Referat
Seniorrådet tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13:00

Mødelokalet 6. sal

Resume

Social og Sundhedsudvalget skal godkende, at kvalitetsstandard for støtte til individuel befordring sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Sagsfremstilling

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget har afsat 50.000 kr årligt til støtte til individuel befordring efter § 117 i Lov om Socialservice.

Center for Socialservice har derfor udarbejdet en kvalitetsstandard på området.

Formålet med den er, at sikre at særligt udsatte borgere kan få betalt deres transport, så de kan komme til behandling eller udredning i offentligt regi. Disse borgere har enten ikke har råd til transporten eller de kan ikke selv varetage den. Målet er dog, at borgeren selv bliver i stand til at varetage transporten eller udgiften til denne. Målgruppen for kvalitetsstandarden er primært borgere, der bor i eget hjem eller i tilbud efter almenboligloven i alderen 18-65 år. Det er, som udgangspunkt, kun muligt at få tildelt støtte til transport, hvis sagsbehandler, socialpædagogisk vejleder eller behandler mv. ser et behov for dette. Hvis borgeren i forvejen modtager socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om Service er der særligt fokus på dér, at understøtte at borgeren enten selv bliver i stand til at varetage transporten eller udgiften til denne.

For at sikre, at de afsatte midler også kommer de aller mest udsatte til gavn har Center for Socialservice udarbejdet en administrativ håndtering af tilskuddet, der gør dette muligt.

Den videre proces

Kvalitesstandarden for støtte til individuel befordring sendes i høring i hos Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd. Kvalitetsstandarden inkl. evt. høringssvar forlægges Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse 13. marts 2017

Indstilling12. december 2016, pkt. 119:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kvalitetsstandard for støtte til individuel befordring efter § 117 i Lov om Social Service sendes i høring hos Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd med høringsfrist i februar 2017.Social- og Sundhedsudvalget, 12. december 2016, pkt. 119:

Tiltrådt.

Beslutning

Tager sagen til efterretning, men forstår ikke hvorfor man skriver, at ordningen kun er for de 18 år til 65 år. Servicelovens § 117 nævner ikke noget om alder. Hvad med borgere over 65 år.? Det vil vi meget gerne have svar på.

Lovgrundlag

I Lov om Social Service § 117 fremgår det, at byrådet kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler samt at Byrådets afgørelser om dette ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering fra forvaltningen ved Per Tostenæs

Beslutning

Ældrechef Per Tostenæs orienterer om, at vi har fået afslag på pulje til ensomme, som modtager meget hjemmehjælp. Per fortæller at dette ikke betyder, at der ikke handles på nogle af de behov, som borgere er fremmet med bl.a. i forbindelse med nogle aktiviteter/tiltag i weekender og efter ”lukketid”. Flere ensomme har udtalt, at søndag og aftener kan være lange, hvis der ikke sker noget.

Per Tostenæs fortæller endvidere, at der er stormøde den 9/2 2017 for borgere i byen, foreninger og frivillige, der har lyst til at være med til at komme med et bud på, hvad de 100.000 kr., som Ældres Netværk igen i år har fået i puljemidler fra en af ministerpuljerne, skal bruges til. Overskriften for Ældres Netværk og deres måde at arbejde på vil i 2017 være interessefællesskaber (store som små).

Der er 1. møde i det nye Seniornet den 17. februar 2017. Seniornet er dannet som resultat af en pulje på 48.000 kr. fra Dansk Folkehjælp. Beløbet er øremærket til at lave arrangementer/udflugter for 25 personer, der er enlige og efterspørger, at lave ting sammen med andre.

Per Nørskov har taget initiativ til at indkalde til mødet den 17. februar 2017. De kommende deltagere skal selv være med til at pege på, hvilke arrangementer de kunne tænke sig. Per Nørskov har arrangeret den først tur, som går til Greve museum og der vil blive serveret suppe til frokost. Udgangspunktet er, at der skal være en tur/arrangement hver 3. fredag.

Per Tostenæs fortæller at socialudvalget har fået bevilget penge fra en af ministerpuljerne til lys på Torsbo. Det farvede lys er noget, der har været afprøvet andre steder og som har vist sig at have en god indvirkning på Dementes døgnrytme. Der ud over skal der generelt installeres tænd/sluk lys med følere.

Per Tostenæs fortæller at det ene firma, der er leverandør på indkøbsvarer til borgerne i Ishøj er stoppet og at opgaven levering af hjemmehjælp er i en udbudsproces lige nu. Ca. 110-120 borgere i Ishøj har valgt privat leverandør.

Nyt it-omsorgssystem er også i udbud – systemet skal benyttes af plejehjem, visitatorere, træningscentre m.v. og forventes at skulle træde i kræft primo 2018.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

Beslutning

Formand Leif Christoffersen orienterer om, at han har fået en henvendelse fra beboer i Åparken angående mulighed for at få en hjertestarter. Leif svarer på seniorrådets vegne, at de synes, det er en god idé at have en hjertestarter og at de enkelte boligforeninger selv evt. kan søge via Tryghedsfonden.

Seniorrådet skal have fællesmøde med Handicaprådet den 25. april 2017 om tilgængelighed ved byggeri i Ishøj Kommune, herunder etablering af letbanen.

Seniorrådet skal på ekskursion den 22. august 2017 - tur om tilgængelighed i Ishøj Kommune.

Der er høringsfase om nybyggeri (almennyttige boliger) – Seniorrådsmedlem Erik Schlichting får fat i tegningerne.

Sagsfremstilling

Kollektiv trafik og flextur

Beslutning

Seniorrådet sendte i august 2016 en skrivelse til Teknik og Byggeudvalget. Seniorrådet misbilliger sagens behandling, da punktet ikke har været på dagsorden i TBU endnu.  Seniorrådet aftaler at skrive til Borgmesteren og og anmode om et møde om sagen i håb om at få for svar på deres skrivelse af august 2016.

Bilag

Sagsfremstilling

Godkendelse af seniorrådets vedtægter gældende fra 2017

Beslutning

De vedhæftede vedtægter er godkendt.

 

Punktet oversendes til Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Godkendelse af seniorrådets forretningsorden gældende fra 2017 

Beslutning

Den vedhæftede forretningsorden er godkendt.

 

Punktet oversendes til Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Parkeringsforhold i Ishøj

Beslutning

Seniorrådet er bekymrede over manglende muligheder for parkering i Ishøj for Ishøj borgere og foreslår, at der indføres et kort, som udleveres til Ishøj borgere. Et kort som kan lægges i forruden, når man f.eks. skal i centret og handle. Seniorrådet synes at det i det hele taget, er blevet svært at få lov at parkere i Ishøj og frygter at problemet kun bliver større eftersom mange områder/stationsområder ind imod byen, er begyndt at tage betaling for parkering. Problemet rykker sig så bare længere udad. Formanden sender skrivelse til TBU om problemerne.

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Seniorrådet ønsker at komme ud på Hjælpemiddeldepotet og se, hvordan tingene foregår der.

Seniorrådet ønsker et møde med den nye borgerrådgiver.

Der er regionsmøde den 15. februar 2017 i Hillerød. Formand Leif Christoffersen og næstformand Bjarne Gosvig fortæller at de begge har meldt fra. Grundet sygdom.

Der er i øjeblikket høringsperiode angående Ishøj’s fællesantenne, som åbner op for flere tv- og internetudbydere. Dette fordi driftsaftalen med YouSee udløber 31. maj 2017.

Vi aftaler at der fremover bookes lokale 1 time før det ordinære seniorrådsmøde, da seniorrådet ønsker at holde formøde.