Referat
Seniorrådet tirsdag den 10. september 2019 kl. 12:00

Rådhuset 2. sal, mødelokalet Kulminen

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Resume

Beslutningspunkt
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde d. 11. juni 2019, at Ishøj Kommune indgår et toårigt samarbejde med Berendsen Vaskeservice om vask af tøj for borgere med tilknytning til hjemmeplejen samt beboere på kommunens to plejecentre, Torsbo og Kærbo. Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for vaskeordning efter servicelovens § 83. Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at Ishøj Kommune indgår i et toårigt pilotprojekt om vask af borgernes tøj ved Brendsen Vaskeservice, er der udarbejdet en kvalitetsstandard for vaskeordning. Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for vask, da denne ydelse tøj har været en del af de ydelser, som borgere, der er visiteret til stor pakke efter servicelovens § 83, har været berettiget til.

I kvalitetsstandarden beskrives formål med vaskeordning, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommune tilbyder af ydelser inden for vaskeordning, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for vaskeordningen.

Af kvalitetsstandarden fremgår derfor følgende:

 • Målgruppen for vaskeordning er borgere med væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har moderat til svære begrænsninger i forbindelse med praktiske opgaver, mobilitet og/eller mentale funktioner.
 • Formålet med vaskeordningen er at sikre, at borgerne har rent tøj til rådighed.
 • Man kan som udgangspunkt få vasket 8 kg. tøj hver 14 dag. For ægtepar kan man få vasket 12 kg. hver 14 dag. Al vasketøj leveres tilbage ugen efter.
 • Tøjet afhentes og leveres af ekstern leverandør
 • Der er en brugerbetaling på 150 kr. om måneden. For ægtepar er brugerbetalingen 200 kr. om måneden. 

Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes eftefølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning.

Indstilling14. august 2019, pkt. 99:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning og sender standarden til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 99:

Tiltrådt.

Beslutning

Den nye ordning for vask af tøj er indgået med Berendsen.

Seniorrådet har modtaget høringssvar til den nye kvalitetsstandard fra borger Jan Diemer. Det blev aftalt på fælles SSU og Seniorrådsmøde, at dette høringssvar indgår særskilt privat høringssvar. Seniorrådet skal altså herudover indgive deres høringssvar, hvis de ønsker det.

Seniorrådet deler flere af Jan Diemers bekymringer. Bl.a. at man som enkelt person hver 14. dag kan få vasket op til 8 kg tøj, linned mm., og som ægtepar kan man hver 14. dag få vasket op til 12 kg. tøj. Der er enighed i, at det er nødvendigt, at hver enkelt person kan få vasket op til 8 kg tøj, selvom man er et ægtepar.

Herudover er Jan Diemer bekymret over, at tøjet kun kan blive vasket på 40 grader og at alle i ældreboligerne automatisk bliver en del af ordningen. Seniorrådet læser ikke, at der kun vil blive vasket på 40 grader og håber ikke det er tilfældet. Endvidere læser Seniorrådet, at det er et tilbud man kan sige ja til, men man ikke skal være en del af.

Der var generel bekymring for det, kun at få vasket hver 14. dag.

Seniorrådet forstår kvalitetsstandarden, som et tilbud til borgere der bor i egen bolig, her under også ældreboliger, men ikke borgere på Kærbo og Torsbo.

Der var drøftelse af prisen for tøjvasken og der var enighed i det er i den høje ende. Flere af medlemmerne vil undersøge hvad man betaler andre steder.

Høringssvar fra Seniorrådet; 

Seniorrådet tager i deres høringssvar udgangspunkt i, at denne ordning er et tilbud til borgere i eget hjem, herunder også borgere i ældreboligerne.

Seniorrådet ønsker at alle tilknyttet til ordningen, kan få vasket op til 8 kg. hver 14. dag, uanset man er ægtepar eller ej.

Endvidere synes Seniorrådet at prisen virker høj, og undrer sig herover.  

Til sidst ønsker Seniorrådet at vide, hvornår denne aftale skal evalueres og hvordan man tænker at evaluere ordningen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Resume

Sagen er oversendt fra Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 14. august 2019.
Beslutningspunkt:

Forslag til endelig kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84 har været sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet har indgivet høringssvar, mens Handicaprådet ikke har indgivet et høringssvar.

