Referat
Seniorrådet tirsdag den 7. september 2021 kl. 12:00

Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Godkendelse af referatet udskydes til møde den 14. september 2021

Beslutning

Thomas Petersen, udviklingskonsulent Center for Voksne og Velfærd, deltog i mødet, for at give Seniorrådet en opdatering/status på Seniorrådsvalget.

I annonce i Sydkysten står fejlagtigt at valget er den 17. november 2021. Seniorrådsvalget afholdes sammen dag som kommunalvalget, den 16. november 2021.

Byrådet afholder møde den 7. september 2021, her vil de beslutte, hvordan det kommende Seniorrådsvalg skal afholdes. Det kommer meget bag på Seniorrådet, da Byrådet i to år, har vidst at planen var afholdelse af Seniorrådsvalg sammen med kommunalvalg.

Byrådet skal tage stilling til to modeller, den første model er at holde valget, på fem valgsteder. Den anden model er at afholde Seniorrådsvalget på bare ét sted.

Endvidere orienteres der om, at begge modeller forudsætter, at Seniorrådsmedlemmerne stiller med valgstyrer og valgtilforordnede. Seniorrådet vil gerne hjælpe til så godt de kan og har da også via Ældre Sagen skaffet personer der vil bistå. Seniorrådet kan ikke lide at valget forudsætter, at Seniorrådet står for valget, hvad nu hvis det ikke er muligt? Thomas svarer at han antager, at administrationen har travlt med kommunalvalget og derfor denne skrivelse med at det forudsættes. Seniorrådet fastslår at det står i lovgivningen, at afholdelse af Seniorrådsvalg, er kommunens ansvar, at der ikke står at man som medlem af rådet er forpligtet til at deltage. Endvidere kunne Bjarne fortælle, at man tidligere som opstillet ikke har, måtte deltage i fintællingen. Seniorrådet er kede af, at det er så sent der kommer en afklaring herpå, da de allerede i maj henvendte sig herom.

Det har hele tiden været planen, at det skal afholdes sammen med kommunalvalget. Det aftalte man blandt andet for at gøre valget billigere og nemmere og for at sikre en højere stemmeprocent. Men umiddelbart er reglerne, at det skal holdes lokalemæssigt særskilt og må ikke virke forstyrrende for det regionale eller kommunale valg. Seniorrådet synes det kan tolkes på flere måder, og er ikke enige i direktionens fortolkning, Seniorrådet mener godt valget kan afholdes sammen med kommunalvalget.

Seniorrådet ønsker besked hurtigst muligt, gerne allerede 8. september 2021, om hvad byrådet beslutter i forhold til Seniorrådsvalget. 

Peter påpeger, at 52 af landets kommuner afholder Seniorrådsvalg sammen med kommunalvalget. Bjarne ved at flere steder afholdes det i samme lokale, dog adskilt med gardiner o. lign.    

Det aftales, at når fristen for opstilling til valget er overstået, så indbyder Thomas alle de opstillede til et orienteringsmøde. Her vil Peter også deltage, for at informere nærmere om arbejdet med Seniorrådet. Thomas fortalte, at som det er nu, er fem kandidater opstillet. Fristen for opstilling er den 22. september 2021.

Thomas spørger ind til hvordan han kan hjælpe Seniorrådet, så de oplever en bedre tryghed i forhold til valget. Seniorrådet ønsker mail med informationer og status hver uge.  

Endvidere ønsker Seniorrådet, at Thomas bringer deres ønsker videre. Det primære er, at det er model 1 Seniorrådet kan stå inde for og ønsker. For Seniorrådet er model 2 ikke en mulighed. Seniorrådet ønsker ikke at deltage i valghandlingen hvis det er model 2 der vedtages.

Når Seniorrådet har svar på, hvad Byrådet beslutter, så vil Peter lave et opslag på Facebook, hvorpå der står hvad man forventer af en kandidat, information om hvordan valghandlingen kommer til at foregå mv.

Til sidst aftales det, at Thomas umiddelbart efter mødet, orientere kommunaldirektøren om Seniorrådets holdning og ønsker.

Seniorrådet ønskede også at vide hvornår arbejdet med den nye plejehjemsbestyrelse starter op? Thomas vil bringe det videre.

Beslutning

Økonomi:

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen har svaret på henvendelse fra Seniorrådet vedr. budget, betaling af ældrepris og frivilligfesten.

Vedr. Seniorrådets budget, så har Social- og Sundhedsudvalget noteret at budgettet ønskes forhøjet. Udvalget finder dog ikke, at de kan stille et råd bedre end andre råd her i kommunen, men foreslår at det samlede byråd kigger på budget og budgetposter for kommunens råd, for at vurdere om de økonomiske rammer bør justeres. Det vil de gøre i løbet af 2022.

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at imødekomme ønsket om, at Seniorrådet ikke længere ønsker at afholde udgiften til ældreprisen. I brevet stod ikke nærmere om udgifterne til frivilligfesten.

Ligeledes afholder kommunen alle udgifterne til det kommende Seniorrådsvalg.

Det aftales, at det kommende valgte Seniorråd, må følge op på budgettet i 2022. F.eks. igen i forhold til diæter og i forhold til deltagelse i konferencer er dyrt, særlig igennem Danske Ældreråd som er yderst relevant for Seniorrådets arbejde.

