Referat
Seniorrådet tirsdag den 9. marts 2021 kl. 13:00

Mødet afholdes virtuelt

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Peter har lige modtaget Seniorrådets vedtægter underskrevet retur. Peter sender forretningsordenen rundt til rådets medlemmer, til godkendelse på det kommende Seniorrådsmøde. Herefter skal den sendes til orientering ved byrådet.  

Efter sidste Seniorrådsmøde, sendte vi brev til bl.a. teknik og bygningsudvalget. Der er nu kommet svar, fra udvalgsformand Poul Jørgensen. Svaret læses op for Seniorrådet, som er glade for hurtig tilbagemelding. I brevet opfordres man til at gøre brug af app’en Ishøj Borgertip, når man f.eks. opdager ujævne fliser mv. Endvidere orienterede Poul Jørgensen om, at de i den nærmeste fremtid vil udbedre disse skader. 

Seniorrådet opfordrer til at gøre brug af app’en, så skaderne hurtig kan blive udbedret. Vedhæft gerne et foto ved anmeldelse og hav gerne et målebånd med, så man kan se hvor stor ujævnheden er. Når man gør brug af anmeldelse app’en, skal kommunen hurtigt kigge nærmere på sagen.  

Seniorrådet drøftede kort Corona situationen i Ishøj. Det er bekymrende at smitte tallene forsat er så høje. 

Seniorrådet har modtaget en indbydelse til at en repræsentant kan deltage i virtuelt dialogmøde vedr. ændringerne i aktivitetscentret den 15. marts 2021 kl. 11.00-12.00. Det aftales, at Peter deltager i mødet. 

Peter er i gang med at aftale et møde med Alberte Bryld Burgaard, Velfærdsdirektør. Efter Peter har mødtes med Alberte, vil hun deltage i et kommende Seniorrådsmøde. 

Kommunen har ansat en ny demens koordinator Elena Custura. Det er et projekt med midler fra Sundhedsstyrelsen, der hedder ’’Pas på dig selv- aflastning af pårørende til menneske med demens i Ishøj Kommune’’.. Elena vil gerne mødes med Seniorrådet og ønsker og Seniorrådets hjælp til bl.a. at rekruttere familier der er berørt af demens. Peter har aftalt at Elena deltager på aprilmødet. 

Erik ønsker, at der er mere fokus på Parkison, der er flere områder der arbejdes rigtig godt med og derfor ønskes også at Parkinson bliver prioriteret.  

Peter har modtaget mail fra Danske Ældreråd. Man har som Ældre- og Seniorråd mulighed for at få et login til deres side, hvor de pt. har udgivet tre nye publikationer som man kan gøre brug af lokalt. Nu er der bl.a. en skabelon til pressemeddelelse ved valg, en folder der kan bruges ved valg mv. Peter har oprettet et login og sendt det til medlemmer af Seniorrådet. 

Bjarne kunne fortælle, at han er blevet valgt ind som suppleant i Danske Ældreråds bestyrelse. Alle 13 stemmeberettigede kommuner har stemt. 

Det aftales at Seniorrådsmødet den 13. april, flyttes til den 20. april 2021. 

Seniorrådet efterlyser svar vedr. deres spørgsmål om Berendsen. 

Beslutning

Erik fortæller, at der ikke har været nyt møde i folkeoplysningsudvalget. 

Seniorrådet drøftede, at man i klubhuse f.eks. ved udendørsidræt, er begyndt at åbne toiletterne, hvilket er rigtig fint.  

Ingelise fortæller, at der i kommende uge er møde i medborgerudvalget. 

Beslutning

Det ser fint ud, i 2021 har vi indtil videre kun brugt penge på diæter.

Beslutning

Seniorrådet er meget tilfredse med de indlæg som det er nu til folderen. 