Seniorrådet havde følgende høringssvar:
Vedr. form og indhold: Her står der, at genoptræning ikke er en del af opholdet. Der skal stå, at genoptræning skal ordineres. Der burde stå, at der dagligt sker en vedligeholdelsesmobilisering. 
Vedr. borgerens pligter og rettigheder: Her står der, at ved behov for kørsel med liftbus, er det med fuld egenbetaling for borgeren på 402 kr. tur/retur. Her er spørgsmålet om denne pris gælder for alle, også dem der bor lige ved siden af og om det kun er til denne aflastning? Seniorrådet synes det umiddelbart lyder dyrt. Endvidere var der en undren over, at f.eks. kørsel fra hospital til hjemmet, skal man ikke betale for, hvorfor så her?
Udarbejdelse og opfølgning: Seniorrådet ønskede, at kunne se hvem der har udarbejdet kvalitetsstandarden og hvornår den igen skal revideres.

Administrationens kommentarer til Seniorrådets høringssvar:

 • Vedr. form og indhold: Genoptræning må ikke forveksles med rehabilitering. Genoptræning er en specifik ydelse, som borgeren visiteres til - dette fremgår også af kvalitetsstandarden. Rehabilitering er en del af den daglige indsats for borgere, der har ophold på de fleksible omsorgspladser, hvilket også fremgår af kvalitetsstandarden.
 • Vedr. borgerens pligter og rettigheder: Liftbus er til borgere, der ikke kan benytte flextrafik, fordi de har særlige behov, fx at medbringe hjælpemidler som kørestol, el-scooter m.m. Det koster 402 kr. tur/retur, som er den takst, der er fastsat i Ishøj Kommunes kørselsafdeling. Taksten gælder således alle borgere. Taksten er billig sammenlignet med andre kommuner. Når en borger køres fra hospital til eget hjem, er det Regionen, der står for transporten, hvorfor den er gratis for borgeren.  
 • Udarbejdelse og opfølgning: Det fremgår af kvalitetsstandarderne, hvornår de er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, og hvornår de skal revideres. Der pågår ofte et samarbejde mellem flere medarbejdere om udarbejdelse af kvalitetsstandarderne, hvormed det ikke er muligt at anføre specifikke medarbejdernavne.

Med baggrund i ovenstående anbefaler administrationen, at den fremlagte kvalitetsstandard godkendes uden ændringer, samt at Seniorrådet får tilsendt den endelige kvalitetsstandard med administrationens kommentarer.  

Vedhæftet er endelig kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84.

Indstilling14. august 2019, pkt. 96:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
endelig kvalitetsstandard efter sevicelovens § 84Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 96:

Tiltrådt.

Beslutning

Høringssvaret er taget til efterretning.

Seniorrådet kan se, at flere ting fra deres høringssvar er medtaget i den endelige kvalitetsstandard, hvilket er rigtig positivt.

Endvidere blev det på det fælles SSU og Seniorrådsmøde påpeget, at der sættes stor pris på Seniorrådets relevante høringssvar. Bl.a. beskeden om reglerne for indgang hos borger med låsesmed blev påpeget.

Seniorrådet er blevet oplyst, at borgere altid vil få besked om der er egenbetaling på den plads de tilbydes, f.eks. ved et ophold på de fleksible omsorgspladser.

Lovgrundlag

Servicelovens § 84

Resume

Beslutningspunkt
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde d. 11. juni 2019, at Ishøj Kommune indgår et toårigt samarbejde med Berendsen Vaskeservice om vask af tøj for borgere med tilknytning til hjemmeplejen samt beboere på kommunens to plejecentre, Torsbo og Kærbo. Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for vaskeordning efter servicelovens § 83. Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at Ishøj Kommune indgår i et toårigt pilotprojekt om vask af borgernes tøj ved Brendsen Vaskeservice, er der udarbejdet en kvalitetsstandard for vaskeordning. Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for vask, da denne ydelse tøj har været en del af de ydelser, som borgere, der er visiteret til stor pakke efter servicelovens § 83, har været berettiget til.

I kvalitetsstandarden beskrives formål med vaskeordning, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommune tilbyder af ydelser inden for vaskeordning, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for vaskeordningen.