Budget 2022:

Seniorrådet gennemgik kommunens mål, værdier, vision og mission, som er beskrevet i det tilsendte økonomimateriale. Her er skrevet en masse fine ord om Ishøj kommunes arbejde. Her står blandt andet at mangfoldig er vores styrke, der arbejdes inddragende og anerkendende, vi bruger alle kompetencer, vi holder hvad vi lover mv. Alt sammen en masse fine ord, som er rigtig gode og fine, hvis der leves op hertil.

Der hvor man budgetterer med at spare, står der hvad man vil spare og med en begrundelse herpå.

Man påtænker i kommunen at spare tv Ishøj væk. Der kan være gode grunde hertil, der er f.eks. ikke mange kommuner der har deres egen tv-station. Seniorrådet synes alligevel det er ærgerligt. De er dygtige dem der laver tv Ishøj. Endvidere vil videoer mv. der lægges op på nettet og Ishøjs sider blive savnet, det er rart det er visuelt med videoer og ikke kun et skriv.

Kultur og fritid og byudvikling lægges sammen. Det er to mindre områder der skal lægges sammen.

Endvidere vil besparelser betyde opsigelse af tre ledere og 5-6 administrative medarbejdere.

Ingelise er blevet orienteret om, at medborgerudvalget måske nedlægges.

Vedr. områder der direkte berører ældreområdet, så vil Elderlearn i det nye budget blive skåret i deres budget.

Herudover vil man på frivilligområdet skærer en halv stilling væk. Som det er nu, er der to en halv medarbejder på frivillighedsområdet. 

Der var drøftelse af, om det er rigtigt, at hjemmeplejen har fået tilført midler, grundet den demografiske udvikling.

Det blev aftalt, at Seniorrådet i deres høringssvar skulle nævne noget om eget budget. Men det aftales, at vente hermed til i løbet af 2022.

Peter udarbejder Seniorrådets høringssvar, hvor han efter aftale nævner tv Ishøj, at budgettet ser fornuftigt ud for vores område, dog er man ked af der skæres på frivilligområdet. Endvidere aftales det at nævne der ønskes flere midler til ældreområdet i kommunen, da der bliver flere og flere ældre.

Andet:

Den 12. oktober 2021 afholder Fonden Ensomme Gamles Værn konference om, ”Hvordan skaber vi rum til alle ældre”. Peter, Bjarne, Per, Ingelise og Jan samt ledsager deltager.

Her er planlagt Seniorrådsmøde, men det aftales at mødet 12. oktober 2021 rykkes og i stedet afholdes den 19. oktober 2021.

Per og Bjarne deltager i møde i Køge den 14. oktober 2021.

Seniorrådet er generelt utilfredse med, at når man telefonisk henvender sig til medarbejdere i kommunen, så vender man ikke tilbage. Ofte oplever medlemmerne, at de skal rykke flere gange for at få svar på deres henvendelser.

Seniorrådet vil indbyde Dina Munk, leder af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje til et møde. Seniorrådet har en generel bekymring for det, at der kommer mange forskellige personaler i borgernes hjem, der bruges mange vikarer og medarbejderne ofte ikke ved hvad de skal ude hos den enkelte borger. Bjarne oplever endvidere at medarbejderne ofte er forsinket. Problemstillingen med udskiftning af personale blev drøftet. Bjarne vil lave en skrivelse med konkrete ting, Seniorrådet ønsker at få svar på fra Dina Munk.

Jan fortæller, at han også på plejecentrene har oplevet stor udskiftning af personale, til stor gene for beboerne, særligt de demente borgere. Endvidere oplever Jan, at mange personaler ofte arbejder i dobbelt vagter, hvilket giver en klart dårligere kvalitet af plejen.

Seniorrådet drøftede konsekvenserne af for tidligere og dårligere udskrivelser. Det er vigtigt, at man er opmærksom herpå. Endvidere blev drøftet det at borgerne også bliver dårligere og dårligere i eget hjem.

Seniorrådet har tidligere i samarbejde med ældresagen planlagt temadag vedr. sikkerhed, i form af tryghed og tyveri. Det har været udsat grundet Covid-19. Der er enighed i, at emnet stadig er aktuelt og det er stadig godt at gå videre hermed.

Jan foreslog at man også holder en temadag i samarbejde med ældresagen, vedr. hvad man som borger, oplever ikke at få hjælp til, f.eks. mangler og ønsker i forhold til pleje mv.

Bjarne ville gerne opfordre til, at man bevilliger nye stole til Kulturium, da man får ondt i ryggen når man sidder på stolene. Ingelise har tidligere nævnt det og vil nævne det igen for tilgængelighedsudvalget.

Der var en kort drøftelse af frivilligfesten. Alle deltager undtagen Leif. Der er enighed om, at alle der har lyst til at deltage, burde kunne deltage.

Der var endvidere drøftelse af timer med ledsager til diverse arrangementer.

Bjarne og Ingelise deltager i møde mandag i Hillerød. Her var der blevet spurgt ind til om der er fælleskørsel. Seniorrådet kender ikke til fælles kørsel og gør heller ikke brug heraf.   

Næste ordinære møde afholdes tirsdag den 14. september 2021.