notatet nævnte initiativer implementeres samt at ventelisten til ældre- og plejeboliger opdateres. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 138:

Vedtaget.

Beslutning

Seniorrådet støtter op om, at man får ryddet op i listerne til boligerne, så det reelle behov afspejles. Ydermere at listen fremover kaldes for en interesseliste frem for en venteliste, da venteliste giver et forkert signal til borgerne.

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt
Pensionister med helbredskort kan få tilskud til fodterapi. Ishøj Kommune har indgået prisaftale med fire autoriserede fodterapeuter. Prisaftalen er fra 2009 og afspejler ikke den reelle pris på fodterapi. Derfor anbefaler administrationen, at den eksisterende prisaftale genforhandles, samt at prisaftalen fremadrettet genforhandles hvert andet år. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om social pension kan pensionister og førtidspensionister (før 2003) med helbredskort få tilskud til fodterapi. I Ishøj er der ca. 150 borgere, der får tilskud til fodterapi. Borgeren skal selv betale minimum 15 % af udgiften til terapien. Kommunen kan vælge at indgå prisaftale med autoriserede fodterapeuter. En prisaftale med autoriserede fodterapeuter kan afhjælpe, at borgerne vælger at gå til ikke-autoriserede fodterapeuter, hvilket er i borgernes interesse, da autoriserede fodterapeuter er underlagt en lang række krav, som ikke-autoriserede terapeuter ikke er underlagt.

Borgeren kan frit vælge en anden leverandør end de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med, men tilskuddet beregnes med udgangspunkt i prisaftalen. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes tilskuddet i forhold til den faktiske pris på fodterapien. Ishøj Kommune indgik i 2009 en prisaftale med fire autoriserede fodterapeuter i Ishøj Kommune. Prisaftalen var på 315 kr. pr. fodterapibehandling. Borgerens egenbetaling var således 47,25 kr. Prisaftalen har ikke været reguleret siden 2009, og priserne på fodterapi er steget siden da. Dermed er borgernes egenbetaling i dag højere end de 47,25 kr., da det er borgerne, der skal betale differencen mellem de eksisterende priser på fodterapi og den indgåede prisaftale.

Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har undersøgt prisen på fodterapi hos en række autoriserede fodterapeuter i Ishøj Kommune og omegn. Den gennemsnitlige pris på fodterapi er ca. 397 kr., hvilket er en prisstigning på 26,03 %. Såfremt den eksisterende prisaftale genforhandles, og den gennemsnitlige pris på fodterapi stiger med 26,03 %, vil det medføre en merudgift på ca. 10.000 kr. på budgettet for fodterapi.

Administrationen anbefaler, at den eksisterende prisaftale på fodbehandling genforhandles. Det anbefales derudover, at prisaftalen fremadrettet genforhandles hvert andet år, hvormed prisaftalen afspejler den reelle pris på fodbehandling. Dermed vil det ikke være borgerne, som i forvejen er økonomisk trængte, der skal betale differencen mellem prisaftalen og den faktiske pris på fodterapien. Endelig er det administrationens anbefaling, at der kun indgås prisaftale med autoriserede fodterapeuter. Således sikrer kommunen, at det som udgangspunkt er autoriserede fodterapeuter, som benyttes.

Indstilling10. december 2018, pkt. 134:

Forslag til indstilling:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at den eksisterende prisaftale på fodterapi genforhandles, og at der fremadrettet genforhandles prisaftale på fodterapi hvert andet år. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 134:

Vedtaget.

Beslutning

Seniorrådet spørger til, om de fodterapeuter, der er indgået med er mobile? Administrationen har efterfølgende undersøgt dette, og der er mulighed for at få behandling i hjemmet af terapeuterne. Seniorrådet spurgte endvidere om, hvornår man er autoriseret? Det er man, når man har taget uddannelse på fodterapeutskolerne i enten Randers eller København. Seniorrådet efterspørger en liste over autoriserede fodterapeuter i Ishøj og Vallensbæk. Administrationen udarbejder denne og lægger den på kommunens hjemmeside.

Taget til efterretning.

Økonomi

Administrationen har lavet en overslagsberegning på, hvad det vil koste, såfremt den gennemsnitlige pris på fodterapi fremadrettet er på 397 kr. frem for de nuværende 315 kr., dvs. en stigning på 82 kr., svarende til 26 %. Borgerens egenbetaling vil således være 59 kr. I 2017 var budgettet 467.500 kr., mens det faktiske forbrug var 376.000 kr., altså et mindreforbrug på 91.000 kr. Antages det, at prisen på fodterapi i 2017 var steget med 26 %, ville det betyde en samlet udgift til fodterapi på ca. 475.000 kr. Altså en budgetoverskridelse på 7.500 kr. Budgettet til fodterapi er i 2018 på ca. 474.000 kr. Der forventes derfor en mindre budgetoverskridelse i 2019 på ca.10.000 kr. såfremt den eksisterende prisaftale genforhandles. Merudgiften forventes at kunne afholdes inden for den samlede budgetramme i 2019 på området.

Resume

Beslutningspunkt

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts 2018 blev BDO's analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet fremlagt, og to arbejdsgrupper blev nedsat for at arbejde på dels kvalitetsstandarder og dels en afregningsmodel. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september vedtog udvalget, at arbejdsgrupperne kunne arbejde videre ud fra en ny styringsmodel på træningsområdet med standardiserede pakkeforløb og kvalitetsstandarder, der bygger på denne model. På samme møde blev udkast til kvalitetsstandard for Sundhedslovens § 140 fremlagt. Hermed fremlægges alle kvalitetsstandarder på træningsområdet til orientering, inden de sendes i høring. Marianne Damsbo Brix, afdelingsleder af Træning og Rehabilitering, deltager ved dette punkt.

