Referat
Seniorrådet mandag den 10. september 2018 kl. 15:30

Byrådssalen (fællesmøde med SSU)

Sagsfremstilling

Formanden ønsker på vegne af Seniorrådet at drøfte følgende:

Orientering om zoner

Hospitalsområdet, herunder betaling, hjemtagelse og akut-området

Udvidelse af plads i dagcentret

Tur til Svedala

 

Beslutning

Orientering om zoner: punktet udgik.

Hospitalsområdet: Seniorrådet rejste problematikken omkring behandling på sygehuset og kommunal medfinansiering. Det opleves, at man som patient bliver indkaldt over flere omgange i stedet for at lægge behandlingerne samme dag. Det er dels besværligt for patienterne og dels er det dyrt for kommunerne. Seniorrådet foreslog derfor, at man i regi af Social- og Sundhedsudvalget udarbejder en skrivelse til Region Hovedstaden, hvori der kommes med konkrete eksempler på problematikken. Det blev endvidere drøftet, om et sådan brev skulle udarbejdes i regi af vestegnekommunerne, evt. hovedstadskommunerne og på kommunalbestyrelses- eller borgmesterniveau. Først og fremmest skal de medlemmer fra Seniorrådet, der har oplevet uhensigtsmæssige planlagte behandlinger, komme med konkrete eksempler herpå. Det vil på den baggrund blive drøftet, hvordan man vil tage dialogen med Region Hovedstaden.

I forlængelse af punkt omkring hospitalsområdet informerede administrationen om den nye afregningsmodel, som betyder, at det bliver dyrere for kommunerne, når 0-2-årige og over 80-årige indlægges. Den nye afregninsmodel har ført til øgede udgifter for kommunerne, selvom dette ikke, ifølge Region Hovedstaden, var intentionen. Ishøj Kommune har i samarbejde med de øvrige hovedstadskommuner skrevet til Region Hovedstaden herom.

Plads i dagcentret: Seniorrådet spurgte til udfordringen med plads i dagcentret på Kærbo, som bliver mere presserende qua den stigende andel ældre, der kommer i Ishøj Kommune. Derudover påtænker man, at aktiviteterne på Egely skal integreres på Kærbo, hvilket vil give yderligere pladsudfordringer. Administrationen er klar over pladsudfordringen i dagcentret, og man arbejder på at finde en løsning herpå. I forlængelse heraf blev de kommende planer for ældreområdet kort beskrevet, hvilket bl.a. betyder, at man vil flytte træningscentret fra Kærbo til Vejlebrovej 45 (NEXT). I samme ombæring kigger man også på rammerne for dagcentret.

Svedala: Formanden for Seniorrådet gav et kort resume af turen til Svedala, som havde været inspirerende og spændende.

 

 

Sagsfremstilling

Seniorrådet ønsker at drøfte det foreslåede sparekatalog ifm. budget 2019.

Beslutning

Seniorrådet spurgte til, hvorfor netop Social- og Sundhedsudvalgets område skal spare så meget sammenlignet med de andre udvalgs områder? Alle centre har været underlagt den samme besparelsesramme, men da social- og sundhedsområdet er det område, der har det største budget, er det også det område, der skal spare det største beløb. Men procentvis skal der ikke spares mere end på de andre områder. I forlængelse heraf var der drøftelser om, hvorvidt "salamimetoden" er den mest hensigtsmæssige måde at udmønte besparelser på?

Derudover blev der spurgt ind til besparelse på de 20 dyreste enkeltsager. Seniorrådet spørger til, om man ikke kan indhente større besparelser end de foreslåede 600.000 kr.? Administrationen oplyser, at det er en meget tung målgruppe, som kræver dyre foranstaltninger. Det er derfor ikke en målgruppe, som man nemt kan spare penge på. Det er derfor vurderingen, at der kan spares 600.000 kr. på de 20 sager.

Administrationen informerede om, at Ishøj Kommune har fået 2 mio. kr. mere i særtilskud, end der var regnet med. Dermed har Ishøj Kommune fået 22 mio. kr. Midlerne er kommet fra Hovedstadspuljen.

Skovtur og julefrokost: Seniorrådet spurgte ind til de foreslåede besparelser, og understregede i den forbindelse, at begge arrangementer bringer stor værdi til pensionisterne i Ishøj Kommune. Det er derfor vigtigt, at de bibeholdes.

 

Beslutning

Seniorrådet spurgte til manglende kaffemaskine i Seniorlokalerne samt ny opvaskemaskine. Der blev drøftet, hvorvidt der skal nedsættes en brugerbestyrelse for Seniorlokalerne, hvor brug af lokalerne, indkøb af kaffe m.m. skal drøftes. Sekretariatet finder ud af, hvem der bruger lokalerne og videreformidler mailadresser til formand og næstformand for Seniorrådet.