Af kvalitetsstandarden fremgår derfor følgende:

 • Målgruppen for vaskeordning er borgere med væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har moderat til svære begrænsninger i forbindelse med praktiske opgaver, mobilitet og/eller mentale funktioner.
 • Formålet med vaskeordningen er at sikre, at borgerne har rent tøj til rådighed.
 • Man kan som udgangspunkt få vasket 8 kg. tøj hver 14 dag. For ægtepar kan man få vasket 12 kg. hver 14 dag. Al vasketøj leveres tilbage ugen efter.
 • Tøjet afhentes og leveres af ekstern leverandør
 • Der er en brugerbetaling på 150 kr. om måneden. For ægtepar er brugerbetalingen 200 kr. om måneden. 

Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes eftefølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning.

Indstilling14. august 2019, pkt. 99:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning og sender standarden til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 99:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet er ved en fejl, sat dobbelt på dagsorden. Derfor udgår dette punkt.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Resume

Beslutningpunkt

I august 2018 opstartede den fælles rådgivning på Vestegnen for demensramte og deres pårørende. Projektet er finansieret af satspuljemidler fra december 2017 til december 2019, og er et samarbejde med Hvidovre, Albertslund og Glostrup Kommuner samt Alzheimerforeningen. SSU godkendte Ishøj Kommunes deltagelse i oktober 2017. Projektets midler udløber ved udgangen af 2019, og det skal derfor besluttes, om Ishøj Kommune ønsker at være med til at finansiere et fortsat tilbud om rådgivning og aktiviteter for demensramte.

Sagsfremstilling

Rådgivnings- og aktivitetstilbuddet til demensramte og deres pårørende har til huse i Hvidovre Kommune i et eksisterende aktivitetscenter, og kom hurtigt til at hedde Daghøjskolen for yngre demente på Vestegnen. Målgruppen blev således indkredset til at være yngre demente og deres pårørende. Projektet løber i resten af 2019, og herefter stopper finansieringen fra Sundhedsstyrelsen. Det er således op til kommunene at beslutte, om de ønsker at videreføre tilbuddet efter 2019 og dermed finde finansiering til selvsamme.

Der har været afholdt forskellige aktiviteter og rådgivningstilbud siden daghøjskolens konkrete opstart i sensommeren 2018. Fælles for disse har dog været (med undtagelse af et enkelt arrangement), at der stort set ikke har deltaget borgere fra Ishøj Kommune - se vedlagte notat for uddybning. Nuværende status er således, at der ikke er borgere fra Ishøj, der benytter sig af Daghøjskolen. Dette skyldes både den fysiske afstand til tilbuddet i Hvidovre, men også, at der i organisationen Ishøj Kommune kun er kendskab til få relevante borgere. Albertslund og Glostrup Kommune har meldt ud, at de ikke ønsker at deltage i en videreførsel efter 2019. Langt de fleste af de borgere der får gavn af tilbuddet, er således bosiddende i Hvidovre Kommune. Herudover er det lykkes en del borgere fra Glostrup Kommune at drage nytte af de opstartede tiltag.

 

 

Indstilling14. august 2019, pkt. 95:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune ikke bidrager til en videreførelse af tilbuddet til yngre demente efter projektafslutning ultimo 2019.Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 95:

Tiltrådt.

Beslutning

Flere af medlemmerne var med til åbningen af det fælles rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte. Der er enighed i, at det er et rigtig godt tilbud til demensramte. Desværre bliver det tilsyneladende ikke brugt at borgere i Ishøj og derfor er Seniorrådet enige i, at det er fint at ikke bidrage til ordningen fremover.

Seniorrådet er enige om, at det nok ikke bliver brugt, da kendskabet hertil ikke er der og det endvidere er for besværligt at fragte sig til Hvidovre, hvor centret er beliggende. Endvidere var der undring over, hvorfor det ikke bruges mere og hvilke muligheder der er for demensramte og pårørende, samt hvilke ønsker de har. Der var drøftelse heraf.

Seniorrådet ville gerne høre nærmere om, hvor mange borgere der har gjort brug af dette tilbud og om det er noget man er blevet tilbudt som demensramt eller som pårørende hertil.  

Endvidere ville Seniorrådet opfordre til, at de penge man spare herpå, vil blive brugt på demensramte borgere i kommunen. Evt. ved at oprette kommunens eget rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte i Ishøj.