Sagsfremstilling

Hvor kvalitetsstandarderne på træningsområdet førhen var samlet, er de nu delt op efter indsatser under hhv. Sundhedslov §§ 140 og 119 (SUL) og Servicelov § 86, stk. 1 og stk. 2 (SEL). Der har ikke tidligere være en kvalitetsstandard for SUL § 119. Ens for alle standarderne er, at de er blevet mere detaljerede end tidligere.

Udkast til kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

Som noget nyt er der udarbejdet ydelseskatalog for SUL § 140, hvor pakkeforløbene er beskrevet. Udkast hertil er ligeledes vedlagt som bilag.

Befordring

På baggrund af analysen fra BDO er der set på befordring til træning. Ishøj Kommunes kørselsafdeling har i foråret 2018 implementeret et nyt kørselssystem, som giver mulighed for at trække specifikke data på kørsel til brug for analyse. Der fremlægges en særskilt sag om befordring i 2019.

Administrationen i begge kommuner vil følge kørselsmønstret tæt i Ishøj og Vallensbæk i 2019.

Ishøj Kommunes kørselsafdeling vil fortsat være leverandør på kørsel til genoptræning i begge kommuner i 2019.

Afregningsmodel

Arbejdsgruppen, der har set på afregnings- og budgetmodeller, fremlægger forslag til en budgetmodel i starten af 2019. Den nuværende model med afregning af antal leverede træningstimer fortsætter i 2019.

Indstilling10. december 2018, pkt. 132:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende kvalitetsstandarder i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 132:

Vedtaget. Standarderne sendes i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist den 13. februar 2019.

Beslutning

Seniorrådet spurgte til, hvornår borgeren selv skal transportere sig til træningscentrene og hvornår man bliver hentet af kommunen? De borgere der kan transportere sig selv, skal selv sørge for at komme frem og tilbage.
Seniorrådet havde ikke yderligere til et høringssvar.
Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Kvalitetsstandarderne er fordelt på hhv. Sundhedslovens §§ 140 og 119 samt Servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2. Sundhedslovens § 140 omhandler kommunens pligt til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der udskrives fra hospitalet med et genoptræningsbehov. Sundhedslovens § 119 omhandler kommunens ansvar for at skabe rammer for en sund levevis for borgerne (forløbsprogrammer). Servicelovens § 86, stk. 1 omhandler kommunens pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2 omhandler kommunens pligt til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt
Social- og Sundhedsudvalget tog på mødet d. 10. september 2018 en principbeslutning om, at der skal omlægges ældreboliger for at imødekomme behovet for døgn- og akutpladser. Derfor har Center for Voksne og Velfærd og Center for Ejendomme i et samarbejde arbejdet på mulighederne for at etablere flere døgn- og akutpladser på Omsorgscenter Kærbo samt yderligere plejeboliger på Plejehjemmet Torsbo. Omlægning af de nævnte boliger på Kærbo og Torsbo vil betyde, at den eksisterende boligmasse inden for ældreområdet i Ishøj Kommune tilpasses den faktiske efterspørgsel. Samtidig vil omlægningen medføre, at man i højere grad samler beboerne, sådan at man på Torsbo fremadrettet udelukkende har plejehjemspladser, og alle døgn- og akutpladser samles på Kærbo, hvilket giver drifts- og personalemæssige fordele. Derudover vil det øgede antal døgn- og akutpladser medføre, at man i højere grad kan hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalet, hvilket forventes at indvirke på udgifterne til den kommunale medfinansiering. Endelig er det en fordel at ombygge eksisterende boliger frem for at bygge nyt, da dette er en billigere løsning. Sagen fremlægges for begge fagudvalg og Økonomi- og Planudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Velfærd følger udviklingen inden for indlæggelser og genindlæggelser på det somatiske område for ældre medborgere. Tendensen er, at der er et stigende behov for mere fleksible døgn- og akutpladser samt plejeboliger.

Social- og Sundhedsudvalget tog på mødet d. 10. september 2018 en principbeslutning om, at der grundet overkapacitet på ældreboliger skal omlægges ældreboliger for at imødekomme behovet for fleksible døgn- og akutpladser. Dermed kan Ishøj Kommune hjemtage færdigbehandlede ældre patienter i større omfang end på nuværende tidspunkt, hvilket på sigt bidrager til at mindske udgifterne til den kommunale medfinansiering.

Administrationen har efterfølgende gennemgået de nuværende pladser på henholdsvis Kærbo og Torsbo for at få et samlet overblik over pladserne og for at tænke pladserne som en helhed.

Torsbo har 15 plejehjemsboliger, ni demensboliger, tre aflastningspladser og én specialiseret aflastningsplads. De tre aflastningspladser var oprindeligt tiltænkt borgere fra eget hjem eller borgere fra hospitalet, som havde brug for tættere observation, men som ikke krævede en egentlig hospitalsindlæggelse. Realiteten er dog, at de tre pladser reelt fungerer som plejeboliger, da borgerne bor på pladserne i lange perioder, samt at mange af borgerne netop bor på pladserne, indtil de kan flytte i en plejebolig. Derudover medfører aflastningspladserne uro på Torsbo, da borgerne kan have vanskeligt ved at forstå, hvorfor de skal være et fremmed sted. Denne uro forplanter sig til de øvrige beboere på Torsbo.

Administrationen foreslår derfor, at man sideløbende med omlægning af boliger på Kærbo også konverterer pladser på Torsbo. Konkret foreslås det, at de tre aflastningspladser på Torsbo omlægges til plejeboliger, da de de facto fungerer som sådan.

Dermed vil følgende boliger på ældreområdet blive omlagt:

 • 11 plejeboliger på Kærbo omlægges til 11 døgn- og akutpladser.
 • 10 ældreboliger på Kærbo omlægges til ni plejeboliger samt et fællesrum.
 • Tre aflastningspladser på Torsbo omlægges til tre plejeboliger.

