Referat
Seniorrådet tirsdag den 8. februar 2022 kl. 11:00

Fyrsten, Ishøj Rådhus etage 2.

Beslutning

Tilstede: Formand Birgit Nielsen, næstformand Bjarne Gosvig, Bjarne O. Boje, Leif Christoffersen, Jan Diemer, Per Nørskov

Afbud: Ellis Andersen

Referant: Gitte L. Sørensen

Gæster: Alberte Burgaard, Helle P. Madsen

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referaterne af 25. november 2021 og 11. januar 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen og næsformand har udarbejdet forslag til ændring af forretningsordnen.

Forslaget er vedhæftet som et bilag ligesom retningslinjer og rammer for seniorrådets virke i Ishøj kommune er vedhæftet.

Beslutning

§ 1 til 9 er godkendt.

Forretningsorden træder i kraft pr. 8 februar 2022.

Bilag

Sagsfremstilling

Velfærdsdirektør Alberte Burgaard og centerchef Helle Pernille Sell Madsen deltager under punktet.

Formålet er at få hilst på hinanden og tale om det fremtidige samarbejde.

Beslutning

Formand Birgit Nielsen orientere om opgaver i Seniorrådet.

Seniorrådet orientere om ønsker af deltagelse og orientering fra andre råd.

Rådet ønsker, at diæter og ældreprisen tages op vedr. hvor beløbene betales fra.

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 29. september 2021 foretaget uanmeldt tilsyn med de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynet vurdering, at der er arbejdet konstruktivt med tilsynets anbefalinger fra seneste tilsyn Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser samt at de er trygge ved indsatsen i forhold til deres sundhedsmæssige problemstillinger. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne har faglig indsigt og kan på en refleksiv måde redegøre for pleje og omsorg til borgerne, ligeledes har medarbejderne relevant fokus på den rehabiliterende tilgang.
Tilsynets bemærkninger

Tilsynet bemærker, at de rene engangsforklæder er hængt op på gelænderne på gangarealerne.

Tilsynet anbefaler:

 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at journalføringen giver et tydeligt billede af borgernes rehabiliteringsforløb, herunder formål, mål og tidsperspektiv for opholdet, samt at der arbejdes med faste auditeringer på området.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at der arbejdes med handlingsanvisninger på servicelovsområdet, så borgernes aktuelle plejeindsatser beskrives ift. hvordan der skal arbejdes med at nå målet for opholdet.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at medicinhåndteringen til enhver tid følger retningslinjerne på området, herunder anbefaler tilsynet, at der arbejdes målrettet og struktureret med egenkontrol.
 • At der ledelsesmæssigt reflekteres over rammer og tilbud på de fleksible pladser, så disse matcher målgruppen.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.11. januar 2022, pkt. 5:Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 134:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 134:

Tiltrådt.Beslutning fra Seniorrådet, 11. januar 2022, pkt. 5:

Punktet udsat.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Beslutning

Seniorrådet ønsker opfølgning efter 6 måneder på uanmeldt tilsyn.

Seniorrådet ønsker tyderligere plan for dokumentations og medicin områderne for, at sikre bedre kvalitet på områderne.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 6. oktober 2021 foretaget uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og systematisk op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn i 2020. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med indsatser på en række organisatoriske og faglige områder, der har betydning for beboernes hverdagsliv og pleje, medarbejdernes og de pårørendes samarbejde og organiseringen af arbejdet på omsorgs- og plejecenteret samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje. Beboerne oplever, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser. Beboerne er trygge og oplever generelt kontinuitet ved indsatsen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig indsigt i og kan redegøre på en refleksiv måde for pleje og støtte til beboerne og for den rehabiliterende tilgang samt sundhedsfremmende og forebyggende tilgang.

Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.

Tilsynet anbefaler

 • At arbejdet med at sikre kvaliteten i dokumentationen fortsættes og vikarer skal have adgang til og anvende omsorgssystemet.
 • At der sikres sammenhæng mellem funktionsevnetilstande og besøgsplanerne samt at der arbejdes med en rehabiliterende tilgang.
 • At det sikres, at der foretages og dokumenteres regelmæssige vejninger i henhold til retningslinjerne på området, samt at der arbejdes med at sikre det gode måltid for beboerne.
 • At der arbejdes med handlingsanvisninger for de overdragede sundhedslovsindsatser.
 • At der sikres arbejdsgang, så medicin altid gives til korrekt tid og at der sættes et fagligt fokus på retningslinjer for risikosituationsmedicin, så medarbejderne bliver bekendt med disse.
 • At der sikres arbejdsgange for renholdelse af boliger og hjælpemidler samt at medarbejderne overholder retningslinjerne for korrekt håndhygiejne.
 • At der arbejdes med kommunikationen over for beboerne i forbindelse med den personlige pleje.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.
11. januar 2022, pkt. 6:Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 135:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 135:

Tiltrådt.Beslutning fra Seniorrådet, 11. januar 2022, pkt. 6:

Punktet udsat.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Beslutning

Seniorrådet ønsker opfølgning 6 måneder efter uanmeldt tilsyn.

Seniorrådet underes over mangelfuld rengøring på et plejehjem.

Seniorrådet underes over bemærkningen at den varme mad ikke er ordentlig varm. Dette bedes der følges op på.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo Plejecenter. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 23. oktober 2021 foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo Plejecenter. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og systematisk op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn i 2020. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med indsatser på en række organisatoriske og faglige områder, der har betydning for beboernes hverdagsliv og pleje, medarbejdernes og de pårørendes samarbejde og organiseringen af arbejdet på plejecentret samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.

