Referat
Seniorrådet tirsdag den 8. marts 2022 kl. 11:00

Mødelokale - Tårnbjerget, Ishøj Rådhus etage 2

Sagsfremstilling

Mødets deltagere

Beslutning

Deltager: Formand Birgit Nielsen, næstformand Bjarne Gosvig, Per Nørskov, Bjarne Boje, Jan Diemer, Leif Christoffersen, Ellis Andersen

Referant: Gitte Sørensen

Beslutning

Punktet godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referaterne af 8. februar 2022

Beslutning

Punktet godkendt.

Sagsfremstilling

Birgit Nielsen orientere.

Beslutning

Formand Birgit Nielsen orientere om brevet til borgmesteren og deres uformelle møde d. 22/2-22 hvor også Socialudvalgsformand Erkan Yapici deltog.

Formand Birgit Nielsen orientere om at ældreprisen vil blive ændret fra 3.000 kr. til 5.000 kr.

Formand Birgit Nielsen orientere om, at hvis Seniorrådet får brug for flere penge, vil Byrådet se velvilligt på dette.

Formand Birgit Nielsen orientere om, diæter til Seniorråds medlemmer, her undersøges det, om disse ikke skal tages fra Seniorrådets rådighedsbeløb, da det vil tage halvdelen af beløbet.

Næstformand Bjarne Gosvig orientere om mødet der er afholdt for seniorrådsformænd i Ringsted. (Formand Birgit Nielsen var forhindret).

Næstformand Bjarne Gosvig sender referat ud når dette modtages.

Bilag

Sagsfremstilling

Seniorrådet vælger 1 medlem til tilgængelighedspanelet

Beslutning

Seniorrådet har valgt Seniorådsmedlem Jan Diemer som repræsentant og Seniorrådsmedlem Bjarne Boje som suppleant

Resume

Der fremlægges forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet i Ishøj Kommune. Sagen forelægges til drøftelse og forelægges enslydende for Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 efterspurgte Seniorrådet en politik for pårørende. Der har hidtil ikke været en decideret pårørendepolitik på ældreområdet. Pårørende har været indskrevet som en del af Ishøj Kommunes velfærdspolitik. Der eksisterer en pårørendepolitik på socialområdet, som blev udarbejdet tilbage i 2011. På den baggrund besluttede administrationen, at der skulle udarbejdes tværgående retningslinjer for samarbejde med pårørende, som dækker både ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune.

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Arbejdsgruppen fik til opgave at formulere forslag til retningslinjer for samarbejdet med pårørende på tværs af ældre- og socialområdet. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at retningslinjerne blev lettilgængeligt i både form og indhold, ligesom at retningslinjerne også skulle indeholde en beskrivelse af, hvilke tilbud rettet mod pårørende, der er i Ishøj Kommune.

Arbejdsgruppen har afholdt 3 arbejdsgruppemøder, og har nu udarbejdet forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune. Formålet med retningslinjerne er at tydeliggøre, hvordan der samarbejdes med de pårørende inden for Center for Voksne og Velfærds områder. Retningslinjerne skal fungere som overligger for de lokale pårørendeindsatser, der er på de forskellige tilbud. Retningslinjerne er relevante for pårørende, borgere såvel som ansatte i Center for Voksne og Velfærd.

Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet bedes drøfte forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet. Efterfølgende vil de tilrettede retningslinjer bliver forlagt Social- og Sundhedsudvalget, som skal beslutte at sende retningslinjerne i høring i de relevante MED-udvalg under Center for Voksne og Velfærd. Når denne proces er tilendebragt, vil de endelige retningslinjer blive forelagt alle 3 råd.


Forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende er vedhæftet.2. marts 2022, pkt. 29:
Beslutning fra Handicaprådet, 2. marts 2022, pkt. 29:


Beslutning

Seniorrådsmedlem Leif Christoffersen orienterer, om de rammer og retningslinjer der er lavet for pårørende.

Seniorrådet er tilfreds med de rammer og retningslinjer der er udarbejdet.

Seniorrådet har dog et stort ønske om, at der på sigt bliver ansat en konsulent/medarbejder der kan tage hånd om/hjælpe de pårørende.

Bilag

Resume

Orienteringssag
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med Hjemmeplejen i Ishøj Kommune. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Tilsynets overordnede vurderinger:

 • Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen i meget høj grad har arbejdet med tilsynets anbefalinger siden sidste tilsyn.
 • Tilsynet vurderer, at det igangsatte arbejde omkring Tidlig Opsporing er yderst relevant, og i meget høj grad bidrager til at kvalificere medarbejdernes indsats og til at fremme borgernes livskvalitet og forebygge sygdom.
 • Tilsynet vurderer, at områderne dokumentation og medicinhåndtering, trods en målrettet indsats, fortsat har behov for en stor ledelsesmæssig opmærksomhed.
 • Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • Tilsynets vurderer, at medarbejderne har faglig indsigt, og på en refleksiv måde redegør for pleje og støtte til borgerne.
 • Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp.
 • Tilsynet vurderer, at leveringen af hjælp efter § 83a leveres i middel tilfredsstillende grad.