Bjarne fortæller, at han mangler et indlæg fra Dina Munk, vedr. Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen og fra Palle betjent vedr. sikkerheden i Ishøj.  Bjarne fortalte, at det har været svært for Palle, at få lov at skrive et indlæg, idet det skal godkendes flere steder først. 

Der var endvidere et forslag, om et indlæg vedr. offerrådgivningen. Lise vender tilbage, hvis det bliver aktuelt. 

Seniorrådet drøftede bl.a. størrelsen på folderen, om det er bedst med A4 eller A5. Det at aftales, at Erik undersøger prisen for denne folder, både i forhold til hvis det bliver en A4 eller A5 folder. 

Seniorrådet drøftede bl.a. billeder til folderen og generelt blev brug af billeder drøftet. 

Det aftales, at Seniorrådet kun bruger egne billeder til folderen. Så kan man i pjecen skrive det er Seniorrådets billeder. Bjarne og Peter giver tilladelse til at Seniorrådet bruger deres billeder. 

Til bagsiden aftales det, at bruges fællesbilledet af Seniorrådet. Til forsiden forslås det, at Peter finder et godt billede af rådhuset, gerne om aftenen, som kan bruges hertil. 

Erik står for opsætningen af folderen. Næste skridt i processen, er at Bjarne og Erik afholder møde om folderen og orienterer Seniorrådet herefter. 

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Sagen forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforlig 2021 620.000 kr. årligt til Ekstra Rengøring for borgere i hjemmeplejen. Målgruppen er borgere, som er visiteret til varig praktisk hjælp efter servicelovens § 83, hvis hjemmet har behov for en grundig rengøring for at kunne udføre vedligeholdende rengøring fremadrettet. Det forventes at ca. 320 borgere falder ind under ordningen.

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Kvalitetsstandarden beskriver parametre som målgruppe, formål, form og indhold, tildeling og ventetid.
Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget og sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.


Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Indstilling



8. februar 2021, pkt. 11:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. marts 2021.



Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2021, pkt. 11:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning. 

Under punktet Borgernes pligter og rettigheder, står bl.a. at det forventes at borgeren stiller de nødvendige materialer til håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Seniorrådet ønsker der står , at det er medarbejderens ansvar at bortskaffe affaldet, efter den ekstra rengøring. Det skal præciseres hvad der skal ske med affaldet. 

Sekretæren sender høringssvaret videre. 

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo. Forslaget fremlægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet samt Bruger- Pårørenderådet på Kærbo/Torsbo.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune vedtog i forbindelse med budgetforlig 2021, at der skal oprettes en plejehjemsbestyrelse på kommunens to plejehjem, Kærbo og Torsbo. Administrationen har med udgangspunkt i KL`s holdningspapir udarbejdet et forslag til ramme for etablering af en plejehjemsbestyrelse for Kærbo/Torsbo. I holdningspapiret oplistes syv initiativer, som skal være med til at styrke ældreplejen. Blandt de syv initiativer er et forslag om at gøre det obligatorisk for alle plejehjem at nedsætte en bestyrelse, hvor pårørende, brugere og personer fra lokalområdet er repræsenteret og derigennem kan påvirke hverdagen på plejehjemmene.
Af forslaget fremgår bemanding og overordnede rammer for plejehjemsbestyrelsen. Det fremgår ligeledes, at der lægges op til en proces, hvor bestyrelsens medlemmer inviteres ind i arbejdet med at definere, hvordan bestyrelsen skal arbejde og hvilke opgaver og fokusområder bestyrelsen skal have indflydelse på.

Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslaget, og sender forslaget i høring i Seniorrådet og Bruger-Pårørenderådet på Kærbo/Torsbo.

Vedhæftet er forslag til plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo samt holdningspapir fra KL.

Endelig godkendelse af etablering af plejehjemsbestyrelse for Kærbo og Torsbo foretages af Byrådet.