Med ovennævnte forslag til omlægning vil Ishøj Kommune samlet set få:

 • 42 ældreboliger på Kærbo og Torsbo (12 på Torsbo og 30 på Kærbo)
 • 101 plejeboliger (27 på Torsbo og 74 på Kærbo)
 • 20 døgn- og akutpladser (én på Torsbo og 19 på Kærbo)

Til sammenligning er der i dag:

 • 52 ældreboliger (12 på Torsbo og 40 på Kærbo)
 • 100 plejeboliger (24 på Torsbo og 76 på Kærbo)
 • 12 døgn- og akutpladser (fire på Torsbo og otte på Kærbo)

Proces vedrørende flytning af beboere fra de berørte boliger:
Ældre- såvel som plejeboliger er almindelige lejeboliger, hvorfor der kun er hjemmel til at opsige lejemålene, hvis boligerne skal nedrives eller ombygges, så beboelse er udelukket, jf. Almenboliglovens § 85. Derfor skal de beboere, der bor i de berørte boliger, give deres samtykke til, at de vil fraflytte deres bolig, når der bliver en tilsvarende bolig ledig. Først når boligerne er ledige, kan omlægningen igangsættes. Nogle boliger vil dog blive ledige ved naturlig afgang samt et ændret plejebehov hos beboerne, der gør, at de skal flytte til anden bolig. Det er administrationens vurdering, at alle boliger vil blive omlagt i løbet af 2019/2020.

Vedhæftet er:

 • Bilag 1, notat vedrørende omlægning af boliger
 • Bilag 2, plantegning

Indstilling10. december 2018, pkt. 133:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender processen for omlægning af boliger på ældreområdet samt at sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget til orientering.

11. december 2018, pkt. 101:

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at der frigives anlægsmidler på 2.280.000 kr. til udførelsen af anlægsarbejderne med finansiering over anlægsprojektet omkring genoptræning og rehabilitering i budget 2018, samt at budget til huslejetab indarbejdes ifbm. budgetopfølgning 2019 og budgetudarbejdelsen for 2020.

Teknik- og Bygningsudvalget godkender udbudsprocessen for anlægsarbejderne og de indbudte firmaer  

 Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 133:

Vedtaget, således at Social- og Sundhedsudvalget godkender proces for omlægning af boliger på ældreområdet. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet alene om proces for flytning på ældreområdet.

Beslutning

Seniorrådet havde ikke mulighed for at tilgå punktet, da det var på som lukket punkt. Merete Amdisen redegjorde derfor for processen vedr. omlægning af boliger. Administrationen sørger for, at punktet åbnes, når referatet frigives.

Økonomi

Driftsudgifter Kærbo og Torsbo:
For alle 11 plejeboliger på Kærbo, der omlægges til akut- og døgnboliger, vil der være en mindreindtægt i husleje, vand og varme på 9.130 kr. pr. måned. I alt ca. 1.200.000 kr./år for alle 11 boliger. Der er først behov for det fulde beløb, når omlægningsprocessen er afsluttet. Det foreslås derfor, at Center for Ejendomme i forbindelse med budgetopfølgningen primo 2019 beder om frigivelse af midler som kompensation for manglende huslejeindtægter. I forbindelse med budgetforhandling for budget 2020 skal der ske en afklaring af den fremadrettede finansiering.

En omlægning af boliger medfører, at personkredsen for boligerne ændres. I ældreboliger er der ikke tilknyttet personale, mens beboere i døgn- og akutpladser og plejeboliger har behov for, at der er plejepersonale til rådighed døgnet rundt. Det betyder, at der vil være behov for en opnormering på personalesiden, når der omlægges boliger på Kærbo og Torsbo. Forventningen er, at det eksisterende personale vil kunne dække de opgaver, der er forbundet med de omlagte pladser i opstartsperioden, men efterhånden som alle boliger kommer i drift, vil der være behov for tilførsel af personaleressourcer med andre fagligheder, herunder sosu-assistenter og sygeplejersker. Administrationen vil udarbejde en særskilt sag med konkrete beregninger på behovet for personale som følge af omlægningen samt en business case omkring fordele ved investeringen. Sagen forelægges til marts 2019, således at personalebehovet kan indgå i budgetdrøftelser for 2020.  

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2019 besluttede Byrådet at ændre kriterierne for hovedrengøring for borgere, som er visiteret til praktisk hjælp efter § 83 i Serviceloven. I stedet skal hovedrengøring tildeles efter en individuel og konkret vurdering af borgerens behov for hovedrengøring. Administrationen har derfor udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for hovedrengøring. Standarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse, og sendes efterfølgende i høring hos Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

De nye regler for hovedrengøring træder i kraft d. 1. januar 2019.

I kvalitetsstandarden præciseres det, hvem der er målgruppen for hovedrengøring, hvilke ydelser, der indbefattes af hovedrengøring, samt hvilke ydelser, der ikke kan ydes hjælp til. Endvidere præciseres det, at hovedrengøring ikke er en årlig tilbagevendende ydelse.

Administrationen anbefaler derfor, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandard for hovedrengøring, og standarden sendes efterfølgende i høring hos Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet. Høringsfristen er d. 21. december 2018.

Vedhæftet er udkast til kvalitetsstandard for hovedrengøring samt afkrydsningsskema til brug for hovedrengøring.

Indstilling10. december 2018, pkt. 140:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende kvalitetsstandard for hovedrengøring til høring i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 140:

Vedtaget. Standarden sendes til Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet til høring med høringsfrist den 15. januar 2019.

Beslutning

Seniorrådet har i forbindelse med budget 2019 udtalt sig om deres bekymringer vedr. nedskæringer på hovedrengøring. Seniorrådet har derfor i høringssvaret angivet, at de principielt er imod nedskæringen og har derfor ikke yderligere kommentarer til indholdet af kvalitetsstandarden.
Den endelige kvalitetsstandard forelægges Social- og Sundhedsudvalget på mødet i februar.
Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Seniorrådet har forespurgt administrationen, hvad borgerne skal betale for at opholde sig på Ishøj Kommunes aflastningspladser, og hvad der er indeholdt i taksten. Administrationen har derfor undersøgt pris og indhold på Ishøj Kommunes aflastningspladser.