Økonomi

Hvis tilbudet skal videreføres, skal der findes lønmidler til en projektkoordinator samt midler til afholdelse af aktiviteter. Dette vil samlet set beløbe sig i alt kr. 600.000 fra 2020 og frem fordelt på de kommuner, der ønsker at deltage i videreførslen. Da det endnu ikke vides om Hvidovre Kommune ønsker at deltage i videreførslen, kan det ikke præcis angives, hvor meget Ishøj Kommune, vil skulle betale. Dette beløb estimeres dog til at være omkring kr. 100.000.

Beslutning

Der var i Seniorrådet enighed i, at det var et rigtig godt møde der blev afholdt sammen med SSU mandag den 9. september 2019. Seniorrådet er glade for samarbejdet.

Det blev aftalt, at hvis Seniorrådet har spørgsmål, skal sekretær Anette sende dem til Helle Madsen, som vil være behjælpelig med at svare på den enten på skrift eller ved at deltage i et møde og evt. uddybe et svar. Både Helle Madsen og Formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen tilbød ved behov at deltage i Seniorrådsmøde nogle gange årligt. 

Der var drøftelse om mulige besparelser for Social- og Sundhedsudvalget. Her blev blandt andet drøftet om det ville få betydning for plejepersonalet på Kærbo. Her svarede Merete Amdisen, at det vil det ikke og at Kærbo faktisk vil blive opnormeret i forhold til de nye pladser der etableres på Kærbo.

Alle budget forhandlinger mm. er fremskudt og derfor er Seniorrådets møde om økonomien 2020 også udsat til oktober. På mødet med SSU og Seniorrådet, blev den nye plan for vedtagelse af budgettet fremlagt. Det aftales, at Maibritt Pedersen på Helle Madsens opfordring, inviteres med til Seniorrådsmødet vedr. budget 2020. Mødes skal afholdes den 7. oktober 2019 kl. 10.00.

Bjarne foreslog, at Seniorrådet som særskilt opgave, udarbejder en skrivelse hvor der anmodes om forhøjet budget til Seniorrådet. I den forbindelse blev beløbet til ældreprisen drøftet.

Seniorrådet gennemgik kort punkterne fra visionsmødet på ældreområdet, som blev drøftet på fællesmøde for SSU og Seniorrådet. De tre emner der prioriteres er punktet pårørende, punktet flere ældre og færre hænder og punktet om rehabilitering. Det er i fælles skab af SSU og Seniorrådet besluttet, at netop de tre punkter prioriteret, men der samtidig skal være fokus på punkterne frivillige og velfærdsteknologi. 

Seniorrådet påpegede til fællesmødet med SSU, i forhold til kvalitetsstandarderne for sygepleje, at de synes fristen for påbegyndelse af sygeplejen på op til 14 dage er for lang, og Seniorrådet vil gerne have der stod op til 1-3 dage. Det blev taget til efterretning.

Beslutning

Danske Ældreråd har svaret på henvendelse fra Seniorrådet, hvilket Seniorrådet er rigtig glade for.

Ved akutfunktionen er der modtaget et fornuftigt svar, med henvisninger til gode links. Der var drøftelse heraf. Der er enighed i, at vedr. om det er en akut plads eller en midlertidig omsorgsplads mm, skal undersøges nærmere. Lise vil ved lejlighed gå videre hermed, hvilket Seniorrådet sætter stor pris på.

Seniorrådet mener ikke, at de kan bruge svaret fra Danske Ældreråd vedr. økonomien til det helt store. Der var drøftelse heraf.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet havde modtaget en klage vedr. forskellige punkter på Kærbo. Klagen er modtaget fra en pårørende til en borger i ældreboligerne, hvilket først efterfølgende er kommet Seniorrådet for øre. Det var blevet aftalt, at Lise og Peter skulle aftale et møde med Leder af Kærbo Susanne Jørgensen. Lise og Peter har efterfølgende haft et rigtig godt møde med Susanne og vil meget gerne give svarene på klage punkterne videre til vedkommende.

Det aftales, at Ingelise tager fat i vedkommende og aftaler et møde med Lise, Peter og Susanne, for at få svar og dialog om de forskellige klage punkter. 

Lise og Peter kunne fortælle, at flere af klage punkterne, var der en ganske god forklaring på, og nogle af punkterne var ikke et umiddelbart problem som først antaget. Der var drøftelse heraf.  