Indstilling



8. februar 2021, pkt. 12:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
forslag til en plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo, og godkender, at sagen sendes i høring i Seniorrådet og Bruger-Pårørenderådet på Kærbo/Torsbo med høringsfrist d. 15.3. 2021.



Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2021, pkt. 12:

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet forslag til sammensætning og forslaget sendes i høring Seniorrådet, Bruger-Pårørenderådet samt Ældresagen.

Beslutning

Der var forslag om en fællesplejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo. Det sker i forbindelse med sammenlægningen af ledelsen på de to plejecentre. 

Seniorrådet synes det er en god idé med en fælles plejehjemsbestyrelse og ikke en for hvert plejecenter. 

Seniorrådet vil gerne indstille Bjarne som deres repræsentant i den nye plejehjemsbestyrelse. 

Der er valgt repræsentant fra Ældresagen kunne Per oplyse. 

Seniorrådet håber, at pårørende der brænder for de ældre på plejecentrene vil deltage i bestyrelsen. Det er vigtigt, at det er engagerede pårørende. For hvis det kommer til at fungere, skal det nok blive rigtig godt. 

Seniorrådet er opmærksom på, at en ny plejehjemsbestyrelse, på mange måder er et nyt ord, for de gamle bruger- og pårørende råd. Dog nu med en repræsentant fra Ældresagen. 

Sekretæren sender høringssvaret videre. 

Bilag

Resume

Orienteringspunkt:

På Kærbo og Torsbo er man i gang med en proces om den gode ind- og udflytning. Processen har indtil videre resulteret i dialogværktøjet "Indflytnings- og ressourcesamtalen". Sagen fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

En god begyndelse er afgørende for den fremadrettede trivsel, når den ældre medborger flytter på plejehjem. For at optimere ind- og udflytning på Kærbo og Torsbo samt harmonisere arbejdsgangene omkring ind - og udflytning på plejecentrene har man nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har til at opgave at komme med gode ideer, erfaringer og arbejdsgange, der understøtter den gode ind- og udflytning.

Arbejdsgruppen har udviklet "indflytnings- og ressourcesamtalen", som er et dialogværktøj, der bruges i det første møde mellem den nye beboer, pårørende og plejecentret. I indflytnings- og ressourcesamtalen er fokus i høj grad på de ønsker og behov, beboeren har for sit ophold på plejecentret. Der drøftes derfor emner, som kost og ernæring, traditioner, kulturelle og religiøse forhold m.m. Der er også mulighed for at drøfte, hvilke tanker man har gjort sig om livets afslutning. Indflytnings- og ressourcesamtalen vil blive afprøvet på 2 afdelinger på Kærbo og Torsbo og derefter udbredt til øvrige afdelinger på plejecentrene. Udkast til ressourcesamtalen er vedhæftet.

Ud over initiativet omkring ressource- og indflytningssamtalen vil arbejdsgruppen også beskæftige sig med andre tiltag, som er vigtige i den gode ind- og udflytning, fx:

  • Kvalificering af den informationspjece som uddeles til beboere og pårørende ved indflytning.
  • Revidering af Kærbo/Torsbo’s hjemmeside med informationer omkring indflytning og livet på plejecentrerne.
  • Gennemgang og ensretning af dokumenter og arbejdsgange vedrørende udflytning og hjælp til pårørende.
  • Opkvalificering af personalet i relationelt dialogværktøj, hvor fokus er på dialog og forventningsafstemning i relation til samarbejdet med pårørende


Vedhæftet er notat om "Den gode indflytning" samt udkast til Indflytnings- og ressourcesamtalen.

Indstilling



8. februar 2021, pkt. 13:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.



Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2021, pkt. 13:

Social- og Sundhedsudvalget er positiv for indhold og ramme/temaer for indflytningssamtale, men der ønskes, at det sættes op i et andet format, ex. pjece med temaer.

Beslutning

Oplæget er taget til efterretning. 

