Referat
Seniorrådet mandag den 9. december 2019 kl. 13:00

Mødelokale Arken

Beslutning

På møde deltog Centerchef Helle Madsen og Visitator Louise Jakobsen.

Louise har som visitator været med i vaskeordningsprojektet og udarbejdelse af kvalitetsstandarderne herfor.

I forbindelse med implementeringen af projektet, har hun arbejdet tæt sammen med Hjemmeplejen herom. Helle fortalte nærmere om vaskeordningen og påpegede at det er en politisk beslutning, at dette pilotprojekt skal opstarte og i første omgange løbe for to år. Det er bl.a. besluttet, da man i Hjemmeplejen har brugt meget spildtid på at vaske tøj for borgere, der ikke havde vaskemaskine i eget hjem. Det er dog besluttet, at det gælder alle borgere, både i eget hjem og på plejehjemmene. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder herfor. Den nye vaskeordning, vil også være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne i hjemmeplejen.

Der er en egenbetaling ved brug af vaskeordningen. Egenbetalingen er på kr. 150,00 månedligt. Prisen er beregnet ud fra ca. pris, man i gennemsnit bruger i strøm, vaskepulver mm.. Tøjet vil blive vasket, hentet og bragt hver uge. Herudover kan man tilkøbe rens med mere og andre tilkøbs ydelser. Borgerne har ikke tidligere betalt for hjemmeplejens tid de har brugt til denne ydelse, hvilket også skal tages med i betragtningen.

Den tid der går fra vaskeordningen, skal gå til den borgernære pleje.

Flere borgere har været vant til en stor service og fleksibilitet hos medarbejderne, men der kan ikke mere findes tid hertil. Umiddelbart kan medarbejdere heller ikke hjælpe med ophæng af vasketøj. Hvis det ønskes, skal det visiteres via visitationen.

De borgere der har modtaget hjælp til vasketøj, er primært borgere der på anden vis har været tilknyttet hjemmehjælp. Flere borgere har ikke været visiteret til hjælp til vasketøj, men har fået hjælpen via den plejepakke de har fået tildelt. Der er nu mere fokus på, hvad der hører indover de forskellige pakker. Der har ikke tidligere været en konkret standard på vasketøj.

Helle ville gerne pointere, at der ikke er mange borgere der har været utilfredse over vaskeordningen og dem der har, er visitationen i tæt dialog med. Visitationen vil gerne i dialog med borgerne, hvis der er utilfredshed eller andet.

Seniorrådet spurgte ind til, om man kunne lave en differentieret ordning for borgere i eget hjem, i forhold til borgere i plejebolig/plejehjem? Helle svarede, at det vil man vurdere efter en evaluering af projektet. Man har ligeledes på plejehjemmene eftersøgt mere tid hos borgerne og ved at ikke skulle vaske for borgene, kan man forhåbentligt skabe mere tid.

Seniorrådet er bekymret for, at nogle borgere vil få en stor merudgift, da de vil komme til at mangle tøj, når de kun får vasket en gang ugentligt.

Seniorrådet var lidt bekymret over at plejehjemmene og hjemmeplejen trækkes i budget efter vaskeordningen er trådt i kraft. Kan det så give den ekstra tid til borgerne? Helle fortalte, at det er op til de enkelte enheder hvor pengene fra vaskeordningen skal findes, det er ikke som udgangspunkt i tiden til de varme hænder.

Det blev fortalt, at der har været lidt indkøringsvanskeligheder og man på plejehjemmene er blevet nødt til at vaske for enkelte borgere. Borgerne har ikke haft nok tøj til, at kunne vente på Berendsen vasker.

Helle orienterede om, at man kigger på ordningen, om der er steder, hvor den vil være svær at praktisere, som f.eks. på flekspladserne, men at man stadig prøver det af.

Der er enighed i, at vaskeordningen for især borgere i Hjemmeplejen umiddelbart er en rigtig god idé, bl.a. set i forhold til at skulle frigøre ressourcer til den borgernære pleje.

Der er enighed i, at der altid vil være skepsis og udfordringer, ved indkøring af et så stort projekt. Seniorrådet ser frem til, at hører evalueringen om hvad borgerne og medarbejderne synes om projektet ved første evaluering.

Seniorrådet ønskede at vide, hvordan erfaringen er andre steder, er borgerne der tilfredse med deres vaskeordning? Helle fortalte, at det for de fleste er lykkedes at finde et niveau der fungerer. På samme måde vil man i Ishøj lave en konkret vurdering hos den enkelte, for at få ordningen til at lykkedes og dermed fungere for den enkelte.

Louise orienterede om, at alle borgere har fået et informationsbrev vedr. vaskeordningen, hvor der står de er velkommen til at kontakte visitationen ved spørgsmål.

Formand Peter foreslog, at lave en lille skrivelse til alle borgere, hvori der står en kort besked om "Hvordan går det med din vaskeordning? Vi vil gerne høre din mening, kontakt os gerne på …" eller lignede og med besked om nr. og tid, hvor man kan kontakte visitationen. Helle og Louise synes det lød som en god idé og vil gå videre hermed. 

Seniorrådet vil gerne vide mere om økonomien i forbindelse med vaskeordningen, om hvad det har af betydning for henholdsvis plejehjemmenes økonomi og Hjemmeplejen økonomi. Der ønskes yderligere dialog herom.

Det aftales, at Lise løbende skal følge og høre om hvordan ordningen fungere de forskellige steder.

Endvidere vil Lise følge op med plejehjem fra anden kommune, for at høre deres erfaringer med ordningen.

Helle orienterede om, at man vil lave en evaluering af ordningen allerede efter et halvt års tid og herefter ønsker Seniorrådet at have dette på som punkt og gerne besøg af Helle og Louise igen hvor de fortæller herom.

Beslutning

Sammenlægning af ledelsen på Kærbo og Torsbo:

Susanne leder af Kærbo stopper efter eget ønske den 19. december 2019. I starten af det nye år vil stillingen blive slået op, med en forhåbentlig besættelse pr. 1. april 2020.

Seniorrådet ville gerne være med i ansættelsesprocessen, evt. som observatør. Seniorrådets repræsentant i bruger/pårørende udvalget på henholdsvis Kærbo og Torsbo vil gerne deltage og repræsentere Seniorrådet. Helle er enig i, at det er et godt forslag og vil tage det med videre.

 

Pensionist julefrokosterne:

Flere af Seniorrådets medlemmer har deltaget i julefrokosterne og har generelt haft en rigtig god oplevelse. Der er bred enighed i, at lokalerne har været rigtig fine og der har været rigtig flot pyntet op. Det har været fint med de runde borde og at maden kom rundt på bordene. Underholdningen delte vandene, men flere var glade herfor. Generelt var der rigtig god stemning mellem de 900 der havde tilmeldt sig.

Seniorrådet er kede af, at færre deltager i år. Et par ting Seniorrådet er lidt kede af, er at der f.eks. i år, kun var én drikke kupon og nogle drikkevarer var steget gevaldigt. Det med at billetprisen stiger, er svært at gennemskue konsekvensen af, for hvor meget er det reelt billetprisen vil stige, inkl. gebyret.  

 

Åbent hus Pittstop:

Formand Peter deltog i åbent hus hos Pittstop. Her var der ikke mange der deltog, men det var et rigtig fint arrangement.

 

Program for Seniorrådet den 19. december 2019:

Kl. 10.30-11.30 er der åbent hus i Brohuset hos Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.

Kl. 13.00 er der afskedsreception for Susanne Jørgensen der stopper som leder på plejehjemmet Kærbo.