Et af punkterne i klagen var vedr. opslagstavlen til beboerne kun var at finde et sted i huset. Men der er en særlig grund hertil fortalte Susanne, det er for, at man som borger skal bevæge sig / holde sig i gang, som også er en del af Kærbos grundlæggende værdier. For de borgere der ikke har mulighed herfor, vil de blive hjulpet på anden vis. 

Et andet af punkterne var vedr. at caféen skulle være kontant løs. Men her kunne Susanne fortælle, at det endnu ikke er vedtaget og at der først skal søges om dispensation hertil, før det vil kunne indføres.

Endvidere var der drøftelse af hvornår en klage er en enkelt sag eller en generel klage og hvordan man opfatter en klage som anonym eller ikke.

Beslutning

Der var drøftelse om kommende møder. Peter havde sendt et skema rundt til Seniorrådsmedlemmerne med overblik over kommende møder. Det blev aftalt, at møder planlagt i de udvalg man er repræsenteret i også skal fremgå af skemaet, da man på den måde har mulighed for at byde ind med ting der evt. skal tages op.

Vedr. tilgængelighedsudvalget, så efterlyste Erik og Ingelise svar på henvendelser og dato for nyt møde., sidste møde var den 27. marts i år. Der er enighed i, at det er vigtigt snart at få talt sammen, der er bl.a. ting vedr. adgang til den nye lægeklinik i Brohuset der skal kigges på.

Vedr. frivillighedsfesten, fortalte Peter, at vinderne af priserne skal udvælges af Borgmesteren, Social- og Sundhedsudvalgsformand Merete Amdisen, formand for Seniorrådet Peter Møller, Kenneth Nielsen og formand for Handicapudvalget Helle og at vinderne findes den 23. september 2019.

Til Ældre konferencen i Kolding kører Erik. De fire medlemmer der skal af sted, mødes på "Rådhuspladsen" kl. 6.00.

Der var drøftelse af kommende møder og konferencer. Peter sender et opdateret skema rundt til Seniorrådsmedlemmerne.

Beslutning

Det aftales, at det er en god idé, at Lise på bruger- og pårørende udvalgsmøde på Kærbo og fremtidigt Torsbo, fortæller om Seniorrådets arbejde mm. Det er godt med et bindeled herimellem.

Ingelise undrede sig over, at man kan deltage i madlavningskurser på Egely, på trods af, at der ikke må laves mad på Egely. Det aftales, at Anette sekretær, skriver med en undring heraf til kulturafdelingen.

Per fortalte, at han har været i dialog med en journalist fra Sydkysten. Han vil gerne skrive mere om Ishøj, men mangler at blive "fodret" med Ishøj materiale. Journalisten har allerede modtaget idéer til hvad og hvem han kan tage ud at interviewe og skrive om. Seniorrådet er enige i, at det lyder godt og vil gøre brug af dette, så vidt muligt.

Per havde et forslag til Temamøde for ældre i kommunen. Per foreslog en temadag vedr. tricktyverier mm., hvor politiet kommer ud og fortæller herom. Der var drøftelse heraf.

Temamøderne skal planlægges to måneder efter, at punktet er aftalt på Seniorrådsmødet. Der var enighed om, at det er et rigtig godt emne og aktuelt, også vedr. digitalt tyveri mm. Der er enighed om, at det er godt at nå der inden jul. Per og Bjarne går videre hermed.

 

Der var drøftelse om Seniorrådet skulle få en artikel i Ældresagens blad. Det kan nås endnu for i år. Der er dog enighed i, at 1000 kr. for en artikel virker dyrt og er for meget for Seniorrådet.

 

Seniorrådet er tilfredse og glade med opdateringen af Seniorrådet Hjemmeside. Der var forslag om, at på facebook siden lave en link til Hjemmesiden, f.eks. ved nyheder mm.

 

Bjarne og Erik vil kigge nærmere på den lille folder vedr. Seniorrådet. Bjarne vil udarbejde udkastet og Erik sætter det op. Billederne som er taget af Seniorrådet kan godt bruges.

 

Endvidere var der drøftelse af bladet om Seniorrådet. Det er hvert andet år, det kan blive lavet. Der er enighed det er godt snart at gå i gang, så det nås til 2020.