Sagsfremstilling

Aflastning er midlertidigt ophold af kortere varighed (se målgruppen nedenfor), hvor borgeren har en bolig at vende tilbage til, jf. servicelovens § 84. Kommunen betaler lejen for de boliger, der anvendes på denne måde. Den borger, som får midlertidigt ophold, er ikke lejer, og der kan ikke opkræves leje hos de pågældende, kun dækning af forbrug efter reglerne i Serviceloven. Der er aktuelt 8 aflastningspladser på Omsorgscentret Kærbo og 4 pladser på Plejehjemmet Torsbo.

Aflastning kan have flere forskellige funktioner:

 • Vurderingsophold:
  Aflastning kan bruges som vurderingsophold, hvor man klarlægger, hvad der skal til, for at borgeren kan fungere bedre i eget hjem.

 

 • Genoptrænings- og vedligeholdelsesophold:
  Genoptrænings- og vedligeholdelsesophold er målrettet borgere, der har været igennem en hospitalsindlæggelse, og som har brug for at træne eller vedligeholde forskellige færdigheder, før de kommer tilbage til eget hjem.

 

 • Palliationsophold:
  Til borgere med livstruende sygdom, som oftest døende. Målet for indsatsen er at lindre patientens lidelse, uanset om lidelsen er af fysisk, psykisk eller social karakter.

 

 • Akutophold:
  Akutophold er til borgere fra eget hjem, som skal ind og observeres eller behandles for at forebygge en indlæggelse.

 

 • Aflastning af pårørende:
  Aflastningspladser kan også bruges som aflastning, hvormed borgerens pårørende får et frirum fra at passe borgeren.

 

Der opkræves betaling for en servicepakke, når en borger er på en aflastningsplads. Betalingen skal dække diverse ydelser, der er forbundet med opholdet:

 • Morgenmad 16 kr.
 • Hovedret 46 kr.
 • Dessert 16 kr.
 • Frokost 16 kr.
 • Mellemmåltider 10 kr.
 • Leje af linned 15 kr.
 • Vask af eget tøj 5 kr. 
 • Vaskemidler 3 kr.

I alt pr. døgn 127 kr.

Indstilling10. december 2018, pkt. 142:

Forslag til indstilling:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning og sagen sendes til Seniorrådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 142:

Taget til efterretning. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Administrationen redegjorde for forskellen mellem akutpladser/aflastningspladser, som de anvendes her i kommunen (efter servicelovens bestemmelser) og akutpladser efter sundhedslovens bestemmelser. Administrationen oplyser, at der er kommet udkast til betalingsbekendtgørelse vedrørende betaling for ophold på de kommunale akutpladser efter servicelovens bestemmelser. Bekendtgørelsen er aktuelt i høring. Når bekendtgørelsen er vedtaget vil Seniorrådet blive orienteret.
Notat fra kammeradvokaten er vedhæftet.
Taget til efterretning.

Økonomi

I forbindelse med finanslovsaftale for 2019 indgår temaet om stop for egenbetaling på kommunale akutpladser. Administrationen vil vende tilbage omkring de nærmere konsekvenser herfor, når vi kender til den konkrete udmøntning af aftalen.

Administrationen har udarbejdet beregninger, som viser de økonomiske konsekvenser, såfremt der ikke opkræves egenbetaling på de nuværende aflastningspladser. Torsbos nedgang med tre pladser vil betyde et indtægtstab på 132.000 kr. på aflastning, mens bortfald af egenbetalingen på Kærbos eksisterende otte pladser, vil medføre et indtægtstab på 356.000 kr. I alt et indtægtstab på 488.118 kr. pr. år.

Hertil skal evt. medregnes indtægtstab ved nedgang på to pladser på plejehjemmet på i alt 92.100 kr.

Tabel 1. Beregning af egenbetaling – Torsbo og Kærbo (2018 priser)

Enhed

Pladser

Belægningsprocent

Årsnorm

Kr. pr dag for servicepakke

Dage

Årsvirkning (Årsnorm x kr. pr. dag x dage)

Torsbo - Aflastning

3

0,95

2,85

127,0

365

132.112

Kærbo - Aflastning

8

0,96

7,68

127,0

365

356.006

I alt

11

0,96

10,53

127,0

365

488.118

 

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Hvert andet år bliver brugertilfredsheden med hjemmehjælp og madservice undersøgt i Ishøj Kommune. Her bliver hjemmehjælpsmodtagere f.eks. spurgt ind til tilfredshed med både praktisk og personlig hjælp, om antallet af hjælpere, der kommer i deres hjem og tilfredshed med madservice, hvis de modtager dette. Undersøgelsen blev sidst udført i november/december 2017, og resultaterne blev fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget i februar 2018. Udvalget ønskede her, at administrationen udarbejdede et nyt design for undersøgelsen, og et udkast fremlægges her til beslutning.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde et nyt design er blandt andet at opnå en mere detaljeret viden om hjemmehjælpsmodtagernes oplevelser med den hjælp, de får. Derudover er der også et ønske om at løfte svarprocenten fra de cirka 40 procent, hvor den har ligget mange år. Når svarprocenten er nede på 40, skal resultaterne anvendes med forsigtighed, da undersøgelsen ikke med sikkerhed er repræsentativ. Ved at lave et mere overskueligt spørgeskema visuelt samt mere uddybende spørgsmål er det derved målet, at flere borgere besvarer skemaet.