Tilsynets anbefalinger

 • Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med besøgsplanerne, så disse giver et tydeligt billede af kommunikation og adfærd i mødet med borgerne, samt handlevejledende beskrivelser af den personlige pleje og hvorledes borgernes ressourcer medinddrages i indsatsen.
 • Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt iværksættes en målrettet indsats i forhold til medicinhåndteringen.
 • Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at medarbejderne har kendskab til og anvender engangsforklæde i plejen, hvor dette er påkrævet.
 • Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes et målrettet fokus på leveringen af hjælp efter § 83a.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet handleplan, hvori det beskrives, hvordan Hjemmeplejen vil arbejde med tilsynets anbefalinger (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 17. februar 2022, pkt. 14:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Hjemmeplejen til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 17. februar 2022, pkt. 14:

Taget til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet undrer sig over lav score i forhold til dokumentation, medicinhåndtering, medarbjedernes kompentancer i forhold til rehabilitering.

Seniorrådet ønsker orientering i forhold til tidsfristen i handlingsplanen.

Bilag

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Formand Birgit Nielsen orienterer fra Socialudvalgets møde.

Seniorrådet snakker på tværs af forskellige udvalg om, plejehjem, ældreboliger og seniorboliger.

Seniorrådet kunne godt tænke sig, at der bliver taget højde for boligere til ældre ved meget af det "nybyggeri" der bliver opført i Ishøj Kommune. Dette gælder både i forhold til købe boliger og almen leje "boliger".

Seniorådet tænker, at en hvis procentdel i stueplan bør være ældre-/seniorboligere og derudover bør være flere ejendomme med elevator.

Formand Birgit Nielsen orienterer fra Tekniskudvalgs møde.

Der er etableret 18 offentlige el-ladestander i Ishøj. De ladestandere der etableres kan også bruges af borgerne, når de er ledige.

Seniorrådsmedlem Bjarne Boje orienterer fra Folo.

Folo har afholdt deres første møde. Her præsenterede alle medlemmer sig og der var en god snak om Brohuset og hvad dette kunne bruges til.

Sagsfremstilling

Fremtidige Seniorrådsmøder

Seniorråds møder flyttes til hver 4. tirsdag i måneden.

Første gang d. 22/3 - Her vil der også være besøg af Ishøjs nye borgmester

derefter:

26/4-22

24/5-22

28/6-22

23/8-22

27/9-22

25/10-22

22/11-22


Beslutning

Fremtidige Seniorrådsmøder er hver 4. tirsdag i måneden og fra kl. 10 til 12.30

Der serveres kaffe, the, vand, bolle/franskbrød, ost og marmelade.

På mødet d. 23/8-22 vil der være budget fremstilling.

På mødet d. 24/5-22 inviteres lederen af Hjemmeplejen til årlige møde. Seniorrådet tænker at høre om nye tanker for hjemmeplejen, medarbejder situationen, Bekey mm.

Sagsfremstilling

Priotering af opgaver fra seniorrådet de kommende år.

-Bilag udsendt ved forrige møde

Beslutning

Priotering af nye opgaver for Seniorrådet.

Opgave 1

Arbejdsgruppe: Bjarne Gosvig, Jan Diemer og Leif Christoffersen

 • Kørselsordninger
 • Busstoppesteder f.eks. Brohuset, Solkysten, Fasanskellet
 • Parkering ved offentlige steder + handicap parkering
 • Ladestander på kommunale områder + tidsbegræsninger
 • Tilgengelighed til busstoppesteder fra offentlig sti

Fremlægger et forslag til drøftelse - inden sommerferien.


Opgave 2

Arbejdsgruppe: Per Nørskov

 • Aktivitetsudvalg - Der indkaldes til første møde
 • Emne som blev drøftet: Livstestamenter m.m.


Opgave 3

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig

 • Seniorbladet - Bjarne Gosvig indhenter tilbud
 • Birgit og Bjarne afholder møde med firma

Fremlægger et forslag til drøftelse - inden sommerferien.


Opgave 4

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen, Bjarne Gosvig og Leif Christoffersen

 • Vestegnstræf - Skal afholdes sidst i september eller først i oktober 2022
 • Birgit aftaler dato med borgmester sekretær
 • Program laves - tidsperspektiv vil være fra kl. 9 til 15


Opgave 5

Arbejdsgruppe: Bjarne Gosvig

 • 25 års jubilæum for Seniorråd og ældreråd i Danmark - Bjarne undersøger for fast dato.

Birgit og Bjarne kommer med et forslag til dato.


Opgave 6

Arbjedsgruppe: Birgit Nielsen og Bjarne Boje

 • Foreninger med +60 årgange inviteres til orienteringsmøde om Seniorrådets arbejde. (Varighed ca. 2 timer)


Opgave 7

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen

 • Laver indlæg til Kærbo
  Nyt om det nye Seniorråd

Beslutning

Bjarne Gosvig orientere fra første møde i pårørende udvalg.