Tilsynet anbefaler

 • At besøgsplanerne er udfyldt handleanvisende for hele døgnet og at funktionsevnetilstandene ajourføres.
 • At handlingsanvisninger afsluttes, når de ikke længere er aktuelle.
 • At der sættes fokus på dokumentationen af ernæringsindsatser og vægtkontroller.
 • At medicin, der ikke længere anvendes, seponeres eller pauseres og der påføres anbrudsdatoer på ikke dispenserbare præparater.
 • At nyansatte medarbejdere med medicinansvar introduceres til instrukserne for medicinhåndtering og dokumentationsarbejdet i starten af deres ansættelse
 • At det sikres, at beboernes hjælpemidler renholdes.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.11. januar 2022, pkt. 7:Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 136:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om tilsynsrapport på Torsbo Plejecenter til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 136:

Tiltrådt.Beslutning fra Seniorrådet, 11. januar 2022, pkt. 7:

Punktet udsat.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Beslutning

Seniorrådet underes over lav score på flgl. punkter:

Medicin

Praktisk hjælp

Dokumentation

Seniorrådet ønsker opfølgning 6 måneder efter uanmeldt tilsyn.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges status på etablering af plejehjemsbestyrelse på tværs af Kærbo og Torsbo.

Sagsfremstilling

Den fælles plejehjemsbestyrelse på tværs af Kærbo og Torsbo forventes - hvis corona tillader det - at holde første og konstituerende møde i januar 2022. Mødet afholdes på Kærbo. Aktuelt er der 4 pårørende, der har ønsket at være medlem af bestyrelsen, hvilket er nok til at sikre bred repræsentation blandt de pårørende. Derudover er der to medlemmer fra Aktivitetscentrets brugerbestyrelse, en repræsentant fra Ældre Sagen og én fra Seniorrådet samt to medarbejdere og to ledere fra henholdsvis Torsbo og Kærbo.

På det første møde vil der blive valgt formand, vedtaget forretningsorden samt planlagt mødedatoer og emner for 2022. Plejecenterlederen er næstformand og en medarbejder fra administrationen på Kærbo/Torsbo er sekretær.

Afholdte aktiviteter:
Den 23. september blev der holdt orieteringsmøde om plejehjemsbestyrelsen på Kærbo.

Planen var at afholde endnu to orienteringsmøder, henholdsvis d. 8. december på Kærbo og d. 15. december på Torsbo. Grundet den stigende covid-19-smitte i samfundet med, er begge arrangementer blevet udskudt.11. januar 2022, pkt. 8:Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 139:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 139:

Tiltrådt.Beslutning fra Seniorrådet, 11. januar 2022, pkt. 8:

Punktet udsat.

Beslutning

Tages til efterretning.

Seniorrådet mener det er positivt, at etablering af bestyrelsen på plejehjemmene er kommet i gang.

Sagsfremstilling

- Brev er sendt den 17. januar til borgmesteren angående fremtidigt samarbejde.

- Den 17. januar er der ligeledes sendt brev til borgmestren angående pensionisthåndbogen, som ønskes udsendt til borgerne.

- ID-Kort til alle i rådet

- I pad's til seniorrådet

- Visitkort til formand og næstformand

- Besøg i Brohuset 2. marts 2022 kl. 13,00.

Beslutning

Formand Birgit laver opfølgning på brev sendt til borgmesteren, om hvornår hun kan deltage i Seniorrådsmøde.

Ipad til de 3 nye Seniorråds medlemmer er bestilt d. 10/2-22 - der er ca. 4-5 ugers levering.

Visit- og Id-kort er undersøgt og mail sendt til formand Birgit Nielsen d. 11/2-22.

Besøg i Brohuset var flyttet til d. 2/2-22 og besøget var positivt.

Seniorrådet anbefalder, at der snarest bliver etableret et Brugerråd i Brohuset.

Seniorrådet tilbyde at flgl. medlemmer af Seniorrådet Per Nørskov og Bjarne Boje gerne vil opstarte Brugerrådet.

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Seniorrådet ønsker, at sagen vedr. støjskærme (manglende) ved seniorboligerne Bovieran i Ørnekærs Vænge sendes til behandling, da boæigerne er for borgere +55

Sagsfremstilling

Per Nørskov, Jan Diemer, Leif Christoffersen og Bjarne Gosvig orienterer om, hvilke punkter der skal følges op på fra 2021.

Beslutning

Opfølgningspunkter er på listen.

Punkterne bliver evalueret ved næste Seniorrådsmøde d. 8/3-22.

Sagsfremstilling

Overskud for 2021 søges overført til 2022. Disse penge skal bl.a. bruges, når Ishøj er vært ved Vestegnstræffet til eftråret.

Beslutning

Formand Birgit Nielsen laver brev til Byrådet vedr. overførelse af overskud fra 2021

Sagsfremstilling

Mødet den 8. marts foreslås udvidet med en time, således at alle de punkter der allerede nu ligger, kommer på dagsordenen - og så må rækkefølgen prioriteres.

Her er bare noget af det - men der er mange flere punkter, som skal følges op på. Der skal også planlægges nogle besøg og møder.


Formand Birgit Nielsen udsender snarest en lliste over seniorrådets fremtidige opgaver.

Beslutning

Punkter bliver prioteret og flyttet.

Pårørende gruppe.

Seniorrådsmøder flyttes evt. til hver 4. tirsdag i måneden - Tages op på møde d. 8/3-22.