Administrationen har afholdt et møde med repræsentanter fra den kommunale hjemmepleje og køkkenet på Kærbo, der står for en stor del af levering af madservice. En repræsentant fra Seniorrådet var også inviteret med, men deltog ikke i mødet. På baggrund af dette møde foreslås det, at det nye design tager udgangspunkt i følgende:

 • Et mere enkelt visuelt udtryk med flere sider men med færre spørgsmål pr. side
 • Der indføres en smiley-skalering til afkrydsning, da det kan gøre det nemmere for eksempelvis demensramte og andre sårbare hjemmehjælpsmodtagere at besvare skemaet
 • Overskriftinddelt fra side til side, så der eksempelvis spørges ind til oplevelser med praktisk hjælp på én side og hjælp til personlig pleje på en anden
 • Der tilføjes spørgsmål angående valg af leverandør, oplevelser med kontakt til kommunen og generelt mere uddybende spørgsmål i forbindelse med praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
 • Der vil blive spurgt mere uddybende ind til oplevelser med de tidspunkter, hjemmehjælpen kommer på, antallet af hjælpere, der kommer og oplevelsen med de hjælpere, der kommer (er de lyttende, støttende, venlige)
 • Der vil blive indført 'klassiske' spørgeskema-spørgsmål såsom alder, køn, civilstand, uddannelse

Fremadrettet vil personalet i hjemmeplejen blive bedre informeret om, at spørgeskemaet er udsendt samt vigtigheden af borgernes besvarelser, så de bedre kan motivere borgerne til at udfylde skemaet. Det kan hertil overvejes, om pårørende skal informeres om undersøgelsen, således at borgeren kan få hjælp til at udfylde skemaet. Det kan gøres med annoncer i Sydkysten og på kommunens hjemmeside.

Brugertilfredshedsundersøgelsen kan også udvides med en pårørendevinkel, hvis dette findes relevant. Da det ikke er hensigtsmæssigt at udarbejde ét samlet spørgeskema til forskellige målgrupper, kunne det eventuelt være i form af supplerende fokusgruppeinterviews med pårørende til borgere, der modtager hjemmehjælp.

Der medsendes altid et følgebrev, når undersøgelsen sendes ud. I følgebrevet i 2019 vil det nye format blive forklaret for borgerne.

Det foreslås, at undersøgelsen sendes ud i september i modsætningen til slut oktober som hidtil. Undersøgelsen vil fortsat blive udsendt med posten med tilhørende, frankeret svarkuvert, da research hos andre kommuner viser, at svarprocenten bliver meget lav, hvis spørgeskemaet sendes digitalt.

Såfremt designet godkendes af Social- og Sundhedsudvalget, vil der blive fremlagt en demo af spørgeskemaet primo 2019.

Indstilling10. december 2018, pkt. 139:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender det nye design i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelse med hjemmehjælp og madservice.Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 139:

Vedtaget. Sagen genfremlægges for Social- og Sundhedsudvalget primo 2019.

Beslutning

Seniorrådet bifalder, at man ændrer formatet for tilfredshedsundersøgelsen. Når skemaet foreligger vil Seniorrådet gerne være testpersoner.

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringspunkt

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. april 2018 blev det besluttet, at der fremlægges en årsrapport for Aktivitetscenteret Egely i december 2018.

Sagsfremstilling

Årsrapport for Aktivitetscenteret Egely med status på målgruppen, aktiviteter, samarbejdsrelationer og integrationsproces fremlægges hermed til orientering. Rapporten viser blandt andet at:

 • Målgruppen er 63 faste brugere, heraf 2 mænd. Dagligt kommer mellem 15-25 med forskellig etnisk baggrund
 • Der udbydes forskellige aktiviteter på Egely fx. bevægelsesgrupper, kreagrupper og samtalegrupper
 • Egely har etableret samarbejde på tværs i kommunen fx. med Naturcentret, børn- og ungeområdet samt Kultur og Fritid
 • Der er planlagt en række aktiviteter på Kærbo som skal fremme integrationen af Egely på Kærbo

 Årsrapporten er vedhæftet som bilag.

Indstilling10. december 2018, pkt. 143:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapporten for aktivitetscenteret Egely til efterretning. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 10. december 2018, pkt. 143:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Hjerteforeningens lokalforening for Ishøj/Vallensbæk ønsker at etablere to hjertestier på Ishøjs kløversti.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk ansøger om etablering af to hjertestier på kløverruterne Ådalen og Strandparken på hhv. 2.5 og 5.5 km.

Af ansøgningen fremgår, at hjertestierne blev prioriteret som et tilbud i slutningen af sidste århundrede, hvor hjertepatienter kunne få fysisk genoptræning under trygge forhold på afmærkede stier. I takt med det voksende antal stier er der dog også sket en ændring af brugergruppen, idet de offentligt tilgængelige stier bruges bredt af den danske befolkning til gavn for folkesundheden generelt.

På landsplan har Hjerteforeningen etableret mere end 200 hjertestier (se hjertestier.dk), der for langt hovedpartens vedkommende findes i naturskønne områder.

Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer i vekslende omfang aktiviteter på stierne, og Hjerteforeningen er desuden ved at søsætte et projekt, hvor frivillige uddannes som motionsinstruktører ”i det grønne” – bl.a. på hjertestierne.

Lokalforeningen udarbejder en folder inkl. tilhørende kort over stierne. Lokalforeningens medlemmer vil jævnligt færdes på stierne og sikre, at skiltning mm. er i orden.

Sagen er sendt til Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet til orientering.

IndstillingForslag til beslutning: 12. december 2018, pkt. 85:

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at ansøgning om to hjertestier på Ishøjs kløversti godkendes.Klima- og Miljøudvalget, 12. december 2018, pkt. 85:

Tiltrådt

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Hjerteforeningens lokalforening Ishøj/Vallensbæk påfører selv skilte (10cm X 10cm) på eksisterende stolper og vedligeholder selv skiltningen. Etablering af hjertestier er derfor udgiftsneutral for Ishøj Kommune.