Det er en rigtig spændende og fin folder der er udarbejdet. Seniorrådet er dog spændte på, om der kan leves op til de gode intentioner vedr. ind- og udflytninger. 

Endvidere synes Seniorrådet, at det er et fint arbejdsskema der er udarbejdet. 

Seniorrådet vil gerne høre Plejecenterleder Lene Bonde Stürup, om man besøger de borgere i eget hjem, der tilbydes plejehjemsplads? Det kunne være den kommende kontaktperson der besøger borgeren, på den måde, kender man lidt til borgerens fortid og kan f.eks. snakke om tidligere bolig og indretning. Seniorrådet synes det ville være en rigtig god idé. Sekretæren skriver til Lene og spørger ind hertil.  

Bilag

Sagsfremstilling

Der er ønsket et tilbagemelding på følgende:

  1. Hvor mange der tager imod tilbuddet om GPS.
  2. En opfølgning på de eventuelle fordele og ulemper, der opleves

ad 1) Der er aktuelt 12 borgere som har en GPS, to af disse borgere har 2 stk. GPS, da der er behov for døgndækning. 3 er hjemmeboende borger og 9 er borgerem der bor på plejecenter.

ad 2) Fordele er:
For hjemmeboende borgerne, at de bibeholder deres oplevelse af frihed. Hjemmeboende borger udtrykker stor taknemmelighed for at kunne beholde deres hverdag og selvbestemmelsesret til at bevæge sig frit omkring, og at kunne tilkalde hjælp via GPS, hvis behovet skulle opstå.
For borgerne på plejecentret kan borgerne tilbydes følgeskab af en medarbejder, når alarmen 'lyder', fordi borger forlader plejecentret for at gå tur. Det er således også her en sikkerhed og tryghed for både demensramte, pårørende og ansatte.

Ulemper kan være:
En GPS løsning kan ikke sikre, at borger ikke bliver væk. Hvis borger ikke har GPS på sig, hvis GPS løber tør for strøm og hvis borger af en eller anden grund skaffer sig af med GPS. Kommunen forsøger at i mødekomme dette, ved at lease sig til eks. et nydeligt ur i dame og herre modeller, som borgerne bedre kan leve med frem for en GPS tracker, som bliver væk eller ikke rigtig giver mening for borgeren om som borgeren derfor nemmere lægger fra sig.

Behovet for GPS revurderes løbende som beskrevet i kvalitetsstandarden.

Beslutning

På sidste Seniorrådsmøde, stillede Seniorrådet nogle spørgsmål vedr. GPS til demensramte. Svarene er modtaget i dette punkt. 

Seniorrådet drøftede kort hvor mange der tager imod tilbuddet og fordele og ulemperne herved.

En af de gode ting, er muligheden for hvis man som beboer på et plejecenter ønsker at gå en tur, så bliver det opdaget, og man har mulighed for at sende en medarbejder af sted sammen med borgeren og på den måde sikre man sig, at borgeren ikke bliver væk på turen.  

Seniorrådet vil gerne takke for den hurtige og fine tilbagemelding. 

Beslutning

Peter orienterede om, at alle har fået sendt køreplanen som den er nu. Vedtægterne er godkendt, så der kan arbejdes videre med udgangspunkt i dem. 

Peter, Ingelise og Bjarne aftaler at mødes i valg udvalget den 17. marts 2021 kl. 11.00. Her vil de bl.a. kigge på de nye skabeloner fra Danske Ældreråd. 

Erik havde nogle foldere, der er brugt ved de sidste valg. Gruppen melder ud, hvis de skal bruges til inspiration. 

Punktet taget op på hvert møde resten af året. 

Beslutning

Per orienterede om, at man i Ældresagen gerne vil have nogle punkter der kan tages op i forbindelse med kommunal- og regionsvalg. Seniorrådet drøftede hvad de ældre lægger vægt på her i Ishøj. Det kunne være normeringer på plejecentre, hjemmeplejen mv.