Bilag

Resume

Drøftelsespunkt
Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har udarbejdet notat med forslag til rammer for Seniorrådets arbejde. Notatet fremlægges til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget, efterfølgende til behandling i Seniorrådet og derefter til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Center for Ældre og Rehabilitering og Center for Socialservice blev slået sammen i ét samlet center, har Seniorrådet fået nyt sekretariat. Derfor er der blevet udarbejdet et notat, hvor forslag til rammer for Seniorrådets virke beskrives. De overordnede rammer for Seniorrådet fremgår af Retssikkerhedslovens §§ 30-33. Inden for rammerne af Retssikkerhedsloven skal Byrådet og Seniorrådet sammen fastsætte rammerne for Seniorrådets arbejde i Ishøj Kommune.

Seniorrådets opgaver:
Byrådet og Seniorrådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for ældre i Ishøj Kommune. Seniorrådets primære opgaver er at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Derudover skal Seniorrådet:

 • Holde sig orienteret om ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.
 • Gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.
 • Være et aktivt Seniorråd, som er synlige og aktivt indgår i samarbejde med byrådet om ældres forhold i kommunen.
 • Inspirere og medvirke til en god dialog med byrådet, således at spørgsmål om ældreområdet på en nuanceret og saglig måde bliver bragt ud til lokalsamfundet.

Høring af Seniorrådet:
Byrådet skal i samarbejde med Seniorrådet fastlægge, hvordan og i hvilket omfang rådet skal høres om sager inden for ældreområdet. Byrådet eller andre stående udvalg, der har beslutningskompetence inden for områder, der vedrører ældre borgere i Ishøj Kommune, skal sende relevante høringssager til officiel høring i Seniorrådet.

Orientering af Seniorrådet:
Seniorrådet skal orienteres om diverse sager og forhold, der vedrører ældre borgere i Ishøj Kommune. Derudover kan Seniorrådet selv bringe sager op, som ønskes drøftet på Seniorrådets møder. Seniorrådet kan også foreslå, at sager tages op i respektive fagudvalg. Seniorrådet kan ikke behandle personsager eller personalesager.

Budget for Seniorrådet:
Byrådet stiller 50.300 kr. til rådighed pr. år til Seniorrådet (2018-tal). Det er Byrådet, som beslutter, hvad Seniorrådet kan få dækket af udgifter. Byrådet har besluttet følgende budgetposter for Seniorrådet:

 • Konferencer, temadage og udflugter samt transport hertil.
 • Diæter.
 • Mødeforplejning til Seniorrådets ordinære møder.
 • IT, papir og printerpatroner til kopimaskine i Seniorlokalerne.
 • Udgifter forbundet med uddeling af den årlige Ældrepris.
 • Gaver og lignende på vegne af Seniorrådet.

Byrådet kan ikke dække yderligere udgifter forbundet med varetagelse af hverv i Seniorrådet, herunder udgifter til møder Seniorrådet selv vælger at afholde, private IT-forbindelser og abonnementer m.m.

Møder i Seniorrådet:
Der afholdes seks ordinære møder om året. Byrådet stiller sekretariatsbistand til rådighed i forbindelse med Seniorrådets ordinære møder. Der kan derfor ikke ydes sekretariatsbistand i forbindelse med andre møder og arrangementer i Seniorrådet. Jf. bilag om ramme for sekretariatsbistand.

Valg til Seniorrådet:
Der afholdes valg til Seniorrådet hvert fjerde år i forbindelse med kommunalvalget. Byrådet fastsætter, i samarbejde med Seniorrådet, regler for, hvordan valget skal afholdes.

Det anbefales, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter notat om forslag til rammer for Seniorrådet. Notatet skal derefter til behandling i Seniorrådet og efterfølgende til endelig godkendelse i Byrådet.

Vedhæftet er notat om forslag til rammer for Seniorrådets virke i Ishøj Kommune. Derudover er vedhæftet notat vedrørende sekretariatsbistand til Seniorrådet, Seniorrådets forretningsorden samt vedtægter for Seniorrådet.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 1:

Forslag til indstilling:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
forslag til rammer for Seniorrådet, samt sender sagen til behandling og høring i Seniorrådet og efterfølgende til endelig godkendelse i Byrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 1:

Social- og Sundhedsudvalget er enig og sender sagen til behandling i Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet er uforstående over for den foreslåede ramme. Seniorrådet har følgende kommentar: "Seniorrådet kan ikke se formålet og nødvendigheden med forslaget til ramme for Seniorrådets opgaver. Arbejdsopgaverne er direkte afskrevet fra lovteksten. Antal årlige møder er anført i rådets vedtægter. Budgettet er for lavt. Seniorrådet kan ikke godkende forslag til rammer for Seniorrådets arbejde på det foreliggende grundlag, idet Seniorrådet arbejder på at få det årlige antal ordinære møder med sekretærbistand sat op til 11 møder årligt samt arbejder på en forøgelse af Seniorrådets budget." Seniorrådet kommer med en yderligere kommentar inden for 14 dage, da sagen behandles i byrådet til marts.

Bilag

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Seniorrådet har revideret Seniorrådets vedtægter. Konkret er der rettet i afsnittet omkring valgperiode, således at det af vedtægterne fremgår, at valg til Seniorrådet fremover følger kommunalvalget. Derudover er der foretaget sproglige tilrettelser.

Seniorrådet skal godkende vedtægterne, som efterfølgende skal til endelig godkendelse i byrådet.

Beslutning

Seniorrådet ønsker at drøfte vedtægterne yderligere, hvorfor de ikke kan godkende vedtægterne til mødet. Det blev aftalt, at Seniorrådet melder tilbage vedr. ændrede vedtægter således at vedtægterne kan foreligges Byrådet til marts.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Hjerteforeningens lokalforening for Ishøj/Vallensbæk ønsker at etablere to hjertestier på Ishøjs kløversti. Sagen blev fremlagt for og godkendt af Klima- og Miljøudvalget den 12. december 2018 og fremlægges nu for Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk ansøger om etablering af to hjertestier på kløverruterne Ådalen og Strandparken på hhv. 2.5 og 5.5 km.

Af ansøgningen fremgår, at hjertestierne blev prioriteret som et tilbud i slutningen af sidste århundrede, hvor hjertepatienter kunne få fysisk genoptræning under trygge forhold på afmærkede stier. I takt med det voksende antal stier er der dog også sket en ændring af brugergruppen, idet de offentligt tilgængelige stier bruges bredt af den danske befolkning til gavn for folkesundheden generelt.

På landsplan har Hjerteforeningen etableret mere end 200 hjertestier (se hjertestier.dk), der for langt hovedpartens vedkommende findes i naturskønne områder.

Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer i vekslende omfang aktiviteter på stierne, og Hjerteforeningen er desuden ved at søsætte et projekt, hvor frivillige uddannes som motionsinstruktører ”i det grønne” – bl.a. på hjertestierne.

Lokalforeningen udarbejder en folder inkl. tilhørende kort over stierne. Lokalforeningens medlemmer vil jævnligt færdes på stierne og sikre, at skiltning mm. er i orden.

Sagen er sendt til Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet til orientering.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 8:

Forslag til beslutning: 12. december 2018, pkt. 85:

Klima- og Miljøudvalget vedtager, at ansøgning om to hjertestier på Ishøjs kløversti godkendes.


Klima- og Miljøudvalget, 12. december 2018, pkt. 85:

Tiltrådt

 

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender det til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Beslutning

Punktet udgik, da det var på to gange.

Økonomi

Hjerteforeningens lokalforening Ishøj/Vallensbæk påfører selv skilte (10cm X 10cm) på eksisterende stolper og vedligeholder selv skiltningen. Etablering af hjertestier er derfor udgiftsneutral for Ishøj Kommune.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der var uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscentret Kærbo d. 4. december 2018. På baggrund af tilsynet er der udarbejdet en tilsynsrapport, som vurderer tilfredshedsgraden af fastsatte målepunkter, samt beskriver styrker og opmærksomhedspunkter for omsorgscentret. Tilsynsrapporten forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Der skal hvert år foretages mindst ét uanmeldt kommunalt tilsynsbesøg på kommunens plejehjem. Tilsynet skal medvirke til løbende og systematisk opfølgning på indsatsen over for målgruppen på plejehjemmene. Den 29. november 2018 var der således uanmeldt tilsyn på omsorgscentret Kærbo. Grundlaget for tilsynets vurdering var interviews med Kærbos beboere og deres pårørende samt Kærbos personale, observation af arealer og personalets adfærd samt dokumentation i pleje- og omsorgssystem, instrukser og aktivitetsplan.

Målepunkter for tilsynet:
Tilsynet fokuserer på otte målepunkter, som enten kan være 'Helt opfyldt', 'I betydelig grad opfyldt', 'I nogen grad opfyldt' eller 'Ikke opfyldt'. På samtlige otte målepunkter var målopfyldelsen 'Helt opfyldt'. Målepunkterne var:

 1. Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende
 2. Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende
 3. Den vedligeholdende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats er tilfredsstillende
 4. Kvaliteten af maden og måltiderne er tilfredsstillende
 5. Borgeren giver udtryk for god kontakt til medarbejderne, kontinuitet og respekt i hverdagen
 6. Delegerede sundhedsydelser udføres tilfredsstillende af medarbejdere til rette kompetencer
 7. Fællesarealer
 8. Magtanvendelse

Derudover fokuserer tilsynet på det skriftlige arbejdsgrundlag. Her var målopfyldelsen 'I betydelig grad opfyldt'. Dette kan tilskrives implementeringen af omsorgssystemet Cura 1 ½ måned før tilsynstidspunktet, som har medført dels systemmæssige udfordringer, dels at medarbejderne har skullet lære et nyt journalsystem at kende. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at det grundlæggende har været en velorganiseret implementeringsproces af Cura på Kærbo.

Anbefalinger fra tilsynet:
På baggrund af det uanmeldte tilsyn anbefales det, at Kærbo:

 • Fortsætter den igangværende implementering af Cura.
 • Laver en risikovurdering og definere, hvilke borgere, der ved fravær af faste medarbejdere, vil være mest sårbare for manglende skriftlighed.
 • Anvender risikovurderingen til at sikre, at de mest væsentlige oplysninger er sikkert tilgængelige og opdaterede.

Omsorgscenteret Kærbo har udarbejdet en handleplan for, hvordan der fremadrettet vil blive arbejdet med tilsynets anbefalinger. Handleplan samt tilsynsrapport er vedhæftet.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 7:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og sender sagen til orientering i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 7:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Drøftelse af ældrepris og de udfordringer, som den nuværende "model" giver.

Antal årlige møder i Seniorrådet.

Forbrug af midler i værdighedsmilliarden.

Forslag til budget for Seniorrådet i 2019
Seniorrådet har udarbejdet overslag over udgifter til Seniorrådets virke i 2019:

 • Arrangement(er) for nytilflyttede pensionister i kommunen  15.000,- kr.
 • Lovpligtige diæter – til hele Seniorrådet   20.000,- kr.
 • Kørsel til div. møder i Region, kurser m.m.                             2.500,- kr.
 • Deltagelse i formands/næstformandsmøder                           1.000,- kr.
 • Kurser i Nyborg for 2 personer årligt                                      10.000,- kr.
 • Diverse fortæring, inkl. Julefrokost                                           5.000,- kr.
 • Kontingent Dansk Ældreråd                                                      2.400,- kr.
 • Ældreprisen                                                                               3.000,- kr.
 • 1-4 temamøder med Ældre Sagen i Ishøj                                5.000,- kr.
 • Internet m.v. i Seniorlokalerne                                                  3.000,- kr.
 • Kontorhold + IT                                                                            500,- kr.
 • Uforudsete udgifter                                                                   5.000,- kr.
 • I alt for 2019                                                                           72.400,- kr.

Beslutning

Drøftelse af Seniorrådets budgetforslag: Seniorrådet mener, at det eksisterende budget på 51.000 kr. er for lavt, og ikke dækker de nødvendige udgifter til Seniorrådets virke. Merete Amdisen informerede om, at budgettet blev vedtaget af Byrådet sidste år, hvormed det ikke er muligt at ændre budgettet for i år. Seniorrådet anfægter beløbet.
Orientering om deltagelse i fokusgruppe: Formanden for Seniorrådet, Bjarne Gosvig, har deltaget i et fokusgruppeinterview ved Danske Ældreråd. Formålet var at få indblik i, hvordan ældrerådene/seniorrådene i forskellige kommuner fungerer.

Vedr. ældreprisen: Reglerne for uddeling af gavekort frem for et kontantbeløb undersøges. Årsagen er, at kontantbeløbet bliver modregnet andre ydelser, som vinderen får. Administrationen vender tilbage, når der foreligger en afklaring.
Værdighedsmidlerne: Seniorrådet efterspørger, at man kommer et spadestik dybere i forhold til, hvordan midlerne bruges. Administrationen oplyser, at på næste møde i Seniorrådet vil Frivillighed og Lokalsamfund deltage, hvormed drøftelse af værdighedsmilliarden kan tages op. Administrationen henviser i øvrigt til, at på sidste møde i Seniorrådet blev afrapportering vedrørende værdighedsmilliarden forelagt.
Godkendelse af referat: Kommer på som fast punkt fremover.

 

Resume

Orienteringspunkt

Der var uanmeldt kommunalt tilsyn på plejehjemmet Torsbo d. 29. november 2018. På baggrund af tilsynet er der udarbejdet en tilsynsrapport, som vurderer tilfredshedsgraden af fastsatte målepunkter, samt beskriver styrker og opmærksomhedspunkter for plejehjemmet. Tilsynsrapporten forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Der skal hvert år foretages mindst ét uanmeldt kommunalt tilsynsbesøg på kommunens plejehjem. Tilsynet skal medvirke til løbende og systematisk opfølgning på indsatsen over for målgruppen på plejehjemmene. Den 29. november 2018 var der således uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Torsbo. Grundlaget for tilsynets vurdering var interviews med Torsbos beboere og deres pårørende samt Torsbos personale, observation af arealer og personalets adfærd samt dokumentation i pleje- og omsorgssystem, instrukser og aktivitetsplan.

 

Målepunkter for tilsynet:
Tilsynet fokuserer på otte målepunkter, som enten kan være 'Helt opfyldt', 'I betydelig grad opfyldt', 'I nogen grad opfyldt' eller 'Ikke opfyldt'. På samtlige otte målepunkter var målopfyldelsen 'Helt opfyldt'. Målepunkterne var:

 1. Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende
 2. Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende
 3. Den vedligeholdende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats er tilfredsstillende
 4. Kvaliteten af maden og måltiderne er tilfredsstillende
 5. Borgeren giver udtryk for god kontakt til medarbejderne, kontinuitet og respekt i hverdagen
 6. Delegerede sundhedsydelser udføres tilfredsstillende af medarbejdere til rette kompetencer
 7. Fællesarealer
 8. Magtanvendelse

 

Derudover fokuserer tilsynet på det skriftlige arbejdsgrundlag. Her var målopfyldelsen 'I nogen grad opfyldt'. Dette kan tilskrives implementeringen af omsorgssystemet Cura 1 ½ måned før tilsynstidspunktet, som har medført dels systemmæssige udfordringer, dels at medarbejderne har skullet lære et nyt journalsystem at kende.

Anbefalinger fra tilsynet:
På baggrund af det uanmeldte tilsyn anbefales det, at Torsbo:

 • Fortsætter den igangværende implementering af Cura og sikre den nødvendige oplæring.
 • Laver en risikovurdering og definere hvilke borgere, der ved fravær af faste medarbejdere vil være mest sårbare for manglende skriftlighed.
 • Anvender risikovurderingen til at sikre, at de mest væsentlige oplysninger er sikkert tilgængelige og opdaterede.

Plejehjemmet Torsbo har udarbejdet en handleplan for, hvordan der fremadrettet vil blive arbejdet med tilsynets anbefalinger. Handleplan samt tilsynsrapport er vedhæftet.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 6:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og sagen sendes til Seniorrådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om plejeboliggarantien.

Orientering om hjemmeplejen

Orientering om CURA

Beslutning

Plejeboliggarantien: Der er ved at blive ryddet op i listerne til plejehjem og ældreboliger, hvormed det reelle boligbehov afspejles. Hertil kommer, at nogle borgere har meget specifikke ønsker til plejeboliger, og derfor takker nej til tilbudte boliger. Det kommer dermed til at fremstå som om, at plejeboliggarantien ikke overholdes.
Hjemmeplejen: Orientering om, at stillingen som leder af hjemmeplejen er genopslået. Der er ansættelsessamtaler ultimo februar.

Seniorrådet spørger til besparelser på hjemmeplejens område. Administrationen oplyser, at der pt. pågår en analyse af hele hjemmeplejeområdet. Når analysen foreligger til marts forelægges den SSU, og vil herefter blive sendt til Seniorrådet til orientering.
Cura: Processen vedr. implementering pågår stadig. Der er udfordringer med det nye system, hvorfor der afholdes ugentlige statusmøder i hjemmeplejen.

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 12:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning og sender punktet til Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 12:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Ingelise Jensen orienterede om, at der har været afholdt møde i det nykonstituerede medborgerforum.
Bente Nielsen orienterede om temamøde om demens og kultur/fritidslivet.